Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Báo Phật Pháp/Bouddhadharma Số.N 37-08/2010


Xem b
áo Phật Pháp dạng pdf tại đây

Hoa trồng do nhờ đất
Từ đất giống hoa sinh
Nếu không người gieo giống
Hoa đất đều không sinh.
 
                                                              Đông độ tam tổ Tăng Xán đại sư
 
Quoique grâce à la terre
Poussent des semences donnant des fleurs
Mais s’il n’y avait pas la main de l’homme
Pas de fleurs, ni de terre.
 
                                                               3ème patriarche chinois : Vénérable Tang-Tsan