Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Báo Phật Pháp/Bouddhadharma Số.N 29-12/2007


Xem báo dạng pdf tại đây


Tâm theo vạn cảnh chuyển
Nơi chuyển thật ẩn được
Theo dòng nhận được tánh
Không vui cũng không buồn.
 
                                          Tây thiên th
 th hai mươi hai Ma Noa La
 

L’esprit change selon dix mille formes
L’origine du changement peut être cachée
En suivre le cours permet d’en reconnaître la nature
Qui n’est ni joie ni affliction.
 
                                                                     Vingt deuxième Patriarche de l’Inde Madura