Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Báo Phật Pháp/Bouddhadharma Số.N 15-08/2003Xem dạng pdf 


Hư không vô nội ngoại
Tâm pháp diệt như thử
Nhược liễu hư không cố
Thị đạt chân như lý.
 
Hư không chẳng trong ngoài
Tâm pháp cũng như vậy
Nếu thấu rõ hư không
Thông đạt lý chân như.
 
                                                  Tổ thứ tám Phật Ðà Nan Ðề Tôn Giả.

 
Vacuité n'est ni dedans ni dehors,
Esprit est comme Vacuité,
Si on comprend la Vacuité,
On pénètrera le Dharmakaya,
(vraie nature de Bouddha)
 
                                                         Huitième Patriarche Vénérable Bouddhanandi