Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
HỒNG DANH SÁM HỐI
 
 
 Tỳ Kheo Thích Minh Định dịch
 

Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
 
Ðại từ đại bi thương chúng sinh
Ðại hỉ đại xả cứu muôn loài
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ.
 
Nam Mô quy y kim cang thượng sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con nay phát tâm, chẳng vì tự cầu phước báo trời người, Thanh Văn Duyên Giác, cho đến quyền thừa quả vị Bồ Tát, chỉ nương tối thượng thừa, phát tâm bồ đề, nguyện cùng pháp giới chúng sinh, một thời đồng chứng được Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.
 
Nam Mô quy y mười phương tận cõi hư không tất cả các Ðức Phật.
Nam Mô quy y mười phương tận cõi hư không tất cả Tôn Pháp.
Nam Mô quy y mười phương tận cõi hư không tất cả Hiền Thánh Tăng.
Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nam Mô Phổ Quang Phật.
Nam Mô Phổ Minh Phật.
Nam Mô Phổ Tịnh Phật.
Nam Mô Ða Ma La Bạt Chiên Ðàn Hương Phật.
Nam Mô Chiên Ðàn Quang Phật.
Nam Mô Ma Ni Tràng Phật.
Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.
Nam Mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Ðại Tinh Tấn Phật.
Nam Mô Ma Ni Tràng Ðăng Quang Phật.
Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật.
Nam Mô Hải Ðức Quang Minh Phật.
Nam Mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.
Nam Mô Ðại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật.
Nam Mô Ðại Bi Quang Phật.
Nam Mô Từ Lực Vương Phật.
Nam Mô Từ Tạng Phật.
Nam Mô Chiên Ðàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật.
Nam Mô Thiện Ý Phật.
Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam Mô Kim Hoa Quang Phật.
Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang  Phật.
Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.
Nam Mô Bất Ðộng Trí Quang Phật.
Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.
Nam Mô Tài Quang Minh Phật.
Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật.
Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật.
Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.
Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật.
Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.
Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật.
Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.
Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.
Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật.
Nam Mô Thường Quang Tràng Phật.
Nam Mô Quan Thế Ðăng Phật.
Nam Mô Huệ Oai Ðăng Vương Phật.
Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật.
Nam Mô Tu Di Quang Phật.
Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.
Nam Mô Ưu Ðàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.
Nam Mô Ðại Huệ Lực Vương Phật.
Nam Mô A Sơ Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật.
Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.
Nam Mô Tài Quang Phật.
Nam Mô Kim Hải Quang Phật.
Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.
Nam Mô Ðại Thông Quang Phật.
Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Kim Cương Bất Hoại Phật.
Nam Mô Bảo Quang Phật.
Nam Mô Long Tôn Vương Phật.
Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật.
Nam Mô Tinh Tấn Hỉ Phật.
Nam Mô Bảo Hoả Phật.
Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật.
Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật.
Nam Mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam Mô Vô Cấu Phật.
Nam Mô Ly Cấu Phật.
Nam Mô Dũng Thí Phật.
Nam Mô Thanh Tịnh Phật.
Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật.
Nam Mô Ta Lưu Na Phật.
Nam Mô Thuỷ Thiên Phật.
Nam Mô Kiên Ðức Phật.
Nam Mô Chiên Ðàn Công Ðức Phật.
Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.
Nam Mô Quang Ðức Phật.
Nam Mô Vô Ưu Ðức Phật
Nam Mô Na La Diên Phật.
Nam Mô Công Ðức Hoa Phật.
Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.
Nam Mô Tài Công Ðức Phật.
Nam Mô Ðức Niệm Phật.
Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Ðức Phật.
Nam Mô Hồng Diệm Ðế Tràng Vương Phật.
Nam Mô Thiện Du Bộ Công Ðức Phật.
Nam Mô Ðấu Chiến Thắng Phật.
Nam Mô Thiện Du Bộ Phật.
Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Ðức Phật.
Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.
Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.
Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Ðà Phật.
 
Như vậy thảy, các Ðức Phật Thế Tôn, trong tất cả thế giới, thường trụ ở đời, xin các Ðức Thế Tôn hãy từ bi nhớ nghĩ đến con : Hoặc đời này của con, hoặc đời trước của con, từ vô thuỷ sinh tử đến nay, đã gây ra các tội : hoặc tự mình làm, hoặc bảo người khác làm, thấy họ làm mà vui mừng theo. Hoặc tháp, hoặc Tăng, hoặc đồ vật của bốn phương Tăng. Hoặc tự mình lấy, hoặc bảo người khác lấy, thấy họ lấy mà vui mừng theo. Năm tội vô gián : hoặc tự mình làm, hoặc bảo họ làm, thấy họ làm mà vui mừng theo. Mười điều bất thiện : hoặc tự mình làm, hoặc bảo họ làm, thấy họ làm mà vui mừng theo. Các tội chướng đã làm, hoặc che giấu, hoặc không che giấu, đáng đoạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các đường ác khác, biên địa hạ tiện, và kẻ ác kiến, các nơi như vậy thảy, các tội chướng đã làm, nay đều xin sám hối.
 
Nay các Ðức Phật Thế Tôn, hãy chứng biết cho con, hãy nhớ nghĩ đến con, con ở trước các Ðức Phật Thế Tôn, nói lời như vầy : Hoặc trong đời nầy của con, hoặc trong những đời khác của con, đã từng tu bố thí, hoặc giữ giới thanh tịnh, cho đến bố thí cho súc sinh một ít cơm, hoặc hết thảy căn lành tu hành thanh tịnh, hết thảy căn lành thành tựu chúng sinh, hết thảy căn lành tu hạnh bồ đề, hết thảy căn lành phát tâm vô thượng trí, hết thảy căn lành, tất cả hợp lại, so đếm tính lường, thảy đều hồi hướng Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. Như quá khứ vị lai hiện tại, các Ðức Phật đã hồi hướng, con cũng hồi hướng như thế. Các tội đều sám hối, các phước lành đều tuỳ hỉ, và công đức của các Ðức Phật, nguyện thành vô thượng trí. Phật quá khứ vị lai hiện tại, nơi chúng sinh tối thắng, vô lượng biển công đức, nay con quy mạng lễ :
 
Trong hết thảy mười phương thế giới
Ba đời tất cả đấng Pháp Vương
Con dùng thân miệng ý thanh tịnh
Lễ khắp hết thảy không thừa sót.
Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền
Hiện khắp trước tất cả Như Lai
Một lòng hiện thân khắp các cõi
Tất cả lễ khắp các cõi Phật.
Ở trong một bụi có vô số Phật
Các chúng Bồ Tát hội trong đó
Vô tận pháp giới bụi cũng vậy
Tin sâu chư Phật đều đầy dẫy.
Ðều dùng tất cả biển âm thanh
Khắp vang vô tận lời vi diệu
Suốt thuở vị lai tất cả kiếp
Khen biển công đức Phật thâm sâu.
Dùng các tràng hoa đẹp tối thắng
Kỹ nhạc, hương thoa, và lọng tàn
Ðồ trang nghiêm tối thắng như vậy
Con đem cúng dường các Như Lai.
Y phục tối thắng, hương tối thắng
Hương bột, hương đốt và đèn đuốc
Tất cả nhiều như núi Diệu Cao
Con đem cúng dường các Như Lai.
Con dùng tâm thắng hiểu rộng lớn
Tin sâu tất cả Phật ba đời
Ðều dùng sức hạnh nguyện Phổ Hiền
Cúng dường khắp hết các Như Lai.
Thuở xưa con tạo bao nghiệp ác
Ðều do vô thuỷ tham sân si
Từ thân miệng ý mà sinh ra
Tất cả nay con đều sám hối.
Mười phương tất cả các chúng sinh
Nhị thừa hữu học và vô học
Tất cả Như Lai với Bồ Tát
Hết thảy công đức đều vui theo.
Mười phương hết thảy đấng Thế Ðăng
Bậc ban đầu thành tựu bồ đề
Nay con đều thỉnh mời tất cả
Chuyển bánh xe pháp diệu vô thượng.
Nếu chư Phật muốn vào Niết Bàn
Con đều chí thành xin mời thỉnh
Nguyện xin ở lâu vô số kiếp
Lợi lạc tất cả các chúng sinh.
Hết thảy phước lễ tán cúng dường
Thỉnh Phật ở đời chuyển pháp luân.
Tuỳ hỉ sám hối các căn lành
Hồi hướng chúng sinh và Phật đạo
Nguyện đem công đức thù thắng nầy
Hồi hướng chân pháp giới vô thượng.
Tánh tướng Phật, Pháp và Tăng già
Hai đế dung thông ấn tam muội
Vô lượng biển công đức như vậy
Nay con thảy đều hồi hướng hết.
Hết thảy chúng sinh thân miệng ý
Kiến hoặc phỉ báng ngã pháp thảy
Tất cả các tội chướng như vậy
Thảy đều tiêu diệt hết không còn.
Niệm niệm đến khắp nơi pháp giới
Rộng độ chúng sinh không thối chuyển
Cho đến hư không thế giới tận
Chúng sinh và nghiệp phiền não tận.
Bốn pháp rộng vô biên như vậy
Nay nguyện hồi hướng cũng như vậy.
 
Nam Mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần)


 
Hết