Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh 
Cảm Niệm Phật Đản Trong Đại Dịch Corona-19
Nam Mô Lâm Tì Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Đức Từ Phụ bốn loài và Đạo Sư ba cõi

Lại thêm một mùa Tưởng Niệm Từ Phụ Đản Sanh trở về với địa cầu nhân gian, năm châu bốn biển lần thứ 2644 năm.

Nhưng Mùa Phật Đản năm nay, chúng con không được tổ chức với hình thức thật long trọng để cung đón Ngài Thị Hiện Đản Sanh trên các lễ đài thật trang nghiêm được kết bằng những đoá hoa lòng tinh khiết. Chúng con không biết suốt chiều dài lịch sử 2644 năm đã có năm nào như năm nay hay không. Đã có năm nào tưởng niệm Ngài Đản Sanh mà chỉ âm thầm trong lòng của mỗi người con Phật như năm nay hay không ?

Kính lạy Đức Từ Phụ

Chúng con thật xót xa, khi ngày Tưởng Niệm Đản Sanh trở về, mà hàng con Phật chúng con không thiết trí được Lễ Đài nguy nga, trang nghiêm hết mức bằng tất cả phẩm vật của trần gian. Để tôn trí kim thân Ngài lên bảo toà cao cao, cho trời người chiêm ngưỡng tưởng niệm ân đức cao vời lồng lộng của Ngài, mà trong nhân gian ba cõi không gì có thể so sánh được.

Kính lạy Đức Từ Phụ

Chúng con vẫn biết mọi pháp hình tướng đều là sinh diệt mộng huyễn không thật. Nhưng chúng con không biết vận dụng cách nào khác hơn, nên tạm mượn các pháp hữu hình hữu tướng sinh diệt mộng huyễn ấy, để tri ân Pháp Bất Sinh Bất Diệt, mà Đức Từ Phụ đã thấy ra một cách thấu triệt trọn vẹn mà Ngài đã suốt 49 năm tuyên thuyết khai thị Pháp Vô Sanh Diệt cho hàng thánh tam thừa liễu triệt và ngoại đạo phàm phu được thấu tỏ. Để rồi trước và sau khi Ngài thị hiện Niết Bàn có vô số chúng sanh chuyển phàm thành Thánh.

Từ ngày Đức Như Lai Thị Hiện Niết Bàn đến nay đã trải qua 2564 nămdòng pháp Vô Sanh của Ngài luôn được lưu chuyển chảy dài theo dòng thời gian và ngang dọc xuyên qua các châu lục trên địa cầu này. Đến hôm nay Giáo Pháp của Ngài tuyên thuyết ngày càng sống động nhiệm mầu, thế giới loài người đều quy ngưỡng.

Kính lạy Đức Từ Phụ Như Lai,

Chúng con đã được duyên phước tự thuở nào, nên kiếp sống này được làm con của Ngài, được ngậm từng giọt cam lồ ngọt mát củaPháp Vô Sanh và thấm vào trong cốt tuỷ, hoà nhập cùng dòng máu đỏ luân lưu tuần hoàn trong cơ thể tứ đại của chúng con.

Ân ấy ! Đức ấy ! làm sao chúng con có thể dửng dưng không đáp đền. Chính vì vậy, mỗi khi tháng Tư(âm lịch) trở về với vạn vật, là lòng chúng con nao nao, dâng niềm cảm xúc và hân hoan vui sướng. Bằng mọi phương tiện, hoàn cảnh, địa dư, nhân sự, chúng con nơi nơi chốn chốn, đều thiết trí lễ đài cung nghinh Thánh tượng Đản Sanh, cờ lọng phan phướn, đèn xoay ngũ sắc, bay khắp bốn phương, dâng hương hoa đăng, phẩm vật sắc hương, thành kính cúng dường, hàng hàng con Phật, tâm tâm niệm niệm, một lòng tha thiết, quỳ dưới bảo toà, nhất tâm tưởng niệm, ân đức cao dày, Từ Phụ Như Lai, vì thương trần thế, Thị Hiện Đản Sanh, Xuất Gia Thành Đạo, Thuyết Pháp Độ Sanh, Tam Thừa Giáo Bị, Hoá Độ Dĩ Tất, Thị Hiện Niết Bàn, Lưu Bố Xá Lợi, Phước Lợi Nhân Thiên.

Chính vì vậy,

Chúng con phải mượn huyễn mộng hư ảo, để diễn bày y báo chánh báo mà chúng con đang có, thành kính dâng lên tri ân công đức cúng dường Từ Phụ Như Lai. Vì ngoài huyễn mộng hư ảo ra, thì phàm phu chúng con sẽ không biết duyên vào đâu, để thiết lập công đức và tiến tu đạo nghiệp và không làm sao để thực hiện lời Từ Phụ Giáo Hoá. Bởi vì, Ngài đã từng dạy Sanh Tử và Niết Bàn thảy đều là hoa đốm giữa hư không. Vì lẽ ấy mà chư Phật Bồ Tát luôn xuất hiện qua lại, dạo khắp cõi trần để hoá độ chúng sanh, dưới nhiều hình thức ứng hiện khác nhau, như Kinh Lăng Già đã nói :

        Thế gian ly sanh diệt             Thế gian lìa sanh diệt
        Do như hư không hoa            Như hoa giữa hư không
        Trí bất đắc hữu vô                  Trí chẳng được có không
        Nhi hưng đại bi tâm                Mà trỗi lòng bi lớn.

Và ngài lục Tổ Huệ Năng cũng nói rằng :

        Phật pháp tại thế gian      Phật pháp trên thế gian
       Bất ly thế gian giác            Không rời thế gian mà giác
       Ly thế mịch bồ đề               Rời thế gian tìm giác ngộ
       Kháp như cầu thố giác       Giống như tìm sừng thỏ.

Cho nên, chúng con thiết nghĩ rằng : Chư Như Lai Bồ Tát, đã không rời thế gian huyễn hoá này mà thành tựu Nhất Thiết Chủng Trí, thì chúng con nay cũng xin được học đòi Đức Tánh Quang Minh, mượn huyễn hoá tạo lập công đức, tri ân cao dày của Từ Phụ Như Lai Thị Hiện Đản Sanh, bằng thân tâm năm uẩn giả hợp, chuyển thành năm phần pháp thân thanh tịnh. Mượn sáu trần thiết lập Lễ Đài Tôn Nghiêm, hoá thành sáu thông tự tại. Thế gian lắm lúc không hiểu được nghĩa lý sâu xa mầu nhiệm, nên vội vàng phê phán cho rằng chúng con bày vẽ đặt điều, chứ Đức Thế Tôn nào muốn như vậy. Nhưng họ đâu biết rằng : Lòng Từ Bi của Thế Tôn quảng đại bất khả tư và phương tiện quyền trí bất khả nghì, không ngoài mục đích nâng đỡ chúng sanh phàm phu ngu muội, tiến dần lên nấc thang giác ngộ cứu cánh tối thượng. Vì lẽ ấy, mà Thế Tôn thị hiện trong đời ngũ trược ác thế, vì một Đại Sự Nhân Duyên là Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến.

Kính Lạy Đức Từ Phụ Như Lai,

Nhưng năm nay, Tưởng Niệm lần thứ 2644 năm Từ Phụ Đản Sanh Giáng Trần, toàn khắp năm châu không được long trọng tổ chức lễ hội lớn nhỏ, lễ đài trang nghiêm, cho tất cả hàng con Phật quy về nơi chốn tổ trụ xứ thuận duyên, để lòng thành khát ngưỡng, cung chiêm tôn thánh, đảnh lễ cúng dường, tưởng niệm ân cao. Trên báo đền ân Phật, dưới lập công đức, ngõ hầu lợi lạc quần sanh mai hậu.

Cho nên, năm nay mỗi tự thân chúng con phải tự trang nghiêm Lễ Đài. Mỗi một người con Phật là một Lễ Đài Trang Nghiêm với Kim Thân Bảo Tướng Từ Phụ Đản Sanh. Thiết trí bốn phía bảo đài bằng vật liệu chánh cần ý túc, cờ phướn trang hoàng với màu sắc ngũ căn ngũ lực, bảy đoá sen vàng bằng chất liệu giác phần thất trân, bảo toà thiết bằng bảo vật bát chánh. Ba độc hằng ngày nay hoá thành hoa trời tam vô lậu học, rải khắp trần gian cúng dường Từ Phụ. Ngũ dục tham đắm nay chuyển thành ngũ phần pháp thân mây hương toả khắp tam thiên.

Mỗi một tự thân chúng con là một vườn Lâm Tì Ni thiêng liêng mầu nhiệm vì giữa hư không Phạm Thiên, Đế Thích cùng chư thiên ba cõi che khắp cả bầu trời quang đãng, cung kính chào đón một Bậc Thánh Nhân Vô Thượng xuất hiện trần gian giáng thế tuyên thuyết thông điệp từ bi vô ngã lợi tha. Dưới trần gian thánh mẫu Ma Da tay còn vịn đoá hoa Vô Ưu với tất cả sự hạnh phúc nhất trong đời. Tịnh Phạn vương cùng quần thần tụ hội đông kín, để đón mừng bậc Thánh Nhân xuất thế.
Kính lạy Đức Từ Phụ

Chúng con thiết nghĩ, vì thế mà năm nay Tưởng Niệm Phật Đản Sanh sẽ linh thiêng mầu nhiệm hơn bao giờ hết, lòng thành tha thiết kính ngưỡng hơn bao giờ hết, vì nhờ tăng thượng duyên của ma tử Corona đang rình chờ cơ hội, vì không biên giới, không phân kỳ chủng tộc, ngôn ngữ màu da, văn hoá sắc tộc, không khuất phục trước uy quyền vọng tộc danh giá, không thương tiếc thường dân thấp bé, không chê già ghét trẻ và Corona sẵn sàng đến với mọi người mọi tầng lớp. Gây đau khổ cho người, không may lìa trần bỏ lại tất cả người thân, tiền tài vật chất. Vì sự kiện này, mà tất cả lòng thành tín, nguyện cầu tha thiết, với ước nguyện Corona sớm xa lìa loài người mà vĩnh viễn từ giã ra đi.

Do đó, chúng con hy vọng tin tưởng rằng; Ngày Trăng Tròn Tháng Tư năm nay, khắp nơi khắp chốn, nhà nhà tự viện, thảy đều đồng loạt cùng trong một thời gian, tiếng kinh vang vọng, thấu đến Hữu Đảnh, suốt tận ngục tối. Tuy không gian cách biệt, nhưng tâm người con Phật, lúc bấy giờ cùng nhau nối kết, thành lọng báu bao trùm khắp tam thiên, như lọng báu của trưởng giả Bảo Tích cùng năm trăm trưởng giả tử dâng cúng Phật trong Duy Ma Cật Sở Thuyết. Với năng lực đồng nhất Corona sẽ ra đi khỏi địa cầu, trả lại sự an lành cho nhân loại. Hàng con Phật nhân đây mà thẩm thấu lẽ vô thường sanh diệt, với niềm tin bất hoại tăng trưởng, quy kính ngôi Tam Bảo và Từ Phụ Như Lai.

Kính lạy Đức Từ Phụ Như Lai

Do nhân duyên thiện mỹ, Phật pháp càng trường tồn hưng thịnh, nơi tự thân mỗi người. Ánh sáng mặt trời Phật pháp hằng chiếu soi tận hang cùng ngỏ hẻm và địa phủ tối tăm. Nơi nơi thảy đều hưởng phước, chốn chốn mưa gió thuận hoà, mùa màng tươi tốt, ngũ cốc phong dinh, tứ thời lợi lạc.

Kính lạy Cha Lành từ bi gia hộ nhiếp thọ chúng con, vững tiến trên lộ trình thượng cầu hạ hoá, thế thế sanh sanh Phật vi quyến thuộc. Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp, tận vị lai kiếp, đều được làm con của Cha Lành bốn loài và Thầy của Trời Người Tôn Quý.

Chúng con năm vóc sát đất chí thành đảnh lễ nguyện Quy Y Đức Từ Phụ Như Lai Phước Trí vẹn toàn là nơi chúng con nương tựa kiên cố và cùng tất cả chúng sanh Thể Theo Đạo Cả, Phát Lòng Vô Thượng.

Nam Mô Thiên Hoa Đài Thượng Bách Bảo Quang Trung Tam Thập Nhị Tướng Chi Năng Nhân, Bát Thập chủng Hảo Chi Đại Giác, Ư Hiện Toạ Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


TT Thích Hoằng Khai
 


 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

 
Réflexions sur la fête du Vesak pendant la pandémie de Corona-19
 

Namo Bouddha Shakyamuni, né sous l’arbre Asoka dans les jardins de Lumbini
Namo Bouddha Sakyamuni, Père Bienveillant de tous les espèces et Maître Suprême de trois royaumes

La 2644ème commémoration de la naissance de Bouddha se fête à nouveau sur les cinq continents du monde.

Mais cette année, nous ne pouvons pas célébrer solennellement la commémoration de naissance de Bouddha moyennant des cérémonies préparées soigneusement par nos enthousiasmes. Nous ne savons pas s’il y avait des cas pareils au cours des 2644 années passées ? Y avait-il une année où la commémoration de la naissance de Bouddha s’était passée en silence au sein de chacun des bouddhistes comme cette année ?

Namo Bouddha Sakyamuni, notre Père Bienveillant

Aujourd’hui, nous sommes si tristes car c’est le jour de la commémoration de la naissance de Bouddha mais nous n’avons pas pu organiser les cérémonies sublimes avec plein d’offrandes pour honorer l’Ainsi-Venu (Bouddha), pour que tous les êtres humains et célestes puissent contempler la grande vertu de l’Ainsi-Venu que rien dans trois royaumes ne peut comparer.

Namo Bouddha Sakyamuni, notre Père Bienveillant

En sachant que les phénomènes et les formes dans cet univers sont tous impermanents et chimériques, mais nous ne savons pas comment faire autrement et devons donc utiliser ces formes illusoires pour exprimer notre gratitude envers les enseignements de l’Ainsi-Venu sur l’impermanence, une vision transcendante sur la véritable nature de tout l’univers. Grâce à ces enseignements que, avant et après l’accession à l’éveil de l’Ainsi-Venue, Il y avait d’innombrables êtres qui ont atteint le rang des saints.

Il y avait 2564 ans depuis que l’Ainsi-Venu parvenait au Nirvana jusqu'à maintenant, lesenseignements incommensurables de l’Ainsi-Venue continuent de se répandre dans la chronologie du temps et transversent les continents du monde. A ce jour, ces enseignementssont de plus en plus écoutés, suivis et admirés par tout le monde.
Namo Ainsi-Venu, notre Père Bienveillant

Grâce aux bénédictions cumulées depuis de nombreuses vies antérieures, nous avons le mérite d’être l’un des disciples de l’Ainsi-Venu dans cette vie pour pouvoir goûter la fraîcheur du nectar du Dharma qui est imprégné dans nos os, mélangé avec notre sang rouge et présent partout dans notre corps.

Quelle grâce ! Quel mérite ! Comment pouvons-nous être indifférents et ne pas les reconnaître ?Dès lors, à chaque quatrième mois lunaire, nos cœurs sont remplis d'émotion et de joie. Par tous les moyens, circonstances, situations géographiques, disponibilités etc. nous préparons la cérémonie en décorant l’autel pour célébrer la statue de Bouddha à la naissance. Des drapeaux, bannières, lumières tournantes multicolores flottent dans les quatre directions. Des encens, fleurs, bougies, objets etc. représentent nos offrandes les plus sincères. En tant que disciples de Bouddha, avec nos cœurs et nos respects, nous nous agenouillons devant l’autel pour commémorer l’Ainsi-Venu qui, par compassion et par amour, avait manifesté la naissance sur terre, s’était ordonné moine, atteint l’éveil, donné les enseignements, aidé les trois rangs saints et tous les êtres à parvenir à l’illumination, laissé des reliques, apporté des bénédictions à tous les êtres humains et célestes.

En conséquence,

Nous devons emprunter les moyens chimériques pour représenter la personne que nous sommes et l’environnement où nous vivons, afin présenter respectueusement nos offrandes et nos mérites à l’Ainsi-Venu. Car sans ces moyens illusoires, nous, les êtres ordinaires, ne saurons pas comment nous y prendre pour produire nos mérites, nous progresser dans la voie et pratiquer les enseignements de l’Ainsi-Venu, notre Père bienveillant. Parce que l’Ainsi-Venu nous a enseigné : la naissance et le nirvana sont tous des lucioles (illusions) dans le ciel (vide). Pour cette raison que les Bouddhas et les Bodhisattvas se manifestent souvent sur terre pour aider les êtres, sous diverses formes d'apparition, comme c’est dit dans le Sûtra Surangama :

                  Il n’y a ni naissance ni destructionsur terre
                  Tous les phénomènes sont comme des illusions dans le vide
                  Avec la sagesse, il n’y a ni existence ni vide
                  L’importance est donc de développer la compassion

Et le 6ème patriarche Huinengavait également dit :

                  Le dharma est au monde
                 Et restera sur ce monde
                 Chercher l’éveil en quittant ce monde        
                 C’est comme chercher des cornes de lapin

Nous avons donc pensé que : comme les Bodhisattvas qui n’ont pas quitté ce monde illusoire pour atteindre le Nirvana, alors aujourd'hui nous voudrions contempler la vertu de cette sagesse en empruntant les moyens illusoires pour produire les mérites afin d’exprimer notre profonde gratitude envers l’Ainsi-Venu, par notre corps et notre esprit constitués de cinq agrégats pour les transformer en cinq parties pures de dharmakaya (corps de dharma). Nous utilisons également nos six sens transformés en six portes amenant à la libération pour célébrer les cérémonies. Mais les gens ne comprennent parfois pas la signification profonde et prodige de ces cérémonies, alors ils se sont précipités pour critiquer en disant que c’est nous qui les avons inventées et ce n’est pas la volonté de l’Ainsi-Venu. Mais ce qu’ils ne savaient pas est quela compassion et la sagesse de Bouddha sont inconcevables, il est impossible d'utiliser un langage ordinaire pour les décrire. Bouddha s'est manifesté dans le monde de cinq impuretés pour une grande et unique cause qui est de guider les êtres ignorants, les montrer la bonne voie, les amener progressivement à monter sur l'échelle de l'illumination et réaliser enfin l’état de Bouddha.
Namo Ainsi-Venu, notre Père Bienveillant

Mais cette année, pour commémorer le 2644ème anniversaire de la naissance de Bouddha, le monde entier n'a pas pu organiser solennellement les cérémonies, grandioses ou simples, pour que tous les fidèles bouddhistes puissent se réunir dans les endroits convenables pour exprimer respectueusement leur admiration et leur gratitude. D’abord c’est pour rendre hommage au Bouddha, ensuite c’est pour générer les mérites, afin de les dédicacer à tous les futurs êtres vivants.

Cette année, chacun de nous doit célébrer solennellement la cérémonie par son propre moyen. Chaque bouddhiste va organiser sa propre authentique cérémonie avec la présence du corps et de la nature de Bouddha. Chacun va construire les quatre côtés de la base de l’autel en utilisant des quatre efforts corrects et des quatre bases du pouvoir ; décorer les drapeaux et les bannières avec les couleurs des cinq facultés et cinq forces ; peindre les sept fleurs de lotus avec l’essence des sept pratiques de la voie de l’éveil ; édifier l’autel de cérémonie avec le noble sentier octuple. Les trois poisons – avidité, colère et ignorance - seront transformées en trois pratiques – préceptes, méditations et sagesse – réparties sur toute la terre entière pour présenter nos offrandes à notre Père Bienveillant. Les cinq désirs seront transformés en cinq parties du corps du dharmakaya à travers les trois royaumes célestes.

Chacun de nous est un jardin Lumbini sacré puisqu'au milieu de l’univers, les dieux Brahma et Shangdiainsi que d’autres dieux des trois royaumes sont venus nombreux au fond d’un ciel clair pour souhaiter respectueusement la bienvenue d’un Maître Suprême qui apparait au monde en déclarant le message de la compassion. Sur terre, la sainte mère Maya tenait dans sa main une fleur d’Asoka avec tout le bonheur de la vie. Le roi Shuddhodanaet son assemblée se sont réunis pour célébrer l’arrivée du Maître Suprême.

Namo Ainsi-Venu, notre Père Bienveillant

Nous pensons donc que la cérémonie de l'anniversaire de Bouddha de cette année sera plus sacrée que jamais ; notre dévotion et notre respect seront plus indéfectibles que jamais car nous aurons plus de détermination face à l’imprévu virus corona qui n'a pas de frontières, qui ne distingue pas de pays ou culture, ne cède pas à aucune situation ou pouvoir ; n’a aucune pitié pour personne qu’elle soit pauvre ou riche, jeune ou âgée. Ce virus corona affecte tout le monde en causant des souffrances et des morts. En raison de cette pandémie et avec toute sincérité, nous prions pour que la pandémie de virus corona termine bientôt et ce virus va disparaître pour toujours.

Par conséquent, nous espérons que le jour de la pleine lune du quatrième mois lunaire de cette année, partout dans chaque maison et dans chaque monastère. Tout en même temps, nous récitons ensemble les paroles des sûtras pour qu’elles puissent atteindre Bhavnagar (le royaume céleste le plus élevé) et descendre jusqu’à l’enfer. Bien que nous vivions dans différents endroits mais l’esprit de tous les disciples de Bouddha, réuni à ce moment-là, va se transformer en une précieuse ombrelle couvrant les trois royaumes célestes, comme c’était décrit dans le sûtra VimalakÌrtinirdesa où une telle ombrelle a été offerte au Bouddha par le riche Ratnakūṭaet cinq cents autres bienfaiteurs. Avec notre volonté et notre prière unifiées, le virus corona sera expulsé de cetteterreet rendrala paix à l'humanité.Etant disciples de Bouddha, nous en profitons pour appréhender l’impermanence de la naissance et la mort avec toute notre conviction envers les Trois Joyaux et l’Ainsi-Venu, notre Père Bienveillant.

Namo Ainsi-Venu, notre Père Bienveillant

En raison de la juste cause et des conditions favorables, le Dharma continue à perdurer et se développer dans chacun de nous. La lumière de Bouddha et de Dharma illumine toujours les endroits obscurs de la terre et ceux de l’enfer. Partout, tout le monde peut jouir des bénédictions, des climats favorables, des récoltes prospères et du bonheur au fil de tous les temps.

Namo Ainsi-Venu, notre Père Bienveillant, aidez-nous à nous avancer avec persévérance sur la voie de dharma et de la compassion. Nous faisons le vœu d’être toujours, vie après vie, l’un des disciples du Père Bienveillant de quatre espèces et Maître Suprême de tous les êtres.

Nous nous prosternons respectueusement sur le sol pour prendre refuge auprès de l’Ainsi-Venu, notre Père-Maître de Grande Bénédiction et Grande Sagesse. Prions pour que tous les êtres vivants puissent suivre la voie noble et réaliser notre vœu sublime.

Namo Bouddha Sakyamuni, Maître Suprême de Grande Sagesse et Grand Courage qui avait manifesté sur terre en portant trente-deux marques majeureset 80 marques particulières.         


Bhikshu Hoằng Khai


T.T Thích Quảng Đạo gởi