Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
GIẾT LẠC ĐÀ
 

Một người nuôi chú lạc đà
Một hôm đem lúa đổ qua trong ghè
Lạc đà ăn thật no nê
Đút đầu vào đó coi bề tiện thay
Ăn xong kẹt lại ghè này
Cái đầu không rút khỏi đây được nào
Lạc đà kinh hoảng xiết bao
Chủ nhìn sầu khổ, lòng đau xót thầm.
Cụ già nọ đứng ở gần
Vội lên tiếng nói: “Chẳng cần buồn đau
Ta đây có cách giúp mau
Khiến cho con vật rút đầu thoát ra
Nhưng mà anh phải nghe ta.”
Tuân lời cụ dặn chủ nhà hỏi ngay:
“Thưa theo phương pháp nào hay?”
Cụ già bèn dạy: “Ra tay tức thì
Chém vào đầu lạc đà kia
Thế là con vật thoát đi dễ mà.”
Chủ nhà theo lời cụ già
Quả nhiên đầu chú lạc đà chặt xong
Lạc đà khi chết vẫy vùng
Ghè sành đựng lúa vỡ tung theo liền.
Chủ nhà thật quả cuồng điên
Lạc đà bị chết, mất thêm cái ghè
Gánh phần thiệt hại nặng nề
Bà con lối xóm cười chê kể gì!
*
Người tu Phật pháp khác chi
Một khi cầu đạo Bồ Đề quyết tâm
Phải nghiêm trì Giới chuyên cần
Xa mồi “ngũ dục” vô ngần tanh hôi
Kẻo mà đều mất cả đôi
Mất phần tịnh giới của người chân tu
Mất luôn đạo quả tam thừa
Chỉ còn tội chướng kể như ngập đầu
Khiến thân đọa lạc khổ đau.

*

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Thi hóa phỏng theo Kinh Bách Dụ)
(Trích dẫn trong “SAKYAMUNI’S ONE HUNDRED FABLES”
do Tetcheng Liao dịch).
 

The Camel And The Jar Are Both Lost

     Once upon a time, there was a man who had a jar used to hold grain. A camel put its head into it to eat the grain, but it could not get its head out. The man became angry and worried. An old man came up to him and said, "Don't be upset. I'll tell you how to get him out. It'll get its head out in no time if you listen to me. You should cut off its head and he'll be out."
     The man followed his words. He killed the camel and also broke the jar. Such an idiot was jeered by the people at large.
     This is also held to be true with the common stupid men.
     Those who hope for Enlightened minds through the Three Vehicles, must keep commandments and avoid doing evil deeds. However, they indulge themselves in the Five Desires, which will destroy them. Not only do they end up breaking commandments, but also giving up the Three Vehicles. In addition, they follow their own inclination and yield to their whims at the same time. There is nothing evil they will not do. Thus they abandon both the Three Vehicles and the pure commandments like that stupid man losing both the camel and the jar.

 
__________________________Giao Ngo gởi