Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

Báo Phật Pháp/Bouddhadharma Số.N 25-01/2006


Xem b
áo dạng pdf

Có giống có đất tâm
Nhân duyên nảy mầm pháp
Với duyên chẳng ngại nhau
Sẽ sanh sanh chẳng sanh.
                                                             
                                                        Tổ thứ mười tám Già Na Xá Ða
 

Semence est, terre de l’esprit est
Comme la cause est le germe du Dharma
Là ó les causes ne s’entravent pas
Il y aura naissance sans naissance.
 
                                          Dix huitième Patriarche Vénérable Sanghayasa