Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Báo Phật Pháp/Bouddhadharma Số.N: 45-04/2013


Bấm vào đây xem dạng pdf 


Chúng sinh lưu chuyển trong hiểm nạn
Như Lai ra đời vì thương xót
Tất cả khổ hoạn đều dứt trừ
Khiến cho hết thảy được giải thoát.
 
                                                               Kinh Hoa Nghiêm
 

Les êtres vivants circulent dans le danger,
Bouddha apparaît dans le monde,
Parce qu'il a pitié d'eux,
Grâce à sa présence, toutes les souffrances se dissipent et
Les êtres vivants sont libérés.
                                                                                Avatamsaka sutra