Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Báo Phật Pháp/Bouddhadharma Số.N: 42-04/2012Đọc báo Phật pháp số 42 dạng pdf tại đây 

Hết thảy chúng sinh
Đều có Phật tánh
Đều có thể thành Phật.
                                                          lời đức Phật
 
Tous les êtres vivants
Ont la nature de Bouddha
Pourront devenir Bouddha!

                                                               la parole du Bouddha