Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
 
CÂY KIỂNG 

 
 
 
 
 
 
年年有余!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有爱的日子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
祝你盘满 钵满
 
双龙戏珠
 


 
 
Duc Nguyen

__________________


 
Đỗ Hứng gởi