Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Báo Phật Pháp/Bouddhadharma Số.N 11-12/2002Xem báo dạng pdfTâm tự bổn lai tâm
Bổn tâm phi hữu pháp
Hữu pháp hữu bổn tâm
Phi tâm phi bổn pháp.
 
Tự tâm vốn là tâm
Bản tâm chẳng có pháp
Có pháp có bản tâm
Chẳng tâm chẳng bản pháp.

                                                      Tổ thứ tư Ưu Ba Cúc Ða
 
 
La nature de soi-même c’est la conscience
Dans la nature de la conscience, n’existe aucun Dharma
Or, si le Dharma existe, la nature de la conscience existe aussi
Pourtant, pas de conscience, pas de Dharma.
                                                        
                                                                                              Quatrième Patriarche Uu Ba Cuc Đa