Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Báo Phật Pháp/Bouddhadharma Số.N 28-08/2007Xem báo dạng pdf tại đây


Bọt huyễn đồng không ngại
Sao lại không tỏ ngộ
Rõ pháp ở bên trong
Chẳng nay cũng chẳng xưa.
 
                                                   Tây thiên tổ thứ hai mươi mốt Bà Tu Bàn 
Đầu
 

Écume et illusion toutes semblables
Pourquoi ne pas pénétrer
Le dharma derrière cela
Éternel dharma ni actuel ni ancien.

                                       Vingt et unième Patriarche de l’Inde Vasubandhu