Les événements
Événement important
RECHERCHER
La Fete Commemoration Du Dimanche 04 07 2010
La Fete Commemoration Du Dimanche 04 07 2010 La Fete Commemoration Du Dimanche 04 07 2010
La Fete Commemoration Du Dimanche 04 07 2010
La Fete Commemoration Du Dimanche 04 07 2010 La Fete Commemoration Du Dimanche 04 07 2010
La Fête Commémoration du Dimanche 04/07/2010
La Fete Commemoration Du Dimanche 04 07 2010
La Fete Commemoration Du Dimanche 04 07 2010
La Fete Commemoration Du Dimanche 04 07 2010

Chùa/Pagode Kim Quang - 75 Allée Circulaire - 93600 Aulnay Sous Bois-France - Tel./Fax : 01.48.69.01.24
e-mai : kimquangtu@hotmail.com - 
website : chuakimquang.com
_______________________

Namo Sakyamuni Bouddha

Pagode Kim Quang le 15/05/2010

Chers fidèles Bouddhistes

 

Comme le temps passe vite ! Cela fait déjà 10 ans que la Pagode Kim Quang est créée. Depuis sa création jusqu’à maintenant, la Pagode n’arrête pas à se développer grâce à l’aide mutuelle de tous les fidèles Bouddhistes. En effet, cette aide mutuelle permet à la Pagode de faire des travaux pour améliorer, de publier des Sutras, d’imprimer la revue Bouddhadharma etc. Toutes ces bonnes actions sont transférées et approuvées par les Trois Joyaux. Grâce à ces mérites, dans cette vie, vous vivez dans le bonheur complet sous la lumière compatissante du Bouddha et vous serez toujours riche et glorieux.

 

Nous espérons que vous continuerez à maintenir votre soutien afin que la Pagode puisse continuer à propager la doctrine du Bouddha. La doctrine du Bouddha est le seul moyen pour apporter le bonheur et la paix aux gens et elle délibère tous les êtres de la mer des souffrances. C’est pourquoi votre soutien joue un rôle très important dans la propagation du Dharma du Bouddha. Ainsi, pour que la doctrine du Bouddha reste éternellement florissante partout dans le monde entier, nous devons "Continuer la vie sagesse du Bouddha et vénérer des Trois Joyaux".

 

Pour se rappeler le jour de la fondation de la Pagode Kim Quang, nous organiserons une cérémonie religieuse pour fêter son 10èmeanniversaire qui aura lieu le dimanche 04/07/2010, avec l’invitation des grandes maîtres vénérables venus des autres Pagodes.

 

Le programme de la journée :


09 h 30 : L’arrivée des invités.

10 h 15 : La cérémonie de la commémoration.

            - Réciter Sutra, offrandes aux Bouddhas

            - Introduction des invités participés.

            - Bref résumé sur la fondation et le développement de la Pagode.
            - La conférence du Dharma. 

11 h 15 : Couper le gâteau d’anniversaire.

11 h 30 : Les fidèles font offrandes aux vénérables.

12 h 00 : Repas offrande au Sangha et des invités.

13 h 30 : Avec participation de la musique joviale.

17 h 30 : Clôture de la journée.

 

Pour présenter notre reconnaissance envers tous les fidèles, nous vous prions de bien vouloir consacrer un peu de votre temps pour venir assister à la grande fête. C’est une belle occasion pour vous de planter et buter la vertu.

 
Président de l’Association Bouddhiste 
Pagode Kim Quang


Vénérable Thich Minh Dinh – Heng LyNam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chùa Kim Quang ngày 15/05/2010
Kính gởi Quý Vị Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử

  
Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, kể từ khi thành lập Chùa Kim Quang. Từ đó đến nay, Chùa vẫn luôn phát triển không ngừng, đều nhờ sự phát tâm cúng dường hỗ trợ của chư Tôn Ðức, và tất cả Quý Vị Phật tử xa gần, góp phần vào công cuộc hoằng pháp lợi sinh, mang lại lợi lạc cho tất cả mọi người. Công đức đó xin hồi hướng lên ngôi Tam Bảo chứng minh. Hy vọng tất cả Quý Vị Phật tử xa gần tiếp tục phát bồ đề tâm, để tạo thuận duyên trong việc hoằng pháp, lợi lạc chúng sinh, đó là góp phần vào : "Tục Phật huệ mạng, thiệu long Tam Bảo", để cho Phật pháp mãi mãi tồn tại trên thế gian, vơi đi những nỗi khổ phiền não của chúng sinh.

Ðể tưởng niệm ngày thành lập, Chùa Kim Quang sẽ tổ chức Đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập vào ngày chủ nhật 04/07/2010, nhằm ngày 23/05/ÂL, sẽ khai Kinh Ðịa Tạng trì tụng một tuần lễ từ thứ bảy 26/06 đến thứ bảy 03/07/2010 hoàn Kinh, đem công đức trì tụng Kinh Ðịa Tạng hồi hướng đến pháp giới chúng sinh, kẻ còn người mất đều được lợi lạc, đồng thời có chương trình Văn Nghệ cúng dường góp vui vào ngày nói trên. 

Chương Trình như sau :
09 h 30 : Chư Phật tử tề tựu.
10 h 15 : Lễ kỷ niệm chính thức. 
           - Cung thỉnh chư Tôn Ðức quang lâm Chánh Ðiện.
           - Ba hồi chuông trống Bát Nhã.
           - Giới thiệu thành phần tham dự.
           - Sơ lược về thành lập, phát triển của Chùa.
           - Hoà Thượng ban đạo từ.
           - Nguyện hương, tụng Kinh, cúng ngọ.
11 h 15 : Cắt bánh sinh nhật.
11 h 30 : Tắt Bạt.
12 h 00 : Cúng dường trai Tăng, Phật tử thọ trai.
13 h 30 : Văn Nghệ góp vui, Xổ số Tombola gây quỹ cho Chùa.
15 h 30 : Thí thực.
17 h 30 : Hoàn mãn.

Kính mong tất cả Phật tử xa gần, cố gắng bớt chút thì giờ về Chùa dự Ðại Lễ, lạy Phật tụng Kinh, tài bồi phước lành, báo Phật ân đức. 

Trụ trì Chùa Kim Quang kính mời
Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh-Hằng Lý 


Chương trình Lễ Kỷ Niệm 10 năm thành lập

 

 

Thứ bảy 26/06 – 03/07/2010*

 

05 h 00 : Khoá lễ công phu sáng

06 h 30 : Toạ thiền.

07 h 00 : Dùng sáng.

08 h 00 : Học giáo lý hoặc cá nhân.

10 h 00 :Tụng Kinh Địa Tạng quyển Thượng.

11 h 00 : Cúng ngọ.

11 h 45 : Thọ trai.

13 h 00 : Nghỉ trưa.

14 h 00 : Tụng Kinh Địa Tạng quyển Trung và quyển Hạ.

16 h 15 : Công quả, cá nhân.

17 h 45 : Dược thực.

18 h 45 : Khoá lễ tối.

20 h 00 : Khai thị (Chư Tôn Đức).

22 h 00 : Chỉ tịnh.

 

*Quý vị Phật tử nào phát tâm về Chùa tu 7 ngày, từ thứ bảy 26/06 đến chủ nhật 04/07/2010 thì càng tốt, trẻ em 3 tuần lễ từ ngày 26/06 đến 18/07/2010. Xin liên lạc về Chùa, để Chùa sắp đặc cho chu đáo. Ăn ở hoàn toàn miễn phí, tuỳ hỉ sự phát tâm cúng dường.

 

Chủ Nhật 04/07/2010

 

05 h 00 : Khoá lễ công phu sáng.

07 h 00 : Dùng sáng.

09 h 00 : Chư Phật tử tề tựu.

09 h 30 : Cung đón Chư Tôn Đức quang lâm.

10 h 15 : Lễ Kỷ Niệm chính thức.

             - Cung Thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm Chánh Điện.

             - Ba hồi chuông trống Bát Nhã.

                - Giới thiệu thành phần tham dự.

             - Sơ lược về thành lập, phát triển của Chùa.

             - Nguyện hương, tụng kinh, cúng ngọ.

             - Hoà Thượng ban đạo từ.

11 h 15 : Cắt bánh sinh nhật.

11 h 30 : Tắt Bạt.

12 h 00 : Cúng dường trai Tăng

12 h 15 : Các Phật tử thọ trai.

13 h 30 : Văn Nghệ góp vui, Xổ số Tombola gây quỹ cho Chùa.

15 h 30 : Thí thực.

17 h 30 : Hoàn mãn.                       La Fete Commemoration Du Dimanche 04 07 2010
La Fete Commemoration Du Dimanche 04 07 2010
La Fete Commemoration Du Dimanche 04 07 2010
La Fete Commemoration Du Dimanche 04 07 2010
La Fete Commemoration Du Dimanche 04 07 2010
La Fete Commemoration Du Dimanche 04 07 2010
image name
image name
image name
image name
La Fete Commemoration Du Dimanche 04 07 2010
La Fete Commemoration Du Dimanche 04 07 2010
Retour vers le haut
La Fete Commemoration Du Dimanche 04 07 2010