Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Trở về
Vấn đáp ký lục
Gậy kim cang hét


Vấn đáp ký lục (tiếp theo 2)

Gậy kim cang hét

H.T Tuyên HoáHoûi: Luùc ôû bònh vieän Tröôøng Canh, tænh Laâm Khaåu,  con

thaáy Sö Phuï duøng gaäy ñaùnh treân ñaàu beänh nhaân ba caùi.

Xin hoûi nhö theá laø coù yù gì?

 

Ñaùp: Ngöôøi ñoù coù bònh, toâi

thaáy khoâng thuaän maét neân

môùi ñaùnh noù ñaáy.

 

Hoûi: Caên goác cuûa tham

saân si töø ñaâu ñeán? Phaûi

chaêng laø do aùc nghieäp töø

kieáp tröôùc, hay laø vì hieän taïi khoâng bieát tu haønh?

 

Ñaùp: Caùi gì cuõng coù. Noùi toùm laïi, neáu bieát tröø boû heát thì

toát roài. Chôù neáu con hoûi caên nguyeân cuûa noù, roài cuõng

khoâng chòu tröø boû noù, vaäy thì chaúng coù ích lôïi gì ñaâu.

 

Hoûi: Coù ngöôøi tu haønh ñaõ laâu laém roài, nhöng khoâng thaáy

coù caûm öùng gì. Phaûi chaêng, vì Phaät phaùp khoâng linh,

hoaëc laø vì Kinh, Chuù khoâng coù löïc caûm öùng ñaïo giao?

 

Ñaùp: Khoâng phaûi ñaâu! Chính vì ngöôøi ñoù khoâng coù loøng

thaønh, khoâng coù traùch nhieäm maø cöù loâi thoâi, caåu thaû,

laøm qua loa cho xong vieäc. Gioáng nhö vì tuøy hæ theo

moïi ngöôøi maø laøm, chôù naøo phaûi thaät taâm ñaâu.

 

Hoûi: Xin hoûi, ñoái vôùi thaàn thoâng Sö Phuï coù caùch nhìn theá

naøo? Chính baûn thaân Ngaøi coù khoâng?

 

Ñaùp: Thaàn thoâng gì? Ngay caû quyû thoâng toâi cuõng khoâng

coù, chôù ñöøng noùi gì laø thaàn thoâng. Toâi khoâng noùi thaàn

thoâng maø laø noùi veà trí hueä. Phaøm heã nhö con coù linh

caûm hoaëc bieát tröôùc ñöôïc chuyeän gì... thì ñoù coù theå

noùi laø do taùc duïng cuûa trí hueä, chôù khoâng phaûi laø thaàn

thoâng gì. Caùi thaàn ñoù thì khoâng theå nghó baøn. Neáu con

nghieâm trì giöõ gìn quy cuû moät caùch ñaøng hoaøng, thì

thôøi gian laâu daàn töï nhieân seõ coù trí hueä. Ñoái vôùi vieäc

tu haønh, thì thaàn thoâng nhö laø moät thöù taøi naêng voâ

cuøng nhoû nhaët khoâng ích lôïi gì caû. Ñöøng nghó raèng coù

thaàn thoâng töùc laø coù caùi gì phi thöôøng gheâ laém. Ngöôøi

tu haønh chaân chaùnh thì khoâng chuù troïng ñeán maáy thöù

ñoù, nhöng cuõng khoâng baøi xích noù. Ñaáy chæ laø moät xu

höôùng töï nhieân maø thoâi!

 

Hoûi: Sö Phuï töø bi thöông xoùt, ñeä töû bò beänh ñau nhöùc caû

toaøn thaân. Con ñaõ ñi moã nhieàu laàn roài maø cuõng khoâng

bôùt. Gia ñình con thì tan naùt. Caû ñôøi con gaëp traéc trôû.

Con caàu xin Sö Phuï khai thò chæ daïy. Con caàu mong

seõ ñöôïc aùnh saùng maët trôøi chieáu coá ñeán con. A Di Ñaø

Phaät!

 

Ñaùp: A Di Ñaø Phaät! Con ñaõ gieát quaù nhieàu heo roài, sao laïi coøn hoûi toâi?

 

Hoûi: Xin Sö Phuï giaûng giaûi veà tinh thaàn cuûa Laõo Hoøa Thöôïng Hö Vaân.

 

Ñaùp: Ngaøi khoâng nguû.

 

Hoûi: Boä kinh naøo thích hôïp cho ngöôøi môùi tu taäp ñeå nhaäp moân?

 

Ñaùp: Boä kinh naøo cuõng ñeàu thích hôïp caû!

 

Hoûi: Cö só taïi gia cuõng coù theå lieãu sanh thoaùt töû phaûi

khoâng?

 

Ñaùp: Chuù cuõng coù theå nhìn thaáy nhöõng ngöôøi taïi gia ñoù

maø. Neáu hoï lieãu sanh thoaùt töû ñöôïc, thì chuù khoâng caàn

phaûi hoûi toâi; coøn neáu hoï khoâng theå lieãu sanh thoaùt töû thì

chuù cuõng khoâng caàn phaûi hoûi toâi.

 

Hoûi: Phaät giaùo cuøng Ñaïo giaùo (Nhaát Quaùn Ñaïo) coù gì khaùc bieät?

 

Ñaùp: Phaät giaùo laø Phaät giaùo,

Ñaïo giaùo laø Ñaïo giaùo, Nhaát

Quaùn Ñaïo töùc laø Nhaát Quaùn

Ñaïo. Danh töø khoâng gioáng

nhau töùc ñaõ coù söï khaùc bieät roài.

 

Hoûi: Phaûi chaêng Phaät giaùo vaø Ñaïo giaùo laø cuøng chung

moät nhaø?

 

Ñaùp: Ngöôøi Trung Quoác vaø ngöôøi Myõ coù phaûi ñeàu laø con

ngöôøi khoâng haû?

 

Hoûi: Phaät giaùo, Ñaïo giaùo, Nho giaùo thì coù gì phaân bieät,

taát caû coù phaûi laø gioáng nhau khoâng?

 

Ñaùp: Moät beân coù trình ñoä ñaïo ñöùc Tieåu hoïc, moät beân coù

trình ñoä ñaïo ñöùc Trung hoïc vaø moät beân coù trình ñoä ñaïo

ñöùc Ñaïi hoïc. Khoùa trình ñaïo ñöùc cuûa Ñaïi hoïc laø daïy

chuù quy y Tam Baûo: Phaät, Phaùp, Taêng vaø ñöøng queân

Tam Baûo. Khoùa Trung hoïc laø baûo chuù töï quy y Tinh,

Khí, Thaàn cuûa chính mình vaø ñöøng ñeå hao taùn tinh,

khí, thaàn. Lôùp Sô hoïc laø baûo chuù coá gaéng laøm troøn Ñaïo

Laøm Ngöôøi.

 

Hoûi: Ñaïo giaùo vaø Phaät giaùo coù choã naøo khoâng gioáng

nhau?

 

Ñaùp: Ñaïo giaùo chæ laø phaân nöûa, Phaät giaùo laø trieät ñeå roát

raùo. Neáu hieåu Phaät phaùp maø khoâng hieåu Ñaïo giaùo thì

ñoù vaãn chöa thaät söï hieåu Phaät phaùp. Neáu hieåu Ñaïo giaùo

maø khoâng hieåu Phaät giaùo thì ñoù chæ laø phaân nöûa, chæ laø

moät böôùc, hai böôùc cuûa söï baét ñaàu thoâi.

 

Hoûi: Phaät giaùo vaø Ñaïo giaùo coù choã naøo laø khaùc bieät?

 

Ñaùp: Vaäy con noùi ñi, ngöôøi giaø,

traùng nieân, thanh nieân thì coù gì

phaân bieät. Nho, Thích, Ñaïo laø

moät nhaø, nhöng moät laø treû con,

moät laø trung nieân vaø moät laø ngöôøi

giaø. Vaäy hoï coù theå hieåu ñöôïc tö

töôûng cuûa nhau hay khoâng?

 

Hoûi: Con thaáy trong moät cuoán taïp chí coù caâu: “Ñôøi naøy

hoïc Phaät maø khoâng thaønh Phaät, vaäy töùc laø hoïc sai roài.”

Thöa Sö Phuï, xin cho bieát yù kieán cuûa Sö Phuï ñoái vôùi caâu

naøy nhö theá naøo?

 

Ñaùp: Neáu hoïc sai thì höôùng veà ñuùng maø hoïc laø ñöôïc roài.

“Taän tín thö baát nhö voâ thö,” nghóa laø heát loøng tin vaøo

saùch chaúng thaø ñöøng coù saùch. Toâi khoâng hieåu taïp chí,

maø cuõng khoâng bieát vieát vaên chöông. Toâi cuõng khoâng

coù thôøi gian ñeå xem taïp chí. Ñoái vôùi taïp chí, toâi cuõng

khoâng phaûi laø chuyeân nghieäp.

 

Hoûi: Em gaùi cuûa con ñaõ coù laàn muoán töï töû. Luùc noù ôû noäi

truù trong tröôøng, noù coù nhöõng haønh vi, cöû chæ laï thöôøng,

noùi naêng thì khoâng coù yù nghóa gì. Gia ñình con cuõng

ñaõ giuùp noù baèng caùch caàu sieâu cho caùc oaùn gia traùi

chuû cuûa noù. Baây giôø bònh tình noù

ñaõ ñôõ nhieàu, nhöng vaãn coù luùc taùi

phaùt. Thænh caàu Hoøa Thöôïng coù

phöông phaùp gì ñeå trò lieäu cho coâ

ta khoâng?

 

Ñaùp: Nieäm Quaùn Theá AÂm Boà Taùt

thì ñöôïc roài, nhöng phaûi thaät

thaønh taâm, ñem heát loøng tin ra

maø nieäm.

 

Hoûi: Laøm sao ñeå ñoaïn taâm daâm

duïc, keå caû nhöõng yù nieäm ôû beân trong?

 

Ñaùp: Con khoâng nghó ñeán thì laø ñoaïn roài. Neáu con cöù

nhôù töôûng ñeán noù thì laøm sao maø ñoaïn cho ñöôïc. “Nieäm

khôûi töùc giaùc, giaùc chi töùc voâ,” laø nieäm khôûi lieàn tænh

giaùc, giaùc roài töùc seõ khoâng.

 

Hoûi: Phaät vaø ma coù gì khaùc bieät?

 

Ñaùp: Coù taâm daâm duïc thì laø ma, khoâng taâm daâm duïc thì

môùi laø Phaät. Ñaây chính laø choã ñeå phaân bieät.

 

Hoûi: Duøng buøa chuù nhö theá naøo ñeå ñoái phoù vôùi ma quyû yeâu tinh?

 

Ñaùp: Phaùp thuaät cuûa ngoaïi

ñaïo, cuûa caùc loaøi yeâu ma

quyû quaùi coù luùc laøm cho quyù

vò nhöùc ñaàu, ñau raêng, ñau

maét, hoaëc khieán cho quyù vò

khoâng theå ñi ñöùng, bò choùng

maët, hay phaùt cuoàng noùi baäy.

Luùc ñoù caùc vò tuïng chuù thì seõ phaù ñöôïc phaùp thuaät cuûa

chuùng noù, khieán phaùp thuaät cuûa chuùng khoâng coøn linh

nghieäm, chôù khoâng phaûi laø voâ côù baûo quyù vò ñi ñoái phoù

loaøi yeâu ma quyû quaùi ñaâu!

 

Hoûi: Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi xuaát gia khoâng y giaùo phuïng

haønh, chuùng ta coù theå khuyeân hoï hoaøn tuïc khoâng?

 

Ñaùp: Chuù töï xuaát gia thì khoâng phaûi laø toát hôn hay sao?

Chuù töï laøm moät ngöôøi xuaát gia maãu möïc, töï mình laøm

göông cho ngöôøi thì khoâng phaûi laø coù hieäu löïc hôn hay sao?

 

Hoûi: Sö Phuï ñaõ töøng noùi laø: ngöôøi naøo chuyeân trì chuù Ñaïi

Bi trong ba naêm thì seõ ñöôïc thaønh töïu. Xin hoûi sau ba

naêm ñoù thì taâm caûnh vi dieäu seõ nhö theá naøo?

 

Ñaùp: Con trì cho ñuû ba naêm ñi roài haõy hoûi.

 

Hoûi: Luùc coi kinh ñieån con cuõng coù theå nieäm danh hieäu

Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. Vaäy laø con khoâng ñöôïc chuyeân

taâm phaûi khoâng?

 

Ñaùp: Thì con chuyeân taâm laø ñöôïc roài, sao coøn phaûi hoûi?

 

Hoûi: Taïi sao ngöôøi ta khoâng kính baùi Ñöôøng taêng ñaïi

sö Huyeàn Trang, maø laïi kính baùi Toân Ngoä Khoâng? Vaäy

Toân Ngoä Khoâng laø coù thaät hay khoâng?

 

Ñaùp: Taïi vì Toân Ngoä Khoâng - coù caây gaäy vaøng, laïi bieát

nhaøo loän ngöôïc xuoâi, leân trôøi, xuoáng ñòa nguïc, khoâng

choã naøo maø khoâng ñeán ñöôïc, cho neân ai ai cuõng aùi moä.

Toân Ngoä Khoâng, Trö Baùt Giôùi, Sa Taêng ñeàu laø caùc nhaân

vaät coù thaät, nhöng hoï chæ laø nhöõng tinh linh yeâu quaùi

voâ hình theo giuùp ñôõ vaø hoä trì Ngaøi Ñöôøng Taêng ñi Taây

Thieân thænh Kinh. Phaøm phu maét thòt khoâng theå naøo

thaáy hoï ñöôïc. Hoï khoâng coù thaät theå nhö ngöôøi phaøm

maø laø moät khoái taùnh linh.

 

Hoûi: Taïi sao nhieàu ngöôøi ñaïo Phaät ôû Ñaøi Loan laïi ñem

tieàn ñeå laøm ví duï so saùnh veà caùc caûnh giôùi cao thaáp?

Laøm sao ñeå tìm caàu ñaïo Phaät chaân thaät?

 

Ñaùp: Ñaïo Phaät chaân thaät thì ngheøo nhaát, laø khoâng muoán

tieàn, maø cuõng khoâng caàu xin.

 

Hoûi: Coù ngöôøi noùi laø em trai con xung khaéc vôùi meï con

vaø coù theå ñe doïa ñeán taùnh maïng cuûa meï con. Hoï coøn

noùi raèng, toát nhaát em con vaø meï con, khoâng ñöôïc ôû

chung moät nhaø. Khoâng bieát Sö Phuï coù caùch gì hoùa giaûi

khoâng?

 

Ñaùp: Toâi laø ngöôøi xuaát gia, chôù khoâng phaûi laø keû phieâu

baïc giang hoà, neân khoâng hieåu noåi vaán ñeà naøy.

 

Hoûi: Veà chuyeän Quoác sö Ngoïc Laâm cöï tuyeät hoaøn tuïc ñeå

keát hoân, con khoâng taùn thaønh. Xin hoûi Sö Phuï coù caùch

nhìn ra sao veà caùch xöû söï nhö theá?

 

Ñaùp: Toâi laø ngöôøi xuaát gia neân khoâng coù quan taâm veà

chuyeän naøy. Xin ñöøng hoûi toâi veà vieäc keát hoân laäp gia

ñình, sanh con ñeû caùi cuûa quyù vò.

 

Hoûi: Ngöôøi hoïc Phaät neân laøm sao môùi coù theå tónh taâm, an taâm ñöôïc?

 

Ñaùp: Con ñem taâm ra cho ta xem tröôùc ñi.

 

Hoûi: Xin hoûi, ngöôøi sô phaùt

taâm neân hoïc Phaät phaùp

nhö theá naøo? Laøm sao ñeå löïa choïn ñaïo traøng vaø thieän

tri thöùc ñeå tu hoïc vaø laøm sao phaùn ñoaùn, ñoù coù phaûi laø

chaùnh phaùp hay khoâng?

 

Ñaùp: Ñaây khoâng coù phöông phaùp gì caû. Quyù vò töï mình

phaûi coù con maét traïch phaùp nhaõn. Neáu laø phaùp thaät

quyù vò khoâng neân xem ñoù laø giaû, coøn neáu laø giaû thì cuõng

khoâng neân cho ñoù laø thaät. Nhö vaäy laø ñuû roài.

 

Hoûi: Chuùng con neân hoïc laøm sao, Tuïng nieäm Kinh, Chuù

gì, hay Tu phaùp moân naøo thì mau thaønh Phaät nhaát?

 

Ñaùp: Thì quyù vò tuïng Kinh - khoâng noåi noùng, tuïng Kinh

- khoâng phaùt caùu, vaø tuïng

Kinh - khoâng chöôûi maéng

ngöôøi. Tuïng ba thöù kinh

naøy thì raát mau thaønh

Phaät ñaáy.

 

Hoûi: Phaûi chaêng, thaät laø coù aâm hoàn nhaäp vaøo ngöôøi?

 

Ñaùp: Con neân hoûi ngöôøi naøo maø bò aâm hoàn nhaäp ñi. Toâi

khoâng coù bò aâm hoàn nhaäp qua. Maø daàu cho toâi coù bieát

ñi nöõa, toâi cuõng khoâng noùi veà chuyeän naøy ñaâu.

 

Hoûi: Xin hoûi, luùc ban ñaàu, ñoäng cô gì thuùc ñaåy Hoøa

Thöôïng xuaát gia?

 

Ñaùp: Chuyeän toâi xuaát gia maø chuù hoûi ñeå laøm gì? Chuù

muoán ñaøo bôùi caên goác cuûa toâi aø! Toâi ñaõ khoâng coù goác

reã töø laâu roài.

 

Hoûi: Caâu hoûi thöù hai laø: vì sao maø phaùp danh cuûa Ngaøi

laø Thöôïng Tuyeân Haï Hoùa?

 

Ñaùp: Ñaáy laø teân cuûa toâi, chuù muoán bieát ñeå laøm gì? Laø

quyû ñòa nguïc ñoù!

 

Hoûi: Treân theá giôùi naøy coù raát nhieàu söï vieäc neáu mình

khoâng tranh, khoâng giaønh thì seõ khoâng ñöôïc gì caû.

Nhöng Sö Phuï noùi laø neân “khoâng tranh, khoâng tham,

khoâng caàu.” Vaäy roát cuoäc

thì con neân thuû, xaû nhö theá

naøo?

 

Ñaùp: Khi ñeán giôø aên côm thì

quyù vò neân aên, khoâng phaûi laø

giôø aên thì khoâng neân aên.

 

Hoûi: Xin hoûi muoán xuaát gia thì caàn coù ñieàu kieän gì?

 

Ñaùp: Xuaát gia thì ñaâu coù ñieàu kieän gì. Chæ caàn tinh taán

doõng maõnh, ñöøng löôøi bieáng, ñöøng aên no roài chôø cheát,

ñöøng phan duyeân, ñöøng töø saùng ñeán toái cöù chôø ñôïi ngöôøi

ta ñeán cuùng döôøng. Ñoù laø ñieàu kieän ñeå xuaát gia ñaáy.

 

Hoûi: Taïi sao thaân theå con laïi mang beänh tröôøng kyø khoâng

ñöôïc khoûe maïnh? Con neân laøm

sao ñaây?

 

Ñaùp: Vì kieáp tröôùc con ñaõ saùt

sanh quaù nhieàu, cho neân thaân

theå môùi khoâng maïnh khoûe ñöôïc.

 

Hoûi: Theá naøo goïi laø giôùi luaät?

 

Ñaùp: Laø khoâng tranh, khoâng tham, khoâng caàu, khoâng

ích kyû, khoâng töï lôïi, khoâng noùi doái. Quyù vò ñöøng coù tìm

giôùi luaät ñaây trong saùch giôùi luaät, vì chuyeän naøy ai cuõng

laøm ñöôïc, ngöôøi ngöôøi ñeàu coù theå thöïc haønh.

 

Hoûi: Chuùng ta neân traû nôï nhö theá naøo?

 

Ñaùp: Hoài höôùng coâng ñöùc maø mình ñaõ laøm cho caùc

oan gia, chuû nôï ñeå nguyeän cho hoï khi caûm thoï ñöôïc

nhöõng coâng ñöùc taát seõ ly khoå ñaéc laïc, lieãu sanh thoaùt

töû. Khoâng ñöôïc maéc nôï maø khoâng chòu traû.

 

Hoûi: Ngoaøi vieäc caïo toùc, aên chay, tu haønh coøn coù bieåu

hieän naøo khaùc ñeå thaønh Phaät ngay ôû ñôøi naøy khoâng?

 

Ñaùp: Ngöôøi ta coù caûm giaùc cao ñoä khi huùt thuoác phieän,

nhöng moät khi thaønh nghieän roài thì raát khoå sôû, khoù

chòu. Muoán thaønh Phaät phaûi chaân thì ñaïp ñaát, laäp thaân

vöõng vaøng, thaät söï maø laøm. Chôù coù tính vieäc ñaàu tö thuû

lôïi thì quaù sai laàm ñi.

 

Hoûi: Trong töông lai vò cöùu tinh cuûa Trung Quoác coù phaûi

laø Phaät töû khoâng?

 

Ñaùp: Ñaõ noùi laø cöùu tinh, cho neân duø khoâng phaûi laø Phaät

töû thì cuõng nhö laø Phaät töû vaäy. Bôûi vì hoï cöùu giuùp cho

nhaân loaïi thoaùt khoå ñöôïc an vui. Neáu nhö hoï khoâng

phaûi laø vò cöùu tinh thaät söï thì duø hoï laø Phaät töû cuõng keå

nhö khoâng phaûi laø Phaät töû.

 

Hoûi: Taïi sao Phaät töû hieän nay

khoâng hieåu ñöôïc chaùnh phaùp,

maø cöù lieàu maïng ñi caàu thaàn

thoâng? Vì sao ña soá Phaät töû

hieän nay laïi ngaøy caøng ham

thích tieàn baïc?

 

Ñaùp: Bôûi vì hieän nay ngöôøi ta

ñeàu ñaõ bò truùng ñoäc cuûa tieàn.

 

Hoûi: Ngaøy 26 thaùng 10 haõng haøng khoâng Trung Hoa bò

rôùt maùy bay. Xin hoûi, Sö Phuï coù bieát

tröôùc ñöôïc söï vieäc naøy khoâng? Chuùng

con neân laøm sao ñeå traùnh naïn?

 

Ñaùp: Chuù neân töï hoûi mình tröôùc

– chuù bieát hay khoâng bieát. Neáu chuù

bieát thì ngöôøi khaùc cuõng bieát, neáu

chuù khoâng bieát thì taïi sao laïi muoán

ngöôøi ta bieát haû?

 

Hoûi: Ñaõ ñöôïc nghe phaùp roài, maø con vaãn chöa coù theå

phaùt taâm thoï giôùi, laïi thöôøng phaïm toäi saùt sanh. Vaäy

con neân phaùt taâm nhö theá naøo thì taâm ñaïo cuûa con môùi

ñöôïc kieân coá, môùi coù theå saùm hoái toäi nghieäp saùt sanh

töø luùc tröôùc?

 

Ñaùp: Nhöõng chuyeän ngaøy xöa ví nhö ñaõ cheát maát töø hoài

hoâm qua roài; coøn chuyeän sau naøy thì ví nhö môùi sanh

ra hoâm nay. Neáu con coù theå coá gaéng söûa ñoåi loãi laàm ñeå

laøm laïi ñôøi môùi thì ñoù chính laø böôùc thöù nhaát vaäy.

 

Hoûi: Hieän nay daân chuùng trong nöôùc ñoàng loøng leân tieáng

muoán nhöõng ngöôøi giaø haï ñaøi xuoáng chöùc.

 

Ñaùp: Göøng giaø thì cay, ngöôøi giaø thì ñaùng giaù. Chæ caàn

thaân theå hoï vaãn coøn khoûe maïnh, thì taïi sao laïi muoán hoï

thoaùi chöùc toaøn boä chôù?

 

Hoûi: Taïi sao khoâng coù moät phaùp giôùi cho ma quyû?

 

Ñaùp: Chuùng noù gioáng nhö loaøi ñaïo taëc, thoå phæ coù tính

caùch nhö ñoäi du kích, ñi lung tung khaép choán khoâng

coù moät choã nhaát ñònh, cuõng khoâng coù ngöôøi cai quaûn

chuùng. Ma thì gioáng nhö loaøi quyeán thuoäc cuûa loaïi giaëc

cöôùp naøy. Nhö boïn thoå phæ treân theá

gian, hoï laø ngöôøi nhöng khoâng phaûi

ngöôøi ngöôøi ñeàu laø thoå phæ. Cho

neân, khoâng coù phaùp giôùi cuûa boïn

giaëc cöôùp, hay thoå phæ. Boïn naøy vaø

ma quyû cuõng gioáng nhau thoâi.

 

Hoûi: Khi nieäm Phaät con nhö queân heát moïi vieäc, coù luùc

laïi queân caû hít thôû. Xin hoûi ñaây coù phaûi laø hoân traàm

khoâng?

 

Ñaùp: Vaäy thì cheát coù phaûi laø toát hôn khoâng!

 

Hoûi: Taïi sao con caûm thaáy raát sôï haõi quyû thaàn, nhaát laø

vaøo ban ñeâm. Thaät laø coù quyû thaàn hay khoâng?

 

Ñaùp: Luùc ôû Maõ Lai ñaõ coù ngöôøi hoûi toâi veà vaán ñeà naøy roài.

OÂng ta hoûi: Roát cuoäc laø ngöôøi sôï ma hay ma sôï ngöôøi?

Toâi ñaùp: Neáu trong taâm oâng coù ma, töùc laø ngöôøi sôï

ma, coøn neáu trong taâm oâng khoâng coù ma thì laø ma sôï

ngöôøi!

 

Hoûi: Giöõa töï ñoä vaø ñoä tha thì caùi naøo laø quan troïng vaø

neân laøm tröôùc?

 

Ñaùp: Töï ñoä, ñoä tha voán

khoâng coù naëng nheï, ñeàu laø

gioáng nhau. Con maø muoán

bieát naëng nheï töùc laø sai laàm

roài.

 

Hoûi: Xaõ hoäi Ñaøi Loan voán raát giaûn dò vaø chaân thaät, nhöng

hieän nay con ngöôøi laïi ñam meâ veù soá, phieáu coå phaàn.

Vì vaäy maø khieán cho ai naáy ôû Ñaøi Loan cuõng ñeàu trôû

thaønh ngöôøi chaïy theo chuû nghóa toân baùi tieàn baïc. Xin

hoûi, Ñaøi Loan phaûi nhö theá naøo môùi coù theå caûi thieän

ñöôïc nhöõng hieän töôïng nhö treân?

 

Ñaùp: Thì hoïc laøm ngöôøi ngu si moät chuùt ñi. Bôûi vì neáu hoï

bieát chôi maáy thöù veù soá, hoaëc phieáu coå phaàn laø ñaõ quaù

thoâng minh roài. Hoï chæ muoán thu lôïi chôù khoâng chòu

ra coâng laøm hay cöù muoán thaâu thoùc luùa maø khoâng chòu

troàng troït. Ñaây laø nhöõng taäp tuïc ngöôïc ñôøi vaäy.

 

Hoûi: Laøm sao thoaùt ra khoûi tam giôùi ñeå nhaäp vaøo cöûa

giaûi thoaùt?

 

Ñaùp: Chuù khoâng ôû trong tam giôùi töùc laø ñaõ ra khoûi tam

giôùi roài!

 

Hoûi: Trong kinh “A Di Ñaø

Phaät” coù noùi: Theá giôùi Taây

phöông raát laø toát ñeïp. Cho

neân moïi ngöôøi muoán hoïc theo

Phaät, nieäm Phaät vaø muoán ñöôïc

vaõng sanh veà theá giôùi Cöïc Laïc.

Neáu vaäy, phaûi chaêng hoï troán

traùnh, khoâng muoán laøm vieäc

khoù nhoïc maø chæ thích höôûng

caûnh an nhaøn?

 

Ñaùp: Ñaïo Phaät coù taùm vaïn boán ngaøn phaùp moân. Phaùp

moân Tònh Ñoä naøy laø phaùp moân khoâng ai hoûi maø Ñöùc

Phaät töï thuyeát. Ñaây laø phaùp moân baát khaû tö nghì, neân

khieán ngöôøi khoù tin. Nhöng söï khoù tin naøy khoâng coù

nghóa laø ñieàu laøm khoâng noåi.

 

Hoûi: Moãi ngaøy coù theå trì 108 bieán chuù Ñaïi Bi, coøn chuù

Laêng Nghieâm thì neân trì bao nhieâu bieán?

 

Ñaùp: Moät ngaøn leõ taùm bieán.

 

Hoûi: Laø Phaät töû thì coù theå ñaàu tö mua baùn phieáu coå phaàn

khoâng?

 

Ñaùp: Caùc ñeä töû cuûa ñaïo Phaät cuõng coù keû gieát ngöôøi, keû

aên caép, keû taø daâm, cuõng coù keû noùi doái, uoáng röôïu. Vaäy

chuù noùi laø hoï neân hay khoâng neân laøm vaäy?

 

Hoûi: Coù moät ngöôøi bò truùng gioù raát nghieâm troïng, vaø hoäi

hoä nieäm ñaõ ñeán trôï nieäm vôùi hy voïng laø oâng seõ ñöôïc

vaõng sanh, nhöng oâng ta laïi ñöôïc laønh maïnh trôû laïi. Coù

ngöôøi noùi, vì khoâng coù ñuû duyeân, cho neân oâng khoâng

theå vaõng sanh veà theá giôùi Cöïc Laïc. Xin hoûi, noùi theo

caùch nhö vaäy coù ñuùng hay khoâng?

 

Ñaùp: Ñoù laø vì chöa ñeán luùc ñeå cho oâng vaõng sanh, cho

neân oâng ta khoûe laïi. Neáu ñaõ tôùi luùc vaõng sanh thì oâng

seõ ñi ngay. Chæ theá thoâi!

 

Hoûi: Trong nhaø con coù raát nhieàu muoãi vaø nheàn nheän, sôï

raèng chuùng seõ caén chích maáy ñöùa con nít vaø coù theå gaây

nguy hieåm ñeán taùnh maïng tuïi treû con. Vaäy, con coù theå

ñaäp cheát loaïi muoãi, nheän ñoù khoâng?

 

Ñaùp: Taïi sao laïi coù muoãi vôùi nheän? Coù leõ laø do luùc tröôùc

con ñaõ coù nhaân duyeân vôùi chuùng noù, neân chuùng noù

hy voïng tìm söï che chôû cuûa con ñeå chuùng ñöôïc soáng

coøn. Hoaëc laø con ñaõ töøng keát oaùn vôùi chuùng, neân nay

chuùng muoán ñeán baùo thuø. Moãi

ngöôøi chuùng ta coù theå laø ñaõ

töøng laøm muoãi, laøm nheän qua.

Baây giôø ñöôïc laøm ngöôøi, chuùng

noù cuõng seõ ñeán ñoøi nôï cuûa kieáp

tröôùc. Cho neân, toát hôn heát laø

ñöøng neân gieát chuùng.

 

Hoûi: Nieäm hai thaùnh hieäu Quaùn Theá AÂm vaø A Di Ñaø Phaät

coù gì khaùc bieät, vaø hieäu quaû coù gioáng nhau khoâng?

 

Ñaùp: Moät khi maø chuù sanh taâm phaân bieät nhö vaäy thì ñaõ

khoâng coù hieäu quaû roài.

 

Hoûi: Taïi sao meï con cheát ñaõ

laâu roài, maø ngöôøi trong gia

ñình con vaãn thöôøng naèm

moäng thaáy baø trôû veà? Vaäy laø

do nguyeân côù gì?

 

Ñaùp: Bôûi vì ngöôøi trong nhaø

vaãn chöa queân ñöôïc baø.

 

Hoûi: Xin hoûi Sö Phuï, Toâng Qui Ngöôõng coù gì laø ñaëc saéc?

Sö Phuï nghó laø neân phaùt döông quaûng ñaïi toâng naøy nhö

theá naøo?

 

Ñaùp:Toâng Qui Ngöôõng thì raát bình thöôøng chôù khoâng coù

chi laø ñaëc saéc caû. Toâng Qui Ngöôõng cuõng khoâng nghó

ñeán chuyeän phaùt döông quaûng ñaïi, maø chæ caàn coù ñöùc

taùnh lôùn maïnh thoâi.

 

Hoûi: Chuù Ñaïi Bi vaø chuù Laêng Nghieâm coù gì khoâng gioáng?

Tuïng chuù naøo thì mau khai ngoä hôn?

 

Ñaùp: Toâi chöa coù khai ngoä cho neân khoâng theå traû lôøi caâu

hoûi naøy.

 

Hoûi: Hieän nay quoác gia chuùng ta ñang xaûy ra quaù nhieàu

hieän töôïng hoãn loaïn. Vaäy, mai naøy vaän maïng cuûa ñaát

nöôùc seõ ra sao?

 

Ñaùp: Chôù neân hoûi toâi chuyeän naøy, vì quyù vò ai naáy cuõng

ñeàu bieát caû. Quyù vò ñaõ bieát roõ roài thì khoâng caàn phaûi coá

hoûi nöõa. Quoác gia höng thònh taát seõ coù ñieàm laønh, quoác

gia suy vong, taát seõ coù yeâu ma aùc nghieät. Nhö ngöôøi xöa

nhìn töôùng con ruøa giaø ñoäng ñaäy boán chaân ñeå tieân ñoaùn,

bieát tröôùc ñöôïc caùc chuyeän phöôùc hoïa, laønh döõ. Xöa

kia, vua Thang Lyù ñem boø ñöïc ñen teá leân Thieân Hoaøng

raèng: Traãm nay laø moät keû tieåu töû teân goïi Thang Lyù: daùm

teá con boø ñen, daùm taâu

leân Tieân Hoaøng vaø Hoaøng

Haäu, daùm taâu Hoaøng ñeá,

Hoaøng Haäu, Traãm töï mình

coù toäi, chôù khoâng phaûi toäi

cuûa muoân daân. Muoân daân

coù toäi laø toäi ôû Traãm. Roài laïi

noùi raèng: Xin ñöøng traùch

toäi cho muoân daân, neáu nhö

muoân daân coù toäi laø do Traãm

ñaõ khoâng giaùo hoùa hoï ñaøng

hoaøng. Thieân Ñeá haõy ñoå

toäi cuûa hoï cho Traãm, Traãm

seõ laõnh chòu heát.

Caùc baäc Thaùnh hieàn, minh quaân ngaøy xöa ñeàu can ñaûm

nhaän toäi vaø söûa ñoåi loãi laàm moät caùch duõng caûm nhö

theá. Caùc Ngaøi coøn saün loøng tieáp nhaän lôøi can giaùn. Ñaáy

môùi thaät söï laø moät ngöôøi göông maãu, moät vò laõnh ñaïo

cho nhaân daân.

 

Hoûi: Hoøa Thöôïng ñaõ töøng noùi qua laø ngaøy naøo maø Hoøa

Thöôïng coøn ôû San Francisco thì ngaøy naáy San Francisco

seõ khoâng bò ñoäng ñaát. Nhöng baây giôø Ngaøi môùi rôøi khoûi

San Francisco, thì San Francisco laïi xaûy ra traän ñoäng

ñaát. Vaäy hieän töôïng naøy coù yù nghóa gì?

 

Ñaùp: Khoâng coù yù nghóa gì caû.

 

Hoûi: Coù lôïi ích gì khi tuïng nieäm

42 maãu töï trong kinh Hoa Nghieâm?

 

Ñaùp: Dieäu duïng voâ cuøng, khoâng

theå dieãn ñaït baèng lôøi. Tuïng

nieäm 42 maãu töï coù söùc maïnh

khoâng theå nghó baøn vaø coù theå

baït tröø heát caùc nghieäp toäi.

 

Hoûi: Xin hoûi nhaân quaû trong ba ñôøi, coù phaûi con laø ngöôøi

seõ thoï quaû baùo ôû kieáp töông lai vaø con laø ngöôøi taïo

nghieäp ôû ñôøi hieän taïi thì gioáng nhau?

 

Ñaùp: Neáu con “muoán bieát nhaân ñôøi tröôùc thì haõy nhìn

caùc quaû baùo maø con ñang laõnh chòu cuûa ñôøi naøy.”

Nhöõng chuyeän con gaëp phaûi ôû ñôøi naøy, ñeàu laø do kieáp

tröôùc con ñaõ taïo ra. “Muoán bieát quaû baùo ñôøi sau thì

haõy xem nhöõng gì con ñang laøm ôû ñôøi naøy.” Neáu con

muoán bieát ôû kieáp sau seõ coù keát quaû gì, thì haõy nhìn xem

ñôøi naøy con ñang gaây ra nhöõng nghieäp toäi chi? Thí duï

nhö con hay saùt sanh thì kieáp sau, con seõ bò quaû baùo laø

maïng soáng ngaén nguûi. Neáu con hay aên caép thì kieáp sau,

con seõ gaëp quaû baùo laø bò ngöôøi cöôùp giaät.

 

Hoûi: Ñoái vôùi ngöôøi môùi baét ñaàu hoïc taäp Phaät phaùp thì

neân tu trì nhö theá naøo?

 

Ñaùp: AÊn côm, maëc aùo, vaø ñi nguû.

 

Ñeä Töû: Vuøng Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh lôùn quaù ñi thoâi!

 

Hoøa Thöôïng: Khoâng phaûi laø vuøng Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh

quaù lôùn, maø laø taâm löôïng cuûa con quaù nhoû heïp ñaáy!

 

Hoûi: Töôïng Phaät ôû nhaø chuùng

con chöa laøm leã khai quang,

vaäy chuùng con coù theå leã baùi

ñöôïc khoâng?

 

Ñaùp: Töôïng Phaät coù khai

quang, hay khoâng khai quang,

ñoù khoâng phaûi laø vaán ñeà ôû

ñaây. Chæ laø xem quyù vò coù taâm

chaáp tröôùc hay khoâng thoâi.

Neáu trong taâm khoâng chaáp tröôùc thì töôïng Phaät luùc naøo

cuõng ñeàu laø khai quang. Neáu trong taâm coøn chaáp tröôùc

thì duø töôïng Phaät ñaõ ñöôïc khai quang roài, cuõng coi nhö

laø khoâng coù khai quang vaäy.

 

Hoûi: Coù gì khaùc bieät giöõa söï cöùu ngöôøi, cöùu quyû vaø cöùu

ma?

 

Ñaùp: Töùc nhieân laø khoâng coù choã naøo maø khoâng gioáng

nhau. Taïi sao con coøn muoán hoûi nöõa?

 

Hoûi: Sö Phuï, con ñaõ boû huùt thuoác roài, thì con cuõng neân

cöû aên thòt luoân sao? Vaäy thì taát caû caùc taät xaáu cuûa con

cuõng seõ khoâng coøn.

 

Ñaùp: Con neân giöõ laïi moät chuùt ñi thì seõ khoâng ra khoûi

ñöôïc, thì vaãn laø ôû laïi ñaây, töùc laø vaãn coøn ôû laïi trong tam

giôùi naøy vaäy!

 

Hoûi: Ngaøi tin coù ma quyû khoâng?

 

Ñaùp: Neáu chuù khoâng tin coù

ma quyû thì chuù cuõng ñöøng

tin coù Phaät. Phaät laø ma quyû

tu thaønh ñaáy.

 

Hoûi: Chuùng ta neân coù thaùi ñoä

nhö theá naøo khi giao thieäp qua laïi vôùi nhöõng ngöôøi ñoàng

tính luyeán aùi? Hoaëc laø coù caùch gì ñeå giuùp hoï khoâng?

 

Ñaùp: Tröôùc heát phaûi bieát roõ laø hoï vì sao maø trôû thaønh

ñoàng tính luyeán aùi. Taïi sao hoï laïi coù khuynh höôùng

naøy? Coù leõ vì caùc caëp vôï choàng gaây loän vôùi nhau vaø

ñaøn oâng thöôøng cheøn eùp ñaøn baø. Ngöôøi Trung Quoác thì

theo chuû nghóa ñaøn oâng, nhöng Myõ Quoác thì laïi theo

chuû nghóa ñaøn baø. Nöôùc Myõ noùi: “Lady first” (ñaøn baø

laø tröôùc nhaát), nhöng thaät ra, söï toân troïng phaùi nöõ chæ

laø giaû thoâi. Vì “Lady” ngöôøi nöõ ôû nöôùc Myõ ñaâu coù phaûi

laø “first” öu tieân. Hoï chæ taâng boác, phænh nònh maø noùi

phaùi nöõ laø soá moät, vaäy thoâi. Caùc oâng thì vaãn cöù ôû ñoù

maø thoâng ñoàng vôùi nhau ñeå gaït gaãm caùc baø. Caùc baø thì

cuõng bieát laø mình bò gaït, lieàn noùi: Baûo toâi laø ñeä nhaát maø

chaúng cho toâi quyeàn löïc soá moät, cuõng khoâng coù ñòa vò

soá moät chi heát. Thaønh thöû hoï môùi caûm thaáy khoù chòu.

Bôûi vaäy maø hoï khoâng muoán laáy choàng, roài daàn daàn bieán

daïng, chuyeån thaønh phong traøo nöõ ñoàng tính.

Coøn ngöôøi nam thì sao? Thì hoï bò ngöôøi nöõ baét naït, ngöôøi

nöõ gioáng nhö con coïp caùi laán löôùt ñaøn eùp ngöôøi nam

saùt ñaát, töø saùng ñeán toái, hoï cöù baét ngöôøi nam phuïc dòch

ñuû ñieàu. Bôûi vaäy ngöôøi nam cuõng caûm thaáy khoù chòu

roài noùi: Vieäc gì maø phaûi keát hoân chôù? Theá laø hoï chuyeån

khuynh höôùng thaønh ra nam ñoàng tính.

 

Hoûi: Ñoát giaáy tieàn vaøng baïc cho

toå tieân laø coù ñaïo lyù gì?

 

Ñaùp: Chuyeän naøy maø coù ñaïo lyù

thì ngöôøi Taây phöông ñeàu laø ma

ngheøo caû. Quyù vò muoán nghieân

cöùu chaân lyù thì tuyeät ñoái khoâng

ñöôïc meâ tín.

 

Hoûi: Taâm chuùng ta coù theå hieåu

ñöôïc caû ba ñôøi: quaù khöù, hieän taïi vaø vò lai phaûi khoâng?

 

Ñaùp: Taïi sao laïi khoâng theå? Ba thôøi thì cuõng nhö laø hoâm

qua, hoâm nay vaø ngaøy mai vaäy thoâi! Toâi noùi thôøi gian

taïm ngaén moät chuùt cho quyù vò deã nhôù vaø seõ khoâng coù

mau queân nhö: Ba thôøi cuõng nhö laø naêm ngoaùi, naêm

nay vaø naêm tôùi. Cho ñeán kieáp tröôùc, kieáp naøy vaø kieáp

sau cuõng ñoàng moät lyù leõ gioáng nhau thoâi.

 

Hoûi: Kinh A Di Ñaø noùi: “Chuùng sanh nghe roài thì neân

phaùt nguyeän, nguyeän sanh veà nöôùc kia.” Nhöng con

thì nguyeän seõ khoâng taùi sanh nöõa ñeå thoaùt khoûi luaân

hoài. Con khoâng hieåu laø taïi sao laïi coøn muoán taùi sanh

veà nöôùc kia?

 

Ñaùp: Hoûi raát hay! Taùi sanh veà nöôùc Cöïc Laïc kia

chính laø thoaùt ra luaân hoài ñoù.

 

Hoûi: Laøm ngöôøi voán laø soáng trong ñau khoå, vaäy treân

theá gian naøy coù bao nhieâu ngöôøi thaät söï soáng ñôøi sung

söôùng?

 

Ñaùp: Theá thì ai baûo hoï laøm ngöôøi? Neáu laø Chuùa (baûo hoï

laøm ngöôøi) thì haõy ñi kieän Chuùa vaø bieän luaän vôùi Chuùa

moät hoài ñi.

 

Hoûi: Hoøa Thöôïng ñaõ töøng noùi: Theá giôùi Cöïc Laïc thì

khoâng coù ngöôøi nöõ. Taïi sao theá giôùi Cöïc Laïc maø cuõng

coøn troïng nam khinh nöõ?

 

Ñaùp: Vì sao ñöôïc sanh vaøo coõi Tònh Ñoä ôû Taây phöông

goïi laø theá giôùi Cöïc Laïc? Vì ôû ñoù vui maõi chôù khoâng buoàn

phieàn khoå naõo, khoâng gioáng nhö ôû theá gian laø vui quaù

roài laïi sanh ra buoàn phieàn. Hoâm qua toâi noùi theá giôùi

Cöïc Laïc thì khoâng coù ngöôøi nöõ, nhöng hoâm nay toâi

cuõng coù theå noùi laø khoâng coù ngöôøi nam. Nhaát ñònh laø

quyù vò nghó raèng: Hoøa Thöôïng naøy sao maø noùi naêng loän

xoän. Thaät ra, quyù vò hoûi sao thì toâi traû lôøi vaäy, tuøy cô öùng

bieán maø! Nhöng chuùng ta cuõng neân hieåu laø: “Ñaïi ñaïo

thì khoâng phaân bieät giöõa nam vaø nöõ.” Coù phaân bieät töùc

laø rôi vaøo nhò nghóa roài. Kinh Kim Cang noùi: “Voâ nhaân

töôùng, voâ ngaõ töôùng, voâ chuùng sanh töôùng, voâ thoï giaû

töôùng” thì laøm sao laïi coù töôùng nam nöõ nöõa chôù? Cuõng

coù theå noùi: Theá giôùi Cöïc Laïc toaøn laø ngöôøi nam hoaëc

toaøn laø ngöôøi nöõ. Bôûi vì nam nöõ ôû ñoù, töï taùnh hoï thanh

tònh khoâng coù tình duïc, cho neân nam coù theå thay theá

cho nöõ vaø nöõ cuõng coù theå thay theá cho nam.

 

Hoûi: Phöông phaùp cô baûn ñeå ngoài thieàn laø gì?

 

Ñaùp: Phöông phaùp cô baûn aø! Thöù nhaát

laø khoâng tham, thöù hai laø khoâng saân

vaø thöù ba laø khoâng ngu si.

 

Hoûi: Tieán theâm moät böôùc nöõa laø neân

tónh toïa phaûi khoâng?

 

Ñaùp: Ñöông nhieân roài, coâng phu ñaàu

tieân cuûa tónh toïa laø taâm ñöôïc thanh tònh vaø ít tham

muoán. Taâm thanh tònh thì khoâng coù voïng töôûng, ít ham

muoán thì khoâng coù maáy thöù tình tình, aùi aùi.

 

Hoûi: Xin Ngaøi löôïc giaûng chuùt ít veà phöông phaùp ngoài

thieàn ôû chuøa Kim Sôn ñeå con coù theå nhaäp moân?

 

Ñaùp: Chuù tôùi chuøa Kim Sôn (San Francisco) thì bieát lieàn.

Muoán nhaäp moân, vaøo cöûa tröôùc

tieân phaûi taäp ngoài kieát giaø. Hoøa

Thöôïng Traùi Caây (Thuûy Quaû),

töùc laø Ngaøi Quaûng Khaâm cuõng

treùo chaân ngoài nhö theá. Ñoù goïi

laø Kim Cang toïa. Ngoài nhö vaäy

thì coù theå haøng phuïc ñöôïc ma

quaân.

 

Hoûi: Vôùi tình theá cuûa Ñaøi Loan saép tôùi, chuùng con neân

phaûi laøm sao? Chuùng con neân toan tính vaø tu trì nhö theá

naøo ñeå cöùu vaõn naïn coäng nghieäp?

 

Ñaùp: Khoâng laøm ñieàu aùc, neân laøm caùc vieäc thieän.

 

Hoûi: Con muoán cuùng döôøng Sö Phuï, nhöng con khoâng

bieát neân cuùng gì?

 

Ñaùp: Nieäm Phaät ñeå cuùng döôøng laø toát nhaát. Ñem chaân

taâm nieäm Phaät laø chaân taâm cuùng döôøng; giôùi taâm nieäm

Phaät laø giôùi taâm cuùng döôøng; ñònh taâm nieäm Phaät laø

ñònh taâm cuùng döôøng; vaø hueä taâm nieäm Phaät laø hueä

taâm cuùng döôøng.

 

Hoûi: “Phaùp” laø gì?

 

Ñaùp: Phaùp laø khí, töùc laø phaàn khí cuûa chuùng ta. Khí naøy

thoâng trôøi thoâng ñaát, cho ñeán taát caû chö Phaät, Boà Taùt

vaø chuùng ta ñeàu laø moät theå, laø vì nhôø khí naøy maø thoâng

heát.

 

Hoûi: Taïi sao nhaát ñònh phaûi ngoài kieát giaø môùi nhaäp ñònh

ñöôïc? Duøng phöông phaùp

khaùc coù ñöôïc khoâng? Neáu nhö

hai chaân khoâng xeáp baèng laïi

ñöôïc nhö vaäy thì coù theå ngoài

yeân tónh toïa khoâng?

 

Ñaùp: Vaäy cuõng ñöôïc. Theá ngoài

kieát giaø naøy goïi laø Kim Cang

toïa, thaønh thöû giuùp ta ngoài

ñöôïc kieân coá hôn moät chuùt.

 

Hoûi: Coù ngöôøi noùi Ngaøi laø Laõo ma vöông, vaäy thì laøm

sao ñaây?

 

Ñaùp: Theá thì toâi laø Laõo Ma Vöông vaäy!

 

Hoûi: Vieäc sanh con töø oáng thí nghieäm töôïng tröng cho

ñieàu gì?

Ñaùp: Töôïng tröng cho nhaân loaïi saép phaûi bò dieät vong!

 

Hoûi: Khoå laø gì? Vui laø gì?

 

Ñaùp: Neáu laøm nhöõng chuyeän maø mình khoâng muoán laøm

thì mình caûm thaáy khoå. Coøn ñoái vôùi vieäc maø muoán laøm

thì mình caûm thaáy vui. Ví nhö neáu quyù vò khoâng coù caùi

muoán, maø cuõng chaúng coù caùi khoâng muoán, ñoù töùc laø

khoâng khoå, khoâng vui vaäy.

 

Hoûi: Trong gia ñình, vôï choàng neân

ñoái xöû vôùi nhau nhö theá naøo môùi

ñuùng? Coù nhaân caùch quan heä ra sao

môùi laø chaùnh ñaùng?

 

Ñaùp: Phaûi kính troïng nhau nhö ñoái

vôùi khaùch. Vôï choàng bieát toân troïng

laãn nhau thì nhaát ñònh seõ sanh con

laøm toång thoáng. Coøn neáu vôï choàng

khoâng toân troïng laãn nhau thì nhaát

ñònh seõ sanh con laøm aên maøy.

 

Hoûi: Treân caên baûn thì söï tu haønh laø theá naøo?

 

Ñaùp: Ñöøng voïng töôûng, khoâng neân nghó ngôïi nhieàu nhö

vaäy. Nieäm ñoäng thì traêm söï sanh, ngöøng nieäm thì vaïn söï

khoâng. Moät nieäm ñoäng roài thì chuyeän gì cuõng coù, neáu

moät nieäm khoâng sanh thì toaøn theå hieån hieän, chuyeän gì

cuõng khoâng coù. Nhöng goác caên baûn laø phaûi “Khoâng coù

duïc nieäm” ham muoán. Ñoù laø vaán ñeà cô baûn ñaáy.

 

Hoûi: Thieàn sö Nhaät Boån laø Ñaïo nguyeân ñaõ noùi: “Ai cuõng

coù theå thaønh Phaät.” Nhöng con coù luùc laïi hoaøi nghi veà

lôøi noùi naøy. Ngöôøi khaùc thì coù theå seõ thaønh Phaät chôù

khoâng phaûi laø con!

 

Ñaùp: “Heát thaûy chuùng sanh ñeàu coù Phaät taùnh, ñeàu coù

theå thaønh Phaät,” ñoù laø do ñöùc Phaät Thích Ca noùi, chôù

khoâng phaûi Thieàn sö Nhaät, Ñaïo Nguyeân noùi. Thaät laø

töôûng töôïng quaù ñaùng.

 

Hoûi: Vaäy chuùng con neân tu nhö theá naøo?

 

Ñaùp: Quyù vò coù theå tu ñöôïc theá naøo thì cöù tu nhö theá

aáy, töï lieäu söùc mình, laøm ñöôïc bao nhieâu thì laøm baáy

nhieâu. Vieäc gì laøm khoâng noåi thì cuõng khoâng neân göôïng

eùp.

 

Hoûi: Tuïng kinh coù theå sieâu ñoä cho toå tieân khoâng?

 

Ñaùp: Coù chuùt chuùt, trong möôøi phaàn, ngöôøi soáng ñöôïc

baûy phaàn, coøn ba phaàn cho ngöôøi cheát höôûng.

 

Hoûi: Con ngöôøi sanh ra ñeå laøm gì?

 

Ñaùp: Con ngöôøi sanh ra khoâng

phaûi laø vì aên côm maø laø phaûi

giuùp ñôõ ngöôøi khaùc. Boån phaän

laøm ngöôøi laø phaûi hoan hæ giuùp ñôõ moïi ngöôøi.

 

Hoûi: Con ñaõ töøng hoïc qua thieàn Sieâu Giaùc. Trong luùc

tónh toïa con nghe moät thöù aâm thanh, laïi töôûng töôïng ra

phong caûnh ôû bieån. Luùc ñaàu con caûm thaáy raát taäp trung,

caûnh giôùi raát khoaùi laïc. Nhöng traûi qua moät thôøi gian,

laïi caûm thaáy caøng luùc caøng mô hoà, coù moät chuùt hôi hoãn

ñoän. Con khoâng bieát, caùch thöùc thieàn Sieâu Giaùc naøy laø

toát hay khoâng toát?

 

Ñaùp: Neáu con muoán nghe moät thöù aâm thanh, hoaëc laø

muoán nghe moät caùi gì, thì ñoù ñeàu laø voïng nieäm. Ñaáy

laø moät loaïi voïng giaùc, chôù khoâng phaûi laø Sieâu Giaùc. Vì

Sieâu Giaùc thì raát töï nhieân, khoâng coù tham, khoâng coù

caàu, khoâng coù troâng mong baát cöù caùi gì. Neáu con coøn

coù caàu mong, thì khoâng phaûi laø sieâu giaùc, maø coù theå noùi

laø voâ giaùc ñoù.

 

Hoûi: Thaày höôùng daãn thieàn Sieâu Giaùc daïy chuùng con

phaûi töôûng töôïng ra moät thöù aâm thanh chi ñoù.

 

Ñaùp: Nhö vaäy laø treân ñaàu laïi choàng theâm caùi ñaàu vaø cöôõi

löøa laïi ñi tìm löøa, laø laøm moät chuyeän thöøa thaûi voâ ích.

- Vaäy töùc laø khoâng nghó tôùi caùi gì heát, phaûi khoâng?

- Nieäm ñoäng thì traêm söï sanh,

Ngöøng nieäm thì vaïn söï khoâng – khoâng coøn voïng töôûng

(töùc thanh tònh) thì seõ khoâng coù chuyeän gì caû (töùc an

laïc).

Taâm döøng nieäm tuyeät laø chaân phuù quyù,

Tö duïc ñoaïn taän laø chaân phöôùc ñieàn.

Quyù vò maø muoán nghe moät thöù aâm thanh thì ñoù laø höôùng

ra ngoaøi ñeå tìm caàu.

 

Hoûi: Vaäy roát cuoäc thì phöông thöùc tónh toïa Sieâu Giaùc

naøy laø toát hay khoâng toát? Vì hieän nay loaïi thieàn naøy thì

raát thònh thaønh treân khaép theá giôùi.

 

Ñaùp: Ñoù laø vì coù soá ngöôøi khoâng

caùch gì ngoài kieát giaø cho ñöôïc,

neân ngöôøi ta môùi nghó ra moät

phöông phaùp khaùc bieät thoâi. Thaät

ra, muoán tónh toïa thì tröôùc tieân

phaûi hoïc ngoài kieát giaø. Khoâng

luyeän taäp ngoài kieát giaø, khoâng

ra chuùt coâng phu maø muoán ñaéc

ñaïo. Ñoù laø chuyeän khoâng theå coù

ñöôïc.

 

Hoûi: Thaät voâ lyù, ngöôøi xuaát gia

moãi ngaøy chæ aên moät böõa?

 

Ñaùp: Hoï aên nhieàu thì duïc

nieäm cuûa hoï cuõng sanh nhieàu

theâm.

 

Hoûi: Con thöôøng nghe noùi raèng: taát caû nhöõng haønh ñoäng

cuûa chuùng ta ñeàu seõ trôû thaønh chuûng töû trong thöùc thöù

taùm. Con khoâng bieát giöõa thöùc thöù taùm naøy vaø baûy thöùc

tröôùc coù moái quan heä ra sao?

 

Ñaùp: Baûy thöùc tröôùc laø cuøng laøm vieäc vôùi nhau trong

thaân theå chuùng ta. Baûy thöùc ñoù ñeàu chòu söï chi phoái

cuûa thöùc thöù taùm. Neáu phaân taùch ra thì baûy thöùc ñoù

cuõng khoâng coù traùch nhieäm gì maø laõnh traùch nhieäm laïi

laø thöùc thöù taùm. Nhöng ñeán luùc cuoái cuøng, khi thöùc thöù

taùm khoâng theå ñieàu khieån ñöôïc baûy thöùc tröôùc thì con

ngöôøi seõ cheát. Luùc cheát, thöùc thöù taùm rôøi khoûi thaân theå

sau heát, nhöng luùc nhaäp thai thì noù laïi ñeán tröôùc tieân.

Cho neân noùi: “Ñi sau tôùi tröôùc laøm chuû oâng.” Thöùc thöù

taùm laø chuû nhaân oâng, neáu y khoâng tôùi thì baûy thöùc kia

cuõng khoâng coù taùc duïng gì. Baûy thöùc ñeàu do thöùc thöù

taùm maø coù, neáu noù bò hö hoaïi thì baûy thöùc kia cuõng bò

hoaïi luoân. Gioáng nhö boä phaän toáng daàu trong ñaàu maùy

xe maø bò hö thì caùc boä phaän coøn laïi ñeàu khoâng coù taùc

duïng gì caû!

 

Hoûi: Chò cuûa con hieän nay ñang thaân caän vôùi phaùi taø

giaùo, maø giaùo phaùi naøy giaû möôïn côù laø hoä phaùp cuûa Boà

Taùt Ñòa Taïng ñeå quaûng caùo löøa bòp ngöôøi. Vaäy con neân

laøm sao cho chò con quay ñaàu trôû laïi.

 

Ñaùp: Tröôùc heát con töï phaûi hieåu bieát cho roõ raøng töùc chò

con seõ quay ñaàu veà.

 

Hoûi: Kinh A Di Ñaø noùi - Chuùng

sanh maø trì nieäm ñöôïc danh

hieäu Phaät thì coù theå vaõng sanh

mang nghieäp veà theá giôùi Cöïc

Laïc. Nhöng trong ñaïo Phaät thì

laïi nhaán maïnh laø con ngöôøi

neân töï laäp, töï löïc caùnh sinh thì

môùi coù theå thaønh Phaät ñöôïc.

Vaäy hai ñaïo lyù naøy coù phaûi laø

xung ñoät vôùi nhau khoâng?

 

Ñaùp: Khi con nieäm Phaät ñeán luùc nhaát taâm baát loaïn,

vaäy ta hoûi con: Ñoù laø Phaät ñang nieäm hay laø con ñang

nieäm? Ta tin raèng, thì cuõng vaãn laø troâng caäy vaøo söï khoå

coâng cuûa rieâng con thoâi!

 

Hoûi: Laøm sao ñeå ñöôïc ly khoå ñaéc laïc?

 

Ñaùp: Laø ôû ngay trong khoå maø ñaéc Ñaïo, töùc phaûi chòu khoå

nhieàu theâm moät chuùt, vì chòu khoå seõ heát khoå.

 

Hoûi: Chuù taâm cuûa chuù Laêng Nghieâm laø gì?

 

Ñaùp: Moät ñoaïn daøi cuûa chuù taâm laø “Da Zhi Tuo. Nan.

E na li, pi she ti, Pi la, Ba she la, Tuo li, Pan tuo, Pan

tuo ni, Ba she la bang, Ni pan. Hu xin du lu yong pan.

Suo pe he.”

 

Hoûi: Neáu thaät nhö con boá thí caùc phieàn naõo cuûa con cho

Ngaøi, vaäy thì con coøn thöøa laïi gì?

 

Ñaùp: Con khoâng coøn phieàn naõo, nhöng toâi thì coù phieàn

naõo. Nhö vaäy khoâng phaûi laø caøng toát hôn hay sao? Bôûi

vì toâi coù theå chòu ñöïng ñöôïc maø.

 

Hoûi: Toâng Qui Ngöôõng vaø caùc Toâng nhö: Laâm Teá, Taøo

Ñoäng vaø caùc toâng phaùi khaùc coù chi khoâng gioáng nhau?

 

Ñaùp: Khoâng coù gì laø khoâng gioáng nhau, taát caû ñeàu laø con

ngöôøi chöa ñöôïc thaønh Boà Taùt thoâi.

 

Hoûi: Taïi sao coù moät soá ngöôøi tuy khoâng aên chay nhöng

hoï laïi khoâng aên thòt boø?

 

Ñaùp: Vì boø giuùp chuùng ta

caøy ruoäng, cho neân coù moät

soá ngöôøi khoâng nôõ loøng

naøo maø aên thòt chuùng.

“Ñoäng loøng traéc aån naøy

moïi ngöôøi ñeàu coù.”

 

Hoûi: Boån phaän tu haønh

cuûa ngöôøi xuaát gia vaø

ngöôøi taïi gia coù gì laø

khoâng gioáng?

 

Ñaùp: Ngöôøi taïi gia laø caän

söï nam vaø caän söï nöõ;

ngöôøi xuaát gia laø quyeán

thuoäc cuûa Phaät. Ngöôøi

taïi gia khoâng theå tính laø

quyeán thuoäc cuûa Phaät.

Ngöôøi xuaát gia thì taâm phaûi thanh tònh vaø ít duïc voïng.

Ngöôøi taïi gia coù theå khoâng quaù nghieâm khaéc nhö ngöôøi

xuaát gia, vì ngöôøi taïi gia coù theå keát hoân, coøn ngöôøi xuaát

gia thì phaûi ñoäc thaân. Cho neân, moät beân laø thanh tònh

vaø moät beân laø khoâng thanh tònh vaäy.

 

Hoûi: Ngöôøi hoïc Phaät muoán hieán cho caùc boä phaän trong

thaân theå mình sau khi cheát, vaäy coù ñöôïc khoâng?

 

Ñaùp: Ngöôøi cheát maø hieán cho caùc boä phaän trong thaân

theå khoâng baèng khi soáng maø cho ñöôïc, vaäy môùi laø chaân

thaät. Mình cheát roài, khoâng coøn duøng ñöôïc neân môùi hieán

cho ngöôøi, vaäy coù ích lôïi gì? Cho neân goïi laø: “Ñieàu

mình khoâng muoán thì ñöøng thí cho ngöôøi.” Nhöõng gì

maø mình xaû khoâng ñaønh maø xaû ñöôïc, ñoù môùi laø xaû

chaân thaät.

 

Hoûi: Neáu trì chuù maø phaùt aâm khoâng ñuùng thì coù linh

nghieäm khoâng?

 

Ñaùp: Luùc tröôùc coù moät laõo tu haønh thöôøng tuïng saùu chöõ

Ñaïi Minh Chuù, nhöng vì oâng töï tuïng theo caùch cuûa

mình, chôù khoâng hoûi ngöôøi khaùc, hoaëc laø vì trí nhôù

keùm coûi, neân duø coù ngöôøi daïy, oâng cuõng queân maát. OÂng

ñoaùn laø: chöõ khaåu duø coù theâm chöõ naøo thì seõ ñoïc theo

aâm chöõ ñoù. Thí duï nhö chöõ Khaåu maø theâm chöõ Baùt

keà beân thì ñoïc laø baùt . Chöõ Khaåu maø theâm chöõ

Di thì ñoïc laø di . Chöõ khaåu maø theâm chöõ Ngöu

keà beân thì chaéc cuõng ñoïc laø ngöu , töùc laø traâu vaäy.

Bôûi theá maø oâng nieäm thaønh 􁹥􀀁􀀁􀾒􀀁􀕳􀀁􀌪􁏎 􀋬 AÙn Ma

Ni Baùt Di Ngöu.

OÂng nieäm raát thaønh taâm, raát haêng haùi vôùi chöõ Ngöu ñoù.

Moãi ngaøy oâng ta nieäm ñeán caû traêm vaïn bieán AÙn Ma Ni

Baùt Di Ngöu. Roài oâng nghó, neáu duøng xaâu chuoãi traøng

ñeå ñeám thì raát laø phí coâng, neân oâng duøng moät traêm vaïn

hoät ñaäu naønh ñeå ñeám soá. Khi nieäm moät caâu thì oâng

laáy moät hoät ñaäu boû qua moät

beân. Daàn daàn oâng khoâng caàn

laáy tay boùc, maø hoät ñaäu naønh

cuõng töï ñoäng nhaûy qua. Sau

ñoù coù ngöôøi baûo oâng neân nieäm

laø 􁹥􀀁􀀁􀾒􀀁􀕳􀀁􀌪􁏎 􁡈 “AÙn Ma

Ni Baùt Di Hoàng” môùi ñuùng.

Do ñoù, oâng ñoåi laïi nieäm thaønh AÙn Ma Ni Baùt Di Hoàng.

Nhöng kyø quaùi thay, ñaäu naønh khoâng töï ñoäng nhaûy qua

nöõa. Sau ñoù oâng laïi nieäm AÙn Ma Ni Baùt Di Ngöu, maø

hoät ñaäu cuõng chaúng chòu nhaûy qua. Ñoù chaúng qua laø

do loøng tin cuûa oâng ñaõ bò dao ñoäng, vì töï bieát laø mình

ñaõ nieäm sai.

 

Hoûi: Môùi phaùt taâm thì deã, nhöng laøm theá

naøo baûo trì taâm ñaïo ñöôïc laâu daøi?

 

Ñaùp: Thöôøng ñem sanh töû treo tröôùc

chaëng maøy thì ñaïo taâm seõ ñöôïc laâu beàn.

Neáu nhö thoaùi taâm laø bôûi vì queân maát caùi

taâm ñaïo môùi phaùt luùc ban ñaàu.

 

Hoûi: Laøm sao ñeå giaùo hoùa caùc chuùng sanh khoù ñieàu phuïc?

Theá giôùi naøy thaät söï coù ngaøy taän maït phaûi khoâng?

 

Ñaùp: Neân ñem heát taâm söùc nhaãn naïi cuûa mình ñeå giaùo

hoùa hoï. Caùi ngaøy cuûa moãi ngöôøi cheát thì ñoù chính laø

ngaøy theá giôùi taän maït cuûa ngöôøi

ñoù.

 

Hoûi: Laøm sao traùnh ñöôïc naïn

ñoäng ñaát?

 

Ñaùp: Neáu con ngöôøi khoâng noåi

noùng thì seõ khoâng coù ñoäng ñaát.

 

Hoûi: Laøm sao ñeå dung nhaäp Phaät phaùp vaøo ñôøi soáng

haèng ngaøy?

 

Ñaùp: Khoâng tranh, khoâng tham, khoâng caàu, khoâng ích

kyû, khoâng töï lôïi, vaø khoâng noùi doái.

 

Hoûi: Ñoái vôùi tình huoáng Ñaøi Loan hieän taïi, Hoøa Thöôïng

nhaän thaáy nhö theá naøo?

 

Ñaùp:: Toâi coù theå duøng hai caâu noùi ñôn giaûn ñeå hình

dung veà söï vieäc naøy, töùc laø: “Coù phöôùc maø khoâng bieát

höôûng; khoâng chuyeän laïi kieám chuyeän phieàn.”

 

Hoûi: Chuùng ta aên heo bieán thaønh heo, aên deâ thì bieán

thaønh deâ, aên boø thì bieán thaønh boø. Vaäy taïi sao chuùng

ta aên rau caûi laïi khoâng bieán thaønh rau caûi?

 

Ñaùp: Bôûi vì heo, deâ, boø ñeàu coù boán chaân. Luùc quyù vò

muoán gieát chuùng, thì chuùng seõ tuoân chaïy. Duø chuùng ñaõ

bò quyù vò gieát roài, nhöng chuùng seõ noåi loøng saân haän vaø

muoán laø trong töông lai seõ keùo quyù vò xuoáng baäc laøm

suùc sanh nhö chuùng. Con rau caûi thì sao? Quyù vò aên

noù, noù cuõng khoâng keâu la, cuõng

khoâng khoùc loùc, maø cuõng khoâng

boû chaïy, vì rau caûi coù caúng gioø

ñaâu ñeå maø chaïy. Cho neân, quyù

vò aên rau caûi thì seõ khoâng bieán

thaønh rau caûi ñöôïc.

 

Hoûi: Hoøa Thöôïng nghó theá naøo veà vieäc Phaät giaùo phaân

thaønh hai thöøa Nam, Baéc?

 

Ñaùp: Ñaïo lyù Phaät giaùo voán khoâng phaân bieät giaùo phaùi.

Chæ laø vì ngöôøi sau maát chaân lyù, môùi laäp ra moân phaùi

hai thöøa Nam, Baéc maø baøi baùc laãn nhau. Taïi sao chuùng

ta laïi muoán cho coát nhuïc töông taøn? Ñaïi thöøa noùi Tieåu

thöøa thì quaù nhoû heïp. Tieåu thöøa cuõng khoâng toân kính

caùc vò sö Ñaïi thöøa. Thaät ra, ai ôû trong Phaät giaùo maø gaây

chuyeän chia reõ ly giaùn thì khoâng phaûi laø Phaät töû roài.

Khoâng caàn phaûi noùi laø Ñaïi thöøa hay Tieåu thöøa, vì ngay

caû moät thöøa cuõng khoâng coù, nhö: ích kyû, töï lôïi laøm toån

haïi ngöôøi ñeå mình ñöôïc lôïi, chæ bieát töï taùn thaùn mình

vaø phæ baùng ngöôøi. Ñoù töùc laø nhaân khôûi cuûa söï ñaáu

tranh ñaáy.

 

Hoûi: “Thöøa laø gì?” Ñaïi thöøa

vaø tieåu thöøa coù gì khaùc

bieät?

 

Ñaùp: Thöøa laø moät coå xe coù

theå chôû ngöôøi. Ñaïi thöøa coù

theå chôû ñöôïc nhieàu ngöôøi. Tieåu thöøa thì chôû ít ngöôøi

hôn. Vì caên taùnh cuûa chuùng sanh khaùc bieät, yù thích

khoâng gioáng nhau, cho neân coù khuynh höôùng phaân

chia Ñaïi thöøa hoaëc Tieåu thöøa. Thaät ra, Ñaïi, Tieåu ñeàu laø

moät thöøa, ñöøng coù ôû ñoù maø sanh taâm phaân bieät.

 

Hoûi: Xin hoûi “Chuyeån dieäu phaùp luaân” laø sao?

 

Ñaùp: Vaïn söï vaïn vaät ñeàu laø

chuyeån phaùp luaân. Nhö ngöôøi

thì chuyeån phaùp luaân ngöôøi,

choù chuyeån phaùp luaân choù,

meøo chuyeån phaùp luaân meøo.

Moät khi chuù ñaõ hieåu roõ roài töùc

laø nghe ñöôïc - phaùp saùng suoát,

neáu chuù khoâng hieåu töùc laø

nghe phaûi - phaùp u meâ.

 

Hoûi: Trong kinh noùi: Ñoái vôùi söï khai ngoä, quaùn saùt aâm

thanh laø haïng nhaát. Vì caên tai vieân thoâng laø phaùp moân

chöùng ngoä coù hieäu quaû nhaát. Trong caùc caên, ngöôøi ta

quí nhaát laø caên maét, keá ñeán laø caên tai, roài sau môùi laø

caùc caên khaùc. Cho neân, theo con thaáy thì hình nhö

chuùng ta quí caên maét nhaát. Vaäy ñoái vôùi söï khai ngoä cuûa

chuùng ta, caên maét ñaùng leõ laø coù hieäu quaû nhaát chôù ñaâu

phaûi laø caên tai.

 

Ñaùp: Thaät ra moãi caên ñeàu voán laø haïng nhaát, chôù khoâng

coù haïng nhì. Hôïp vôùi caên cô cuûa mình thì laø haïng nhaát,

khoâng hôïp vôùi caên cô cuûa mình thì laø haïng nhì vaäy.

 

Hoûi: Ngoaïi ñaïo laø gì?

 

Ñaùp: Laø taâm caàu phaùp ôû beân ngoaøi.

 

Hoûi: Coù moät soá ngöôøi noùi laø trong ñaïo Phaät khoâng coù

quan nieäm veà “linh hoàn.” Vaäy coù ñuùng khoâng?

 

Ñaùp: Coù leõ laø coù moät soá ngöôøi noùi nhö theá. Nhöng nhöõng

lôøi noùi ñoù ñaâu coù theå ñaïi dieän cho caû toaøn theå Phaät giaùo

ñöôïc. Töø tröôùc tôùi nay, toâi chöa nghe qua ñaïo lyù naøy,

maø toâi cuõng laø moät phaàn töû cuûa Phaät giaùo vaäy.

 

Hoûi: Taïi sao con vaãn chöa

khai môû trí hueä?

 

Ñaùp: Taïi sao con khoâng

coá gaéng lo hoài quang

phaûn chieáu, haõy töï hoûi laø

mình coù giaûm bôùt ba ñoäc

chöa? Mình coù töï ñoä, ñoä

ngöôøi chöa?

 

Hoûi: Laøm theá naøo ñeå chaám döùt chieán tranh?

 

Ñaùp: Thì neân hieàn töø hoøa nhaõ, ñoù laø bieän phaùp caên baûn

ñeå chaám döùt chieán tranh.

 

Hoûi: Chuù Laêng Nghieâm coù theå khieán cho ngöôøi cheát, maø

cuõng coù theå khieán cho ngöôøi soáng laïi phaûi khoâng?

 

Ñaùp: Ñoù laø chæ cho ngöôøi chöa cheát haún, cho neân coù theå

laøm cho hoï soáng laïi ñöôïc. Nhöng neáu ngöôøi ñaõ cheát roài,

maø laïi laøm cho hoï soáng trôû laïi thì khoâng deã gì ñaâu.

 

Hoøa Thöôïng hoûi: Cöùu caùnh thì Chaân Thaät laø gì? Quyù vò

noùi thöû ñi?

 

Phaät töû: Tu ñaïo laø chaân!

 

Hoøa Thöôïng: Vaäy taïi sao caùc vò coøn khoâng tu?

Neáu ôû treân theá giôùi naøy maø muoán tìm caùi chaân thaät, thì

seõ khoâng tìm ñöôïc ñaâu. Tu ñaïo laø chaân thaät nhöng cuõng

khoâng nhìn thaáy ñöôïc. Coøn nhöõng gì maø quyù vò thaáy

ñöôïc, ñoù ñeàu laø söï tu trì treân hình thöùc thoâi. Vì chaân lyù

laø khoâng tieáng, khoâng muøi, khoâng hình, khoâng saéc. Vì

vaäy, chuùng ta phaûi ôû trong caùi giaû ñeå tìm caùi thaät, chôù

ñöøng rôøi giaû maø tìm kieám caùi thaät.

 

Hoûi: Ñöùc Phaät Thích Ca ñaõ

tu ba ñaïi kieáp. Traûi qua thôøi

gian daøi nhö theá Ngaøi môùi

thaønh Phaät. Vaäy, thôøi gian ñoù

coù phaûi laø coá ñònh khoâng?

 

Ñaùp: Chuù coù nghe moät coâng

aùn veà Thieàn sö Cao Phong

Dieäu khoâng? Ñoù laø vò ngoài

thieàn treân doác nuùi Lieân Hoa

taïi Taây Thieân Muïc. Luùc Ngaøi

nguû guïc vaø bò rôi xuoáng nuùi

thì coù Boà Taùt Vi Ñaø höùng ñôõ

ñem Ngaøi leân.

 

Ñeä töû : Daï, con ñaõ nghe qua.

 

Hoøa Thöôïng: Ñaõ nghe qua, vaäy laø toâi ñaõ traû lôøi caâu hoûi

naøy cho chuù roài.

 

Hoûi: Thöa Sö Phuï, moät vaïn töôïng Phaät treân vaùch töôøng chaùnh ñieän

ôû Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh ñeàu laø do Sö Phuï laøm ra caû, phaûi khoâng?

 

Ñaùp: Chuyeän ñaõ qua roài, nhaéc ñeán laøm gì?

 

Hoûi: Theá naøo laø trong caùi giaû maø tìm caùi chaân thaät?

 

Ñaùp: Thì gioáng nhö vaøng hoaëc laø hoät xoaøn maø bò choân

trong ñoáng phaân vaäy.

 

Hoûi: Coù taùm vaïn boán ngaøn phaùp moân. Coù phaûi caùc toân

giaùo khaùc nhö AÁn Ñoä giaùo, Thieân Chuùa giaùo, Cô Ñoác

giaùo ñeàu ñöôïc xem nhö laø moät phaùp moân khoâng?

 

Ñaùp: Taát caû caùc phaùp ñeàu laø Phaät phaùp, ñeàu laø baát khaû

ñaéc (khoâng theå ñaït ñöôïc).

 

Hoûi: Taïi sao khi tuïng kinh thì con nhôù roài laïi queân?

Queân roài laïi nhôù.

 

Ñaùp: Bôûi vì con coù “nghieäp chöôùng töø kieáp tröôùc.”

 

Hoûi: Ai laø Laõo Toå Toâng cuûa taát caû caùc loaøi chuùng sanh

coù khí huyeát, nhö caùc loaøi ñoäng vaät bay loäi, bao goàm caû

caùc loaïi hoa coû, caây coái?

 

Ñaùp: Laõo Toå Toâng cuûa chuùng laø Phaät taùnh.

 

Hoûi: “Lai minh, khöù baïch” laø gì?

 

Ñaùp: “Lai minh” (tôùi roõ) töùc laø bieát chuyeän cuûa mình

ôû kieáp tröôùc nhö theá naøo. Thí duï nhö ôû ñaây coù moät soá

ngöôøi bieát ñöôïc kieáp tröôùc, hoï laø ngöôøi xuaát gia hay laø

ngöôøi cö só taïi gia. “Khöù baïch” (ñi toû) töùc laø bieát ñöôïc

sau khi cheát, mình seõ laøm gì? Coù phaûi laø voâ buïng boø,

nhaäp thai ngöïa, hoaëc laø vaõng sanh veà theá giôùi Cöïc Laïc

gì khoâng nöõa? Ngöôøi maø ñaõ lieãu sanh thoaùt töû thì ñeàu

hieåu bieát roõ raøng taát caû vaø hoï khoâng coøn hoà ñoà.

 

Hoûi: Vua nöôùc Irag, Hussein laø thaàn thaùnh gì vaäy?

 

Ñaùp: Haén laø quyeán thuoäc cuûa Thieân ma.

 

Hoûi: Thieän Taøi ñoàng töû ñi

tham vaán 53 vò thaày. Vaäy taïi

sao con khoâng theå baùi theâm

vaøi vò Sö Phuï nöõa?

 

Ñaùp: Chính ñích thaân caùc

vò Thaày thieän tri thöùc baûo

Thieän Taøi ñi tham vaán caùc

thaày khaùc, chôù khoâng phaûi vì

Thieän Taøi tham moä caùc Sö coù

ñöùc haïnh khaùc roài phaûn boäi

vò Boån sö cuûa mình maø leùn

ñi quy y.

 

Hoûi: Neáu nhö coù moät gia ñình tan naùt, chuùng ta neân laøm sao ñaây?

 

Ñaùp: Thì laøm laïi töø ñaàu, taát caû ñeàu laø thöû thaùch, ñeå xem

chuùng ta seõ laøm sao. Neáu ñoái dieän maø chuùng ta khoâng

bieát, töùc phaûi taäp luyeän laïi töø ñaàu.

 

Hoûi: Ñoàng boùng, boùi queû... laø moät phaàn cuûa Phaät phaùp

phaûi khoâng?

 

Ñaùp: Taát caû phaùp ñeàu laø Phaät phaùp ñeàu khoâng theå ñaéc

ñöôïc, cuõng coù theå noùi nhö: Taát caû phaùp ñeàu khoâng phaûi

laø Phaät phaùp. Toùm laïi, hoïc Phaät thì phaûi buoâng boû caùc

chaáp tröôùc, queùt taát caû phaùp, rôøi taát caû töôùng.

 

Hoûi: AÊn chay roát cuoäc laø coù lôïi ích gì? Coù phaûi aên chay

thì gioáng nhö laø töï gaït gaãm mình, laø mình bò maéc löøa

chaêng?

 

Ñaùp: Neáu quyù vò aên chay maø caûm thaáy laø mình bò maéc

löøa thì chæ laø bò doái gaït khi coøn soáng, nhöng sau khi

cheát thì seõ khoâng bò gaït

gaãm. Neáu quyù vò khoâng

aên chay, thì luùc soáng

khoâng bò löøa gaït, nhöng

luùc cheát seõ bò löøa gaït.

Quyù vò cöù loâi soå nôï ñoù

ra maø tính ñi. Quyù vò

thieáu tieàn thì phaûi traû

tieàn, thieáu nôï caùi gì thì

phaûi hoaøn traû laïi caùi ñoù.

 

Hoûi: Con bò beänh ñau nhöùc khaép caû thaân, vaäy con phaûi

laøm sao ñaây?

 

Ñaùp: Thaân naøy laø giaû. Ngöôøi tu haønh khoâng caàu khoâng

bònh, vì neáu khoâng bònh thì seõ sanh loøng tham duïc.

 

Hoûi: Xin Sö Phuï töø bi khai thò cho chuùng con?

 

Ñaùp: Nieäm Phaät nhieàu theâm.

 

Hoûi: Thöa Sö Phuï, giaû söû nhö nhaân quaû thì khoâng sai

moät tô haøo, nhöng taïi sao laïi noùi khoâng coù phaùp nhaát

ñònh? Vaäy laø coù yù nghóa gì?

 

Ñaùp: “Khoâng coù ñònh phaùp” laø ñaâu phaûi noùi quyù vò khoâng

caàn phaûi tu ñaïo, roài coù theå tuøy tieän gieát ngöôøi, phoùng

hoûa, cöôùp giöït. Khoâng coù phaùp nhaát ñònh töùc laø khoâng

laøm caùc ñieàu aùc, maø neân laøm nhöõng ñieàu thieän. Bôûi

laøm maø khoâng laøm, khoâng laøm maø laø laøm. Quyù vò ñöøng

neân chaáp tröôùc.

 

Hoûi: Coù phaûi ngoài baùn giaø laø

bieåu thò cho toøa thaùp baïc, vaø

ngoài kieát giaø laø bieåu thò cho toøa

thaùp vaøng?

 

Ñaùp: Khoâng treùo chaân leân ñöôïc

thì khoâng coù toøa thaùp gì heát.

 

Hoûi: Ñieàu maø ñeä töû hoái tieác nhaát

laø khoâng coù ñuû thôøi gian ñeå ngoài thieàn.

 

Ñaùp: Duø trong coâng vieäc baän roän, con cuõng neân nhín ra

chuùt thôøi gian vaø duø trong luùc hoãn loaïn con cuõng khoâng

ñöôïc laõng phí thôøi giôø. Tu haønh cuõng khoâng phaûi laø

nhaém maét ngoài yeân môùi tính laø tu, maø con coù theå duø ôû

nôi naøo, luùc naøo cuõng ñeàu laø hôïp cô thieàn caû.

 

Hoûi: Taïi sao ngöôøi xuaát gia luùc naøo

cuõng neân ñaép y caø sa?

 

Ñaùp: Hieän nay coù moät soá ngöôøi xuaát

gia chæ maëc aùo traøng, vì hoï nghó

raèng maëc nhö vaäy thì ñaïi bieåu

mình laø ngöôøi xuaát gia. Thaät ra,

aùo traøng laø loaïi y phuïc coå xöa vaøo

ñôøi Ñöôøng, ngöôøi taïi gia cuõng maëc

aùo gioáng vaäy. Sau, loaïi y phuïc naøy

ñöôïc truyeàn tôùi Nhaät Baûn, tôùi nay

ngöôøi Nhaät vaãn coøn maëc kieåu aùo naøy. Do vaäy, aùo naøy

tuyeät ñoái khoâng phaûi laø kyù hieäu cuûa ngöôøi xuaát gia. Duy

chæ coù caø sa môùi laø trang phuïc chính cuûa ngöôøi xuaát

gia, ñoù môùi theå hieän ñöôïc töôùng Tyø Kheo.

 

Hoûi: Con ñöôøng tu ñaïo thì gian nan quaù, vaäy con coù

ñuû söùc kieân trì ñeå ñeán nôi maø khoâng bò thoaùi taâm ñaïo

khoâng?

 

Ñaùp: Chæ caàn con tinh taán duõng maõnh, töï löïc, töï cöôøng

khoâng ngöøng nghæ thì cuoái cuøng roài cuõng seõ ñaït tôùi muïc

ñích.

 

Hoûi: Beänh lôùn nhaát trong Phaät giaùo laø gì?

 

Ñaùp: Beänh lôùn nhaát trong Phaät giaùo laø taâm tham, taâm

phan duyeân vaø taâm ích kyû.

 

Hoûi: Luùc Hoøa Thöôïng ôû Hoàng Koâng, Hoøa Thöôïng ñaõ ngaên

ñöôïc söï xaâm nhaäp cuûa taát caû nhöõng traän cuoàng phong

baõo toá. Vaäy hieän nay Ngaøi vaãn coù theå vì daân Hoàng

Koâng maø ngaên chaën caùc côn gioâng baõo nöõa khoâng?

 

Ñaùp: Con neân thænh caàu cho toaøn daân Hoàng Koâng ñeàu

seõ khoâng cheát.

 

Hoûi: Taïi sao luùc bình thöôøng chuùng ta phaûi nieäm Phaät?

 

Ñaùp: Bình thöôøng

nieäm Phaät laø chuaån

bò cho luùc laâm chung.

Neáu quyù vò trong luùc

bình thöôøng khoâng

coù thoùi quen nieäm

Phaät, ñôïi ñeán luùc

laâm chung seõ khoâng

nghó nhôù tôùi nieäm Phaät, hoaëc cuõng khoâng bieát laø mình

phaûi neân nieäm Phaät.

 

Hoûi: Vì sao ngöôøi xuaát gia vaãn coøn ham thích danh tieáng?

 

Ñaùp: Vì thaân hoï xuaát gia, nhöng taâm hoï vaãn chöa xuaát gia.

 

Hoûi: Ñeä töû bieát Sö Phuï khoâng thích

nghe ngöôøi ta noùi tieáng caùm ôn.

Nhöng ñeä töû raát caûm kích Sö Phuï, vì

Ngaøi ñaõ nhieàu laàn cöùu giuùp cho taùnh

maïng cuûa con.

 

Ñaùp: Thì neân phoùng môû taâm löôïng

cuûa mình cho roäng ra, chôù ñöøng coù

taâm ñòa heïp hoøi, nhoû nhoi. Haõy mau

hoài quang phaûn chieáu ñeå phuïc hoài

laïi caùi baûn lai thanh tònh cuûa mình.

 

Hoûi: Phaûi chaêng, thaät coù chaân lyù hay ñaïo lyù tuyeät ñoái

vónh haèng baát bieán toàn taïi trong vuõ truï? Neáu coù thì xin

hoûi ñoù laø ñaïo lyù gì? Caàu xin Hoøa Thöôïng töø bi khai thò

cho con.

 

Ñaùp: Chuù nay maø bieát hoûi ñöôïc nhö vaäy, thì töùc laø chaân

lyù ñoù ñoù.

 

Hoûi: Ñaøi Loan cuûa chuùng con roài seõ ra sao?

 

Ñaùp: Neáu ngöôøi Ñaøi Loan ñeàu aên chay nieäm Phaät, khoâng

saùt sanh thì Ñaøi Loan seõ ñöôïc höng thònh. Coøn neáu

ngöôøi daân Ñaøi Loan maø saùt sanh nhieàu theâm, hoaëc cöù

taïo caùc aùc nghieäp thì Ñaøi Loan seõ bò suy hoaïi. Neáu moïi

ngöôøi ñeàu khoâng laøm caùc vieäc aùc vaø vaâng laøm caùc vieäc

thieän thì Ñaøi Loan seõ ñöôïc toát laønh. Neáu quyù vò laøm

nhieàu ñieàu aùc, vaø khoâng chòu laøm nhöõng vieäc thieän thì

baát cöù luùc naøo Ñaøi loan cuõng seõ gaëp hieåm nguy.

 

Hoûi: Taät beänh cuûa chuùng ta

do töø ñaâu maø sanh?

 

Ñaùp: Laø do töø ba ñoäc tham,

saân, si maø sanh ra.

 

Hoûi: Vì sao Phaät giaùo Ñaøi

Loan ñeàu duøng tieàn ñeå so saùnh caûnh giôùi cao thaáp?

 

Ñaùp: Laø ñaïo Phaät chaân thaät thì khoâng caàn tieàn.

 

Hoûi: Taâm Boà-ñeà kieân coá laø gì?

 

Ñaùp: Laø phaùt nguyeän tu ñaïo, baát luaän gaëp chöôùng ngaïi

gì cuõng nhaát ñònh lo tu ñaïo. Duø coù khoù khaên, gian nan

gì cuõng nhaát quyeát tu haønh, tuyeät ñoái khoâng thay ñoåi

lôøi phaùt nguyeän thuôû ban ñaàu. Khi thaáy coù gì khaùc laï

cuõng khoâng ñoåi yù, hoaëc thay

ñoåi tö töôûng. Baát luaän laø gaëp

nghòch caûnh, hay thuaän caûnh

cuõng ñeàu nhaát quyeát laø phaûi

tuøy duyeân nhöng baát bieán,

baát bieán nhöng tuøy duyeân

vaø giöõ vöõng taâm Boà-ñeà cuûa

mình.

 

Hoûi: Traûi qua nhieàu ngaøy ngoài thieàn, chaân con caøng ngaøy

caøng ñau nhöùc, nhaát laø ñaàu goái traùi. Côn ñau ñoù töø töø

cuoän troøn nhö traùi banh, roài ngöng ñoïng nôi ñaàu goái cuûa

con. Hoâm qua ñang luùc ñau döõ doäi, noù boãng noå buøng vaø

bieán thaønh moät luoàng khí thanh tònh, aám aùp maøu vaøng,

roài chuyeån töø ñaàu goái doïc theo xöông soáng leân ñeán

phaàn treân cuûa thaân con. Luoàng khí aám naøy khieán con

caûm thaáy töï taïi, thích thuù maø khoâng bò hoân traàm. Sau

ñoù con thaáy toøa ngoài hình troøn, coù hoa sen traéng. Phaàn

vaønh hoa thì lôø môø khoâng thaáy roõ, nhöng chính giöõa thì

hieån hieän nhuïy hoa tím, töïa hoà nhö uùp ngöôïc caùi taùch

roäng vaønh. Hoát nhieân laïi hieän ra ngoïn nuùi baûo chieáu

saùng röïc, maø töø tröôùc ñeán nay con chöa töøng thaáy, Laïi

gioáng nhö caùc daõy thaønh trì ôû

AÂu chaâu, laïi cuõng gioáng nhö coù

caùc vò Boà Taùt ngoài treân toøa hoa

sen vaø töø phía sau coù con raén

ñaàu gieïp ñang cuoän mình leân

phía treân ñænh nuùi. Coù khi thaáy

nhö caûnh ñieän aûnh chieáu saùng

laáp laùnh thoaùng thaáu qua, neân

con khoâng nhôù roõ ñöôïc. Con

chæ nhôù laø hình nhö, con moät mình ñi boä treân bôø bieån,

nôi maø chöa töøng coù veát chaân ngöôøi ñi qua. Caûnh trí

yeân tónh tuyeät ñeïp, khieán cho tinh thaàn con ngöôøi saûng

khoaùi, vaø chæ coù tieáng chim haûi aâu laø thöôøng phaù tan

ñi söï traàm tónh, thanh tòch maø thoâi. Xin hoûi laøm sao ñeå

con bieát hieän töôïng khaùc bieät giöõa caûnh thaät vaø söï taùc

duïng cuûa taâm thöùc?

 

Ñaùp: Coøn coù caùc voïng töôûng tham muoán thaáy Phaät, thaáy

hoa thì ñoù laø giaû. Nghó töôûng thaáy gì thì con seõ thaáy

caùi ñoù, nhöng cuõng laø giaû. Chuû yeáu laø ôû moät nieäm tröôùc

chöa sanh maø thaáy caûnh giôùi thì ñoù môùi laø thaät, môùi laø

coù yù nghóa, nhöng coù luùc noù laïi vaãn laø thuoäc veà huyeãn

hoùa. Tham thieàn thì toát nhaát laø khoâng neân coù caûnh giôùi,

caùi gì cuõng khoâng coù, vì chæ laø khoâng. Cuõng ñöøng kinh

sôï, hay vui thích. Vì sôï hoaëc thích ñeàu laø coù theå bò ma

nhaäp, nhö trong kinh Laêng Nghieâm coù noùi veà 50 loaïi

nguõ aám ma.

 

Hoûi: Treân theá giôùi naøy coù nhieàu caëp vôï choàng khoâng toân

troïng laãn nhau, neáu vaäy thì con caùi cuûa hoï ñeàu khoâng

thaønh taøi heát sao?

 

Ñaùp: Yes - Ñuùng vaäy, ñoù laø nguyeân nhaân taïi sao baây giôø

tuïi nhoû coù nhieàu vaán ñeà nhö

gieát ngöôøi, phoùng hoûa nhö theá.

Con nít maø cuõng khoâng theo

quy cuû neà neáp, bôûi vì chuùng

ñaõ bò truyeàn hình, computer

ñieàu khieån, loâi cuoán maát roài.

 

Hoûi: Nieäm Boà Taùt Quaùn Theá AÂm,

chuù Ñaïi Bi vaø Phaåm Phoå Hieàn

Haïnh Nguyeän trong kinh Hoa

Nghieâm thì coù theå sanh veà

theá giôùi Cöïc Laïc khoâng?

 

Ñaùp: Ñöôïc chôù! Phaåm Phoå

Hieàn Haïnh Nguyeän laø qui

höôùng trôû veà Cöïc Laïc ñoù.

 

Hoûi: Taïi sao ñeä töû cuûa con laïi bò run raåy trong luùc laïy

Phaät?

 

Ñaùp: Ñoù laø vì nghieäp chöôùng ñang theo noù. Nghieäp

chöôùng baûo noù ñi tôùi choã ñoïa laïc ñaáy.

 

Hoûi: Ngöôøi xuaát gia vôùi ngöôøi tu ñaïo coù choã naøo laø khoâng

gioáng nhau?

 

Ñaùp: Con noùi hoï coøn coù choã naøo gioáng nhau nöõa? Con

haõy töï hoûi ngöôïc laïi mình laø: hoï coøn coù caùi gì gioáng

nhau? Gioáng nhau ôû choã naøo? Khoâng gioáng nhau ôû

choã naøo? Nhö theá coù phaûi laø con seõ hieåu roõ raøng hôn

khoâng?

 

Hoûi: Giaùn, ruoài muoãi laø moät loaøi trong luïc ñaïo, vì chuùng

thuoäc loaïi ñoäc haïi, vaäy chuùng con coù theå tieâu dieät chuùng

khoâng?

 

Ñaùp: Toâi khoâng phaûi laø giaùn maø laø moät con muoãi nhoû beù

tí. Neáu quyù vò muoán tieâu dieät loaïi muoãi nhoû beù thì neân

tieâu dieät toâi tröôùc ñaõ.

 

Hoûi: Laøm sao môùi thöôøng giöõ taâm ñöôïc “nhö nhö baát

ñoäng?”

 

Ñaùp: “Nhö giaû” laø nhö phaùp, y chieáu theo quy cuû maø

laøm. Khoâng nhö phaùp töùc laø laøm

maø khoâng y chieáu theo quy taéc.

Nhö nhö töùc laø baát ñoäng, baát

ñoäng thì môùi coù theå nhö nhö

ñöôïc. Neáu khoâng theå baát ñoäng

thì mieãn baøn ñeán nhö nhö.

 

Hoûi: Taïi sao baây giôø laïi coù nhieàu

naïn ñoäng ñaát nhö theá?

 

Ñaùp: Vì söï noùng giaän cuûa con ngöôøi quaù lôùn ñi.

 

Hoûi: Ñöùc Phaät noùi, Phaät phaùp

khoâng rôøi caùc phaùp theá gian. Xin hoûi neân laøm theá naøo

ñeå ñöa Phaät phaùp hoøa nhaäp vaøo ñôøi soáng haèng ngaøy

cuûa chuùng con moät caùch vieân maõn?

 

Ñaùp: Khoâng tham, khoâng caàu, khoâng ích kyû, khoâng töï

lôïi, khoâng noái doái.

 

Hoûi: Con ñaõ nieäm Phaät raát nhieàu, nhöng taïi sao vaãn

chöa tieâu tröø heát nghieäp chöôùng vaø khai ngoä?

 

Ñaùp: Con laøm sao bieát ñöôïc laø con coù bao nhieâu nghieäp

chöôùng? Töø voâ thuûy kieáp ñeán nay, bao nhieâu nghieäp

chöôùng töø thieân vaïn öùc kieáp veà tröôùc, thì laøm sao trong

moät sôùm moät chieàu maø coù theå tieâu tröø heát cho ñöôïc.

 

Hoûi: Xin hoûi laøm sao môùi coù theå sieâu ñoä ñöôïc toå tieân vaø

coâ hoàn?

 

Ñaùp: Caàn coù baäc chaân tu ñaïi ñöùc cao taêng, coù ñònh löïc tu

trì môùi coù theå hoùa giaûi söï ñau khoå cuûa caùc linh hoàn ñöôïc

sieâu thaêng thieân giôùi. Nhö vaøo thôøi Minh Trieàu thieàn

sö Long Khoá sieâu ñoä cho meï cuûa vua Vaïn Lòch. Trong

ngaøy ñaêng ñaøn laøm leã caàu sieâu,

Ngaøi baûo raèng: “Ta voán khoâng

ñeán, nhöng baø cöù thích ta ñeán,

moät nieäm khoâng sanh, thoaùt

khoûi tam giôùi.” Chæ vôùi boán caâu

phaùp ngöõ ñoù, maø meï cuûa vua

lieàn ñöôïc sieâu thaêng leân trôøi.

 

Hoûi: Thöa Sö Phuï, taâm Sö Phuï luùc naøo cuõng hoaøi nieäm

veà Trung Quoác, vaäy côù sao Sö Phuï laïi laäp ñaïo traøng ôû

nöôùc Myõ?

 

Ñaùp: Toâi voán laø ngöôøi nhaän laáy nhöõng vieäc maø ngöôøi

khaùc vöùt boû. Nhöõng nôi maø ngöôøi khaùc khoâng tôùi thì toâi

tôùi. Ñaøi Loan ôû ñaây ñaõ coù nhieàu ñaïo traøng roài.

 

Hoûi: Xin thænh Hoøa Thöôïng khai thò cho chuùng con bieát

veà caùc qui taéc khaùc bieät giöõa thieàn ñöôøng cuûa chuùng ta

ôû ñaây vaø thieàn ñöôøng ôû Trung Quoác.

 

Ñaùp: Ñöông nhieân laø coù raát nhieàu choã khoâng gioáng,

nhöng ôû ñaây chuùng ta neân ñoäc laäp vaø töï taïo cho mình

moät phong caùch rieâng. Töùc laø giöõ laáy ñieàu toát, maø xaû boû

ñieàu xaáu, vaø caûi caùch, söûa ñoåi laïi taát caû caùc teä naïn trong

Phaät giaùo. Thieàn thaát ôû Trung Quoác thì moãi ngaøy phaûi

duøng ba böõa: saùng chaùo, tröa côm, chieàu baùnh bao.

Moãi thieàn sinh ñeàu bò ban giaùm thieàn luaân phieân nhau

ñaùnh: ñuùng cuõng ñaùnh, khoâng ñuùng cuõng ñaùnh. Ñaùnh

caøng maïnh, caøng ñau chöøng

naøo thì caøng bieåu thò theâm veà

söï nghieâm minh cuûa quy cuû

thieàn ñöôøng chöøng aáy. Thí duï

nhö Cao Maân Töï thì cuõng noåi

tieáng veà vieäc ñaùnh ñaäp. Coù khi

hoï ñaùnh ñeán gaûy baûy caây thöôùc

höông baûng luoân. Naêm nay quyù vò chöa bò ñaùnh nhö

naêm roài. Chaéc coù leõ vì naêm nay loøng töø bi quaûng ñaïi

cuûa toâi maø nghieäp chöôùng cuûa quyù vò cuõng bôùt ñi chuùt

ít. Ñoù laø caùc söï khaùc bieät ñaáy.

Caùc vò Hoøa Thöôïng ôû ñoù thì thaät laø ñaùng sôï. Hoï khoâng

khi naøo coù veû maët töôi cöôøi, vì caû ngaøy cöù nghieâm

nghò nhö Quan Ñeá Coâng vaäy. Moät khi maø quyù vò vaøo

thieàn ñöôøng ngoài, thì seõ nhö laø chuoät nhìn thaáy meøo,

sôï ñeán noåi khoâng daùm ngaång ñaàu leân. ÔÛ ñaây chuùng toâi

khoâng coù ñaùnh ngöôøi böøa baõi. Moãi ngaøy toâi ñeàu vui veû

giaûng daïy cho quyù vò, gioáng nhö laø

doã ngoït treû nít vaäy. Taïi sao quyù vò

laïi phaûi chòu laáy noãi khoå naøy? Taïi

vì phöôùc baùo cuûa quoác gia naøy quaù

lôùn, neáu khoâng cho quyù vò neám chuùt

vò khoå thì quyù vò seõ khoâng theå phaùt

ñaïi taâm ñeå maø tu ñaïo.

Caùc vò ñaõ xaû boû maëc ñeïp, khoâng aên

ngon, khoâng ôû trong caên nhaø sang

troïng, buoâng boû heát caùc söï höôûng thuï xa hoa ñeå tôùi ñaây

ñeå chòu khoå. Theá môùi coù theå phaù tröø ñöôïc caùc taäp khí

coáng cao ngaõ maïn cuûa quyù vò, quyù vò môùi coù theå thaät

loøng maø tu haønh lieãu sanh thoaùt töû ñöôïc. Laïi coøn moät

chuyeän nöõa laø ôû thieàn ñöôøng Trung Quoác, thieàn sinh

tuyeät khoâng ñöôïc duoãi chaân ra. Neáu ai duoãi chaân ra thì

nhaát ñònh seõ bò ñaùnh khoâng chuùt nöông tay.

Duø laø sö tröôûng maø phaïm quy cuû thì cuõng bò ñaùnh nhö

thöôøng. Thí duï nhö vò sö tröôûng coù lôõ nguû guïc, vò giaùm

thieàn beøn ñi tôùi vaø quøy goái phaûi xuoáng ñaát roài môùi ñaùnh.

Nhöng khi ñaùnh ñaïi chuùng thì seõ khoâng gioáng vaäy. Coøn

uoáng traø thì cuõng coù caùch caàm taùch nhaát ñònh. Bôûi vì

taùch khoâng coù quai, cho neân phaûi ñeå ngoùn tay caùi treân

mieäng taùch, boán ngoùn kia naâng ñaùy taùch, roài ñöa thaúng

tay ra cho vò tröïc nhaät chaâm traø vaøo. Uoáng xong thì ñeå

taùch tröôùc maët cho vò tröïc nhaät thaâu deïp maø khoâng gaây

tieáng ñoäng naøo. ÔÛ ñaây chuùng ta uoáng traø nhaân saâm vaø

quy cuû trong thieàn ñöôøng cuõng coù khaùc moät chuùt. Nay

chuùng ta seõ töø töø nghieân cöùu ñeå söûa ñoåi laïi cho thích

hôïp vôùi phong tuïc ôû ñaây, nhöng chuùng ta cuõng khoâng

nhaát ñònh laø phaûi baét chöôùc theo kieåu Trung Quoác.

Haønh giaû tham thieàn ôû Trung Quoác tuyeät ñoái khoâng

ñöôïc ra khoûi thieàn ñöôøng ñeå uoáng traø, hoaëc ngoài, hoaëc

ñöùng ñeå noùi chuyeän. AÊn côm xong laø hoï trôû veà thieàn

ñöôøng ñeå haønh thieàn ngay. Hoï khoâng ñöôïc laõng phí

moät giaây phuùt naøo, hoï cuõng khoâng laøm chuyeän gì khaùc.

ÔÛ ñaây khi duøng côm xong thì caùc vò coøn leân laàu xuùc

mieäng, roài duoãi löng, co giaûn chaân caúng. Trong töông

lai chuùng ta seõ caûi caùch laïi caùc nhöôïc ñieåm nhoû naøy

cho phuø hôïp vôùi neà neáp, qui taéc.

 

Sô Löôïc veà Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa

宣化上人簡傳

Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa hoï Baïch, teân

thaät laø An Töø, töï Ñoä Luaân. Ngaøi queâ ôû

huyeän Song Thaønh, tænh Tuøng Giang thuoäc

Ñoâng Baéc, Trung Hoa, töùc laø Maõn Chaâu.

Phuï thaân Ngaøi teân Phuù Haûi, chuyeân laøm

ngheà noâng. Meï hoï Hoà, sinh ñöôïc taát caû

taùm ngöôøi con, naêm trai ba gaùi vaø Ngaøi laø uùt.

Hoà thaùi phu nhaân thoï chay tröôøng, nieäm Phaät chaúng heà

giaùn ñoaïn. Moät ñeâm noï phu nhaân naèm moäng thaáy Ñöùc Phaät

A Di Ñaø hieän thaân phoùng ñaïi quang minh chieáu trieät theá giôùi,

chaán ñoäng thieân ñòa. Giaät mình tænh giaác, phu nhaân ngöûi thaáy

muøi höông kyø dieäu khaép phoøng, roài sau ñoù haï sanh ra Ngaøi.

Vöøa ra ñôøi, Ngaøi lieân thanh khoùc suoát ba ngaøy ñeâm

khoâng döùt. Chính laø vì ñau xoùt cho noãi khoå cuûa theá giôùi Ta Baø

naày vaäy.

 

Ngaøi cö nguï taïi moät thoân queâ nhoû beù, thöa thôùt nhaø

cöûa. Theá neân, ñeán naêm möôøi moät tuoåi Ngaøi chöa heà thaáy qua

ngöôøi cheát. Moät hoâm, Ngaøi thaáy moät em beù, mieäng ngaäm,

maét nhaém, naèm boù trong ñaùm rôm beân leà. Ngaøi goïi maø ñöùa

beù chaúng ñaùp, rôø thì chaúng coù hôi thôû. Ngaøi laáy laøm khoù hieåu

voâ cuøng neân hoûi nhoùm baïn. Coù keû hieåu bieát lieàn noùi: “Ñöùa

beù ñaõ cheát roài!” Song Ngaøi voâ cuøng ngaïc nhieân, khoâng hieåu

theá naøo laø cheát. Veà nhaø, Ngaøi lieàn hoûi meï, baø daïy: “Phaøm laø

ngöôøi, ai cuõng phaûi cheát. Coù keû cheát giaø, coù keû cheát vì beänh,

cuõng coù keû cheát vì tai naïn. Baát luaän laø giaøu sang hay ngheøo

khoù, baát luaän laø só, noâng, coâng, thöông, hay quan laïi, ai ai roát

cuoäc roài cuõng phaûi cheát.”

 

Ngaøi laïi hoûi: “Neáu thaät nhö vaäy, coù caùch gì thoaùt ñöôïc

cheát khoâng?” Baáy giôø trong nhaø coù vò khaùch laø ngöôøi tu haønh.

Vò naøy ñôõ lôøi ñaùp raèng: “Chæ coù caùch tu Ñaïo, minh ngoä töï

taâm, trieät kieán boån taùnh thì môùi lieãu ñoaïn sanh töû, sieâu thoaùt

luaân hoài, thaønh Chaùnh Giaùc, chöùng Voâ Sanh.”

Tuy luùc ñoù Ngaøi coøn nhoû tuoåi, song ñoái vôùi lôøi vò khaùch

noùi, Ngaøi tænh ngoä saâu xa, do ñoù Ngaøi quyeát chí xuaát gia tu

Ñaïo.

 

Khi Ngaøi baøn chuyeän xuaát gia vôùi meï, baø daïy: “Xuaát

gia laø chuyeän raát toát, nhöng cuõng khoâng phaûi laø chuyeän deã

laøm. Caàn coù thieän caên, coù ñaïi nguyeän löïc, vaø caàn phaûi phaùt

ñaïi Boà Ñeà taâm thì môùi coù theå thaønh töïu Voâ Thöôïng Ñaïo.

Nay con ñaõ phaùt taâm, ta heát söùc ñoàng yù, cuõng thaät laø phuø hôïp

vôùi giaác moäng xöa kia vaäy. Nhöng nay ta ñaõ giaø, ngaøy thaùng

chaúng coøn bao laâu, caùc anh chò con ñeàu ñaõ töï laäp. Con neân

ôû laïi ñeå phuïng döôõng cha meï; khi ta maát roài, con xuaát gia tu

haønh, luùc ñoù cuõng chaúng muoän.”

Ngaøi vaâng lôøi cha meï, roài sau ñoù haèng ngaøy thöôøng theo

meï laïy Phaät. Laïy Phaät xong, Ngaøi laïy cha meï.

Ngaøy qua ngaøy, ñoâng taøn xuaân ñeán, Ngaøi cung kính phuïng

döôõng song thaân nhö ñoái vôùi Phaät vaäy. Chaúng bao laâu tieáng

ñoàn veà söï hieáu thaûo cuûa Ngaøi vang khaép boán phöông. Khi ñoù

moïi ngöôøi ñeàu goïi Ngaøi laø Baïch Hieáu Töû (ngöôøi con chí hieáu

hoï Baïch).

 

Naêm Ngaøi 19 tuoåi thì meï Ngaøi qua ñôøi; baáy giôø Ngaøi töø

giaõ hoï haøng leân chuøa baùi Hoøa Thöôïng Thöôøng Trí laøm Thaày

vaø quy y, chính thöùc xuaát gia, thoï giôùi. Sau ñoù, Ngaøi veà laïi nôi

moä phaàn thaân maãu ñeå thuû hieáu trong ba naêm. Suoát thôøi gian

aáy, Ngaøi soáng trong moät tuùp leàu tranh nhoû, ngaøy ngaøy toïa

Thieàn, ñoïc tuïng kinh ñieån Ñaïi Thöøa vaø nieäm Phaät A Di Ñaø.

Raát nhieàu laàn Ngaøi ngoài Thieàn roài nhaäp Ñònh, lieân tieáp trong

nhieàu tuaàn leã chaúng rôøi thieàn saøng.

Moät ñeâm noï, daân trong thoân gaàn ñoù hoát hoaûng thaáy tuùp

leàu tranh cuûa Ngaøi höøng höïc löûa ñoû. AÙnh löûa hoàng phöøng

thaúng leân giöõa khoâng trung vaø tuùp leàu tranh thì saùng röïc nhö

ban ngaøy. Nhieàu ngöôøi chaïy ñeán moä, hoâ hoaùn: “Nhaø Hieáu

Töû bò chaùy roài!” Caû traêm ngöôøi trong laøng heø nhau xaùch gaùo,

ñem xoâ tôùi ñeå chöõa chaùy. Song, khi tôùi nôi hoï chæ thaáy tuùp leàu

tranh bình laëng, löûa chaúng chaùy vaø Ngaøi thì vaãn an nhieân, tónh

maëc trong Thieàn Ñònh!

 

Coù laàn Ngaøi ñang toïa Thieàn thì chôït coù vò khaùch ñeán

vieáng. Vò khaùch aáy, ngaïc nhieân thay, chính laø Luïc Toå Hueä

Naêng! Ñöùc Toå Sö daïy Ngaøi raèng trong töông lai Ngaøi seõ tôùi

Myõ quoác ñeå ñoä sinh, raèng ôû Taây phöông Ngaøi seõ gaëp nhieàu

keû höõu duyeân coù theå hoaèng döông Phaät Phaùp vaø Ngaøi seõ ñoä

voâ löôïng voâ bieân chuùng sanh. Maõi ñeán luùc Ñöùc Toå Sö töø bieät

quay ñi roài, Ngaøi môùi choaøng tænh, nhôù laïi raèng Ngaøi Hueä

Naêng voán laø ngöôøi ñôøi Ñöôøng khoaûng 1.200 naêm veà tröôùc.

Sau Ñeä Nhò Theá Chieán, Ngaøi vaân du khaép nôi. Cuoái cuøng,

traûi qua hôn ba ngaøn daëm, Ngaøi tôùi chuøa Nam Hoa, baùi kieán

vò Ñaïi Thieän Tri Thöùc cuûa thôøi baáy giôø laø Laõo Hoøa Thöôïng

Hö Vaân. Laõo Hoøa Thöôïng luùc aáy ñaõ 109 tuoåi. Vöøa nhìn thaáy

Ngaøi, Laõo Hoøa Thöôïng lieàn nhaän ra ngay söï chöùng ngoä cuûa

Ngaøi. Khi ñoù, Laõo Hoøa Thöôïng noùi: “Nhö thò, nhö thò!” vaø

Ngaøi cuõng ñaùp laïi: “Nhö thò, nhö thò!”

 

Baáy giôø, Laõo Hoøa Thöôïng Hö Vaân aán chöùng sôû ñaéc cuûa

Ngaøi vaø Ngaøi chính thöùc trôû thaønh vò Toå thöù chín cuûa doøng

phaùp Quy Ngöôõng.

 

Sau ñoù, Laõo Hoøa Thöôïng daïy Ngaøi ôû laïi chuøa ñaûm nhaän

chöùc Vieän Tröôûng Vieän Giôùi Luaät cuûa Chuøa Nam Hoa.

Naêm 1950, Ngaøi töø giaõ chuøa, leân ñöôøng sang Höông

Caûng. ÔÛ ñaây, Ngaøi soáng taïi moät sôn ñoäng bieät laäp, chaúng lai

vaõng gì ñeán buïi traàn, tuïc luïy. Chaúng bao laâu, coù voâ soá Taêng-löõ

töø Trung Hoa, Ñaïi Luïc qua Höông Caûng tî naïn vaø hoï caàn söï

giuùp ñôõ cuûa Ngaøi. Cuoái cuøng, öùng vôùi nhaân duyeân, Ngaøi rôøi

sôn ñoäng, laäp ra giaûng ñöôøng vaø hai ngoâi chuøa, cuøng trôï giuùp

xaây döïng nhieàu ñaïo traøng khaùc.

 

Trong suoát möôøi hai naêm ôû Höông Caûng, Ngaøi laø taám

göông saùng, tinh taán tu haønh khoå haïnh, queân mình vì Phaät

Phaùp. Ngaøi ñaõ aûnh höôûng voâ soá thieän nam tín nöõ, khieán hoï

phaùt taâm Boà Ñeà, quy y Tam Baûo, uûng hoä Phaät Phaùp.

Naêm 1962, Ngaøi ñeán San Francisco, Myõ Quoác. Taïi ñaây,

nôi moät nhaø kho nhoû, Ngaøi kieân trì tu haønh trong im laëng, chôø

ñôïi cho cô duyeân hoaèng döông Ñaïo Phaùp chín muoài. Luùc aáy,

Ngaøi töï goïi mình laø “Moä Trung Taêng” (nhaø Sö trong phaàn

moä), hay laø Hoaït Töû Nhaân (ngöôøi ñaõ cheát nhöng coøn soáng).

Nhöõng Phaät töû hieåu bieát söï tu haønh chaân chính cuûa Ngaøi ñeàu

raát caûm ñoäng vaø cung kính uûng hoä, cuùng döôøng Ngaøi.

Naêm 1968, Ngaøi bieát cô duyeân ñaõ ñeán, Ngaøi noùi: “Moät

ñoùa hoa seõ nôû ra naêm caùnh.” Muøa heø naêm ñoù, Ngaøi chuû trì

Phaùp Hoäi giaûng Kinh Laêng Nghieâm trong 96 ngaøy. Khi Phaùp

Hoäi keát thuùc, quaû nhieân coù naêm ngöôøi Myõ ñaàu tieân xin xuaát

gia vôùi Ngaøi.

 

Töø ñoù, Ngaøi tieáp tuïc chuû trì nhieàu Phaùp Hoäi cuøng giaûng

giaûi caùc boä kinh nhö: Taâm Kinh, Kinh Ñòa Taïng, Kinh Phaùp

Hoa, Kinh Phaùp Baûo Ñaøn v..v... Naêm 1971, Ngaøi giaûng boä

kinh toái cao cuûa Ñaïi Thöøa, ñoù laø Kinh Hoa Nghieâm.

Song song vôùi vieäc giaûng Kinh, thuyeát Phaùp, Ngaøi coøn

laøm voâ soá coâng ñöùc ñoä sinh khaùc. Naêm 1976, Ngaøi thaønh laäp

Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh laø neàn taûng caên cöù ñòa ñeå hoaèng döông

Phaät Phaùp ôû Myõ Quoác. Taïi Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh, Ngaøi xaây

döïng cheá ñoä Tuøng-laâm, ñaøo taïo Taêng, Ni, hoïc chuùng, taïo nhaân

duyeân thuø thaéng cho söï chaân chính tu haønh.

 

Giôùi Thieäu Kinh Saùch

Online Catalog: http://bttsonline.org

Phaät Thuyeát Kinh A Di Ñaø

Khoâng nhö nhöõng boä kinh khaùc, vì ñaây laø baøi kinh khoâng ngöôøi thöa thænh maø Phaät

töï thuyeát giaûng. Quyeån kinh naøy ñöôïc Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa löôïc giaûng yù nghóa

vaø phöông phaùp haønh trì, ñeå chuùng ta nhaän thöùc roõ hôn veà coâng naêng vaø giaù trò

cuûa boä kinh A Di Ñaø. Phaàn noäi dung coù ñeà caäp ñeán cuoäc ñôøi vaø xen keõ nhöõng caâu

chuyeän keå veà caùc ñeä töû lôùn cuûa Phaät thaät lyù thuù. Saùch coù theâm phaàn chuù thích vaø

nhieàu danh töø Phaät hoïc caên baûn.

Kinh Kim Cang

Toaøn boä teân kinh, goïi laø Kinh Kim Cang Baùt Nhaõ Ba La Maät. Coâng duïng cuûa kinh

laø phaù tan taát caû nhöõng chaáp tröôùc, vöôùng maéc veà caùc töôùng: ngaõ, nhaân, chuùng

sanh, thoï giaû. Ví nhö Boà Taùt khi thöïc haønh boá thí maø coøn chaáp thaáy ta laø keû boá thí,

coù ngöôøi ñöôïc boá thí, töùc ñoù khoâng phaûi laø Boà Taùt.

Cho neân ñöùc Phaät baûo: Boà Taùt khoâng neân truï vaøo saéc maø boá thí. Trong thôøi maït

phaùp, neáu coù ngöôøi khi nghe kinh Kim Cang lieàn sanh loøng tin hieåu thoï trì thì thaät

laø hieám coù, vì ngöôøi theá gian laïi thöôøng coù taâm chaáp ngaõ, chaáp phaùp.

Luïc Toå Ñaøn Kinh

Noäi dung quyeån kinh töôøng thuaät laïi cuoäc ñôøi vaø quaù trình ñaéc phaùp cuûa Luïc Toå.

Trong cuoäc ñôøi haønh ñaïo, Ngaøi ñem phaùp moân Ñoán giaùo löu truyeàn ñeán khaép nôi

khieán ngöoøi hoïc ñaïo nhaän ñöôïc boån taâm, thaáy ñöôïc boån taùnh. Luïc Toå Phaùp Baûo

Ñaøn Kinh goàm nhöõng baøi thuyeát phaùp cuûa Luïc Toå Hueä Naêng ñöôïc sao cheùp laïi

ñeå löu truyeàn. Toå laø ngöôøi voán khoâng bieát chöõ, nhöng khi nghe coù ngöôøi tuïng kinh

Kim Cang ñeán caâu: “Öng voâ sôû truï nhi sanh kyø taâm” maø hoaùt nhieân khai ngoä. Sau

Ngaøi ñöôïc Nguõ Toå Hoaèng Nhaãn aán chöùng truyeàn y baùt vaø trôû thaønh Toå thöù saùu.

Khai Thò

Goàm nhöõng lôøi giaûng daïy cuûa Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa veà caùc ñaïo lyù caên baûn nhö:

nhaân caùch laøm ngöôøi ñoái vôùi gia ñình, xaõ hoäi vaø caû nhaân loaïi treân theá giôùi. Vôùi

nhöõng daãn duï thieát thöïc, Hoøa Thöôïng chæ baøy caùc ñöùc haïnh cao thöôïng cuûa nhöõng

baäc coå nhaân Hieàn Thaùnh haàu ñeå moïi ngöôøi laáy ñoù laøm göông maø noi theo. Song

song vôùi nhöõng baøi phaùp ngaén naøy Hoøa Thöôïng vaãn luoân tha thieát keâu goïi chuùng

ta neân xem troïng nhaân nghóa ñaïo ñöùc vaø nhôù giöõ taâm bình khí hoøa trong caùc sinh

hoaït haèng ngaøy. Vì ñoù cuõng laø moät trong nhöõng phaàn chaùnh khí giuùp cho theá giôùi

hoøa bình.

164

Giôùi Thieäu Kinh Saùch

165

Dieäu Phaùp Lieân Hoa Kinh, Phaåm Phoå Moân

Boä kinh quen thuoäc nhaát laø Phaåm Phoå Moân, thöôøng ñöôïc caùc giôùi xuaát gia, taïi gia

tuïng nieäm. Noäi dung quyeån kinh ñöôïc Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa dieãn giaûi veà nhöõng

ñöùc haïnh töø bi vaø caùc coâng naêng dieäu duïng cuûa Boà Taùt Quaùn Theá AÂm trong khi

cöùu ñoä chuùng sanh.

Kinh Phaät Thuyeát Töù Thaäp Nhò Chöông

Laø boä kinh ñöôïc dòch ra Haùn Vaên laàn ñaàu tieân khi Phaät Giaùo töø AÁn Ñoä truyeàn sang

Trung Hoa. Kinh naøy goàm coù 42 chöông Phaät phaùp, cuõng chính laø 42 ñoaïn ngöõ luïc,

hay 42 lôøi daïy do ñöùc Phaät thuyeát giaûng veà phöông phaùp tu haønh. Ngöôøi tu ñaïo

phaûi quyeát taâm ñoaïn tröø caùc duïc voïng, meâ chaáp vaø bieát buoâng xaû. Nhöng chuû yeáu

laø haønh giaû caàn phaûi bieát töï chuû ñeå haøng phuïc taâm mình, coù theá môùi ñaït ñöôïc keát

quaû. Boä kinh naøy chaúng nhöõng raát ích lôïi cho ngöôøi xuaát gia, maø caû cö só taïi gia

cuõng coù theå nöông theo hoïc taäp ñeå haønh trì.

Toå Sö Boà Ñeà Ñaït Ma

Toå Sö Boà Ñeà Ñaït Ma, vò Toå thöù 28 ôû AÁn Ñoä nhöng ôû Trung Quoác thì keå laø Sô Toå.

Vì xeùt thaáy caên taùnh Ñaïi Thöøa ôû Trung Quoác ñaõ chín muoài neân Ngaøi khoâng quaûn

gian khoå khoù khaên tìm ñeán ñoù hoaèng truyeàn Phaät phaùp. Nhöng khi ñeán Trung

Quoác, chaúng moät ai nhaän bieát ra Ngaøi, keå caû vua Löông Voõ Ñeá cuõng khoâng troïng

duïng Ngaøi. Ñaõ vaäy laïi coù ngöôøi vì tò hieàm ganh gheùt neân ra tay ñaàu ñoäc Toå ñeán

saùu laàn. Maëc duø gaëp bao chöôùng ngaïi, Ngaøi vaãn an nhieân, khoâng heà haán chi. Bieát

cô duyeân chöa ñeán, Ngaøi toïa thieàn taïi nuùi Huøng Nhó, 9 naêm quay maët vaøo vaùch

chôø thôøi. Luùc baáy giôø Phaùp Sö Thaàn Quang cuõng 9 naêm quyø tröôùc hang nuùi ñeå caàu

phaùp vôùi Sô Toå. Ñeå chöùng minh loøng thaønh caàu ñaïo, Ngaøi Thaàn Quang töï chaët

caùnh tay khieán maùu rôi nhuoäm ñoû maøu tuyeát traéng. Keát quaû Sô Toå Ñaït Ma ñaõ tìm

ñöôïc ngöôøi ñeå truyeàn thöøa taâm aán. Ngaøi Thaàn Quang trôû thaønh Nhò Toå Hueä Khaû

vaø tieáp tuïc löu truyeàn maïch maïng Phaät phaùp. Saùch coù keøm caùc hình aûnh dieån taû

caâu chuyeän raát soáng ñoäng veà Toå Boà Ñeà Ñaït Ma.

Ngöõ Luïc

Quyeån saùch naøy laø söï trích dòch keát taäp nhöõng lôøi daïy doã, khuyeán taán raát thaâm thuùy

cuûa Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa, vò saùng laäp chuøa Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh, California,

Myõ Quoác. Noäi dung quyeån saùch laø nhöõng lôøi leõ coù taùch caùch naâng cao tinh thaàn

ñaïo ñöùc vaø giaùc tænh ñoái vôùi nhöõng chuùng sanh meâ muoäi. Laém luùc Hoøa Thöôïng

noùi ra nhöõng lôøi raát ngaén goïn vaø coù veû nhö raát nghieâm khaéc, nhöng neáu ai nhaän

thöùc ñöôïc vaø bieát thöïc haønh theo taát seõ ñöôïc lôïi laïc voâ cuøng. Ñaây cuõng nhö lôøi

Hoøa Thöôïng noùi: “Sö Phuï chæ daãn ñeä töû tôùi cöûa ñaïo, coøn tu hay khoâng laø do töï ôû

moãi ngöôøi”.

Kinh Vaïn Phaät Baûo Saùm

Theo truyeàn thoáng moãi naêm vaøo dòp leã Phaät Ñaûn, taïi Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh vaø

Phaùp Giôùi Thaùnh Thaønh ñeàu coù toå chöùc khoùa leã Vaïn Phaät Baûo Saùm. Ñaây laø thieän

duyeân cho moïi ngöôøi quy tuï veà ñeå cuøng nhau leã Phaät saùm hoái. Ñoàng thôøi cuõng laø

cô hoäi cho moïi ngöôøi chuyeân taâm leã baùi 10 ngaøn laïy trong voøng 3 tuaàn leã, mong

tieâu tröø toäi nghieäp. Boä kinh goàm chöõ Hoa, coù chuù aâm ñoïc vaø ñính keøm theâm chöõ

Vieät. Raát thuaän tieän cho ngöôøi tham gia phaùp hoäi, vöøa deã baét kòp theo ñaïi chuùng,

vöøa laïi hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa kinh trong luùc leã baùi.

Luaän Ñaïi Thöøa 100 Phaùp Minh Moân

Luaän naøy töø luùc ban sô coù ñeán 8 vaïn 4 ngaøn phaùp. Vì chuùng sanh caên taùnh meâ

muoäi, neân Boà Taùt Di Laëc thaâu ngaén thaønh boä Luaän Du Giaø Sö Ñòa goàm 600 phaùp.

Nhöng vaãn coøn nhieàu ñoái vôùi caên cô chuùng sanh sau naøy. Boà Taùt Thieân Thaân beøn

sô löôïc toùm goïn thaønh 100 phaùp. Boä Luaän naøy ñôn giaûn laïi deã hieåu, laø ngoõ taét daãn

chuùng ta vaøo cöûa Phaät phaùp, raát thích hôïp ñoái vôùi nhöõng ai coù caên taùnh Ñaïi Thöøa.

Phaùp Nhuõ Thaâm AÂn

Laø söï keát taäp moät soá baøi vieát cuûa chuùng ñeä töû xuaát gia, taïi gia ngöôøi Hoa, Myõ,

Canada, Vieät, Singapore, Maõ Lai… ñeå töôûng nieäm vò thaày khaû kính, Hoøa Thöôïng

Tuyeân Hoùa. Caùc vò baøy toû loøng tri aân saâu xa veà nhöõng kinh nghieäm quyù baùu ñaõ hoïc

ñöôïc vôùi Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa, vò thaày toân kính duø nay ñaõ vaéng boùng nhöng kyõ

nieäm vaø nhöõng baøi hoïc quyù giaù cuûa AÂn sö seõ maõi maõi khaéc saâu trong taâm khaûm

cuûa bao ngöôøi ñeä töû.

Qua caùc baøi vieát naøy, vôùi nhöõng maãu chuyeän ñöôïc keå laïi, ñoäc giaû seõ ñöôïc dòp hieåu

bieát theâm veà nhöõng giaùo phaùp kyø ñaëc, tuy thieän xaûo nhöng raát thöïc teá maø Hoøa

Thöôïng ñaõ phöông tieän daãn daét, tuøy theo caên taùnh cuûa moãi ñeä töû. Nhôø vaäy maø caùc

ñeä töû Ngaøi daàn daàn bieát nhaän khuyeát ñieåm, loãi laàm, bieát söûa ñoåi caùc thoùi hö taät xaáu

ñeå trôû thaønh nhöõng con ngöôøi höôùng thieän, bieát goùp phaàn laøm lôïi ích cho chuùng

sanh. Moãi caâu chuyeän ñeàu coù phoái hôïp theo hình veõ thaät linh ñoäng.

Gaäy Kim Cang Heùt: Goàm 3 quyeån.

Ghi laïi nhöõng caâu vaán ñaùp cuûa Hoøa Thöôïng vaø caùc Phaät töû, nhaân trong caùc chuyeán

Hoøa Thöôïng hoaèng phaùp ôû Ñaøi Loan. Hoøa Thöôïng vôùi nhöõng caâu traû lôøi, nhaèm

chaán chænh nhöõng quan nieäm taø kieán, dò ñoan vaø thöùc tænh nhöõng taâm hoàn meâ muoäi.

Coù luùc Ngaøi chæ ñaùp lôøi ñôn giaûn, ngaén goïn vaøi caâu maø haøm chöùa yù nghóa raát chí lyù.

Cuõng coù khi Ngaøi laïi pha laãn chuùt khoâi haøi, nhöng ñöôïm nhuaàn ñaïo nghóa, khieán

ngöôøi nghe aân caàn chuù yù vôùi loøng haân hoan ñoùn nhaän lôøi Ngaøi daïy baûo. Trong khi

xem nhöõng caâu vaán ñaùp, chuùng ta cuõng coù theå caûm thaáy hình nhö Hoøa Thöôïng

ñang tröïc tieáp traû lôøi caâu thaéc maéc cho chính mình.

Vónh Gia Chöùng Ñaïo Ca

Laø baøi ca chöùng ñaïo ñöôïc truyeàn tuïng trong ñôøi Ñaïi Sö Vónh Gia Huyeàn Giaùc, trieàu

ñaïi nhaø Ñöôøng. Vaø laø vò Sö voán ñöôïc vaøo chuøa töø thuôû nhoû. Ñaïi sö voán thoâng minh

hoïc roäng laïi bieát duïng coâng tu haønh neân ñaõ sôùm giaùc ngoä. Ngaøi nhaân xem kinh Duy

Ma maø taâm ñòa phaùt saùng vaø ñöôïc Luïc Toå aán chöùng.

Ñaïi sö Vónh Gia vieát thaønh baøi ca giaûi baøy nhöõng kinh nghieäm cuûa ngöôøi ñaõ nhaän

chaân ñöôïc thaät töôùng, thaáu suoát ñöôïc lyù thieàn. Ngaøi möôïn qua lôøi ca gioïng haùt ñeå

moïi ngöôøi cuøng thaáy ñöôïc caùi chaân thaät, baát sanh baát dieät saün coù cuûa mình.

Baøi ca chöùng ñaïo naøy ñöôïc Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa giaûng giaûi hai laàn: naêm 1965

vaø naêm 1985. Neáu chuùng ta hieåu thaáu ñöôïc vaø y theo baøi ca naøy maø tu haønh, thôøi

cuõng coù theå chöùng ñaïo nhö Ñaïi Sö Vónh Gia.

Vaên Khuyeán Phaùt Boà Ñeà Taâm

Baøi Vaên Khuyeán Phaùt Boà Ñeà Taâm naøy laø cuûa Ñaïi Sö Tænh Am do Hoøa Thöôïng

Tuyeân Hoùa löôïc giaûng. Qua baøi vaên, Ñaïi Sö Tænh Am ñaõ khaån thieát khuyeân nhaéc

chuùng ta neân caáp baùch phaùt Boà Ñeà taâm. Ngaøi coøn vaïch baøy töôøng taän lyù do cuõng

nhö phaân tích roõ raøng, taïi sao chuùng ta phaûi phaùt Boà Ñeà taâm. Boà Ñeà taâm naøy raát

quan troïng thieát yeáu trong söï tu haønh cuûa chuùng ta, vaø cuõng chính laø nhaân toá chaùnh

yeáu ñeå thaønh Phaät. Chuùng ta neân hoïc theo Ñaïi sö maø phaùt Boà Ñeà taâm vaø laäp Boà

Taùt haïnh haàu vöôït thoaùt sanh töû luaân hoài. Vì vaäy, baøi Vaên Khuyeán Phaùt Boà Ñeà

Taâm naøy chieám moät ñòa vò voâ cuøng quan troïng trong Phaät Giaùo.

Caåm Nang Tu Ñaïo

Laø quyeån saùch keát taäp nhöõng lôøi daïy veà caùch tu haønh cuûa Hoøa Thöôïng Quaûng

Khaâm, vò Taêng hieän ñaïi. Ngaøi coøn coù bieät danh laø Hoøa Thöôïng Thuûy Quaû töùc

laø Hoøa Thöôïng chæ aên traùi caây. Qua kinh nghieäm tu haønh thaät söï cuûa chính baûn

thaân, Ngaøi ñaõ aân caàn khuyeân baûo ngöôøi tu vôùi nhöõng lôøi leõ tuy moäc maïc, nhöng

raát chaân tình thaúng thaén. Ngaøi ñaëc bieät raên nhaéc caùc vò tu só treû tuoåi chôù neân chaïy

theo traøo löu hieän ñaïi maø queân maát hoaøi baõo tu haønh luùc ban ñaàu cuûa mình. Caåm

nang naøy laø baøi hoïc voâ cuøng quyù baùu, raát caàn thieát cho nhöõng ai thaät taâm muoán tu

haønh ñeå taàm ñaïo giaûi thoaùt.

Tam Boä Nhaát Baùi

Nhaät kyù töôøng thuaät laïi cuoäc baùi höông hôn ngaøn daëm cuûa hai vò sö ngöôøi Myõ, ñeä

töû Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa. Vôùi cuoäc haønh trình keùo daøi hôn 10 thaùng, hai sö ñaõ

thaønh taâm cöù moãi ba böôùc moät laïy töø San Francisco ñeán Marblemount, tieåu bang

Washington ñeå caàu cho theá giôùi hoøa bình. Tam Boä Nhaát Baùi ñaõ neâu leân chí nguyeän

chaân thaønh ñoái vôùi toaøn nhaân loaïi, moät haønh ñoäng cao caû hieám coù ñaõ thaät söï xaûy

ra ngay treân ñaát Myõ. Laø quyeån saùch maø khoâng theå boû qua ñöôïc.

 

Keä Hoài Höôùng

Nguyeän ñem coâng ñöùc naøy, Trang nghieâm coõi Tònh Ñoä

Treân baùo boán troïng aân, Döôùi cöùu ba ñöôøng khoå

Neáu coù ai thaáy nghe, Ñeàu phaùt Boà Ñeà taâm

Ñeán khi maïng naøy heát, Ñoàng sanh Cöïc Laïc quoác.

 

Nam Mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát

Toång Hoäi Phaät Giaùo Phaùp Giôùi

Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh

Home Page: http:\\www.drba.org

P.O. Box 217, 2001 Talmage, CA 95481-0217 U.S.A.

Ñieän thoaïi: (707) 462-0939 Fax: (707) 462-0949

Phaùp Giôùi Thaùnh Thaønh (The City of The Dharma Realm)

1029 West Capitol Avenue West Sacramento,

CA 95691 U.S.A. Tel: (916) 374-8268

Hoïc Vieän Dòch Kinh Quoác Teá

(The International Translation Institute)

1777 Murchison Drive Burlingame, CA 94010-4504 U.S.A.

Tel: (650) 692-5912 Fax: (650) 692-5056

Vieän Nghieân Cöùu Toân Giaùo Phaùp Giôùi

Chuøa Phaät Giaùo Berkeley (Berkeley Buddhist Monastery)

2304 McKinley Avenue Berkeley, CA 94703 U.S.A.

Tel: (510) 848-3440 Fax: (510) 548-4551

Chuøa Kim Sôn (Gold Mountain Monastery)

800 Sacramento Street San Francisco, CA 94108 U.S.A.

Tel: (415) 421-6117 Fax: (415) 788-6001

Chuøa Kim Thaùnh (Gold Sage Monastery)

11455 Clayton Road San Jose, CA 95127 U.S.A.

Tel: (408) 923-7243 Fax: (408) 923-1064

Chuøa Kim Luaân (Gold Wheel Monastery)

235 North Avenue 58, Los Angeles, CA 90042 U.S.A.

Tel: (213) 258-6668

Chuøa Phöôùc Loäc Thoï

(Blessings, Prosperity, & Longevity Monastery)

4140 Long Beach Boulevard Long Beach, CA 90807 U.S.A.

Tel: (562) 595-4966

Chuøa Long Beach (Long Beach Monastery)

3361 East Ocean Boulevard Long Beach, CA 90803 U.S.A.

Tel: (562) 438-8902

Chuøa Kim Phong (Gold Summit Monastery)

233 First Avenue West Seattle, WA 98119 U.S.A.

Tel: (206) 284-6690

Hoa Nghieâm Tònh Xaù (Avatamsaka Vihara)

9601 Seven Locks Road, Bethesda, MD 20817-9997 U.S.A.

Tel: (301) 469-8300

Chuøa Hoa Nghieâm (Avatamsaka Monastery)

1009 4th Avenue, S.W. Calgary, AB T2P 0K8 Canada

Tel: (403) 269-2960

Chuøa Kim Phaät (Gold Buddha Monastery)

248 East 11th Avenue Vancouver, BC V5T 2C3 Canada

Tel: (604)709-0248

Chuøa Baùt Nhaõ Quaùn AÂm (Prajna Guanyin Monastery)

Batu 5 ½ Jalan Sungai Besi,

Salak Selatan, 57100 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: (03) 7982-6560 Fax: (03) 7980-1272

Hoäi Phaät Giaùo Phaùp Giôùi In Kinh

11th Fl., 85 Chung-Hsiao E. Road, Sec. 6, Taipei, Taiwan

Tel: (02) 2786-3022 Fax: (02)2786-2674

Phaät Giaùo Giaûng Ñöôøng (Buddhist Lecture Hall)

31 Wong Nei Chong Rd, Top Fl, Happy Valley, Hong Kong

Tel: (2) 2572-7644 Fax: (2) 2572-2850

Chuøa Kim Ngaïn (Gold Coast Vihara)

106 Bonogin Rd., Mudgeeraba, Queensland 4213, Australia

Tel: (07) 5522-8788 Fax: (07) 5522-7822__


 
Tải về xem
Trở về