Danh sách Pháp thoại
TÌM KIẾM
Pháp thoại chùa Kim Quang
Tự tánh Di Đà duy tâm Tịnh Độ - Giảng ngày 25/04/2019 tại Đạo Tràng Tịnh Quang - Úc