Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
 

KINH HOA NGHIÊM
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
 
Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định
QUYỂN 1
 
 
Mc lc
  
         Quyển 1- Quyển 5
 
Ph
m Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nht........................14
 
         Quyển 6
 
PhÄm Như Lai hiện tướngthÙ hai.............................290
 
         Quyển 7
 
Phẩm Phổ Hiền tam muội thứ ba..............................357
Phẩm thế giới thành tựu thứ tư.................................373
 
         Quyển 8 - Quyển 10
 
Phẩm thế giới Hoa Tạng thứ năm.............................420

 
 
Lời tựa
 
Bộ Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh dài nhất trong Phật giáo, cũng là bộ Kinh cao thâm nhất trong Đại Tạng Kinh. Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh đức Phật nói đầu tiên, sau khi Ngài vừa thành đạo. Ngài nói trong vòng hai mươi mốt ngày thì xong bộ Kinh Hoa Nghiêm.
 
Bộ Kinh Hoa Nghiêm tương truyền được Long Vương thỉnh về cất giữ ở dưới Long cung. Sau này Bồ Tát Long Thọ đọc hết những Kinh sách trên thế gian, không còn Kinh sách gì để đọc, bèn xuống dưới Long cung thì đọc được bộ Kinh Hoa Nghiêm. Bộ Kinh Hoa Nghiêm gồm có quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Quyển thượng gồm có bất khả tư nghì vô số bài kệ, dài vô cùng vô tận, căn cơ chúng sinh không thể nào hiểu được. Quyển trung thì có khoảng mười vạn bài kệ, cũng rất dài và chúng sinh cũng không dễ gì hiểu hết được, còn quyển hạ thì có mười ngàn bài kệ, nhưng mới dịch ra Hán văn được khoảng bốn ngàn năm trăm bài kệ, còn khoảng năm ngàn năm trăm bài kệ vẫn chưa được dịch ra Hán văn. Bộ Kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta có ngày hôm nay là quyển hạ, nhưng chỉ mới dịch ra được gần phân nửa mà thôi.
 
Bộ Kinh Hoa Nghiêm thâm sâu áo diệu không thể nghĩ bàn, nói rõ cảnh giới tu hành Bồ Tát hạnh, từ phàm phu trải qua các bậc Bồ Tát, phước huệ đầy đủ rồi mới đạt đến cảnh của bậc Diệu Giác tức là thành Phật. Trong thời gian khoảng giữa, lúc nào cũng thực hành hạnh Bồ Tát, trải qua kiếp số nhiều như số hạt bụi các cõi nước, phổ độ chúng sinh, tu hành thập độ Ba La Mật, rốt ráo cuối cùng mới thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Mười phương ba đời chư Phật từ quá khứ, hiện tại và vị lai đều trải qua con đường nầy. Nhờ chúng sinh, mà các Bồ Tát mới thành Phật. Cho nên chúng sinh là đối tượng quan trọng trợ duyên rất lớn để Bồ Tát tu tập, thực hành, tích luỹ căn lành công đức, vượt qua sự chướng ngại, thử thách, và cuối cùng là đạt được quả vị Phật.
 
Kinh Hoa Nghiêm là những cảnh giới rất thiết thực, đã trải qua của chư vị Bồ Tát trong quá khứ đã thực hành, tu tập viên mãn, từ nhiều đời, nhiều kiếp, để soi sáng con đường cho chúng ta chúng sinh, hoặc những vị Bồ Tát hiện tại và vị lai noi theo đó mà tu tập, tích luỹ căn lành công đức, từng đời, từng kiếp, cho đến khi nào công viên quả mãn, phước huệ đầy đủ thì sẽ thành tựu quả vị vô thượng bồ đề.
 
Những người có căn lành thâm sâu đã từng gieo trồng trong quá khứ, thì họ đã từng thọ trì, đọc tụng, tu tập nghĩa lý trong Kinh Hoa Nghiêm, nên đời nầy họ rất thích đọc tụng nghiên cứu tu tập nghĩa lý của Kinh Hoa Nghiêm. Còn những người trong quá khứ chưa từng gieo trồng căn lành Phật giáo đại thừa, thì tương lai khi nào đủ duyên lành, họ cũng sẽ đọc hiểu được bộ Kinh Hoa Nghiêm nầy, không những họ hiểu được, mà họ còn tu tập theo nghĩa lý của Kinh Hoa Nghiêm nầy. Kinh Hoa Nghiêm nầy đức Phật nói cho tất cả chúng sinh, nhưng tuỳ theo căn cơ, nhân duyên của mỗi người, chứ không hẳn chỉ dành cho hàng Bồ Tát. Pháp của Phật nói ra giống như nước mưa xuống, cây lớn rễ lớn thì hấp thụ nhiều, cây nhỏ rễ nhỏ thì hấp thụ ít. Pháp của Phật cũng thế, ai có căn lành trí huệ thâm sâu thì tiếp thọ được những pháp lớn, ai căn lành kém cỏi thì tiếp thụ những pháp nhỏ. Nói chung con đường đi đến giác ngộ, thành Phật, tuỳ theo sự tu tập, nguyện lực, hành trì, của mỗi người. Tu nhân nào thì sẽ được quả đó, nhân lớn thì quả lớn, nhân nhỏ thì quả nhỏ, không gieo nhân thì không có quả.

Kinh Hoa Nghiêm là pháp bảo vô thượng, không thể nghĩ bàn, thọ trì đọc tụng, thâm nhập được nghĩa lý, thì như uống cam lồ. Nếu người nào không có nhân duyên với bộ Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ cảm thấy rất khô khan, nhàm chán, khó hiểu. Nói chung tuỳ căn cơ, nhân duyên trước sau của mỗi người mà thôi.
 
Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát
 
Dịch giả

Tỳ Kheo Thích Minh Định
 

 
 
Tán Phật
 
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo.
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ.
Tâm Bồ đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
 
Ðấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời nguời
Cha lành chung bốn loại.
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.
 
 
Ðảnh lễ
 
       Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 Lạy)
 
        Chí tâm đảnh lễ : Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Ðiều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ðương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 Lạy)
 
        Chí tâm đảnh lễ : Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Ðà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Ðại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (1Lạy)
 
 
 

 
Kệ Khai Kinh
 
Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng
Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được
Nay con thấy nghe được thọ trì
Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai.
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần).
 
Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần).

 
 
KINH HOA NGHIÊM
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
 
PHẨM THẾ CHỦ DIỆU NGHIÊM THỨ NHẤT
 
Tôi nghe như vầy: Một thời, Ðức Phật ở tại nước Ma Kiệt Ðề, trong A lan nhã pháp bồ đề tràng. Ban đầu thành Chánh Giác, mặt đất kiên cố, do kim cang làm thành. Phía trên có bánh xe báu tốt đẹp, có vô số hoa báu và châu ma ni thanh tịnh dùng để nghiêm sức. Các biển màu sắc tướng, hiển hiện vô biên. Châu ma ni dùng làm tràng, thường phóng ánh sáng, luôn vang ra âm thanh hay, các mành lưới báu có hương thơm, hoa xinh đẹp, chuỗi anh lạc rất đẹp, giăng bủa khắp nơi. Châu ma ni vương báu, biến hiện tự tại, mưa xuống châu báu vô tận, và các thứ hoa xinh đẹp rải khắp mặt đất. Các cây báu thẳng hàng, cành lá sum sê tươi tốt.

Do thần lực của đức Phật, khiến cho Ðạo tràng tất cả đều trang nghiêm ảnh hiện. Cây bồ đề cao lớn, hiển hiện lạ thường. Thân cây làm bằng kim cang, gốc bằng lưu ly, các thứ báu đẹp xen tạp, dùng làm cành lá. Các lá báu chen nhau, phủ che như mây. Có các hoa báu nhiều màu, trổ ra các cành bày ảnh la liệt. Lại dùng châu ma ni làm quả, đều chói sáng rực rỡ, như lửa ngọn xen lẫn trong hoa.

Khắp chung quanh cây bồ đề, đều phóng quang minh, ở trong quang minh, mưa xuống châu ma ni báu, trong ma ni báu, có các Bồ Tát đông nhiều như mây, đồng thời xuất hiện. Lại nhờ thần thông oai lực của Như Lai, mà cây bồ đề luôn vang ra âm thanh rất hay, diễn nói các pháp không cùng tận.

Chỗ của Như Lai ngồi, là cung điện lầu các, rộng lớn trang nghiêm mỹ lệ, đầy khắp mười phương. Dùng các màu sắc châu ma ni tạo thành. Ðủ loại hoa báu, dùng để trang nghiêm. Những đồ trang nghiêm, đều phóng ánh sáng như mây. Từ trong cung điện lầu các, hoa ảnh làm thành tràng. Có vô số Bồ Tát, và chúng hội đạo tràng, đều vân tập đến. Chư Phật đều phóng quang minh, trong quang minh, có âm thanh vi diệu không thể nghĩ bàn, lại có châu ma ni vương báu làm thành lưới.

Do thần thông oai lực tự tại của Như Lai, khiến cho tất cả cảnh giới đều xuất hiện trong đạo tràng. Nhà cửa phòng xá, chỗ ở của tất cả chúng sinh, đều hiện ra hình bóng ở trong đó.

Lại nhờ thần lực của chư Phật gia trì, trong khoảng một niệm, bao khắp pháp giới. Tòa sư tử cao lớn tốt đẹp. Ðài làm bằng châu ma ni, lưới bằng hoa sen, châu báu đẹp thanh tịnh, dùng viềng chung quanh, các loại hoa đẹp nhiều màu, kết thành chuỗi anh lạc.

Cung điện lầu các, cửa nẻo thềm bực, thảy đều trang nghiêm. Cây báu cành lá bông trái, chen nhau la liệt. Châu ma ni tuông ra ánh sáng như mây, hổ tương chiếu soi lẫn nhau. Mười phương chư Phật, hoá hiện châu vương. Báu đẹp từ trong búi tóc của tất cả Bồ Tát, đều phóng ánh sáng, chiếu sáng đạo tràng.
Lại nhờ oai thần lực của chư Phật gia trì, các Bồ Tát đều diễn nói cảnh giới rộng lớn của Như Lai, âm thanh rất hay, chẳng có chỗ nào mà không nghe được.

Bấy giờ, Ðức Thế Tôn ngồi trên toà sư tử, ở trong tất cả các pháp, Ðức Phật là tối Chánh Giác. Trí huệ của Phật, nhập vào ba đời, thảy đều bình đẳng. Thân của đức Phật, đầy khắp tất cả thế gian. Âm thanh của đức Phật, vang đến tất cả cõi nước trong mười phương. Ví như hư không, bao trùm hết thảy vạn vật, mà trong các cảnh giới, chẳng có phân biệt. Lại như hư không, cùng khắp tất cả bình đẳng, mà vào trong các cõi nước.

Thân của đức Phật, thường ngự khắp tất cả đạo tràng. Trong tất cả đạo tràng, có vô số Bồ Tát, oai đức quang minh, như mặt trời mọc, chiếu sáng thế giới. Ðức Phật ở trong ba đời tu hành, phước báu như biển cả, hoàn toàn thanh tịnh.

Các Bồ Tát thường thị hiện, sinh vào cõi nước của các đức Phật, có vô lượng vô biên tướng tốt, quang minh viên mãn, chiếu khắp pháp giới, không có phân biệt. Diễn nói tất cả các pháp, như vầng mây lớn giăng che. Trong mỗi đầu sợi lông, đều dung chứa tất cả các thế giới, mà không chướng ngại. Các Bồ Tát đều hiện vô lượng sức thần thông, để giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh.

Thân Phật đầy khắp mười phương, mà không đến đi. Trí hụê của Phật, vào tất cả các tướng, thấu rõ các pháp vắng lặng. Tất cả thần thông biến hóa của chư Phật ba đời, đều thấy rõ ở trong quang minh, tất cả sự trang nghiêm của tất cả cõi Phật, trải qua kiếp số không thể nghĩ bàn, thảy đều hiển hiện ra.

Có các vị đại Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười Phật thế giới, cùng nhiễu quanh đức Phật. Danh hiệu của các Ngài là : Ðại Bồ Tát Phổ Hiền. Ðại Bồ Tát Phổ Ðức Tối Thắng Ðăng Quang Chiếu. Ðại Bồ Tát Phổ Quang Sư Tử Tràng. Ðại Bồ Tát Phổ Bảo Diệm Diệu Quang. Ðại Bồ Tát Phổ Âm Công Ðức Hải Tràng. Ðại Bồ Tát Phổ Trí Quang Chiếu Như Lai Cảnh. Ðại Bồ Tát Phổ Bảo Kế Hoa Tràng. Ðại Bồ Tát Phổ Giác Duyệt Ý Thanh. Ðại Bồ Tát Phổ Thanh Tịnh Vô Tận Phước Quang. Ðại Bồ Tát Phổ Quang Minh Tướng. Ðại Bồ Tát Hải Nguyện Quang Ðại Minh. Ðại Bồ Tát Vân Âm Hải Quang Vô Cấu Tạng. Ðại Bồ Tát Công Ðức Bảo Kế Trí Sinh. Ðại Bồ Tát Công Ðức Tự Tại Vương Ðại Quang. Ðại Bồ Tát Thiện Dũng Mãnh Liên Hoa Kế. Ðại Bồ Tát Phổ Trí Vân Nhật Tràng. Ðại Bồ Tát Ðại Tinh Tấn Kim Cang Tề. Ðại Bồ Tát Hương Diệm Quang Tràng. Ðại Bồ Tát Ðại Minh Ðức Thâm Mỹ Âm. Ðại Bồ Tát Ðại Phước Quang Trí Sinh.

Có các đại Bồ Tát, số nhiều như hạt bụi mười Phật thế giới, đều làm thượng thủ. Trong quá khứ, các vị Bồ Tát nầy, với Tỳ Lô Giá Na Như Lai, cùng tu tập căn lành, tu hành hạnh Bồ Tát. Ðều từ biển căn lành của Như Lai sinh ra. Các hạnh Ba la mật, đều đã viên mãn. Mắt huệ thấu triệt, thấy hết thảy ba đời. Nói các môn Tam muội, đều đầy đủ thanh tịnh. Biện tài như biển, rộng lớn vô tận.
Ðầy đủ công đức của Phật, tôn nghiêm đáng kính. Biết rõ căn tánh của chúng sinh, theo đó mà giáo hóa điều phục. Nhập vào pháp giới tạng, trí vô sai biệt. Chứng được giải thoát của Phật, sâu rộng quảng đại. Tùy phương tiện nhập vào một bậc, mà dùng sở trì của tất cả biển nguyện, thường cùng với trí huệ, suốt thuở vị lai, thấu rõ được cảnh giới, rộng lớn bí mật hiếm có của chư Phật, khéo biết tất cả các pháp bình đẳng của chư Phật.

Ðã đạt được bậc phổ quang minh của Như Lai. Nhập vào biển Tam muội vô lượng môn. Ðều tùy loại mà hiện thân khắp tất cả chỗ. Ðồng với thế gian mà thật hành pháp thế gian. Tổng trì rộng lớn, tích tập tất cả biển pháp, biện tài khéo léo, chuyển bánh xe pháp bất thối. Công đức của tất cả Như Lai, rộng lớn như biển cả, đều nhập vào thân các Ngài. Tất cả cõi nước của chư Phật, các Ngài đều phát nguyện đi đến.

Các Ngài đã từng cúng dường tất cả các đức Phật, trải qua không biết bao nhiêu số kiếp, luôn luôn hoan hỉ không biết nhàm mỏi. Chỗ của tất cả Như Lai chứng được bồ đề, các Ngài thường ở trong đó, thân căn không rời, luôn đem biển hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đã chứng được, khiến cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ trí thân, mà thành tựu vô lượng công đức như vậy.

Lại có các vị Thần Chấp Kim Cang, số đông như hạt bụi Phật thế giới. Những vị Thần Chấp Kim Cang là : Thần Chấp Kim Cang Diệu Sắc Na La Diên. Thần Chấp Kim Cang Nhật Luân Tốc Tật Tràng. Thần Chấp Kim Cang Tu Di Hoa Quang. Thần Chấp Kim Cang Thanh Tịnh Vân Âm. Thần Chấp Kim Cang Chư Căn Mỹ Diệu. Thần Chấp Kim Cang Khả Ái Lạc Quang Minh. Thần Chấp Kim Cang Ðại Thụ Lôi Âm. Thần Chấp Kim Cang Sư Tử Vương Quang Minh. Thần Chấp Kim Cang Mật Diệm Thắng Mục. Thần Chấp Kim Cang Liên Hoa Quang Ma Ni Kế. Có số đông Thần Chấp Kim Cang, nhiều như hạt bụi Phật thế giới như vậy làm thượng thủ.

Các vị Thần này, ở trong vô lượng kiếp quá khứ, thường phát nguyện lớn. Nguyện thường gần gũi cúng dường chư Phật. Theo hạnh nguyện mà thực hành, thảy đều đã viên mãn, đến được bờ bên kia. Các Ngài tích tập vô biên phước nghiệp thanh tịnh. Cảnh giới thực hành ở trong các Tam muội, đều đã thông đạt. Ðắc được thần thông lực, theo ở với Như Lai, nhập vào cảnh giới giải thoát không nghĩ bàn. Oai đức và quang minh của các Ngài, đặc biệt thông đạt trong chúng hội. Tùy loại chúng sinh mà hiện thân để giáo hóa điều phục. Tất cả các hóa Phật ở chỗ nào, thì các Ngài đều hóa theo ở chỗ đó. Tất cả chỗ Như Lai ở, các Ngài thường xuyên hộ vệ.

Lại có Thần Thân Chúng, số đông như hạt bụi Phật thế giới. Tên của các Ngài là : Thần Thân Chúng Hoa Kế Trang Nghiêm. Thần Thân Chúng Quang Chiếu Thập Phương. Thần Thân Chúng Hải Âm Ðiều Phục. Thần Thân Chúng Tịnh Hoa Nghiêm Kế. Thần Thân Chúng Vô Lượng Oai Nghi. Thần Thân Chúng Vô Lượng Quang Nghiêm. Thần Thân Chúng Tịnh Quang Hương Vân. Thần Thân Chúng Thủ Hộ Nhiếp Trì. Thần Thân Chúng Phổ Hiện Nhiếp Thủ. Thần Thân Chúng Bất Ðộng Quang Minh.

Có số đông Thần Thân Chúng, nhiều như hạt bụi Phật thế giới như vậy làm thượng thủ. Trong quá khứ, các vị Thần này, đều thành tựu nguyện lớn, cúng dường thừa sự tất cả chư Phật.

Lại có Thần Túc Hành, số đông như hạt bụi Phật thế giới. Ðó là : Thần Túc Hành Bảo Ấn Thủ. Thần Túc Hành Liên Hoa Quang. Thần Túc Hành Thanh Tịnh Hoa Kế. Thần Túc Hành Nhiếp Chư Thiện Kiến. Thần Túc Hành Diệu Bảo Tinh Tràng. Thần Túc Hành Lạc Thổ Diệu Âm. Thần Túc Hành Chiên Ðàn Thụ Quang. Thần Túc Hành Liên Hoa Quang Minh. Thần Túc Hành Vi Diệu Quang Minh. Thần Túc Hành Tích Tập Diệu Hoa.

Có các vị Thần Túc Hành, nhiều như số hạt bụi Phật thế giới làm thượng thủ. Các vị Thần Túc Hành nầy, ở trong vô lượng kiếp quá khứ, đều gần gũi Như Lai, theo đuổi tu hành không muốn lìa xa.

Lại có Thần Ðạo Tràng, số đông như hạt bụi Phật thế giới. Ðó là : Thần Ðạo Tràng Tịnh Trang Nghiêm Tràng. Thần Ðạo Tràng Tu Di Bảo Quang. Thần Ðạo Tràng Lôi Âm Tràng Tướng. Thần Ðạo Tràng Vũ Hoa Diệu Nhẫn. Thần Ðạo Tràng Hoa Anh Quang Kế. Thần Ðạo Tràng Vũ Bảo Trang Nghiêm. Thần Ðạo Tràng Dũng Mãnh Hương Nhãn. Thần Ðạo Tràng Kim Cang Thể Vân. Thần Ðạo Tràng Liên Hoa Quang Minh. Thần Ðạo Tràng Diệu Quang Chiếu Diệu.
Có số đông các vị Thần Ðạo Tràng, nhiều như hạt bụi Phật thế giới làm thượng thủ. Trong quá khứ các Ngài đã gặp vô lượng chư Phật, thành tựu nguyện lực, thường cúng dường chư Phật.

Lại có Chủ Thần Thành, số đông như hạt bụi Phật thế giới. Ðó là : Chủ Thần Thành Bảo Phong Quang Diệu. Chủ Thần Thành Diệu Nghiêm Cung Ðiện. Chủ Thần Thành Thanh Tịnh Hỉ Bảo. Chủ Thần Thành Ly Ưu Thanh Tịnh. Chủ Thần Thành Hoa Ðăng Diệm Nhãn. Chủ Thần Thành Diệm Tràng Minh Hiện. Chủ Thần Thành Thịnh Phước Quang Minh. Chủ Thần Thành Thanh Tịnh Quang Minh. Chủ Thần Thành Hương Kế Trang Nghiêm. Chủ Thần Thành Diệu Bảo Quang Minh.

Có số đông các vị Chủ Thần Thành, nhiều như hạt bụi Phật thế giới làm thượng thủ. Các vị Chủ Thần Thành nầy, trải qua kiếp số vô lượng không thể nghĩ bàn, luôn trang nghiêm thanh tịnh cung điện của Như Lai ở.

Lại có Chủ Thần Ðất, số đông như hạt bụi Phật thế giới. Ðó là : Chủ Thần Ðất Phổ Ðức Tịnh Hoa. Chủ Thần Ðất Kiên Phước Trang Nghiêm. Chủ Thần Ðất Diệu Hoa Nghiêm Thụ. Chủ Thần Ðất Phổ Tán Chúng Bảo. Chủ Thần Ðất Tịnh Mục Quán Thời. Chủ Thần Ðất Diệu Sắc Thắng Nhãn. Chủ Thần Ðất Hương Mao Phát Quang. Chủ Thần Ðất Duyệt Ý Âm Thanh. Chủ Thần Ðất Diệu Hoa Toàn Kế. Chủ Thần Ðất Kim Cang Nghiêm Thể.

Có các vị Chủ Thần Ðất, số đông như hạt bụi Phật thế giới làm thượng thủ. Trong quá khứ, các vị Chủ Thần Ðất này, đều phát đại nguyện rộng lớn sâu dày. Nguyện thường gần gũi chư Phật Như Lai, cùng tu phước nghiệp.

Lại có vô lượng Chủ Thần Núi. Ðó là : Chủ Thần Núi Bảo Phong Khai Hoa. Chủ Thần Núi Hoa Lâm Diệu Kế. Chủ Thần Núi Cao Tràng Phổ Chiếu. Chủ Thần Núi Ly Trần Tịnh Kế. Chủ Thần Núi Quang Chiếu Thập Phương. Chủ Thần Núi Ðại Lực Quang Minh. Chủ Thần Núi Oai Quang Phổ Thắng. Chủ Thần Núi Vi Mật Quang Luân. Chủ Thần Núi Phổ Nhãn Hiện Kiến. Chủ Thần Núi Kim Cang Mật Nhãn.

Có vô lượng Chủ Thần Núi như vậy làm thượng thủ. Các vị Chủ Thần Núi này, ở trong các pháp đắc được mắt thanh tịnh.

Lại có Chủ Thần Rừng, số đông không thể nghĩ bàn. Ðó là : Chủ Thần Rừng Bố Hoa Như Vân. Chủ Thần Rừng Trạch Cán Thư Quang. Chủ Thần Rừng Sinh Nha Phát Diệu. Chủ Thần Rừng Cát Tường Tịnh Diệp. Chủ Thần Rừng Thùy Bố Diệm Tạng. Chủ Thần Rừng Thanh Tịnh Quang Minh. Chủ Thần Rừng Khả Ý Lôi Âm. Chủ Thần Rừng Quang Hương Phổ Biến. Chủ Thần Rừng Diệu Quang Hồi Diệu. Chủ Thần Rừng Hoa Quả Quang Vị.

Có số đông Chủ Thần Rừng không thể nghĩ bàn như vậy làm thượng thủ. Các vị Chủ Thần Rừng này, đều có vô lượng quang minh đáng ưa thích.

Lại có vô lượng Chủ Thần Dược. Ðó là : Chủ Thần Dược Cát Tường. Chủ Thần Dược Chiên Ðàn Lâm. Chủ Thần Dược Thanh Tịnh Quang Minh. Chủ Thần Dược Danh Xưng Phổ Văn. Chủ Thần Dược Mao Khổng Quang Minh. Chủ Thần Dược Phổ Trị Thanh Tịnh. Chủ Thần Dược Ðại Phát Hống Thanh. Chủ Thần Dược Tế Nhật Quang Tràng. Chủ Thần Dược Minh Kiến Thập Phương. Chủ Thần Dược Ích Khí Minh Mục.

Có vô lượng số Chủ Thần Dược như vậy làm thượng thủ. Các vị thần này, tánh đều lìa cấu bẩn nhiễm ô, nhân từ lợi ích muôn vật.

Lại có vô lượng Chủ Thần Ngũ Cốc. Ðó là : Chủ Thần Ngũ Cốc Nhu Nhuyến Thắng Vị. Chủ Thần Ngũ Cốc Thời Hoa Tịnh Quang. Chủ Thần Ngũ Cốc Sắc Lực Dũng Kiện. Chủ Thần Ngũ Cốc Tăng Trưởng Tinh Khí. Chủ Thần Ngũ Cốc Phổ Sinh Căn Quả. Chủ Thần Ngũ Cốc Diệu Nghiêm Hoàn Kế. Chủ Thần Ngũ Cốc Nhuận Trạch Tịnh Hoa. Chủ Thần Ngũ Cốc Thành Tựu Diệu Hương. Chủ Thần Ngũ Cốc Kiến Giả Ái Lạc. Chủ Thần Ngũ Cốc Ly Cấu Tịnh Quang.

Có vô lượng số Chủ Thần Ngũ Cốc như vậy làm thượng thủ. Các vị Thần này, đều đắc được đại hỉ thành tựu.

Lại có vô lượng Chủ Thần Sông. Ðó là : Chủ Thần Sông Phổ Phát Tấn Lưu. Chủ Thần Sông Phổ Khiết Tuyền Giản. Chủ Thần Sông Ly Trần Tịnh Nhãn. Chủ Thần Sông Thập Phương Biến Hống. Chủ Thần Sông Cứu Hộ Chúng Sinh. Chủ Thần Sông Vô Nhiệt Tịnh Quang. Chủ Thần Sông Phổ Sinh Hoan Hỉ. Chủ Thần Sông Quảng Ðức Thắng Tràng. Chủ Thần Sông Quang Chiếu Phổ Thế. Chủ Thần Sông Hải Ðức Quang Minh.

Có vô lượng số Chủ Thần Sông như vậy làm thượng thủ. Các vị Thần này, luôn phát tâm lợi ích chúng sinh.

Lại có vô lượng Chủ Thần Biển. Ðó là: Chủ Thần Biển Xuất Hiện Bảo Quang. Chủ Thần Biển Thành Kim Cang Tràng. Chủ Thần Biển Viễn Ly Trần Cấu. Chủ Thần Biển Phổ Thủy Cung Ðiện. Chủ Thần Biển Cát Tường Bảo Nguyệt. Chủ Thần Biển Diệu Hoa Long Kế. Chủ Thần Biển Phổ Trì Quang Vị. Chủ Thần Biển Bảo Diệm Hoa Quang. Chủ Thần Biển Kim Cang Diệu Kế. Chủ Thần Biển Hải Triều Lôi Âm.

Có vô số Chủ Thần Biển như vậy làm thượng thủ. Các vị Thần này, đều dùng biển công đức của Như Lai, sung mãn thân mình.

Lại có vô lượng Chủ Thần Nước. Ðó là: Chủ Thần Nước Phổ Hưng Vân Tràng. Chủ Thần Nước Hải Triều Vân Âm. Chủ Thần Nước Diệu Sắc Luân Kế. Chủ Thần Nước Thiện Xảo Tuyền Phục. Chủ Thần Nước Ly Cấu Hương Tích. Chủ Thần Nước Phước Kiều Quang Âm. Chủ Thần Nước Tri Túc Tự Tại. Chủ Thần Nước Tịnh Hỉ Thiện Âm. Chủ Thần Nước Phổ Hiện Oai Quang. Chủ Thần Nước Hống Âm Biến Hải.

Có vô lượng Chủ Thần Nước như vậy làm thượng thủ. Các vị Thần này, luôn luôn cứu hộ và làm lợi ích cho chúng sinh.

Lại có vô số Chủ Thần Lửa. Ðó là: Chủ Thần Lửa Phổ Quang Diệm Tạng. Chủ Thần Lửa Phổ Tập Quang Tràng. Chủ Thần Lửa Ðại Quang Phổ Chiếu. Chủ Thần Lửa Chúng Diệu Cung Ðiện. Chủ Thần Lửa Vô Tận Quang Kế. Chủ Thần Lửa Chủng Chủng Diệm Nhãn. Chủ Thần Lửa Thập Phương Cung Ðiện. Chủ Thần Lửa Oai Quang Tự Tại. Chủ Thần Lửa Quang Minh Phá Ám. Chủ Thần Lửa Lôi Âm Ðiện Quang.

Có các vị Chủ Thần Lửa, nhiều không thể nói hết được như vậy làm thượng thủ. Các vị Thần này, đều thị hiện đủ loại quang minh, khiến cho phiền não của tất cả chúng sinh đều tiêu trừ.

Lại có vô lượng Chủ Thần Gió. Ðó là: Chủ Thần Gió Vô Ngại Quang Minh. Chủ Thần Gió Phổ Hiện Dũng Nghiệp. Chủ Thần Gió Phiêu Kích Vân Tràng. Chủ Thần Gió Tịnh Quang Trang Nghiêm. Chủ Thần Gió Lực Năng Kiệt Thủy. Chủ Thần Gió Ðại Thanh Biến Hống. Chủ Thần Gió Thụ Diểu Thùy Kế. Chủ Thần Gió Sở Hành Vô Ngại. Chủ Thần Gió Chủng Chủng Cung Ðiện. Chủ Thần Gió Ðại Quang Phổ Chiếu.

Có vô lượng Chủ Thần Gió như vậy làm thượng thủ. Các vị Thần này, đều tinh tấn diệt trừ tâm ngã mạn.

Lại có vô lượng Chủ Thần Không. Ðó là: Chủ Thần Không Tịnh Quang Phổ Chiếu. Chủ Thần Không Phổ Du Thâm Quảng. Chủ Thần Không Sinh Cát Tường Phong. Chủ Thần Không Ly Chướng An Trụ. Chủ Thần Không Quảng Bộ Diệu Kế. Chủ Thần Không Vô Ngại Quang Diệm. Chủ Thần Không Vô Ngại Thắng Lực. Chủ Thần Không Ly Cấu Quang Minh. Chủ Thần Không Thâm Viễn Diệu Âm. Chủ Thần Không Quang Biến Thập Phương.

Có vô lượng Chủ Thần Không như vậy làm thượng thủ. Các vị Thần nầy, tâm đều xa lìa trần cấu, tâm lượng rộng lớn, quang minh trong sáng.

Lại có vô lượng Chủ Thần Phương Hướng. Ðó là: Chủ Thần Phương Hướng Biến Trụ Nhất Thiết. Chủ Thần Phương Hướng Phổ Hiện Quang Minh. Chủ Thần Phương Hướng Quang Hành Trang Nghiêm. Chủ Thần Phương Hướng Chu Hành Bất Ngại. Chủ Thần Phương Hướng Vĩnh Ðoạn Mê Hoặc. Chủ Thần Phương Hướng Phổ Du Tịnh Không. Chủ Thần Phương Hướng Ðại Vân Tràng Âm. Chủ Thần Phương Hướng Kế Mục Vô Loạn. Chủ Thần Phương Hướng Phổ Quán Thế Nghiệp. Chủ Thần Phương Hướng Chu Biến Du Lãm.

Có vô lượng Chủ Thần Phương Hướng như vậy làm thượng thủ. Các vị Thần nầy, đều dùng phương tiện phóng đại quang minh, thường chiếu sáng khắp tất cả mười phương liên tục không dứt.

Lại có vô lượng Chủ Thần Ban Ðêm. Ðó là: Chủ Thần Ban Ðêm Phổ Ðức Tịnh Quang. Chủ Thần Ban Ðêm Hỉ Nhãn Quán Thế. Chủ Thần Ban Ðêm Hộ Thế Tinh Khí. Chủ Thần Ban Ðêm Tịch Tịnh Hải Âm. Chủ Thần Ban Ðêm Phổ Hiện Cát Tường. Chủ Thần Ban Ðêm Phổ Phát Thụ Hoa. Chủ Thần Ban Ðêm Bình Ðẳng Hộ Dục. Chủ Thần Ban Ðêm Du Hí Khoái Lạc. Chủ Thần Ban Ðêm Chư Căn Thường Hỉ. Chủ Thần Ban Ðêm Xuất Sinh Tịnh Phước.

Có vô lượng Chủ Thần Ban Ðêm như vậy làm thượng thủ. Các vị Thần nầy, đều tinh tấn tu tập, lấy pháp làm vui.

Lại có vô lượng Chủ Thần Ban Ngày. Ðó là : Chủ Thần Ban Ngày Thị Hiện Cung Ðiện. Chủ Thần Ban Ngày Phát Khởi Huệ Hương. Chủ Thần Ban Ngày Lạc Thắng Trang Nghiêm. Chủ Thần Ban Ngày Hương Hoa Diệu Quang. Chủ Thần Ban Ngày Lạc Tác Hỉ Mục. Chủ Thần Ban Ngày Phổ Hiện Chư Phương. Chủ Thần Ban Ngày Ðại Bi Quang Minh. Chủ Thần Ban Ngày Thiện Căn Quang Chiếu. Chủ Thần Ban Ngày Diệu Hoa Anh Lạc.

Có vô lượng Chủ Thần Ban Ngày như vậy làm thượng thủ. Các vị Thần nầy, đều sinh tâm tin hiểu, ở trong diệu pháp. Luôn luôn cùng siêng năng tinh tấn, nghiêm sức cung điện.

Lại có vô lượng A Tu La Vương. Ðó là: A Tu La Vương La Hầu. A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Ða La. A Tu La Vương Xảo Huyễn Thuật. A Tu La Vương Ðại Quyến Thuộc. A Tu La Vương Ðại Lực. A Tu La Vương Biến Chiếu. A Tu La Vương Kiên Cố Hạnh Diệu Trang Nghiêm. A Tu La Vương Quảng Ðại Nhân Huệ. A Tu La Vương Xuất Hiện Thắng Ðức. A Tu La Vương Diệu Hảo Âm Thanh.

Có vô lượng A Tu La Vương như vậy làm thượng thủ. Các vị đó đều siêng năng tinh tấn, phá trừ ngã mạn và các phiền não.

Lại có vô số Ca Lâu La Vương không thể nghĩ bàn. Ðó là: Ca Lâu La Vương Ðại Tốc Tật Lực. Ca Lâu La Vương Vô Năng Hoại Bảo. Ca Lâu La Vương Thanh Tịnh Tốc Tật. Ca Lâu La Vương Tâm Bất Thối Chuyển. Ca Lâu La Vương Ðại Hải Xứ Nhiếp Trì Lực. Ca Lâu La Vương Kiên Cố Tịnh Quang. Ca Lâu La Vương Xảo Nghiêm Quan Kế. Ca Lâu La Vương Phổ Tiệp Thị Hiện. Ca Lâu La Vương Phổ Quán Hải. Ca Lâu La Vương Phổ Âm Quảng Mục.

Có vô số Ca Lâu La Vương không thể nghĩ bàn như vậy làm thượng thủ. Các vị Ca Lâu La Vương này, đã thành tựu sức đại phương tiện, cứu độ nhiếp hết thảy tất cả chúng sinh.

Lại có vô lượng Khẩn Na La Vương. Ðó là: Khẩn Na La Vương Thiện Huệ Quang Minh Thiên. Khẩn Na La Vương Diệu Hoa Tràng. Khẩn Na La Vương Chủng Chủng Trang Nghiêm. Khẩn Na La Vương Duyệt Ý Hống Thanh. Khẩn Na La Vương Bảo Thụ Quang Minh. Khẩn Na La Vương Kiến Giả Hân Lạc. Khẩn Na La Vương Tối Thắng Quang Trang Nghiêm. Khẩn Na La Vương Vi Diệu Hoa Tràng. Khẩn Na La Vương Ðộng Ðịa Lực. Khẩn Na La Vương Nhiếp Phục Ác Chúng.

Có vô lượng Khẩn Na La Vương như vậy làm thượng thủ. Các vị Khẩn Na La Vương này, đều siêng năng tinh tấn, quán tất cả các pháp, tâm luôn luôn khoái lạc du hí tự tại.

Lại có vô lượng vô biên Ma Hầu La Già Vương. Ðó là: Ma Hầu La Già Vương Thiện Huệ. Ma Hầu La Già Vương Thanh Tịnh Oai Âm. Ma Hầu La Già Vương Thắng Huệ Trang Nghiêm Kế. Ma Hầu La Già Vương Diệu Mục Chủ. Ma Hầu La Già Vương Như Ðăng Tràng Vi Chúng Sở Quy. Ma Hầu La Già Vương Tối Thắng Quang Minh Tràng. Ma Hầu La Già Vương Sư Tử Ức. Ma Hầu La Già Vương Chúng Diệu Trang Nghiêm Âm. Ma Hầu La Già Vương Tu Di Kiên Cố. Ma Hầu La Già Vương Khả Ái Lạc Quang Minh.

Có vô lượng Ma Hầu La Già Vương như vậy làm thượng thủ. Các vị này đều siêng năng tu tập, phương tiện rộng lớn, khiến cho tất cả chúng sinh, vĩnh viễn cắt đứt lưới ngu si.

Lại có vô lượng Dạ Xoa Vương. Ðó là: Dạ Xoa Vương Tỳ Sa Môn. Dạ Xoa Vương Tự Tại Âm. Dạ Xoa Vương Nghiêm Trì Khí Trượng. Dạ Xoa Vương Ðại Trí Huệ. Dạ Xoa Vương Diệm Nhãn Chủ. Dạ Xoa Vương Kim Cang Nhãn. Dạ Xoa Vương Dũng Kiện Tý. Dạ Xoa Vương Dũng Ðịch Ðại Quân. Dạ Xoa Vương Phú Tư Tài. Dạ Xoa Vương Lực Hoại Cao Sơn.

Có vô lượng Dạ Xoa Vương như vậy làm thượng thủ. Các vị Dạ Xoa Vương này, siêng năng bảo hộ tất cả chúng sinh.

Lại có vô lượng các Ðại Long Vương. Ðó là : Long Vương Tỳ Lâu Bác Xoa. Long Vương Sa Kiệt La. Long Vương Vân Âm Diệu Tràng. Long Vương Diệm Khẩu Hải Quang. Long Vương Phổ Cao Vân Tràng. Long Vương Ðức Xoa Ca. Long Vương Vô Biên Bộ. Long Vương Thanh Tịnh Sắc. Long Vương Phổ Vận Ðại Thanh. Long Vương Vô Nhiệt Não.

Có vô lượng số Ðại Long Vương như vậy làm thượng thủ. Các vị Ðại Long Vương này, đều siêng năng tu tập. Nổi mây làm mưa, khiến cho nhiệt não của tất cả chúng sinh đều tiêu diệt.

Lại có vô lượng Cưu Bàn Trà Vương. Ðó là: Cưu Bàn Trà Vương Tăng Trưởng. Cưu Bàn Trà Vương Long Chủ. Cưu Bàn Trà Vương Thiện Trang Nghiêm Tràng. Cưu Bàn Trà Vương Phổ Nhiêu Ích Hành. Cưu Bàn Trà Vương Thậm Khả Bố Úy. Cưu Bàn Trà Vương Mỹ Mục Ðoan Nghiêm. Cưu Bàn Trà Vương Cao Phong Huệ. Cưu Bàn Trà Vương Dũng Kiện Tý. Cưu Bàn Trà Vương Vô Biên Tịnh Hoa Nhãn. Cưu Bàn Trà Vương Quảng Ðại Thiên Diện A Tu La Nhãn.

Có vô lượng số Cưu Bàn Trà Vương như vậy làm thượng thủ. Các vị này đều siêng năng tu học pháp môn vô ngại, đều phóng đại quang minh.

Lại có vô lượng Càn Thát Bà Vương. Ðó là: Càn Thát Bà Vương Trì Quốc. Càn Thát Bà Vương Thụ Quang. Càn Thát Bà Vương Tịnh Mục. Càn Thát Bà Vương Hoa Quan. Càn Thát Bà Vương Phổ Âm. Càn Thát Bà Vương Lạc Giao Ðộng Diệu Mục. Càn Thát Bà Vương Diệu Âm Sư Tử Tràng. Càn Thát Bà Vương Phổ Phóng Bảo Quang Minh. Càn Thát Bà Vương Kim Cang Thụ Hoa Tràng. Càn Thát Bà Vương Lạc Phổ Hiện Trang Nghiêm.

Có vô lượng số Càn Thát Bà Vương như vậy làm thượng thủ. Các vị này đều sinh tâm tin hiểu thâm sâu ở trong pháp đại thừa. Hoan hỷ ái trọng siêng tu không mỏi mệt.

Lại có vô lượng Nguyệt Thiên Tử. Ðó là: Thiên Tử Nguyệt. Thiên Tử Hoa Vương Kế Quang Minh. Thiên Tử Chúng Diệu Tịnh Quang Minh. Thiên Tử An Lạc Thế Gian Tâm. Thiên Tử Thụ Vương Nhãn Quang Minh. Thiên Tử Thị Hiện Thanh Tịnh Quang. Thiên Tử Phổ Du Bất Ðộng Quang. Thiên Tử Tinh Tú Vương Tự Tại. Thiên Tử Tịnh Giác Nguyệt. Thiên Tử Ðại Oai Ðức Quang Minh.
Có vô lượng số Nguyệt Thiên Tử như vậy làm thượng thủ, các vị đó đều siêng năng hiển hiện tâm bảo của chúng sinh.

Lại có vô lượng Nhựt Thiên Tử. Ðó là: Thiên Tử Nhựt. Thiên Tử Quang Diệm Nhãn. Thiên Tử Tu Di Quang Khả Uý Kính Tràng. Thiên Tử Ly Cấu Bảo Trang Nghiêm. Thiên Tử Dũng Mãnh Bất Thối Chuyển. Thiên Tử Diệu Hoa Anh Quang Minh. Thiên Tử Tối Thắng Tràng Quang Minh. Thiên Tử Bảo Kế Phổ Quang Minh. Thiên Tử Quang Minh Nhãn. Thiên Tử Trì Thắng Ðức. Thiên Tử Phổ Quang Minh.

Có vô lượng số Nhựt Thiên Tử như vậy làm thượng thủ. Các vị này đều siêng năng tu tập lợi ích, và làm tăng trưởng căn lành của chúng sinh.

Lại có vô lượng Tam Thập Tam Thiên Vương. Ðó là: Thích Ca Nhân Ðà La Thiên Vương. Phổ Xưng Mãn Âm Thiên Vương. Từ Mục Bảo Kế Thiên Vương. Bảo Quang Tràng Danh Xưng Thiên Vương. Phát Sinh Hỷ Lạc Kế Thiên Vương. Khả Ái Lạc Chánh Niệm Thiên Vương. Tu Di Thắng Âm Thiên Vương. Thành Tựu Niệm Thiên Vương. Khả Ái Lạc Tịnh Hoa Quang Thiên Vương. Trí Nhựt Nhãn Thiên Vương. Tự Tại Quang Minh Năng Giác Ngộ Thiên Vương.

Có vô lượng số Tam Thập Tam Thiên Vương như vậy làm thượng thủ. Các vị này đều siêng năng phát khởi nghiệp rộng lớn của tất cả thế gian.

Lại có vô lượng Tu Dạ Ma Thiên Vương. Ðó là: Thiện Thời Phần Thiên Vương. Khả Ái Lạc Quang Minh Thiên Vương. Vô Tận Huệ Công Ðức Tràng Thiên Vương. Thiện Biến Hóa Ðoan Nghiêm Thiên Vương. Tổng Trì Ðại Quang Minh Thiên Vương. Bất Tư Nghì Trí Huệ Thiên Vương. Luân Tề Thiên Vương. Quang Diệm Thiên Vương. Quang Chiếu Thiên Vương. Phổ Quán Sát Ðại Danh Xưng Thiên Vương.

Có vô lượng số Tu Dạ Ma Thiên Vương như vậy làm thượng thủ. Các vị đó đều siêng năng tu tập căn lành rộng lớn, tâm thường hoan hỷ biết đủ.

Lại có các vị Ðâu Suất Ðà Thiên Vương, nhiều không thể nghĩ bàn. Ðó là: Tri Túc Thiên Vương. Hỷ Lạc Hải Kế Thiên Vương. Tối Thắng Công Ðức Tràng Thiên Vương. Tịch Tĩnh Quang Thiên Vương. Khả Ái Lạc Diệu Mục Thiên Vương. Bảo Phong Tịnh Nguyệt Thiên Vương. Tối Thắng Dũng Kiện Lực Thiên Vương. Kim Cang Diệu Quang Minh Thiên Vương. Tinh Tú Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương. Khả Ái Lạc Trang Nghiêm Thiên Vương.

Có các vị Ðâu Suất Ðà Thiên Vương, số nhiều không thể nghĩ bàn như vậy làm thượng thủ. Các vị đó đều siêng năng trì niệm danh hiệu của tất cả các Ðức Phật.

Lại có vô lượng Hóa Lạc Thiên Vương. Ðó là : Thiện Biến Hóa Thiên Vương. Tịch Tĩnh Âm Quang Minh Thiên Vương. Biến Hóa Lực Quang Minh Thiên Vương. Trang Nghiêm Chủ Thiên Vương. Niệm Quang Thiên Vương. Tối Thượng Vân Âm Thiên Vương. Chúng Diệu Tối Thắng Quang Thiên Vương. Diệu Kế Quang Minh Thiên Vương. Thành Tựu Hỷ Huệ Thiên Vương. Hoa Quang Kế Thiên Vương. Phổ Kiến Thập Phương Thiên Vương.

Có vô lượng số Hóa Lạc Thiên Vương như vậy làm thượng thủ. Các vị đó đều siêng năng điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho họ được giải thoát.

Lại có vô lượng Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương. Ðó là: Ðắc Tự Tại Thiên Vương. Diệu Mục Chủ Thiên Vương. Diệu Quan Tràng Thiên Vương. Dũng Mãnh Huệ Thiên Vương. Diệu Âm Cú Thiên Vương. Diệu Quang Tràng Thiên Vương. Tịch Tĩnh Cảnh Giới Môn Thiên Vương. Diệu Luân Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương. Hoa Nhị Huệ Tự Tại Thiên Vương. Nhân Ðà La Lực Diệu Trang Nghiêm Quang Minh Thiên Vương.

Có vô lượng số Thiên Vương như vậy làm thượng thủ. Các vị này đều siêng năng tu tập, pháp môn tự tại phượng tiện rộng lớn.

Lại có Ðại Phạm Thiên Vương số đông không thể đếm được. Ðó là: Thi Khí Thiên Vương. Huệ Quang Thiên Vương. Thiện Huệ Quang Minh Thiên Vương. Phổ Vân Âm Thiên Vương. Quán Thế Ngôn Âm Tự Tại Thiên Vương. Tịch Tĩnh Quang Minh Nhãn Thiên Vương. Quang Biến Thập Phương Thiên Vương. Biến Hóa Âm Thiên Vương. Quang Minh Chiếu Diệu Nhãn Thiên Vương. Duyệt Ý Hải Âm Thiên Vương.

Có số Thiên Vương Ðại Phạm Thiên, nhiều bất khả xưng như vậy làm thượng thủ. Các vị này đều đầy đủ tâm đại từ bi, thương xót chúng sinh, phóng quang chiếu khắp, khiến cho chúng sinh đắc được khoái lạc.

Lại có vô lượng Quang Âm Thiên Vương. Đó là : Khả Ái Lạc Quang Minh Thiên Vương. Thanh Tịnh Diệu Quang Thiên Vương. Năng Tự Tại Âm Thiên Vương. Tối Thắng Niệm Trí Thiên Vương. Khả Ái Lạc Thanh Tịnh Diệu Âm Thiên Vương. Thiện Tư Duy Âm Thiên Vương. Phổ Âm Biến Chiếu Thiên Vương. Thậm Thâm Quang Âm Thiên Vương. Vô Cấu Xưng Quang Minh Thiên Vương. Tối Thắng Tịnh Quang Thiên Vương.

Có vô lượng số Quang Âm Thiên Vương như vậy làm thượng thủ, các vị này đều trụ pháp môn, vô ngại hỷ lạc tịch tĩnh rộng lớn.

Lại có vô lượng Biến Tịnh Thiên Vương. Đó là: Thanh Tịnh Danh Xưng Thiên Vương. Tối Thắng Kiến Thiên Vương. Tịch Tĩnh Đức Thiên Vương. Tu Di Âm Thiên Vương. Tịnh Niệm Nhãn Thiên Vương. Khả Ái Lạc Tối Thắng Quang Chiếu Thiên Vương. Thế Gian Tự Tại Chủ Thiên Vương. Quang Diệm Tự Tại Thiên Vương. Lạc Tư Duy Pháp Biến Hóa Thiên Vương. Biến Hóa Tràng Thiên Vương. Tinh Tú Âm Diệu Trang Nghiêm Thiên Vương.

Có vô lượng số Biến Tịnh Thiên Vương như vậy làm thượng thủ. Các vị này đều đã an trụ pháp môn rộng lớn, siêng làm lợi ích trong tất cả thế gian.

Lại có vô lượng Quảng Quả Thiên Vương. Đó là : Ái Lạc Pháp Quang Minh Tràng Thiên Vương. Thanh Tịnh Trang Nghiêm Hải Thiên Vương. Tối Thắng Huệ Quang Minh Thiên Vương. Tự Tại Trí Huệ Tràng Thiên Vương. Lạc Tịch Tĩnh Thiên Vương. Phổ Trí Nhãn Thiên Vương. Lạc Toàn Huệ Thiên Vương. Thiện Chủng Huệ Quang Minh Thiên Vương. Vô Cấu Tịch Tĩnh Quang Thiên Vương. Quảng Đại Thanh Tịnh Quang Thiên Vương.

Có bất khả xưng số Quảng Quả Thiên Vương như vậy làm thượng thủ, các vị này đều lấy pháp tịch tĩnh mà làm cung điện, an trụ ở trong đó.

Lại có vô lượng số Đại Tự Tại Thiên Vương. Đó là : Diệu Diệm Hải Thiên Vương. Tự Tại Danh Xưng Quang Thiên Vương. Thanh Tịnh Công Đức Nhãn Thiên Vương. Khả Ái Lạc Đại Huệ Thiên Vương. Bất Động Quang Tự Tại Thiên Vương. Diệu Trang Nghiêm Nhãn Thiên Vương. Thiện Tư Duy Quang Minh Thiên Vương. Khả Ái Lạc Đại Trí Thiên Vương. Phổ Âm Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương. Cực Tinh Tấn Danh Xưng Quang Thiên Vương.

Có vô số bất khả danh xưng Ðại Tự Tại Thiên Vương như vậy làm thượng thủ, các vị này đều siêng quán sát pháp vô tướng, các hạnh đều bình đẳng.

Bấy giờ, các biển chúng đều đã vân tập nơi Ðạo Tràng của đức Như Lai, có vô lượng vô biên phẩm loại, đầy khắp chung quanh Ðạo Tràng, hình tướng màu sắc mỗi bộ chúng đều khác nhau. Tùy theo phương hướng đến, đều gần gũi đức Thế Tôn, một lòng chiêm ngưỡng. Các biển chúng trong hội này, đều đã dứt sạch tất cả phiền não, tâm cấu bẩn và các tập khí ô nhiễm. Xô ngã núi chướng nặng, thấy Phật vô ngại.

Ðại chúng này vô lượng biên kiếp trong quá khứ, đều cùng với Tỳ Lô Giá Na Như Lai tu hạnh Bồ Tát. Như Lai dùng bốn pháp nhiếp, mà nhiếp thọ họ. Tại nơi mỗi vị Phật, khi trồng căn lành, thì họ đều đã được khéo nhiếp thọ. Dùng nhiều phương tiện giáo hóa thành thục, khiến cho họ an trụ nơi đạo Nhất thiết chủng trí. Trồng vô lượng nhân lành, đắc được vô biên phước lớn. Thảy đều đã nhập vào biển nguyện phương tiện. Ðược môn du hí thần thông giải thoát của các đức Phật.

Diệu Diệm Hải Ðại Tự Tại Thiên Vương, được môn giải thoát, sức phương tiện tịch tĩnh, khắp pháp giới hư không giới.
Tự Tại Danh Xưng Quang Thiên Vương, được môn giải thoát, quán tất cả các pháp thảy đều tự tại.
Thanh Tịnh Công Ðức Nhãn Thiên Vương, được môn giải thoát, vô công dụng hạnh biết tất cả các pháp, không sinh không diệt, không đến không đi.
Khả Ái Lạc Ðại Huệ Thiên Vương được môn giải thoát, biển trí huệ hiện thấy tướng chân thật của tất cả các pháp.
Bất Ðộng Quang Tự Tại Thiên Vương được môn giải thoát, đại định phương tiện, đem lại vô biên an lạc cho chúng sinh.
Diệu Trang Nghiêm Nhãn Tự Tại Thiên Vương, được môn giải thoát, diệt sự ngu si đen tối và sợ hãi, làm cho chúng sinh quán sát được pháp tịch tĩnh.
Thiện Tư Duy Quang Minh Thiên Vương, được môn giải thoát, chẳng khởi tư duy nghiệp tất cả các cõi, khéo nhập vào cảnh giới không bờ mé.
Khả Ái Lạc Ðại Trí Thiên Vương, được môn giải thoát, bất động không chỗ nương, đến khắp mười phương để thuyết pháp.
Phổ Âm Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương, được môn giải thoát, phổ hiện quang minh, nhập vào cảnh giới tịch tĩnh của Phật.
Danh Xưng Quang Thiện Tinh Tấn Thiên Vương, được môn giải thoát, ngộ được cảnh giới rộng lớn vô biên làm sở duyên.
 
Bấy giờ, Diệu Diệm Hải Thiên Vương, nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Trời Tự Tại, mà nói kệ rằng:

Thân Phật khắp cùng các đại hội
Ðầy khắp pháp giới không cùng tận
Tịch tĩnh không tánh không thể lấy
Vì cứu thế gian mà xuất hiện.
Như Lai Pháp Vương hiện ra đời
Thắp đèn diệu pháp chiếu thế gian
Cảnh giới vô biên cũng vô tận
Môn này Tự Tại Danh chứng được.
Phật không nghĩ bàn lìa phân biệt
Thấy rõ mười phương chẳng có tướng
Vì đời rộng mở đạo thanh tịnh
Như thế Tịnh Nhãn quán thấy được.
Trí huệ Như Lai không bờ mé
Tất cả thế gian không lường được
Dứt trừ si tối của chúng sinh
Ðại Huệ thâm nhập pháp môn này.
Công đức Như Lai không nghĩ bàn
Chúng sanh thấy được diệt phiền não
Khiến khắp thế gian được an lạc
Bất Ðộng Tự Tại Thiên thấy được.
Chúng sinh si tối thường mê muội
Như Lai mở bày pháp tịch tĩnh
Là đèn trí huệ chiếu thế gian
Diệu Nhãn biết được phương tiện này.
Sắc thân Như Lai đẹp thanh tịnh
Hiện khắp mười phương không gì sánh
Thân này không tánh không chỗ nương
Thiện Tư Duy Thiên quán sát được.
Âm thanh Như Lai không hạn lượng
Người được giáo hóa thảy đều nghe
Mà Phật tịch nhiên luôn bất động
Giải thoát này Lạc Trí Thiênchứng.
Tịch tĩnh giải thoát chúa trời người
Mười phương không chỗ nào chẳng hiện
Quang minh chiếu sáng khắp thế gian
Pháp vô ngại này Nghiêm Tràng thấy.
Phật trong vô biên biển đại kiếp
Vì chúng sinh mà cầu bồ đề
Các loại thần thông hóa hết thảy
Danh Xưng Quang Thiên ngộ pháp này.
 
Lại nữa, Khả Ái Lạc Pháp Quang Minh Tràng Thiên Vương, được môn giải thoát, quán khắp tất cả căn tánh của chúng sinh, để thuyết pháp dứt nghi cho họ.
Tịnh Trang Nghiêm Hải Thiên Vương được môn giải thoát, tùy sự nghĩ nhớ, khiến cho được thấy Phật.
Tối Thắng Huệ Quang Minh Thiên Vương, được môn giải thoát, tánh bình đẳng không chỗ nương tựa trang nghiêm thân.
Tự Tại Trí Huệ Tràng Thiên Vương được môn giải thoát, biết rõ tất cả pháp thế gian, trong một niệm an lập biển trang nghiêm không nghĩ bàn.
Lạc Tịch Tĩnh Thiên Vương được môn giải thoát, trong một lỗ chân lông, hiện cõi Phật không thể nghĩ bàn không chướng ngại.
Phổ Trí Nhãn Thiên Vương được môn giải thoát, nhập vào phổ môn quán sát pháp giới.
Lạc Toàn Huệ Thiên Vương được môn giải thoát, vì tất cả chúng sinh trong vô biên kiếp, thường xuất hiện vô lượng thân.
Thiện Chủng Huệ Quang Minh Thiên Vương, được môn giải thoát, quán tất cả cảnh giới thế gian, nhập vào pháp không nghĩ bàn.
Vô Cấu Tịch Tĩnh Quang Thiên Vương, được môn giải thoát, khai thị pháp xuất yếu cho tất cả chúng sinh.
Quảng Ðại Thanh Tịnh Quang Thiên Vương, được môn giải thoát, quán sát tất cả chúng sinh đáng được hóa độ, khiến cho họ vào Phật pháp.
 
Bấy giờ, Khả Ái Lạc Quang Minh Tràng Thiên Vương, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả Thiên chúng trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quảng Quả, mà nói kệ rằng:

Cảnh giới chư Phật không nghĩ bàn
Tất cả chúng sinh không lường được
Khiến cho tâm họ sinh tin hiểu
Ý vui rộng lớn không cùng tận.
Nếu ai thọ được pháp của Phật
Phật dùng thần lực khai đạo họ
Khiến cho thường thấy Phật hiện tiền
Nghiêm Hải Thiên Vương thấy môn này.
Tất cả pháp tánh không chỗ nương
Phật hiện ra đời cũng như thế
Hết thảy các cõi không chỗ tựa
Nghĩa này Thắng Trí quán sát được.
Tùy tâm sở thích của chúng sinh
Phật dùng thần lực để thị hiện
Hết thảy khác nhau không nghĩ bàn
Môn giải thoát này Trí Tràng biết.
Tất cả cõi nước trong quá khứ
Ðều thị hiện trong lỗ chân lông
Ðó là thần thông của chư Phật
Ái Lạc Tịch Tĩnh diễn nói được.
Tất cả biển pháp môn vô tận
Ðồng vào một pháp trong đạo tràng
Ðó là pháp tánh của Phật nói
Trí Nhãn thấu được phương tiện này.
Tất cả cõi nước trong mười phương
Ðều ở trong đó mà thuyết pháp
Thân Phật không đến cũng không đi
Ðây là cảnh giới Lạc Huệ Toàn.
Phật quán thế pháp như hình bóng
Vào nơi thâm sâu tối u ám
Nói các pháp tánh thường tịch nhiên
Thiện Chủng Tư Duy thấy môn này.
Phật khéo biết rõ các cảnh giới
Tùy tâm chúng sinh mưa pháp vũ
Nói pháp xuất thế khó nghĩ lường
Môn này Tịch Tĩnh Thiên ngộ được.
Thế Tôn thường dùng đại từ bi
Lợi ích chúng sinh hiện ra đời
Mưa pháp cam lồ nhuận hết thảy
Thanh Tịnh Quang Thiên diễn nói được.
 
Lại nữa, Thanh Tịnh Huệ Danh Xưng Thiên Vương, được môn giải thoát, thấu rõ phương tiện, con đường giải thoát cho tất cả chúng sinh.
Tối Thắng Kiến Thiên Vương được môn giải thoát, khắp thị hiện như hình bóng, tùy sự ưa thích của tất cả chúng chư Thiên.
Tịch Tĩnh Ðức Thiên Vương được môn giải thoát, đại phương tiện trang nghiêm thanh tịnh, khắp tất cả cảnh giới của Phật.
Tu Di Âm Thiên Vương được môn giải thoát, tuỳ thuận các chúng sinh, vĩnh viễn lưu chuyển trong biển sinh tử.
Tịnh Niệm Nhãn Thiên Vương được môn giải thoát, nghĩ nhớ hạnh của Như Lai điều phục chúng sinh.
Khả Ái Lạc Phổ Chiếu Thiên Vương được môn giải thoát, phổ môn chảy ra từ biển Ðà La Ni.
Thế Gian Tự Tại Chủ Thiên Vương được môn giải thoát, khiến cho chúng sinh gặp được Phật thì sinh tín tạng.
Quang Diệm Tự Tại Thiên Vương được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh, nghe pháp tin vui mà ra khỏi ba cõi.
Lạc Tư Duy Pháp Biến Hóa Thiên Vương, được môn giải thoát, nhập vào tất cả hạnh điều phục của Bồ Tát, vô biên vô tận như hư không.
Biến Hóa Tràng Thiên Vương được môn giải thoát, phổ bi trí quán sát vô lượng phiền não của chúng sinh.
Tinh Tú Âm Diệu Trang Nghiêm Thiên Vương, được môn giải thoát, phóng quang hiện tam luân thân khẩu ý của Phật, để nhiếp hóa chúng sinh.
 
Bấy giờ, Thanh Tịnh Huệ Danh Xưng Thiên Vương, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả Thiên chúng cõi trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, mà nói kệ rằng:

Bậc biết rõ pháp tánh vô ngại
Hiện khắp mười phương vô lượng cõi
Nói cảnh giới Phật khó nghĩ bàn
Khiến chúng đồng về biển giải thoát.
Thế gian Như Lai không chỗ nương
Ví như hình bóng hiện các cõi
Pháp tánh rốt ráo không sinh khởi
Thắng Kiến Thiên Vương vào môn này.
Vô lượng biển kiếp tu phương tiện
Tịnh các cõi nước khắp mười phương
Pháp giới như như thường bất động
Tịch Tĩnh Ðức Thiên ngộ môn này.
Chúng sinh ngu si bị chướng che
Mù tối thường ở trong sinh tử
Như Lai mở bày đạo thanh tịnh
Giải thoát này của Tu Di Âm.
Chư Phật tu hành vô thượng đạo
Tất cả chúng sinh chẳng biết được
Thị hiện đủ thứ môn phương tiện
Tịnh Nhãn quán rõ thấy môn này.
Như Lai thường dùng môn tổng trì
Ví như hạt bụi các cõi nước
Giáo hóa chúng sinh khắp hết thảy
Phổ Chiếu Thiên Vương vào môn này.
Như lai ra đời rất khó gặp
Vô lượng biển kiếp gặp một lần
Khiến khắp chúng sinh sinh tin hiểu
Tự Tại Thiên Vương được môn này.
Phật nói pháp tánh đều không tánh
Thâm sâu rộng lớn không nghĩ bàn
Khiến khắp chúng sinh tin thanh tịnh
Quang Diệm Thiên Vương khéo rõ được.
Ba đời Như Lai công đức đầy
Giáo hóa chúng sinh không nghĩ bàn
Khiến họ tư duy sinh vui mừng
Môn này Lạc Pháp ngộ vào được.
Chúng sinh chìm trong biển phiền não
Ngu si kiến trược rất đáng sợ
Ðại sư thương sót cứu ra khỏi
Môn này Hóa Tràng quán sát được.
Như Lai thường phóng đại quang minh
Trong mỗi quang có vô lượng Phật
Thảy đều giáo hóa độ chúng sinh
Diệu Âm Thiên Vương vào môn này.
 
   Lại nữa, Khả Ái Lạc Quang Minh Thiên Vương, được môn giải thoát, thường thọ vui tịch tĩnh, mà hàng phục và tiêu diệt khổ của thế gian.
        Thanh Tịnh Diệu Quang Thiên Vương, được môn giải thoát, biển tâm đại bi tương ưng tạng hoan hỉ an lạc của tất cả chúng sinh.
        Tự Tại Âm Thiên Vương được môn giải thoát, trong một niệm hiện khắp tất cả sức phước đức của hết thảy chúng sinh trong vô biên kiếp.
        Tối Thắng Niệm Trí Thiên Vương được môn giải thoát, khiến cho kiếp thành trụ hoại không của tất cả thế gian, thảy đều thanh tịnh như hư không.
      Khả Ái Lạc Tịnh Diệu Âm Thiên Vương, được môn giải thoát, ưa thích tin thọ tất cả pháp của Thánh nhân.
        Thiện Tư Duy Âm Thiên Vương được môn giải thoát, trải qua kiếp trụ, diễn nói tất cả nghĩa, của các bậc và phương tiện.
        Diễn Trang Nghiêm Âm Thiên Vương, được môn giải thoát, đại phương tiện cúng dường tất cả Bồ Tát, từ cung trời Ðâu Suất muốn hạ sinh xuống nhân gian.
        Thậm Thâm Quang Âm Thiên Vương, được môn giải thoát, quán sát biển thần thông trí huệ vô tận.
        Quảng Ðại Danh Xưng Thiên Vương, được môn giải thoát, biển công đức của tất cả chư Phật, đầy đủ sức phương tiện xuất hiện thế gian.
        Tối Thắng Tịnh Quang Thiên Vương, được môn giải thoát, phát sinh lòng tin sâu, ưa thích sức thệ nguyện của Như Lai.

        Bấy giờ, Khả Ái Lạc Quang Minh Thiên Vương, nương oai lực của đức Phật, quán khắp tất cả Thiên chúng trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang, mà nói kệ rằng:

      Tôi nhớ xưa kia Như Lai tu
      Cúng dường vô lượng các đức Phật
      Là gốc tâm tin nghiệp thanh tịnh
      Nhờ thần lực Phật nay thấy được.
      Thân Phật vô tướng lìa cấu nhiễm
      Thường trụ từ bi thương chúng sinh
      Ưu hoạn thế gian thảy tiêu trừ
      Giải thoát này Diệu Quang đắc được.
      Phật pháp rộng lớn không bờ mé
      Tất cả các cõi hiện ở trong
      Các tướng thành hoại đều chẳng giống
      Tự Tại Âm Thiên ngộ môn này.
      Thần thông của Phật không nghĩ bàn
      Hiện khắp mười phương cõi rộng lớn
      Thảy đều nghiêm tịnh thường hiện tiền
      Thắng Niệm ngộ môn giải thoát này.
        Hạt bụi số cõi trong mười phương
      Thảy đều cúng dường các Như Lai
      Nghe pháp lìa nhiễm không quên mất
      Diệu Âm Thiên Vương thấy môn này.
      Phật trong vô lượng biển đại kiếp
      Nói bậc phương tiện chẳng ai bằng
      Sở nói vô biên vô cùng tận
      Thiện Tư Âm Thiên biết nghĩa này.
        Như Lai thần biến vô lượng môn
      Một niệm hiện trong tất cả chỗ
      Ðản sinh thành đạo đại phương tiện
      Trang Nghiêm Âm được giải thoát này.
        Oai lực gia trì diễn nói được
      Chư Phật thị hiện các thần thông
      Tùy theo sở thích khiến thanh tịnh
      Vua Trời Quang Âm chứng môn này.
      Trí huệ Như Lai không ngằn mé
      Trong đời chẳng bằng chẳng chấp trước
      Tâm từ hiện khắp trước chúng sinh
      Quảng Ðại Danh Thiên ngộ môn này.
        Quá khứ Phật tu hạnh bồ đề
      Cúng dường tất cả Phật mười phương
      Mỗi chỗ đức Phật đều phát nguyện
      Tối Thắng Quang Vương đại hoan hỷ.
                 
        Lại nữa, Thi Khí Phạm Vương được môn giải thoát, thuyết pháp khắp các đạo tràng trong mười phương, mà các sự tu hành thảy đều thanh tịnh không nhiễm trước.
        Huệ Quang Phạm Vương được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh nhập thiền định tam muội.
        Thiện Tư Huệ Quang Minh Phạm Vương, được môn giải thoát, vào khắp tất cả các pháp không nghĩ bàn.
        Phổ Vân Âm Phạm Vương được môn giải thoát, vào tất cả biển âm thanh của chư Phật.
        Quán Thế Ngôn Âm Tự Tại Phạm Vương, được môn giải thoát, nghĩ nhớ phương tiện của Bồ Tát, giáo hóa tất cả chúng sinh.
        Tịch Tĩnh Quang Minh Nhãn Phạm Vương, được môn giải thoát, hiện tất cả tướng nghiệp báo thế gian, thảy đều khác biệt.
        Phổ Quang Minh Phạm Vương được môn giải thoát, tùy theo tất cả phẩm loại chúng sinh khác biệt, đều hiện ra thân tướng để điều phục.
        Biến Hóa Âm Phạm Vương được môn giải thoát, trụ tất cả cảnh giới pháp tướng hạnh thanh tịnh tịch tĩnh.
        Quang Diệu Nhãn Phạm Vương được môn giải thoát, thường siêng xuất hiện trong tất cả các cõi, mà không chấp trước, không bờ mé, không chỗ nương tựa.
        Duyệt Ý Hải Âm Phạm Vương, được môn giải thoát, thường tư duy quán sát các pháp vô tận.
        Bấy giờ, Thi Khí Ðại Phạm Vương, nương oai lực của Ðức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Phạm Thiên, Phạm Phụ Thiên, Ðại Phạm Thiên mà nói kệ rằng:

      Thân Phật thanh tịnh thường tịch diệt
      Quang minh chiếu sáng khắp thế gian
      Không tướng không hạnh không hình bóng
      Như mây lơ lững trong không trung.
      Thân Phật ở trong cảnh giới định
      Tất cả chúng sinh không thể dò
      Mở bày phương tiện khó nghĩ bàn
      Môn này Huệ Quang Vương ngộ được.
      Cõi Phật hạt bụi biển pháp môn
      Một lời diễn nói hết không thừa
      Như vậy biển kiếp nói không hết
      Thiện Tư Huệ Quang thấy môn này.
      Viên âm chư Phật đồng thế gian
      Tùy loại chúng sinh đều hiểu rõ
      Mà nơi âm thanh không phân biệt
      Phổ Âm Phạm Thiên ngộ như thế.
      Ba đời tất cả các Như Lai
      Hướng nhập bồ đề hành phương tiện
      Tất cả đều hiện nơi thân Phật
      Tự Tại Âm Thiên thấy môn này.
      Tất cả nghiệp chúng sinh khác biệt
      Tùy theo nhân chiêu cảm quả báo
      Thế gian như vậy Phật đều hiện
      Tịch Tĩnh Quang Thiên ngộ nhập được.
      Vô lượng pháp môn đều tự tại
      Ðiều phục chúng sinh khắp mười phương
      Cũng chẳng ở trong khởi phân biệt
      Ðây là cảnh giới Phổ Quang Thiên.
      Thân Phật vô tận như hư không
      Không tướng không ngại khắp mười phương
      Tất cả ứng hiện đều như huyễn
      Biến Hóa Âm Vương ngộ môn này.
      Tướng thân Như Lai không ngằn mé
      Trí huệ âm thanh cũng như thế
      Hiện ra trong đời chẳng chấp trước
      Quang Diệu Thiên Vương vào môn này.
      Pháp Vương an trụ Diệu pháp đường
      Pháp thân quang minh chiếu hết thảy
      Pháp tánh không tướng chẳng gì bằng
      Giải thoát này của Hải Âm Vương.

        Lại nữa, Tự Tại Thiên Vương được môn giải thoát, tự tại tạng hiện tiền thành thục vô lượng chúng sinh.
        Thiện Mục Chủ Thiên Vương, được môn giải thoát, quán sát tất cả sự vui sướng của chúng sinh, khiến cho họ nhập vào cảnh giới vui sướng của bậc Thánh.
      Diệu Bảo Tràng Quan Thiên Vương, được môn giải thoát, tùy theo sự mong muốn của chúng sinh, khiến cho họ tu hành.
        Dũng Mãnh Huệ Thiên Vương được môn giải thoát, diễn nói nghĩa chân thật, nhiếp khắp tất cả chúng sinh.
        Diệu Âm Cú Thiên Vương được môn giải thoát, tăng tấn sự tu hành, nghĩ nhớ lòng từ bi rộng lớn của Như Lai.
        Diệu Quang Tràng Thiên Vương được môn giải thoát, thị hiện môn đại bi, phá sạch tất cả tâm kiêu mạn.
        Tịch Tĩnh Cảnh Thiên Vương, được môn giải thoát, điều phục tất cả tâm sân hại, của chúng sinh thế gian.
        Diệu Luân Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương, được môn giải thoát, vô lượng vô biên chư Phật tùy sự nghĩ nhớ mà đến.
        Hoa Quang Huệ Thiên Vương được môn giải thoát, tùy tâm niệm chúng sinh, hiện khắp thành chánh giác.
        Nhân Ðà La Diệu Quang Thiên Vương, được môn giải thoát, pháp tự tại đại oai lực, vào khắp tất cả thế gian.

     Bấy giờ, vị Tự Tại Thiên Vương, nương oai lực của Ðức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Tự Tại Thiên mà nói bài kệ rằng:

      Thân Phật đến khắp cùng pháp giới
      Ứng khắp chúng sinh đều hiện tiền
      Ðủ loại giáo môn hóa quần sinh
      Tự Tại Thiên Vương ngộ môn này.
        Tất cả dục lạc trong thế gian
      Vui Thánh tịch diệt là tối thắng
      Trụ ở trong pháp tánh rộng lớn
      Diệu Nhãn Thiên Vương quán thấy được.
        Như Lai xuất hiện khắp mười phương
      Theo tâm chúng sinh mà thuyết pháp
      Tất cả nghi hoặc đều dứt trừ
      Môn giải thoát này Diệu Tràng chứng.
        Chư Phật khắp nơi diễn diệu âm
      Trong vô lượng kiếp nói diệu pháp
      Chỉ dùng một lời diễn nói hết
      Dũng Mãnh Huệ Thiên thấy môn này.
      Tất cả quảng đại từ thế gian
      Chẳng bằng một phần của Như Lai
      Lòng từ của Phật như hư không
      Diệu Âm Thiên Vương ngộ môn này.
        Chúng sinh ngã mạn cao như núi
      Thập lực phá tan không còn sót
      Ðó là bi dụng của Như Lai
      Diệu Quang Tràng Vương hành đạo này.
        Huệ quang thanh tịnh đầy thế gian
      Nếu ai thấy được trừ si tối
      Khiến họ thoát khỏi các đường ác
      Tịch Tĩnh Thiên Vương ngộ pháp này.
        Lỗ lông phóng quang diễn diệu pháp
       Số chúng sinh đồng danh hiệu Phật
      Tùy theo sở thích đều được nghe
      Diệu Luân Tràng Vương được môn này.
        Như Lai tự tại không thể lường
      Hư không pháp giới đều đầy khắp
      Tất cả chúng hội đều thấy rõ
      Môn giải thoát này Hoa Huệ chứng.
        Vô lượng vô biên biển đại kiếp
      Hiện khắp mười phương mà thuyết pháp
      Chưa từng thấy Phật có đến đi
      Diệu Quang Thiên Vương ngộ môn này.

        Lại nữa, Thiện Hóa Thiên Vương được môn giải thoát, khai thị tất cả nghiệp lực biến hóa.
        Tịch Tĩnh Âm Quang Minh Thiên Vương, được môn giải thoát, lìa bỏ tất cả sự phan duyên.
        Biến Hóa Lực Quang Minh Thiên Vương được môn giải thoát, diệt trừ tâm si tối của tất cả chúng sinh, khiến cho họ được trí huệ viên mãn.
        Trang Nghiêm Chủ Thiên Vương được môn giải thoát, thị hiện vô biên âm thanh vừa ý.
        Niệm Quang Thiên Vương được môn giải thoát, biết rõ vô tận tướng phước đức của tất cả chư Phật.
        Tối Thượng Vân Âm Thiên Vương, được môn giải thoát, biết hết tất cả kiếp, thứ tự thành hoại trong quá khứ.
        Thắng Quang Thiên Vương, được môn giải thoát, khai ngộ trí huệ của tất cả chúng sinh.
        Diệu Kế Thiên Vương, được môn giải thoát, phóng quang chiếu đầy khắp cõi hư không trong mười phương.
        Hỷ Huệ Thiên Vương được môn giải thoát, sức tinh tấn tất cả việc làm không ai phá hoại được.
        Hoa Quang Kế Thiên Vương, được môn giải thoát, biết nghiệp thọ báo của tất cả chúng sinh.
        Phổ Kiến Thập Phương Thiên Vương, được môn giải thoát, thị hiện thân hình đủ loại chúng sinh, khác biệt không nghĩ bàn.
        Bấy giờ, Thiện Hóa Thiên Vương, nương oai lực của đức Phật, quán khắp tất cả chúng Thiện Hóa Thiên, mà nói bài kệ rằng:
        Tánh nghiệp thế gian không nghĩ bàn
      Phật vì quần mê mà khai thị
      Khéo nói nhân duyên lý chân thật
      Tất cả chúng sinh nghiệp khác nhau.
        Các môn quán Phật không chỗ có
      Tìm khắp mười phương không thể được
      Pháp thân thị hiện không chân thật
      Tịch Tĩnh Âm Thiên thấy môn này.
        Phật trong biển kiếp tu các hạnh
      Vì diệt si tối hoặc thế gian
      Trí huệ thanh tịnh chiếu sáng nhất
      Lực Quang Thiên Vương ngộ môn này.
        Tất cả diệu âm thanh thế gian
      Không thể sánh được tiếng Như Lai
      Phật dùng một âm khắp mười phương
      Trang Nghiêm Thiên Vương chứng môn này.
        Tất cả phước báu của thế gian
      Không bằng một tướng của Như Lai
      Phước đức Như Lai đồng hư không
      Niệm Quang Thiên Vương quán sát thấy.
        Tất cả vô lượng kiếp ba đời
      Như thành trụ hoại không các tướng
      Một lỗ lông Phật đều hiện được
      Tối Thượng Vân Âm biết rõ hết.
        Mười phương hư không có thể lường
      Nhưng không thể lường lỗ lông Phật
      Như vậy vô ngại không nghĩ bàn
      Diệu Kế Thiên Vương ngộ môn này.
        Phật trong vô lượng kiếp xa xưa
      Tu đủ các pháp Ba la mật
      Siêng hành tinh tấn không biếng lười
      Hỷ Huệ biết được pháp môn này.
        Nhân duyên tánh nghiệp không nghĩ bàn
      Phật vì thế gian mà diễn nói
      Pháp tánh vốn sạch không dơ bẩn
      Môn này Hoa Quang thấu triệt được.
        Hãy quán một lỗ lông của Phật
      Tất cả chúng sinh đều ở trong
      Ðó đây không đến cũng không đi
      Phổ Kiến Thiên Vương ngộ môn này.

        Lại nữa, Tri Túc Thiên Vương, được môn giải thoát, tất cả chư Phật xuất hiện ra đời, đều chuyển bánh xe pháp giáo lý viên mãn.
        Hỷ Lạc Hải Kế Thiên Vương, được môn giải thoát, thân thanh tịnh quang minh tận cõi hư không.
        Tối Thắng Công Ðức Tràng Thiên Vương, được môn giải thoát, biển nguyện thanh tịnh, tiêu diệt khổ của thế gian.
        Tịch Tĩnh Quang Thiên Vương, được môn giải thoát, khắp hiện thân để thuyết pháp.
        Thiện Mục Thiên Vương, được môn giải thoát, tịnh khắp tất cả cõi chúng sinh.
        Bảo Phong Nguyệt Thiên Vương, được môn giải thoát, vô tận tạng thường hiện tiền giáo hóa khắp thế gian.
        Dũng Kiện Lực Thiên Vương, được môn giải thoát, khai thị tất cả cảnh giới thành Chánh Giác của chư Phật.
        Kim Cang Diệu Quang Thiên Vương, được môn giải thoát, khiến tâm bồ đề của tất cả chúng sinh, kiên cố không thể hoại.
        Tinh Tú Tràng Thiên Vương, được môn giải thoát, tất cả chư Phật xuất hiện ra đời, đều gần gũi quán sát phương tiện điều phục chúng sinh.
        Diệu Trang Nghiêm Thiên Vương, được môn giải thoát, tùy cơ ứng hiện, một niệm biết được tâm chúng sinh.

        Bấy giờ, Tri Túc Thiên Vương nương oai lực của Ðức Phật, quán sát khắp tất cả Thiên chúng trời Tri Túc, mà nói kệ rằng:
        Như Lai rộng lớn khắp pháp giới
      Nơi các chúng sinh đều bình đẳng
      Ứng khắp quần sinh xiển diệu môn
      Khiến vào pháp thanh tịnh khó lường.
        Thân Phật hiện khắp trong mười phương
      Vô trước vô ngại không thể lấy
      Ðủ thứ sắc tướng thảy đều thấy
      Hỷ Kế Thiên Vương được môn này.
        Quá khứ Như Lai tu các hạnh
      Thanh tịnh đại nguyện sâu như biển
      Tất cả Phật pháp đều đầy đủ
      Thắng Ðức Thiên Vương ngộ môn này.
        Pháp thân Như Lai không nghĩ bàn
      Như bóng phân hình đồng pháp giới
      Nơi nơi xiển minh tất cả pháp
      Tịch Tĩnh Quang Thiên chứng môn này.
        Chúng sinh bị nghiệp hoặc ràng buộc
      Kiêu mạn phóng dật tâm buông lung
      Như Lai vì nói pháp tịch tĩnh
      Thiện Mục thấu rõ pháp môn này.
        Tất cả chân đạo sư thế gian
      Vì cứu chúng sinh mà xuất hiện
      Khiến khắp chúng sinh được an lạc
      Phong Nguyệt thâm nhập pháp môn này.
        Cảnh giới chư Phật không nghĩ bàn
      Ðều bao khắp tất cả pháp giới
      Vào nơi các pháp đến bờ kia
      Dũng Huệ chứng ngộ sinh vui mừng.
        Nếu có chúng sinh đáng được độ
      Nghe công đức Phật phát bồ đề
      Trụ ở biển phước thường thanh tịnh
      Diệu Quang quán thấy pháp môn này.
        Mười phương cõi nước số hạt bụi
      Hết thảy đều tụ nơi chư Phật
      Cung kính cúng dường nghe Phật pháp
      Trang Nghiêm Tràng thấy rõ môn này.
        Biển tâm chúng sinh không nghĩ bàn
      Không trụ không động không chỗ nương
      Phật trong một niệm đều thấy rõ
      Diệu Trang Nghiêm Thiên ngộ môn này.

      Lại nữa, Thời Phần Thiên Vương, được môn giải thoát, phát khởi căn lành của tất cả chúng sinh, khiến cho họ vĩnh viễn lìa khỏi ưu bi khổ não.
        Diệu Quang Thiên Vương, được môn giải thoát, vào khắp tất cả cảnh giới.
        Vô Tận Huệ Công Ðức Tràng Thiên Vương, được môn giải thoát, đại bi luân diệt trừ tất cả hoạn nạn.
        Thiện Hóa Ðoan Nghiêm Thiên Vương được môn giải thoát, biết rõ tất cả tâm của chúng sinh trong ba đời.
        Tổng Trì Ðại Quang Minh Thiên Vương, được môn giải thoát, Ðà la ni quang minh, ghi nhớ tất cả các pháp không quên mất.
        Bất Tư Nghì Huệ Thiên Vương, được môn giải thoát, phương tiện không nghĩ bàn, khéo vào tự tánh của tất cả nghiệp.
        Luân Tề Thiên Vương, được môn giải thoát, phương tiện chuyển bánh xe pháp, để thành thục chúng sinh.
        Quang Diệm Thiên Vương được môn giải thoát, mắt rộng lớn quán sát khắp chúng sinh, mà đến điều phục.
        Quang Chiếu Thiên Vương, được môn giải thoát, vượt khỏi tất cả nghiệp chướng, không thuận theo chỗ làm của ma.
      Phổ Quán Sát Ðại Danh Xưng Thiên Vương, được môn giải thoát, khéo dạy bảo tất cả các Thiên chúng, khiến cho họ tâm được thanh tịnh.

        Bấy giờ, Thời Phần Thiên Vương nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả Thiên chúng Thời Phần, mà nói bài kệ rằng:
        Phật trong vô lượng kiếp xa xưa
      Ðã sạch biển ưu não thế gian
      Chẳng còn nhiễm trần thanh tịnh đạo
      Ðèn trí huệ luôn chiếu chúng sinh.
        Pháp thân Như Lai thật rộng lớn
      Mười phương bờ mé không thể được
      Tất cả phương tiện không hạn lượng
      Diệu Quang Minh Thiên vào môn này.
        Sinh già bệnh chết ưu bi khổ
      Thế gian bức bách không ngừng nghỉ
      Ðại sư thương sót thệ tiêu trừ
      Vô Tận Huệ Quang giác ngộ được.
        Trí Phật như huyễn không gì ngại
      Thấu rõ các pháp trong ba đời
      Vào khắp trong tâm hạnh chúng sinh
      Thiện Hóa Thiên Vương chứng môn này.
        Bờ mé tổng trì không thể được
      Biện tài như biển cũng vô tận
      Chuyển được bánh xe pháp thanh tịnh
      Giải thoát này của Ðại Quang Thiên.
        Tánh nghiệp rộng lớn không cùng tận
      Trí huệ giác ngộ khéo khai thị
      Tất cả phương tiện không nghĩ bàn
      Huệ Thiên Vương ngộ vào môn này.
        Chuyển bánh xe pháp không nghĩ bàn
      Hiển bày tu tập đạo bồ đề
      Vĩnh diệt tất cả khổ chúng sinh
      Luân Tề Thiên Vương ngộ môn này.
        Thân thật Như Lai vốn không hai
      Vật ứng theo hình khắp thế gian
      Chúng sinh đều thấy ở trước họ
      Cảnh giới này của Quang Diệm Thiên.
        Nếu có chúng sinh thấy được Phật
      Tất sẽ dứt sạch các nghiệp chướng
      Lìa các ma nghiệp hẳn không còn
      Quang Chiếu Thiên Vương được môn này.
        Tất cả chúng hội lớn như biển
      Phật ở trong đó oai sáng nhất
      Khắp mưa pháp vũ nhuận chúng sinh
      Danh Xưng Thiên Vương vào môn này.

        Lại nữa, Thích Ca Nhân Ðà La Thiên Vương, được môn giải thoát, đại hoan hỷ ghi nhớ ba đời chư Phật xuất hiện ra đời, cho đến thấy rõ cõi thành hoại.
      Phổ Xưng Mãn Âm Thiên Vương, được môn giải thoát, khiến cho sắc thân của Phật, thanh tịnh rộng lớn nhất, thế gian không gì so sánh được.
      Từ Mục Bảo Kế Thiên Vương được môn giải thoát, mây từ bi che khắp.
        Bảo Quang Tràng Danh Xưng Thiên Vương, được môn giải thoát, luôn luôn thấy Phật, hiện đủ thứ thân hình, tướng oai đức ở trước mặt vua.
        Phát Sinh Hoan Hỷ Kế Thiên Vương được môn giải thoát, biết thành ấp cung điện của tất cả chúng sinh, do phước nghiệp gì mà có.
        Ðoan Chánh Niệm Thiên Vương, được môn giải thoát, chư Phật khai thị thành thục chúng sinh.
        Cao Thắng Âm Thiên Vương được môn giải thoát, biết tướng chuyển biến kiếp thành hoại của tất cả thế gian.
        Tịnh Hoa Quang Thiên Vương, được môn giải thoát, biết rõ nguyên nhân vì sao tất cả chư Thiên khoái lạc.
        Trí Nhật Nhãn Thiên Vương, được môn giải thoát, khai thị tất cả các Thiên tử thọ sinh căn lành, khiến cho họ không còn si hoặc.
        Tự Tại Quang Minh Thiên Vương, được môn giải thoát, khai ngộ tất cả các Thiên chúng, khiến cho họ vĩnh viễn dứt sạch tâm nghi hoặc.

        Bấy giờ, Thích Ca Nhân Ðà La Thiên Vương, nương oai lực của đức Phật, quán khắp tất cả Thiên chúng, trời Tam Thập Tam, mà nói kệ rằng:
        Tôi nhớ chư Phật trong ba đời
      Tất cả cảnh giới đều bình đẳng
      Như các cõi nước hoại và thành
      Dùng Phật oai thần đều thấy được.
        Thân Phật rộng lớn khắp mười phương
      Sắc đẹp chẳng sánh lợi quần sinh
      Quang minh chiếu sáng khắp hết thảy
      Phổ Xưng Thiên Vương thấy môn này.
        Như Lai phương tiện biển đại từ
      Kiếp xưa tu hành rất thanh tịnh
      Hóa đạo chúng sinh không bờ mé
      Bảo Kế Thiên Vương ngộ môn này.
        Tôi nhớ biển công đức của Phật
      Hơn hết trong đời chẳng ai bằng
      Phát sinh tâm hoan hỷ rộng lớn
      Giải thoát này của Bảo Quang Thiên.
        Phật biết nghiệp lành của chúng sinh
      Ðủ thứ thắng nhân sinh phước lớn
      Ðều khiến hiển hiện chẳng còn xót
      Hỷ Kế Thiên Vương thấy môn này.
        Chư Phật xuất hiện trong mười phương
      Khắp cùng trong tất cả thế gian
      Quán tâm chúng sinh hiện điều phục
      Chánh Niệm Thiên Vương ngộ môn này.
        Trí thân Như Lai mắt rộng lớn
      Hạt bụi thế giới thảy đều thấy
      Như vậy cùng khắp trong mười phương
      Vân Âm Thiên Vương chứng môn này.
        Tất cả Phật tử hạnh bồ đề
      Ðều hiện trong lỗ lông Như Lai
      Như thế vô lượng đều đầy đủ
      Giải thoát này của Niệm Thiên Vương.
        Tất cả an lạc của thế gian
      Hết thảy đều từ Phật sinh ra
      Công đức Như Lai chẳng ai bằng
      Tịnh Quang Thiên Vương vào môn này.
        Nếu nghĩ chút công đức Như Lai
      Cho đến kính ngưỡng một tâm niệm
      Các đường ác sợ đều vĩnh trừ
      Trí Nhãn Thiên Vương ngộ môn này.
        Ðại thần thông trong pháp tịch tĩnh
      Ứng khắp quần tâm đều gia bị
      Tất cả nghi hoặc đều đoạn trừ
      Quang Minh Thiên Vương được môn này.

        Lại nữa, Nhựt Thiên Tử được môn giải thoát, thường phóng quang minh thanh tịnh, chiếu khắp lợi ích chúng sinh, trong mười phương tận kiếp vị lai.
        Quang Diệm Thiên Tử, được môn giải thoát, dùng tất cả tùy loại thân, khai ngộ chúng sinh, khiến cho họ nhập vào biển trí huệ.
        Tu Di Quang Hoan Hỉ Tràng Thiên Tử, được môn giải thoát, làm chủ tất cả chúng sinh, khiến cho họ siêng tu, vô biên công đức thanh tịnh.
        Tịnh Bảo Nguyệt Thiên Tử, được môn giải thoát, thâm tâm hoan hỉ tu tất cả khổ hạnh.
        Dũng Mãnh Bất Thối Chuyển Thiên Tử, được môn giải thoát, quang minh vô ngại chiếu khắp, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích, tăng thêm tinh tấn khoái lạc.
        Diệu Hoa Anh Quang Minh Thiên Tử, được môn giải thoát, quang minh thanh tịnh chiếu khắp thân chúng sinh, khiến cho họ sinh hoan hỉ tin hiểu.
        Tối Thắng Tràng Quang Minh Thiên Tử, được môn giải thoát, quang minh chiếu khắp tất cả thế gian, khiến cho thành tựu đủ thứ công đức vi diệu.
        Bảo Kế Phổ Quang Minh Thiên Tử, được môn giải thoát, biển đại bi hiện vô biên cảnh giới, đủ loại sắc tướng báu.
        Quanh Minh Nhãn Thiên Tử, được môn giải thoát, tịnh trị tất cả mắt của chúng sinh, khiến cho họ thấy pháp giới tạng.
        Trì Ðức Thiên Tử được môn giải thoát, phát sinh tâm thanh tịnh tương tục, khiến cho không hư hoại.
        Phổ Vận Hành Quang Minh Thiên Tử, được môn giải thoát, vận khắp nhựt cung điện, chiếu tất cả chúng sinh trong mười phương, khiến cho thành tựu nghiệp đã làm ra.
        Bấy giờ, Nhựt Thiên Tử, nương oai lực của Ðức Phật, quán khắp tất cả chúng Nhựt Thiên Tử, mà nói kệ rằng:
        Trí huệ quang Như Lai rộng lớn
      Chiếu khắp mười phương các cõi nước
      Tất cả chúng sinh đều thấy Phật
      Ðủ thứ điều phục nhiều phương tiện.
        Sắc tướng Như Lai không bờ mé
      Tùy chúng sinh thích đều hiện thân
      Khắp vì thế gian mở biển trí
      Diệm Nhãn quán nơi Phật như vậy.
        Thân Phật chẳng sánh không ai bằng
      Quang minh chiếu sáng khắp mười phương
      Vượt hơn tất cả trên hết thảy
      Hoan Hỉ Thiên Tử được môn nầy.
        Vì lợi thế gian tu khổ hạnh
      Qua lại các cõi vô lượng kiếp
      Quang minh tịnh khắp như hư không
      Bảo Nguyệt biết được phương tiện nầy.
        Phật diễn diệu âm không chướng ngại
      Khắp cùng mười phương các cõi nước
      Dùng pháp từ vị ích quần sinh
      Dũng Mãnh thấu triệt phương tiện nầy.
        Phóng lưới quang minh không nghĩ bàn
      Tịnh khắp tất cả các hàm thức
      Khiến cho phát sinh tin hiểu sâu
      Hoa Anh Thiên Vương chứng môn nầy.
        Tất cả quang minh trong thế gian
      Chẳng bằng quang minh lỗ lông Phật
      Quang minh của Phật không nghĩ bàn
      Thắng Tràng Quang Thiên ngộ môn nầy.
        Tất cả Phật pháp đều như thế
      Ðều ngồi dưới gốc cội bồ đề
      Khiến kẻ làm ác sửa làm lành
      Bảo Kế Quang Minh thấy môn nầy.
        Chúng sinh mù tối ngu si khổ
      Phật muốn cho họ sinh mắt tịnh
      Khiến cho khai mở đèn trí huệ
      Thiện Mục quán được pháp môn nầy.
        Ðấng Tự Tại phương tiện giải thoát
      Nếu ai thấy được mà cúng dường
      Khiến họ tu hành chứng đạo quả
      Trì Ðức Thiên Tử thấu môn nầy.
      Trong một pháp môn vô lượng môn
      Vô lượng ngàn kiếp nói như vậy
      Sở diễn pháp môn nghĩa rộng lớn
      Phổ Vận Quang Thiên ngộ môn nầy.

        Lại nữa, Nguyệt Thiên Tử, được môn giải thoát, quang minh thanh tịnh, chiếu khắp pháp giới nhiếp hóa chúng sinh.
        Hoa Vương Kế Quang Minh Thiên Tử, được môn giải thoát, quán sát tất cả chúng sinh giới, khiến cho họ vào khắp vô biên pháp.
        Chúng Diệu Tịnh Quang Thiên Tử, được môn giải thoát, biết rõ tất cả đủ thứ sự phan duyên, biến chuyển trong biển tâm của chúng sinh.
        An Lạc Thế Gian Tâm Thiên Tử, được môn giải thoát, sự khoái lạc không thể nghĩ bàn, của tất cả chúng sinh, khiến cho họ nhảy nhót vui mừng.
        Thụ Vương Nhãn Quang Minh Thiên Tử, được môn giải thoát, tùy thời khiến cho thành tựu, như làm nghề ruộng, gieo trồng hạt giống.
        Xuất Hiện Tịnh Quang Thiên Tử, được môn giải thoát, từ bi cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho hiện thấy sự thọ khổ thọ vui.
        Phổ Du Bất Ðộng Quang Thiên Tử, được môn giải thoát, giữ mặt trăng thanh tịnh, hiện khắp trong mười phương.
        Tinh Tú Vương Tự Tại Thiên Tử, được môn giải thoát, khai thị tất cả các pháp, như huyễn, như hư không, không tướng, không tự tánh.
        Tịnh Giác Nguyệt Thiên Tử, được môn giải thoát, khắp vì tất cả chúng sinh khởi đại nghiệp dụng.
        Ðại Oai Ðức Quang Minh Thiên Tử, được môn giải thoát, đoạn sạch tất cả nghi hoặc.

        Bấy giờ, Nguyệt Thiên Tử nương oai lực của Ðức Phật, quán khắp tất cả các Thiên chúng, trong Nguyệt cung điện, mà nói kệ rằng:
        Phật phóng quang minh khắp thế gian
      Chiếu sáng mười phương các cõi nước
      Nói pháp rộng lớn không nghĩ bàn
      Phá sạch ngu si hoặc chúng sinh.
        Cảnh giới vô biên không ngằn mé
      Trong vô lượng kiếp thường khai đạo
      Ðủ thứ tự tại hóa quần sinh
      Hoa Kế quán thấy Phật như vậy.
        Biển tâm chúng sinh niệm niệm thù
      Trí Phật rộng lớn đều biết rõ
      Khắp vì thuyết pháp khiến vui mừng
      Giải thoát nầy của Diệu Quang Minh.
        Chúng sinh chẳng có Thánh an lạc
      Trầm mê đường ác thọ các khổ
      Như Lai khai thị môn pháp tánh
      An Lạc tư duy thấy như thế.
        Như Lai hi hữu đại từ bi
      Vì lợi chúng sinh vào các cõi
      Thuyết pháp khuyến thiện khiến thành tựu
      Mục Quang Thiên thấu rõ môn nầy.
          Thế Tôn khai xiển pháp quang minh
       Phân biệt các nghiệp tánh thế gian
      Thiện ác đã làm chẳng mất tiêu
      Tịnh Quang thấy rõ sinh hoan hỉ.
        Phật là chỗ nương tất cả phước
      Ví như đại địa giữ nhà cửa
      Khéo dạy lìa khổ được an ổn
      Bất Ðộng biết được phương tiện nầy.
        Lửa trí sáng rực chiếu pháp giới
      Hiện hình vô số đồng chúng sinh
      Khắp vì tất cả bày chân thật
      Tinh Tú Vương Thiên ngộ môn nầy.
         Phật như hư không không tự tánh
      Vì lợi chúng sinh hiện ra đời
      Tướng tốt trang nghiêm như bóng hình
      Tịnh Giác Thiên Vương thấy như vậy.
        Lỗ lông thân Phật đều diễn âm
      Mây pháp che khắp không còn sót
      Nghe được thảy đều sinh vui mừng
      Oai Ðức Quang Thiên ngộ như vậy.

        Lại nữa, Trì Quốc Càn Thác Bà Vương, được môn giải thoát, phương tiện tự tại nhiếp tất cả chúng sinh.
        Thụ Quang Càn Thát Bà Vương, được môn giải thoát, thấy khắp tất cả công đức trang nghiêm.
        Tịnh Mục Càn Thát Bà Vương, được môn giải thoát, xuất sinh hoan hỉ tạng, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả ưu khổ của chúng sinh.
        Hoa Quan Càn Thát Bà Vương được môn giải thoát, vĩnh viễn đoạn trừ tà kiến hoặc, của tất cả chúng sinh.
        Hỉ Bộ Phổ Âm Càn Thát Bà Vương, được môn giải thoát, như mây giăng che rộng lớn, che khắp đượm nhuần tất cả chúng sinh.
        Lạc Giao Ðộng Mỹ Mục Càn Thát Bà Vương, được môn giải thoát, hiện thân tốt rộng lớn vi diệu, khiến cho tất cả chúng sinh hoạch được an lạc.
        Diệu Âm Sư Tử Tràng Càn Thát Bà Vương, được môn giải thoát, phổ tán đại danh xưng bảo khắp mười phương.
        Phổ Phóng Bảo Quang Minh Càn Thát Bà Vương, được môn giải thoát, hiện tất cả thân thanh tịnh quang minh đại hoan hỉ.
        Kim Cang Thụ Hoa Tràng Càn Thát Bà Vương, được môn giải thoát, từ nhuận tất cả cây cối, khiến cho người thấy đều hoan hỉ.
        Phổ Hiện Trang Nghiêm Càn Thát Bà Vương, được môn giải thoát, khéo nhập vào tất cả cảnh giới của Phật, khiến cho chúng sinh được an lạc.

        Bấy giờ, Trì Quốc Càn Thát Bà Vương, nương oai lực của Ðức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Càn Thát Bà, mà nói bài kệ rằng:
        Cảnh giới chư Phật vô lượng môn
      Tất cả chúng sinh chẳng vào được
      Thiện Thệ như không tánh thanh tịnh
      Khắp vì thế gian mở chánh đạo.
        Trong mỗi lỗ lông của Như Lai
      Biển lớn công đức đều sung mãn
      Tất cả thế gian đều lợi lạc
      Giải thoát nầy Thụ Quang Vương thấy.
        Biển ưu khổ thế gian rộng lớn
      Phật tiêu trừ sạch hết không còn
      Như Lai thương xót nhiều phương tiện
      Tịnh Mục hiểu rõ pháp môn nầy.
        Mười phương cõi nước không bờ mé
       Phật dùng trí quang đều chiếu sáng
      Quét sạch tất cả tà ác kiến
      Môn nầy Thụ Hoa Vương ngộ được.
        Phật trong quá khứ vô lượng kiếp
      Tu tập đại từ hành phương tiện
      Tất cả thế gian đều yên vui
      Môn nầy Phổ Âm Vương chứng được.
        Thân Phật thanh tịnh đều ưa thấy
      Sinh ra vui thế gian vô tận
      Giải thoát nhân quả thứ tự thành
      Mỹ Mục minh bạch cảnh giới nầy.
        Chúng sinh mê hoặc thường lưu chuyển
      Ngu si chướng che rất kiên cố
      Như Lai vì nói pháp rộng lớn
      Sư Tử Tràng Vương diễn xướng được.
        Diệu sắc thân Như Lai hiện khắp
      Vô lượng khác biệt đồng chúng sinh
       Ðủ thứ phương tiện chiếu thế gian
        Phổ Phóng Bảo Quang thấy như vậy.
        Ðại trí phương tiện vô lượng môn
      Phật vì quần sinh khai xiển khắp
      Vào thắng bồ đề hạnh chân thật
      Kim Cang Tràng Vương khéo quán sát.
        Trong một Sát na trăm ngàn kiếp
      Phật lực hiện được chẳng lay động
      Ðồng đem an lạc thí quần sinh
      Giải thoát này của Lạc Trang Nghiêm.

        Lại nữa, Tăng Trưởng Cưu Bàn Trà Vương, được môn giải thoát, diệt tất cả oán hại lực.
        Long Chúa Cưu Bàn Trà Vương, được môn giải thoát, tu tập vô biên biển hạnh môn.
        Trang Nghiêm Tràng Cưu Bàn Trà Vương, được môn giải thoát, biết tâm ưa thích của tất cả chúng sinh.
        Nhiêu Ích Hạnh Cưu Bàn Trà Vương, được môn giải thoát, thành tựu đại quang minh sở tác nghiệp thanh tịnh.
        Khả Bố Úy Cưu Bàn Trà Vương, được môn giải thoát, khai thị đạo an ổn không sợ sệt cho tất cả chúng sinh.
        Diệu Trang Nghiêm Cưu Bàn Trà Vương, được môn giải thoát, trừ sạch biển ái dục của tất cả chúng sinh.
        Cao Phong Huệ Cưu Bàn Trà Vương, được môn giải thoát, mây quang minh hiện khắp trong các pháp giới.
        Dũng Kiện Tí Cưu Bàn Trà Vương, được môn giải thoát, phóng quang minh khắp, tiêu diệt nghiệp chướng nặng như núi.
        Vô Biên Tịnh Hoa Nhãn Cưu Bàn Trà Vương, được môn giải thoát, khai thị đại bi tạng không thối chuyển.
        Quảng Ðại Diện Cưu Bàn Trà Vương, được môn giải thoát, hiện thân lưu chuyển khắp các pháp giới.
 
        Bấy giờ, Tăng Trưởng Cưu Bàn Trà Vương, nương oai lực của Ðức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Cưu Bàn Trà, mà nói kệ rằng:
        Thành tựu nhẫn lực thế Ðạo sư
      Vì người tu hành vô lượng kiếp
      Vĩnh lìa kiêu mạn hoặc thế gian
      Cho nên thân Phật nghiêm tịnh nhất.
        Xưa kia Phật tu các biển hạnh
      Giáo hóa mười phương vô lượng chúng
      Ðủ thứ phương tiện lợi quần sinh
      Môn giải thoát nầy Long Chúa được.
        Phật dùng đại trí cứu chúng sinh
      Rõ biết tất cả tâm chúng sinh
      Ðủ thứ tự tại mà điều phục
      Nghiêm Tràng thấy được sinh vui mừng.
        Thần thông ứng hiện như quang ảnh
        Pháp luân chân thật đồng hư không
      Xử thế như vậy vô lượng kiếp
      Nhiêu Ích Vương chứng được môn nầy.
        Chúng sinh ngu si thường mê hoặc
      Phật quang chiếu khắp khiến an ổn
      Vì cứu chúng sinh khiến trừ khổ
       Khả Úy quán được pháp môn nầy.
        Biển dục trôi nổi đầy sự khổ
      Trí quang chiếu khắp diệt không còn
      Dứt trừ khổ rồi vì thuyết pháp
      Diệu Trang Nghiêm Vương ngộ môn nầy.
        Thân Phật ứng khắp thảy đều thấy
       Ðủ thứ phương tiện hóa quần sinh
      Âm như sấm sét mưa pháp vũ
      Cao Huệ vào được pháp môn nầy.
        Quang minh thanh tịnh chiếu hết thảy
       Nếu ai gặp được tiêu chướng nặng
      Nói công đức Phật không bờ mé
      Dũng Tí thâm nhập pháp môn nầy.
      Vì muốn an lạc các chúng sinh
      Tu tập đại bi vô lượng kiếp
      Ðủ thứ phương tiện trừ các khổ
      Tịnh Hoa thấy được pháp môn nầy.
        Thần thông tự tại không nghĩ bàn
      Thân Phật hiện khắp trong mười phương
      Mà khắp các chỗ chẳng đến đi
      Quảng Ðại Diện Vương ngộ môn nầy.

      Lại nữa, Tì Lâu Bác Xoa Long Vương, được môn giải thoát, tiêu diệt tất cả sự thống khổ của loài rồng.
        Sa Kiệt La Long Vương, được môn giải thoát, trong một niệm tự chuyển hình rồng, thị hiện vô lượng thân chúng sinh.
        Vân Âm Tràng Long Vương, được môn giải thoát, trong tất cả các cõi, dùng âm thanh thanh tịnh, diễn nói vô biên danh hiệu Phật nhiều như biển.
        Diệm Khẩu Long Vương, được môn giải thoát, hiện khắp vô biên thế giới của Phật, kiến lập đều khác nhau.
        Diễm Nhãn Long Vương, được môn giải thoát, tất cả chúng sinh bị sân si ràng buộc, Như Lai thương xót khiến cho họ trừ diệt.
        Vân Tràng Long Vương được môn giải thoát, khai thị biển phước đức đại hỉ lạc cho tất cả chúng sinh.
        Ðức Xoa Ca Long Vương đươc môn giải thoát, dùng âm thanh thanh tịnh cứu hộ diệt trừ tất cả sợ hãi.
        Vô Biên Bộ Long Vương được môn giải thoát, thị hiện tất cả sắc thân của Phật và thứ tự trụ kiếp.
        Thanh Tịnh Sắc Tốc Tật Long Vương, được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh, sinh ra biển tâm đại ưa thích hoan hỉ.
        Phổ Hành Ðại Âm Long Vương, được môn giải thoát, thị hiện tất cả âm thanh bình đẳng vừa ý vô ngại.
        Vô Nhiệt Não Long Vương được môn giải thoát, dùng mây đại bi che khắp, để diệt trừ tất cả sự khổ thế gian.

        Bấy giờ, Tì Lâu Bác Xoa Long Vương, nương oai lực của Ðức Phật, quán khắp tất cả các chúng rồng, mà nói bài kệ rằng:
        Quán thấy pháp Phật thường như vậy
      Tất cả chúng sinh đều lợi ích
      Thường dùng sức từ bi thương sót
      Cứu họ thoát khỏi khổ tam đồ.
        Tất cả chúng sinh đều khác biệt
      Trong một sợi lông đều thị hiện
      Thần thông biến hóa đầy thế gian
      Sa Kiệt quán nơi Phật như vậy.
        Phật dùng thần thông không hạn lượng
      Rộng nói danh hiệu đồng chúng sinh
      Tùy sở thích khiến họ đều nghe
      Vân Âm Tràng Vương ngộ môn nầy.
        Vô lượng vô biên các cõi nước
      Phật khiến vào được một lỗ lông
      Như Lai ngồi yên trong hội đó
      Diễm Khẩu Long Vương thấy môn nầy.
        Tất cả chúng sinh tâm sân hận
      Ngu si ràng buộc sâu như biển
      Như Lai thương xót đều diệt trừ
      Diễm Nhãn quán thấy rõ môn nầy.
        Tất cả phước đức của chúng sinh
      Ðều hiển hiện trong lỗ lông Phật
      Hiện rồi đồng vào biển đại phước
      Cao Vân Tràng Vương quán thấy được.
        Lỗ lông thân Phật phát trí quang
      Quang nầy nơi nơi diễn diệu âm
      Chúng sinh nghe được trừ lo sợ
      Ðức Xoa Ca ngộ được môn nầy.
        Ba đời tất cả các Như Lai
      Cõi nước trang nghiêm kiếp thứ tự
      Như vậy đều hiện nơi thân Phật
      Quảng Bộ thấy được thần thông nầy.
        Tôi quán hạnh xưa kia của Phật
      Cúng dường tất cả biển chư Phật
      Nơi đó đều tăng tâm vui thích
      Tốc Tật Long Vương vào môn nầy.
          Phật dùng phương tiện tùy loại âm
      Vì họ nói pháp khiến vui mừng
      Âm đó thanh nhã họ thích nghe
      Phổ Hành nghe rồi tâm khai ngộ.
        Chúng sinh bức bách trong các cõi
       Nghiệp hoặc trôi nổi không ai cứu
      Phật dùng đại bi khiến giải thoát
      Vô Nhiệt Long Vương ngộ môn nầy.
 

        Lại nữa, Tì Sa Môn Dạ Xoa Vương được môn giải thoát, dùng vô biên phương tiện cứu hộ chúng sinh ác.
        Tự Tại Âm Dạ Xoa Vương, đắc được phương tiện cứu hộ quán sát khắp tất cả chúng sinh.
        Nghiêm Trì Khí Trượng Dạ Xoa Vương, được môn giải thoát, thường làm lợi ích cho tất cả chúng sinh gầy ác.
        Ðại Trí Huệ Dạ Xoa Vương, được môn giải thoát, ca ngợi tán thán biển công đức của tất cả các bậc Thánh.
        Diệm Nhãn Chúa Dạ Xoa Vương, được môn giải thoát, đại bi trí quán sát khắp tất cả chúng sinh.
        Kim Cang Nhãn Dạ Xoa Vương, được môn giải thoát, đủ thứ phương tiện lợi ích an lạc tất cả chúng sinh.
        Dũng Kiện Tí Dạ Xoa Vương, được môn giải thoát, vào khắp tất cả nghĩa của các pháp.
        Dũng Ðịch Ðại Quân Dạ Xoa Vương, được môn giải thoát, giữ gìn bảo hộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ đi trên con đường chân chánh.
        Phú Tài Dạ Xoa Vương, được môn giải thoát, tăng trưởng tụ tập phước đức của tất cả chúng sinh, khiến cho họ luôn luôn thọ khoái lạc.
        Lực Hoại Cao Sơn Dạ Xoa Vương, được môn giải thoát, tùy thuận nghĩ nhớ, mà sinh ra sức trí huệ quang minh của Phật.

        Bấy giờ, Ða Văn Ðại Dạ Xoa Vương, nương oai lực của Ðức Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội Dạ Xoa, mà nói bài kệ rằng:
        Tội ác chúng sinh sâu đáng sợ
      Trong trăm ngàn kiếp không thấy Phật
      Trôi nổi sinh tử thọ khổ nhiều
      Vì cứu chúng sinh Phật xuất thế.
        Như Lai cứu hộ các thế gian
      Ðều hiện trước tất cả chúng sinh
      Dứt trừ lo sợ khổ luân hồi
      Môn giải thoát nầy Âm Vương ngộ.
        Ác nghiệp chúng sinh là chướng nặng
      Phật bày diệu lý khiến khai ngộ
      Như dùng đèn sáng chiếu thế gian
      Nghiêm Trượng quán thấy pháp môn nầy.
        Phật xưa biển kiếp tu các hạnh
      Tán thán tất cả Phật mười phương
      Cho nên danh vang dội cao xa
      Trí Huệ Vương thấu rõ môn nầy.
        Trí huệ như không chẳng bờ mé
      Pháp thân rộng lớn không nghĩ bàn
      Cho nên xuất hiện khắp mười phương
      Diễm Mục quán sát được môn nầy.
        Trong tất cả loài diễn diệu âm
      Thuyết pháp lợi ích các quần sinh
      Nơi nào nghe được diệt các khổ
      Kim Cang Nhãn vào phương tiện nầy.
        Tất cả nghĩa thâm sâu rộng lớn
      Phật dùng một câu nói hết được
      Giáo lý như vậy đồng thế gian
      Dũng Kiện Huệ Vương ngộ môn nầy.
        Tất cả chúng sinh theo tà đạo
      Phật bày chánh đạo không nghĩ bàn
        Khiến khắp thế gian thành pháp khí
      Dũng Ðịch Quân Vương chứng môn nầy.
        Tất cả các phước nghiệp thế gian
      Hết thảy đều do Phật quang chiếu
      Biển trí của Phật khó dò được
      Phước Tài đắc được giải thoát nầy.
        Nghĩ nhớ quá khứ vô biên kiếp
      Phật thảy đều tu mười trí lực
      Khiến các trí lực đều viên mãn
      Cao Tràng Vương biết rõ môn nầy.

        Lại nữa, Thiện Huệ Ma Hầu La Già Vương, được môn giải thoát, dùng tất cả thần thông phương tiện, khiến cho chúng sinh tích tập công đức.
        Tịnh Oai Âm Ma Hầu La Già Vương, được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh, diệt trừ phiền não, đắc được mát mẻ an vui.
        Thắng Huệ Trang Nghiêm Kế Ma Hầu La Già Vương, được môn giải thoát, khiến khắp tất cả chúng sinh, suy nghĩ thiện hoặc bất thiện, đều vào pháp thanh tịnh.
        Diệu Mục Chúa Ma Hầu La Già Vương, được môn giải thoát, thấu đạt tất cả chẳng chấp trước tướng phước đức, tự tại bình đẳng.
        Ðăng Tràng Ma Hầu La Già Vương, được môn giải thoát, khai thị tất cả chúng sinh, khiến cho xa lìa con đường đen tối sợ hãi.
        Tối Thắng Quang Minh Tràng Ma Hầu La Già Vương, được môn giải thoát, biết rõ tất cả công đức của Phật sinh hoan hỉ.
        Sư Tử Ức Ma Hầu La Già Vương, được môn giải thoát, sức dũng mãnh làm chủ cứu hộ tất cả chúng sinh.
        Chúng Diệu Trang Nghiêm Âm Ma Hầu La Già Vương, được môn giải thoát, khiến tất cả chúng sinh, tùy sự nghĩ nhớ mà sinh ra vô biên vui thích.
        Tu Di Ức Ma Hầu La Già Vương, được môn giải thoát, nơi tất cả sở duyên, quyết định không động và được đầy đủ đến bờ kia.
        Khả Ái Lạc Quang Minh Ma Hầu La Già Vương, được môn giải thoát, vì tất cả chúng sinh không bình đẳng, mà khai thị con đường bình đẳng.

        Bấy giờ, Thiện Huệ Oai Quang Ma Hầu La Già Vương, nương oai lực của Ðức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Ma Hầu La Già, mà nói bài kệ rằng:
        Ông quán Như Lai tánh thanh tịnh
        Oai quang hiện khắp lợi quần sanh
      Khai thị cam lồ khiến mát mẻ
      Các khổ diệt hẳn không chỗ nương.
        Tất cả chúng sinh trong biển cõi
      Các ác nghiệp hoặc tự ràng buộc
      Bày họ thực hành pháp tịch tĩnh
      Tịnh Oai Âm Vương thấu môn nầy.
         Trí Phật như biển không nghĩ bàn
      Biết tâm chúng sinh vô bất tận
      Vì họ xiển minh pháp thanh tịnh
      Thắng Huệ Nghiêm Kế ngộ môn nầy.
        Vô lượng chư Phật hiện thế gian
      Vì khắp chúng sinh làm ruộng phước
      Biển phước rộng lớn sâu khó dò
      Diệu Mục Ðại Vương thấy môn nầy.
        Tất cả chúng sinh lo sợ khổ
      Phật hiện ra trước để cứu hộ
      Khắp hết thảy pháp giới hư không
      Môn giải thoát nầy Ðăng Tràng chứng.
        Công đức nơi một lỗ lông Phật
      Thế gian đo lường không biết được
      Vô lượng vô biên đồng hư không
      Quảng Ðại Quang Tràng thấy như vậy
        Như Lai thông đạt tất cả pháp
      Nơi pháp tánh kia đều chiếu rõ
      Như núi Tu Di không lay động
      Sư Tử Ức Vương vào môn nầy.
        Phật trong quá khứ kiếp xa xưa
      Tập biển hoan hỉ sâu vô tận
      Nên ai thấy được đều vui mừng
      Pháp nầy Nghiêm Âm chứng nhập được.
        Biết rõ pháp giới không hình tướng
      Biển Ba la mật đều viên mãn
      Ðại quang cứu khắp các chúng sinh
       Sơn Ức biết được phương tiện nầy.
        Ông quán Như Lai sức tự tại
      Mười phương hóa hiện thảy đồng đều
      Chúng sinh được chiếu đều khai ngộ
      Diệu Quang Minh Vương thâm nhập được.

        Lại nữa, Thiện Huệ Quang Minh Thiên Khẩn Na La Vương, được môn giải thoát, sinh khắp tất cả nghiệp vui thích.
        Diệu Hoa Tràng Khẩn Na La Vương, được môn giải thoát, sinh vô thượng pháp hỉ, khiến cho tất cả chúng sinh được an lạc.
        Chủng Chủng Trang Nghiêm Khẩn Na La Vương, được môn giải thoát, đầy đủ tất cả công đức tín giải tạng thanh tịnh rộng lớn.
        Duyệt Ý Hống Thanh Khẩn Na La Vương, được môn giải thoát, luôn luôn phát ra tất cả âm thanh rất êm tai, khiến cho người nghe lìa lo sợ.
        Bảo Thụ Quang Minh Khẩn Na La Vương, được môn giải thoát, đại bi an lập tất cả chúng sinh, khiến cho họ giác ngộ nhân duyên.
        Phổ Lạc Kiến Khẩn Na La Vương, được môn giải thoát, thị hiện tất cả sắc thân tốt đẹp.
        Tối Thắng Quang Trang Nghiêm Khẩn Na La Vương, được môn giải thoát, biết rõ tất cả quả thù thắng trang nghiêm từ nghiệp sinh ra.
        Vi Diệu Hoa Tràng Khẩn Na La Vương, được môn giải thoát, khéo quán sát tất cả nghiệp quả báo ứng của thế gian.
        Ðộng Ðịa Lực Khẩn Na La Vương, được môn giải thoát, luôn luôn khởi tất cả việc lợi ích cho chúng sinh.
        Oai Mãnh Chúa Khẩn Na La Vương, được môn giải thoát, biết rõ và khéo nhiếp phục tâm của tất cả Khẩn Na La.

        Bấy giờ, Thiện Huệ Quang Minh Thiên Khẩn Na La Vương, nương oai lực của Ðức Phật, quán khắp tất cả chúng Khẩn Na La, mà nói bài kệ rằng:
        Tất cả sự an lạc thế gian
      Ðều do thấy được Phật ra đời
      Ðạo sư lợi ích các quần sinh
      Khắp làm nơi cứu hộ nương tựa.
        Sinh ra tất cả sự vui thích
      Thế gian đều được vô cùng tận
      Khiến người thấy được chẳng luống uổng
      Ðây là sở ngộ của Hoa Tràng.
        Biển công đức Phật không cùng tận
      Muốn tìm bờ mé không thể được
      Quang minh chiếu khắp trong mười phương
      Giải thoát nầy của Trang Nghiêm Vương.
      Âm thanh Như Lai thường diễn xướng
      Khai thị pháp chân thật lìa khổ
      Chúng sinh nghe được đều vui mừng
        Như vậy Hống Thanh tin thọ được.
        Tôi quán sức tự tại của phật
      Ðều do quá khứ đã tu hành
      Ðại bi cứu độ khiến thanh tịnh
      Bảo Thụ Quang Vương ngộ vào được.
        Khó thấy nghe được đức Như Lai
      Chúng sinh ức kiếp mới được gặp
      Các tướng trang nghiêm đều đầy đủ
      Cảnh giới nầy Lạc Kiến Vương thấy.
        Ông quán trí huệ của Như Lai
      Ứng khắp sở thích của quần sinh
      Tất cả trí đạo đều nói hết
      Tối Thắng Trang Nghiêm rõ môn nầy.
        Biển nghiệp rộng lớn không nghĩ bàn
      Chúng sinh khổ vui do tạo nghiệp
      Phật vì tất cả mà khai thị
      Hoa Tràng Vương biết rõ môn nầy.
        Thần thông chư Phật không dừng nghỉ
      Mười phương đại địa thường chấn động
      Tất cả chúng sinh chẳng biết được
      Quảng Ðại Lực thấy rõ môn nầy.
        Phật trong chúng hội hiện thần thông
      Phóng đại quang minh khiến giác ngộ
      Hiển bày tất cả cảnh Như Lai
      Oai Mãnh Chúa Vương quán sát được.

        Lại nữa, Ðại Tốc Tật Lực Ca Lâu La Vương, được môn giải thoát, cặp mắt vô trước vô ngại, quán sát khắp tất cả chúng sinh.
      Bất Khả Hoại Bảo Kế Ca Lâu La Vương, được môn giải thoát, an trụ khắp pháp giới giáo hoá chúng sinh.
        Thanh Tịnh Tốc Tật Ca Lâu La Vương, được môn giải thoát, khắp thành tựu sức tinh tấn Ba la mật.
      Bất Thối Tâm Trang Nghiêm Ca Lâu La Vương, được môn giải thoát, sức dũng mãnh nhập vào cảnh giới của Như Lai.
        Ðại Hải Xứ Nhiếp Trì Lực Ca Lâu La Vương, được môn giải thoát, vào biển trí huệ hạnh rộng lớn của Phật.
        Kiên Pháp Tịnh Quang Ca Lâu La Vương, được môn giải thoát, thành tựu vô biên trí sai biệt của chúng sinh.
      Diệu Nghiêm Quan Kế Ca Lâu La Vương, được môn giải thoát, trang nghiêm pháp thành của Phật.
        Phổ Tiệp Thị Hiện Ca Lâu La Vương, được môn giải thoát, thành tựu sức bình đẳng không thể hoại.
        Phổ Quán Hải Ca Lâu La Vương, được môn giải thoát, biết rõ tất cả thân chúng sinh mà vì họ hiện hình.
        Long Âm Ðại Mục Tinh Ca Lâu La Vương, được môn giải thoát, trí hạnh vào khắp sinh tử của tất cả chúng sinh.

        Bấy giờ, Ðại Tốc Tật Lực Ca Lâu La Vương, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Ca Lâu La, mà nói bài kệ rằng:
        Mắt Phật rộng lớn không bờ mé
      Thấy khắp các cõi nước mười phương
      Chúng sinh trong đó không thể lường
      Hiện đại thần thông để điều phục.
        Thần thông của Phật chẳng gì ngại
      Ngồi cội bồ đề khắp mười phương
      Nói pháp như mây đều đầy khắp
      Bảo Kế nghe rồi tâm dứt nghi.
        Phật trong quá khứ tu các hạnh
      Tịnh khắp Ba la mật rộng lớn
      Cúng dường tất cả các Như Lai
      Thanh tịnh Tốc Tật tin hiểu sâu.
        Trong mỗi lỗ lông của Như Lai
      Một niệm hiện khắp vô biên hạnh
      Như vậy khó nghĩ cảnh giới Phật
      Bất Thối Trang Nghiêm đều thấy rõ.
          Hạnh Phật rộng lớn không nghĩ bàn
      Tất cả chúng sinh chẳng dò được
      Ðạo sư biển công đức trí huệ
      Là nơi tu hành của Chấp Trì.
      Như Lai vô lượng trí huệ quang
      Diệt lưới si hoặc của chúng sinh
      Cứu hộ hết thảy các thế gian
      Kiên Pháp Tịnh Quang được môn nầy.
        Pháp thành rộng lớn không cùng tận
      Ðủ thứ pháp môn không số lượng
      Phật ở nơi đời đại khai xiển
      Diệu Quan Kế thấu rõ môn nầy.
        Tất cả chư Phật một pháp thân
      Chân như bình đẳng chẳng phân biệt
      Phật dùng lực nầy thường an trụ
      Phổ Tiệp diễn nói đủ môn nầy.
        Phật trong các cõi nhiếp chúng sinh
      Khắp phóng quang minh chiếu thế gian
        Ðủ thứ phương tiện hiện điều phục
        Quán Hải ngộ được thắng pháp nầy.
        Phật quán tất cả các cõi nước
      Ðều nương biển nghiệp mà an trụ
      Khắp mưa pháp vũ ở trong đó
      Giải thoát nầy của Long Âm Vương.

        Lại nữa, La Hầu A Tu La Vương, được môn giải thoát, hiện làm chủ tôn thắng trong đại hội.
      Tì Ma Chất Ða La A Tu La Vương, được môn giải thoát, thị hiện vô lượng kiếp.
        Xảo Huyễn Thuật A Tu La Vương, được môn giải thoát, tiêu diệt tất cả khổ của chúng sinh, khiến cho họ đắc được thanh tịnh.
        Ðại Quyến Thuộc A Tu La Vương, được môn giải thoát, tu tất cả khổ hạnh để tự trang nghiêm.
        Bà Trĩ A Tu La Vương, được môn giải thoát, chấn động mười phương vô biên thế giới.
        Biến Chiếu A Tu La Vương, được môn giải thoát, đủ thứ phương tiện an lập tất cả chúng sinh.
        Kiên Cố Hạnh Diệu Trang Nghiêm A Tu La Vương, được môn giải thoát, phương tiện phổ tập căn lành, bất khả hoại thanh tịnh các sự nhiễm ô chấp trước.
      Quảng Ðại Nhân Huệ A Tu La Vương, được môn giải thoát, sức đại bi không nghi hoặc.
        Hiện Thắng Ðức A Tu La Vương, được môn giải thoát, khiến khắp chúng sinh thấy Phật, thừa sự cúng dường tu các căn lành.
      Thiện Âm A Tu La Vương, được môn giải thoát, hạnh quyết định bình đẳng vào khắp tất cả các cõi.

        Bấy giờ, La Hầu A Tu La Vương, nương oai lực của đức Phật, quán khắp tất cả chúng A Tu La, mà nói kệ rằng:
        Mười phương tất cả chúng rộng lớn
      Phật ở trong đó thù đặc nhất
      Quang minh chiếu khắp đồng hư không
      Hiện khắp trước tất cả chúng sinh.
        Trăm ngàn vạn kiếp các cõi Phật
      Trong một Sát na đều hiện rõ
      Phóng quang hóa độ khắp hết thảy
      Tỳ Ma vui khen cảnh giới nầy.
        Cảnh giới Như Lai chẳng ai bằng
      Ðủ thứ pháp môn thường lợi ích
      Chúng sinh có khổ khiến diệt trừ
      Xảo Thuật La Vương thấy môn nầy.
      Phật vô lượng kiếp tu khổ hạnh
      Lợi ích chúng sinh tịnh thế gian
      Nhờ vậy trí Phật trọn thành tựu
      Ðại Quyến Thuộc Vương thấy như vậy.
      Vô ngại vô đẳng đại thần thông
      Ðộng khắp mười phương tất cả cõi
      Chẳng khiến chúng sinh sinh sợ hãi
      Ðại Lực thấu rõ pháp môn nầy.
      Phật hiện ra đời cứu chúng sinh
      Tất cả trí đạo đều khai thị
      Khiến cho lìa khổ được an lạc
      Biến Chiếu khai xiển được nghĩa nầy.
        Tất cả biển phước của thế gian
      Phật lực sinh được khắp khiến tịnh
      Phật khai thị được nơi giải thoát
      Kiên Hạnh Trang Nghiêm vào môn nầy.
        Thân Phật đại bi không gì bằng
      Ði khắp vô ngại đều khiến thấy
      Ví như hình bóng hiện thế gian
      Nhân Huệ nói được công đức nầy.
        Hi hữu vô đẳng đại thần thông
      Nơi nơi hiện thân khắp pháp giới
      Thảy đều ngồi dưới cội bồ đề
      Nghĩa này Thắng Ðức diễn nói được.
        Ba đời Như Lai tu các hạnh
      Các cõi luân hồi đều trải qua
      Ðộ chúng sinh khổ không xót thừa
      Thiện Âm tán thán pháp môn nầy.
 
      Lại nữa, Chủ Thần Ban Ngày Thị Hiện Cung Ðiện, được môn giải thoát, vào khắp tất cả thế gian.
      Chủ Thần Ban Ngày Phát Khởi Huệ Hương, được môn giải thoát, quán sát khắp tất cả sự lợi ích của chúng sinh, khiến cho họ vui mừng đầy đủ.
      Chủ Thần Ban Ngày Lạc Thắng Trang Nghiêm, được môn giải thoát, phóng vô biên pháp quang minh đáng ưa thích.
        Chủ Thần Ban Ngày Hoa Hương Diệu Quang, được môn giải thoát, khai phát tâm tin hiểu thanh tịnh của vô biên chúng sinh.
      Chủ Thần Ban Ngày Phổ Tập Diệu Dược, được môn giải thoát, sức tích tập quang minh khắp trang nghiêm.
      Chủ Thần Ban Ngày Lạc Tác Hỉ Mục, được môn giải thoát, khai ngộ khắp tất cả khổ vui của chúng sinh, khiến cho họ đắc được pháp vui.
      Chủ Thần Ban Ngày Quán Phương Phổ Hiện, được môn giải thoát, đều hiện thân khác nhau trong mười phương pháp giới.
        Chủ Thần Ban Ngày Ðại Bi Oai Lực, được môn giải thoát, cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ được an lạc.
        Chủ Thần Ban Ngày Thiện Căn Quang Chiếu, được môn giải thoát, sức công đức khắp sinh ra vui mừng đầy đủ.
        Chủ Thần Ban Ngày Diệu Hoa Anh Lạc, được môn giải thoát, danh tiếng vang khắp, chúng sinh nào thấy được cũng đều được lợi ích.

        Bấy giờ, Chủ Thần Ban Ngày Thị Hiện Cung Ðiện, nương oai lực của đức Phật, quán khắp tất cả chúng Chủ Thần Ban Ngày, mà nói bài kệ rằng:
        Trí Phật như không chẳng cùng tận
      Quang minh chiếu soi khắp mười phương
      Tâm hạnh chúng sinh đều biết rõ
      Tất cả thế gian đều vào khắp.
        Phật biết sở thích của chúng sinh
      Vì họ mà nói các biển pháp
      Ý nghĩa rộng lớn đều khác nhau
      Cụ Túc Huệ Thần thấy rõ được.
        Phật phóng quang minh chiếu thế gian
      Thấy nghe vui mừng không luống qua
      Chỉ bày chỗ tịch diệt rộng lớn
      Lạc Thắng Trang Nghiêm tâm ngộ hiểu.
        Phật rưới mưa pháp vô biên lượng
      Khiến cho người thấy vui mừng lớn
      Căn lành tối thắng từ đây sinh
      Ðây là sở ngộ của Diệu Quang.
      Vào khắp pháp môn sức khai ngộ
      Nhiều kiếp tu trị đều thanh tịnh
      Như thế đều vì nhiếp chúng sinh
      Môn nầy Diệu Dược thấu rõ được.
       Ðủ thứ phương tiện hóa quần sinh
      Ai thấy nghe được đều lợi ích
      Ðều khiến nhảy nhót vui mừng lớn
       Diệu Nhãn Trú Thần thấy như vậy.
      Thập lực ứng hiện khắp thế gian
      Mười phương pháp giới đều không thừa
      Thể tánh chẳng không cũng chẳng có
      Quán Phương Phổ Hiện vào môn nầy.
        Chúng sinh lưu chuyển trong hiểm nạn
      Như Lai thương xót hiện ra đời
      Khiến cho tiêu diệt tất cả khổ
      Môn giải thoát nầy của Bi Lực.
       Chúng sinh trôi chìm trong đen tối
        Phật vì thuyết pháp khiến thông đạt
      Ðều khiến được vui trừ các khổ
      Thiện Căn Quang Thần vào môn nầy.
      Phước Như Lai lường đồng hư không
      Phước của thế gian từ đây sinh
      Phàm ai làm được không luống qua
      Hoa Anh đắc được giải thoát nầy.

      Lại nữa, Chủ Thần Ban Đêm Phổ Ðức Tịnh Quang, được môn giải thoát, vui tịch tĩnh thiền định đại dũng kiện.
      Chủ Thần Ban Đêm Hỉ Nhãn Quán Thế, được môn giải thoát, tướng công đức thanh tịnh rộng lớn đáng ưa thích.
        Chủ Thần Ban Đêm Hộ Thế Tinh Khí, được môn giải thoát, hiện khắp thế gian để điều phục chúng sinh.
        Chủ Thần Ban Đêm Tịch Tĩnh Hải Âm, được môn giải thoát, tích tập tâm vui mừng rộng lớn.
        Chủ Thần Ban Đêm Phổ Hiện Cát Tường, được môn giải thoát, lời nói vừa ý tự tại thâm sâu.
        Chủ Thần Ban Đêm Phổ Phát Thụ Hoa, được môn giải thoát, quang minh đầy khắp hoan hỉ tạng rộng lớn.
        Chủ Thần Ban Đêm Bình Ðẳng Hộ Dục, được môn giải thoát, khai ngộ chúng sinh, khiến cho căn lành thành thục.
        Chủ Thần Ban Đêm Du Hí Khoái Lạc, được môn giải thoát, vô biên từ cứu hộ chúng sinh.
      Chủ Thần Ban Đêm Chư Căn Thường Hỉ, được môn giải thoát, môn đại bi hiện khắp trang nghiêm.
      Chủ Thần Ban Đêm Thị Hiên Tịnh Phước, được môn giải thoát, khiến khắp tất cả chúng sinh đầy đủ sự vui thích.

      Bấy giờ, Chủ Thần Ban Đêm Phổ Ðức Tịnh Quang, nương oai lực của đức Phật, quán khắp tất cả chúng Chủ Thần Ban Đêm, mà nói bài kệ rằng:
        Các ông hãy quán Phật tu hành
      Rộng lớn tịch tĩnh như hư không
      Biển dục vô tận đều trị tịnh
      Ly cấu đoan nghiêm chiếu mười phương.
        Tất cả thế gian đều thích thấy
      Trong vô lượng kiếp gặp một lần
      Ðại bi nghĩ nhớ khắp hết thảy
      Môn giải thoát nầy Quán Thế thấy.
      Ðạo Sư cứu hộ các thế gian
      Chúng sinh đều thấy ở trước họ
      Khiến cho các cõi đều thanh tịnh
      Hộ Thế quán sát được như vậy.
      Xưa Phật tu trị biển hoan hỉ
      Rộng lớn vô biên không thể dò
      Nên ai thấy được đều vui thích
      Tịch Tĩnh Hải Âm ngộ thấy được.
        Cảnh giới Như Lai không thể lường
      Tịch mà diễn được khắp mười phương
      Khiến khắp chúng sinh tâm thanh tịnh
      Thi Lợi Dạ Thần nghe nhảy nhót.
      Ðại thần thông hiện khắp mười phương
      Tất cả chúng sinh đều điều phục
      Các loại sắc tướng đều khiến thấy
      Bình Ðẳng Hộ Dục quán sát được.
        Mỗi niệm của Như Lai xưa kia
      Ðều tịnh phương tiện biển từ bi
      Cứu hộ khắp hết thảy thế gian
      Giải thoát nầy của Phước Lạc Thần.
        Chúng sinh ngu si thường loạn trược
      Tâm họ cứng độc rất đáng sợ
      Như Lai thương sót mà ra đời
      Chư Căn Thường Hỉ Thần ngộ được.
      Xưa Phật tu hành vì chúng sinh
      Tất cả mong cầu đều khiến đủ
      Do đó thành tựu công đức tướng
      Thị Hiện Tịnh Phước vào môn nầy.

      Lại nữa, Chủ Phương Thần Biến Trụ Nhất Thiết, được môn giải thoát, sức cứu hộ khắp hết thảy chúng sinh.
      Chủ Phương Thần Phổ Hiện Quang Minh, được môn giải thoát, nghiệp thần thông thành tựu biện tài giáo hóa tất cả chúng sinh.
      Chủ Phương Thần Quang Hành Trang Nghiêm, được môn giải thoát, đại quang minh phá tan tất cả ám chướng sinh hỉ lạc.
      Chủ Phương Thần Du Hành Vô Ngại, được môn giải thoát, hiện khắp tất cả chỗ mà không mệt nhọc.
        Chủ Phương Thần Vĩnh Ðoạn Mê Hoặc, được môn giải thoát, thị hiện số danh hiệu đồng tất cả chúng sinh, mà phát sinh công đức.
      Chủ Phương Thần Biến Du Tịnh Không, được môn giải thoát, luôn luôn phát ra âm thanh vi diệu, khiến cho người nghe đều vui mừng.
      Chủ Phương Thần Vân Tràng Ðại Âm, được môn giải thoát, như rồng mưa khắp hết thảy, khiến cho chúng sinh đều vui mừng.
      Chủ Phương Thần Kế Mục Vô Loạn, được môn giải thoát, sức tự tại thị hiện nghiệp vô sai biệt của tất cả chúng sinh.
      Chủ Phương Thần Phổ Quán Thế Nghiệp, được môn giải thoát, quán sát đủ thứ nghiệp sinh trong tất cả các cõi.
      Chủ Phương Thần Chu Biến Du Lãm, được môn giải thoát, những việc làm đều rốt ráo, tất cả chúng sinh đều sinh hoan hỉ.

      Bấy giờ, Chủ Phương Thần Biến Trụ Nhất Thiết, nương oai lực của đức Phật, quán khắp tất cả chúng Chủ Phương Thần, mà nói bài kệ rằng:
        Như Lai tự tại hiện ra đời
      Giáo hóa tất cả các quần sinh
      Bày hết pháp môn khiến ngộ nhập
      Ðều khiến sẽ thành vô thượng trí.
        Thần thông vô lượng đồng chúng sinh
      Tuỳ chúng sinh thích hiện các tướng
      Ai thấy cũng lìa các sự khổ
      Giải thoát lực nầy của Hiện Quang.
      Phật trong biển ám chướng chúng sinh
      Vì hiện đuốc pháp đại quang minh
       Quang nầy chiếu soi khắp hết thảy
      Giải thoát nầy của Hành Trang Nghiêm.
        Ðầy đủ các âm thanh thế gian
      Chuyển pháp luân khắp thảy đều hiểu
      Chúng sinh nghe được phiền não diệt
      Sở ngộ nầy của Du Hành Thần.
      Tất cả hết thảy tên chúng sinh
      Ðều đồng tên Phật mà sinh ra
      Tất khiến chúng sinh lìa si hoặc
      Nơi sở hành của Ðoạn Mê Thần.
      Nếu có chúng sinh đến trước Phật
      Nghe được mỹ diệu âm Như Lai
      Thảy đều sinh tâm đại hoan hỉ
      Biến Du Hư Không ngộ pháp nầy.
        Phật ở trong mỗi một sát na
      Rưới khắp vô biên mưa pháp lớn
      Đều khiến chúng sinh diệt phiền não
       Pháp nầy Vân Tràng Thần biết rõ.
        Tất cả các biển nghiệp thế gian
      Phật đều khai thị đồng không khác
      Khiến khắp chúng sinh trừ nghiệp hoặc
      Môn nầy Kế Mục Thần thấy rõ.
        Nhất thiết trí địa không bờ bến
      Tất cả tâm niệm của chúng sinh
      Như Lai chiếu thấy đều rõ ràng
      Môn rộng lớn nầy Quán Thế vào.
      Phật trong quá khứ tu các hạnh
      Vô lượng các độ đều viên mãn
      Đại từ thương xót lợi chúng sinh
      Giải thoát nầy của Biến Du Thần.

      Lại nữa, Chủ Không Thần Tịnh Quang Phổ Chiếu, được môn giải thoát, biết khắp tâm chúng sinh trong tất cả các cõi.
        Chủ Không Thần Phổ Du Thâm Quảng, được môn giải thoát, vào khắp pháp giới.
      Chủ Không Thần Sanh Cát Tường Phong, được môn giải thoát, thấu rõ vô biên cảnh giới thân tướng.
      Chủ Không Thần Ly Chướng An Trụ, được môn giải thoát, trừ được tất cả nghiệp, hoặc, chướng, của tất cả chúng sinh.
        Chủ Không Thần Quảng Bộ Diệu Kế, được môn giải thoát, tư duy quán sát khắp biển hạnh rộng lớn.
        Chủ Không Thần Vô Ngại Quang Diệm, được môn giải thoát, đại bi quang cứu hộ hết thảy ách nạn của tất cả chúng sinh.
        Chủ Không Thần Vô Ngại Thắng Lực, được môn giải thoát, sức vào khắp tất cả phước đức mà chẳng chấp trước.
        Chủ Không Thần Ly Cấu Quang Minh, được môn giải thoát, khiến tất cả chúng sinh lìa chư cái, thì tâm được thanh tịnh.
      Chủ Không Thần Quang Biến Thập Phương, được môn giải thoát, không động bổn xứ mà hiện khắp thế giới.

      Bấy giờ, Chủ Không Thần Tịnh Quang Phổ Chiếu, nương oai lực của đức Phật, quán khắp tất cả chúng Chủ Không Thần, mà nói bài kệ rằng:
        Mắt Như Lai rộng lớn
      Thanh tịnh như hư không
      Thấy khắp các chúng sinh
      Hết thảy đều rõ ràng.
      Thân Phật đại quang minh
      Chiếu khắp trong mười phương
      Nơi nơi đều hiện tiền
      Phổ Du quán đạo nầy.
        Thân Phật như hư không
      Không sinh không thủ lấy
      Không đắc không tự tánh
      Cát Tường Phong thấy rõ.
        Như Lai vô lượng kiếp
      Rộng nói các Thánh đạo
      Diệt khắp chúng sinh chướng
      Viên Quang ngộ môn nầy.
        Tôi quán Phật xưa kia
      Tích tập hạnh bồ đề
      Đều vì an thế gian
      Diệu Kế hành môn nầy.
      Tất cả cõi chúng sinh
      Lưu chuyển biển sinh tử
      Phật phóng quang diệt khổ
      Vô Ngại Thần thấy được.
        Tạng công đức thanh tịnh
      Làm ruộng phước thế gian
      Vì họ khai trí giác
      Lực Thần ngộ môn nầy.
        Chúng sinh bị si che
      Lưu chuyển trong đường hiểm
      Phật vì họ phóng quang
      Ly Cấu Thần chứng được.
        Trí huệ không ngằn mé
      Đều hiện các cõi nước
      Quang minh chiếu thế gian
      Diệu Âm thấy như vậy.
        Phật vì độ chúng sinh
      Tu hành khắp mười phương
      Tâm nguyện lớn như vậy
      Phổ Hiện quán sát được.

        Lại nữa, Chủ Thần Gió Vô Ngại Quang Minh, được môn giải thoát, vào khắp Phật pháp, và tất cả thế gian.
      Chủ Thần Gió Phổ Hiện Dũng Nghiệp, được môn giải thoát, Phật xuất hiện ra đời trong vô lượng cõi nước, đều cúng dường rộng lớn.
        Chủ Thần Gió Phiêu Kích Vân Tràng, được môn giải thoát, dùng gió thơm tiêu diệt hết thảy bệnh của tất cả chúng sinh.
        Chủ Thần Gió Tịnh Quang Trang Nghiêm, được môn giải thoát, hết thảy tất cả chúng sinh, đều sinh căn lành, khiến cho họ diệt trừ núi chướng nặng.
      Chủ Thần Gió Lực Năng Kiệt Thuỷ, được môn giải thoát, phá được vô biên chúng ác ma.
      Chủ Thần Gió Ðại Thanh Biến Hống, được môn giải thoát, vĩnh viễn diệt trừ sự sợ hãi của tất cả chúng sinh.
        Chủ Thần Gió Thụ Diểu Thùy Kế, được môn giải thoát, biển biện tài vào thật tướng của tất cả các pháp.
        Chủ Thần Gió Phổ Hành Vô Ngại, được môn giải thoát, tạng phương tiện điều phục tất cả chúng sinh.
        Chủ Thần Gió Chủng Chủng Cung Ðiện, được môn giải thoát, vào môn thiền định tịch tĩnh diệt trừ ngu si ám cực nặng.
        Chủ Thần Gió Ðại Quang Phổ Chiếu, được môn giải thoát, tùy thuận tất cả chúng sinh hành sức vô ngại.

        Bấy giờ, Chủ Thần Gió Vô Ngại Quang Minh, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Chủ Thần Gió, mà nói bài kệ rằng:
        Tất cả Phật pháp rất thâm sâu
        Vô ngại phương tiện vào được khắp
        Phật thường xuất hiện khắp thế gian
      Không tướng không hình không bóng dáng.
        Ông quán Như Lai trong quá khứ
      Một niệm cúng dương vô biên Phật
      Hạnh bồ đề dũng mãnh như vậy
      Phổ Hiện Thần ngộ cảnh giới nầy.
        Như Lai cứu thế không nghĩ bàn
      Hết thảy phương tiện chẳng luống qua
      Ðều khiến chúng sinh lìa các khổ
      Giải thoát nầy của Vân Tràng Thần.
          Chúng sinh vô phước chịu các khổ
        Trọng cái mật chướng thường mê đậy
      Tất cả đều khiến được giải thoát
      Tịnh Quang Thần biết rõ môn nầy.
      Sức thần thông Như Lai rộng lớn
      Khắc phục tất cả chúng ma quân
      Hết thảy các phương tiện điều phục
        Dũng Kiện Oai Lực quán sát được.
        Trong lỗ lông Phật diễn diệu âm
      Âm đó vang khắp trong thế gian
      Tất cả khổ sợ đều dứt trừ
      Cảnh giới nầy của Biến Hống Thần.
      Phật trong tất cả các cõi nước
      Bất tư nghì kiếp thường diễn nói
      Là diệu biện tài của Như Lai
      Thụ Diểu Kế Thần ngộ hiểu được.
        Phật trong tất cả môn phương tiện
      Trí vào trong đó đều không ngại
      Cảnh giới vô biên không ai bằng
      Giải thoát nầy của Phổ Hành Thần.
        Cảnh giới Như Lai chẳng bờ mé
      Nơi nơi phương tiện đều khiến thấy
      Mà thân tịch tĩnh không hình tướng
      Chủng Chủng Cung Thần môn giải thoát.
        Như Lai biển kiếp tu các hạnh
      Tất cả các lực đều viên mãn
       Tùy theo thế pháp ứng chúng sinh
        Cảnh giới nầy của Phổ Chiếu Thần.

      Lại nữa, Chủ Thần LửaPhổ Quang Diệm Tạng, được môn giải thoát, phá trừ đen tối của tất cả thế gian.
        Chủ Thần LửaPhổ Tập Quang Tràng, được môn giải thoát, diệt trừ các hoặc phiêu lưu nhiệt não khổ, của tất cả chúng sinh.
        Chủ Thần LửaÐại Quang Biến Chiếu, được môn giải thoát, không động phước lực đại bi tạng.
        Chủ Thần LửaChúng Diệu Cung Ðiện, được môn giải thoát, quán sức thần thông của Như Lai thị hiện không có bờ mé.
        Chủ Thần LửaVô Tận Quang Kế, được môn giải thoát, quang minh chiếu sáng vô biên cõi hư không.
        Chủ Thần LửaChủng Chủng Diệm Nhãn, được môn giải thoát, đủ thứ phước trang nghiêm tịch tĩnh quang.
        Chủ Thần LửaThập Phương Cung Ðiện Như Tu Di Sơn, được môn giải thoát, diệt trừ sự khổ nóng bức của tất cả chúng sinh trong các đường ác.
        Chủ Thần LửaOai Quang Tự Tại, được môn giải thoát, tự tại khai ngộ tất cả thế gian.
        Chủ Thần LửaQuang Chiếu Thập Phương, được môn giải thoát, vĩnh viễn phá tất cả ngu si chấp trước sự thấy.
        Chủ Thần LửaLôi Âm Ðiện Quang, được môn giải thoát, thành tựu tất cả nguyện lực đại chấn hống.
 
      Bấy giờ ! Chủ Thần LửaPhổ Quang Diệm Tạng, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Chủ Thần Lửa, mà nói bài kệ rằng:
      Ông quán tinh tấn của Như Lai
      Ức kiếp rộng lớn không nghĩ bàn
      Vì lợi chúng sinh hiện ra đời
      Tất cả ám chướng đều diệt trừ.
      Chúng sinh ngu si khởi chư kiến
      Phiền não tuông trào như lửa thiêu
      Ðạo Sư phương tiện đều diệt trừ
      Sở ngộ này của Phổ Quang Tràng.
        Phước đức như không chẳng bờ bến
      Muốn tìm bờ mé không thể được
      Là Phật đại bi sức bất động
      Quang Chiếu ngộ nhập tâm vui mừng.
        Tôi quán việc làm của Như Lai
      Trải qua biển kiếp không bờ mé
      Như thế thị hiện sức thần thông
      Chúng Diệu Cung Thần biết rõ được.
      Ức kiếp tu hành không nghĩ bàn
      Muốn tìm bờ mé chẳng biết được
      Nói pháp thật tướng khiến vui mừng
      Vô Tận Quang Thần quán thấy được.
      Mười phương tất cả chúng rộng lớn
      Hết thảy chiêm ngưỡng ở trước Phật
      Quang minh tịch tĩnh chiếu thế gian
      Diệu Diệm Thần thấu rõ môn này.
        Mâu Ni xuất hiện các thế gian
      Ngự trong tất cả các cung điện
      Mưa khắp vô biên pháp rộng lớn
      Cảnh giới này của Thập Phương Thần.
      Trí huệ chư Phật thâm sâu nhất
      Nơi pháp tự tại hiện thế gian
      Ðều xiển minh được lý chân thật
      Oai Quang ngộ được tâm hớn hở.
      Chư kiến ngu si là ám cái
      Chúng sinh mê hoặc thường lưu chuyển
      Phật vì khai xiển diệu pháp môn
      Sở ngộ này của Chiếu Phương Thần.
      Nguyện môn rộng lớn không nghĩ bàn
      Lực, độ, tu hành đều thanh tịnh
      Như tâm nguyện xưa đều xuất hiện
      Môn này Chấn Âm Thần thấy rõ.

      Lại nữa, Chủ Thần NướcPhổ Hưng Vân Tràng, được môn giải thoát, lòng từ bình đẳng lợi ích tất cả chúng sinh.
        Chủ Thần NướcHải Triều Vân Âm, được môn giải thoát, vô biên pháp trang nghiêm.
        Chủ Thần NướcDiệu Sắc Luân Kế, được môn giải thoát, quán sát chúng sinh nào giáo hóa được, thì dùng phương tiện nhiếp hết thảy.
        Chủ Thần NướcThiện Xảo Tuyền Phục, được môn giải thoát, diễn nói khắp cảnh giới thâm sâu của chư Phật.
        Chủ Thần NướcLy Cấu Hương Tích, được môn giải thoát, hiện khắp đại quang minh thanh tịnh.
        Chủ Thần NướcPhước Kiều Quang Âm, được môn giải thoát, thanh tịnh pháp giới chẳng có tướng, cũng chẳng có tánh.
        Chủ Thần NướcTri Túc Tự Tại, được môn giải thoát, biển đại bi vô tận.
        Chủ Thần NướcTịnh Hỷ Thiện Âm, được môn giải thoát, ở trong đạo tràng chúng hội Bồ Tát, làm đại hoan hỷ tạng.
        Chủ Thần NướcPhổ Hiện Oai Quang, được môn giải thoát, dùng sức phước đức rộng lớn vô ngại, xuất hiện khắp các cõi.
        Chủ Thần NướcHống Thanh Biến Hải, được môn giải thoát, quán sát tất cả chúng sinh, dùng phương tiện để điều phục, phát khởi như hư không.
 
        Bấy giờ, Chủ Thần NướcPhổ Hưng Vân Tràng, nương oai lực của đức Phật, quán khắp tất cả chúng Chủ Thần Nước, mà nói bài kệ rằng:
        Môn từ thanh tịnh nhiều như bụi
      Ðều sinh trong một tướng của Phật
      Mỗi mỗi các tướng đều như thế
      Vì thế người thấy chẳng nhàm chán.
      Thuở xưa khi Thế Tôn tu hành
      Ðều đến tất cả chỗ Như Lai
      Tu hành đủ thứ chẳng lười mỏi
      Phương tiện như thế Vân Âm vào.
      Phật ở trong tất cả mười phương
      Tịch nhiên bất động chẳng đến đi
      Chúng sinh độ được đều khiến thấy
      Ðây là chỗ biết của Luân Kế.
        Cảnh giới Như Lai vô biên lượng
      Tất cả chúng sinh chẳng biết được
      Diễn nói diệu âm khắp mười phương
        Sở hành này của Thiện Tuyền Thần.
        Quang minh Thế Tôn không cùng tận
        Ðầy khắp pháp giới không nghĩ bàn
      Nói pháp giáo hóa độ chúng sinh
      Tịnh Hương Thần quán thấy như vậy.
        Như Lai thanh tịnh đồng hư không
      Không tướng không hình khắp mười phương
      Mà khiến chúng hội thảy đều thấy
      Phước Quang Thần quán sát thấy được.
        Xưa Phật tu tập môn đại bi
      Nên tâm rộng khắp đồng chúng sinh
      Giống như vầng mây hiện ra đời
      Môn giải thoát này Tri Túc rõ.
        Mười phương tất cả các cõi nước
      Ðều thấy Như Lai ngự tòa sen
      Minh bạch khai ngộ đại bồ đề
      Hỷ Âm vào được cảnh giới này.
        Những gì Phật làm chẳng quái ngại
      Ðến khắp mười phương tất cả cõi
      Nơi nơi thị hiện đại thần thông
      Phổ Hiện Oai Quang đã ngộ được.
      Tu tập vô biên hạnh phương tiện
      Ðều đầy khắp đồng cõi chúng sinh
      Thần thông diệu dụng chẳng tạm ngừng
      Hống Thanh Biến Hải nhập vào được.

        Lại nữa, Chủ Thần BiểnXuất Hiện Bảo Quang, được môn giải thoát, dùng tâm bình đẳng bố thí biển phước đức cho tất cả chúng sinh, và dùng các thứ báu trang nghiêm thân.
        Chủ Thần BiểnBất Khả Hoại Kim Cang Tràng, được môn giải thoát, dùng phương tiện khéo léo, để giữ gìn bảo hộ căn lành của tất cả chúng sinh.
        Chủ Thần BiểnBất Tạp Trần Cấu, được môn giải thoát, cạn biển phiền não của tất cả chúng sinh.
      Chủ Thần BiểnHằng Trụ Ba Lãng, được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi đường ác.
        Chủ Thần BiểnCát Tường Bảo Nguyệt, được môn giải thoát, diệt trừ khắp hết thảy đại si ám.
        Chủ Thần BiểnPhổ Trì Quang Vị, được môn giải thoát, tịnh trị chư kiến và tánh ngu si, của tất cả chúng sinh.
        Chủ Thần BiểnBảo Diệm Hoa Quang, được môn giải thoát, xuất sinh tất cả giống tánh báu bồ đề tâm.
        Chủ Thần BiểnKim Cang Diệu Kế, được môn giải thoát, tâm bất động biển công đức.
        Chủ Thần BiểnHải Triều Lôi Âm, được môn giải thoát, vào khắp pháp giới môn tam muội.

        Bấy giờ, Chủ Thần BiểnXuất Hiện Bảo Quang, nương oai lực của đức Phật, quán khắp tất cả chúng Chủ Thần Biển, mà nói bài kệ rằng:
        Biển đại kiếp không thể nghĩ bàn
      Cúng dường tất cả các Như Lai
      Dùng công đức thí khắp quần sinh
      Nên đoan nghiêm nhất chẳng ai bằng.
      Tất cả thế gian đều xuất hiện
      Căn tánh chúng sinh đều biết hết
      Khắp vì tuyên dương biển đại pháp
      Ðây là sở ngộ của Kiên Tràng.
        Tất cả chúng Đạo sư thế gian
      Mây pháp mưa lớn không lường được
      Tiêu trừ dứt sạch các biển khổ
      Ly Cấu Trần vào pháp môn này.
        Tất cả chúng sinh phiền não che
      Lưu chuyển các cõi thọ khổ nhiều
      Vì họ khai thị cảnh Như Lai
      Phổ Thủy Cung Thần vào môn này.
         Phật trong biển kiếp khó nghĩ bàn
       Tu hành các hạnh không cùng tận
      Cắt lưới si hoặc của chúng sinh
      Bảo Nguyệt thấu rõ vào môn này.
      Phật thấy chúng sinh thường sợ hãi
       Lưu chuyển trong biển lớn sinh tử
      Mở bày đạo vô thượng của Phật
      Long Kế ngộ hiểu sinh vui mừng.
        Cảnh giới chư Phật không nghĩ bàn
        Pháp giới hư không tướng bình đẳng
      Tịnh lưới si hoặc của chúng sinh
      Phổ Trì diễn nói được như vậy.
      Phật nhãn thanh tịnh không nghĩ bàn
      Tất cả cảnh giới đều hiện ra
      Bày khắp chúng sinh các diệu đạo
      Ðây là sở ngộ của Hoa Quang.
      Ma quân quảng đại vô lượng số
      Trong một sát na đều phá sạch
      Tâm chẳng khuynh động khó lường được
      Phương tiện này của Diệu Kế Thần.
      Khắp trong mười phương diễn diệu âm
      Âm đó pháp giới thảy đều nghe
      Ðó là cảnh tam muội của Phật
      Là sở hành của Hải Triều Âm.

      Lại nữa, Chủ Thần SôngPhổ Phát Tấn Lưu, được môn giải thoát, mưa khắp vô biên pháp vũ.
        Chủ Thần SôngPhổ Khiết Tuyền Giản, được môn giải thoát, hiện khắp trước tất cả chúng sinh, khiến cho họ vĩnh viễn lìa phiền não.
        Chủ Thần SôngLy Trần Tịnh Nhãn, được môn giải thoát, dùng đại bi phương tiện, quét sạch các hoặc trần cấu của tất cả chúng sinh.
      Chủ Thần SôngThập Phương Biến Hống, được môn giải thoát, luôn vang ra âm thanh lợi ích chúng sinh.
      Chủ Thần SôngPhổ Cứu Hộ Chúng Sinh, được môn giải thoát, ở trong tất cả hàm thức, luôn luôn khởi từ bi không não hại.
      Chủ Thần SôngVô Nhiệt Tịnh Quang, được môn giải thoát, khắp thị hiện tất cả căn lành mát mẻ.
      Chủ Thần SôngPhổ Sinh Hoan Hỷ, được môn giải thoát, tu hành bố thí đầy đủ, khiến cho tất cả chúng sinh, vĩnh viễn lìa xan tham và chấp trước.
      Chủ Thần SôngQuảng Ðức Thắng Thành, được môn giải thoát, làm tất cả ruộng phước hoan hỷ.
        Chủ Thần SôngQuang Chiếu Phổ Thế, được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh, ai tạp nhiễm thì được thanh tịnh, ai sân độc thì được hoan hỷ.
      Chủ Thần SôngHải Ðức Quang Minh, được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh vào biển giải thoát, luôn luôn được đầy đủ sự vui sướng.

      Bấy giờ, Chủ Thần SôngPhổ Phát Tấn Lưu, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Chủ Thần Sông, mà nói bài kệ rằng:
      Như Lai thuở xưa vì chúng sinh
      Tu hành biển pháp vô biên hạnh
      Như mưa thuấm nhuần dứt nóng bức
      Diệt phiền não nhiệt của chúng sinh.
      Khó nói Phật vô lượng kiếp xưa
      Dùng nguyện quang minh tịnh thế gian
      Những ai thành thục khiến khai ngộ
      Sở ngộ này của Phổ Khiết Thần.
      Ðại bi phương tiện đồng chúng sinh
      Ðều hiện trước họ thường hóa dụ
      Khiến cho tiêu sạch dơ phiền não
      Tịnh Nhãn thấy được sinh vui mừng.
        Phật diễn diệu âm thảy đều nghe
      Chúng sinh vui thích tâm hoan hỷ
      Ðều khiến trừ sạch vô lượng khổ
      Giải thoát này của Biến Hống Thần.
        Xưa Phật tu tập hạnh bồ đề
      Vì lợi chúng sinh vô lượng kiếp
      Thế nên quang minh khắp thế gian
      Hộ Thần nghĩ nhớ sinh hoan hỷ.
      Xưa Phật tu hành vì chúng sinh
      Ðủ thứ phương tiện khiến thành thục
       Tịnh khắp biển phước trừ các khổ
      Vô Nhiệt thấy được tâm hớn hở.
      Thí môn rộng lớn vô cùng tận
      Tất cả chúng sinh đều lợi ích
      Khiến cho người thấy không tham chấp
      Sở ngộ này của Phổ Hỷ Thần.
      Xưa Phật tu hành thật phương tiện
      Thành tựu vô biên biển công đức
      Khiến cho người thấy đều vui mừng
      Thắng Tràng Thần ngộ được môn này.
      Chúng sinh nhiễm ô đều thanh tịnh
      Tất cả oán hại sinh từ bi
      Nên được quang chiếu đầy hư không
      Phổ Thế Hà Thần thấy hoan hỷ.
      Phật là ruộng phước biển công đức
      Khiến cho hết thảy lìa điều ác
      Cho đến thành tựu đại bồ đề
      Giải thoát này của Hải Quang Thần.

        Lại nữa, Chủ Thần Ngũ CốcNhu Nhuyến Thắng Vị, được môn giải thoát, làm cho tất cả chúng sinh được pháp từ vị, khiến cho thành tựu thân Phật.
      Chủ Thần Ngũ CốcThời Hoa Tịnh Quang, được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh, thọ vui sướng rộng lớn.
        Chủ Thần Ngũ CốcSắc Lực Dũng Kiện, được môn giải thoát, dùng tất cả pháp môn viên mãn, tịnh các cảnh giới.
        Chủ Thần Ngũ CốcTăng Ích Tinh Khí, được môn giải thoát, thấy sức đại bi vô lượng thần thông biến hóa của Phật.
      Chủ Thần Ngũ CốcPhổ Sinh Căn Quả, được môn giải thoát, hiện khắp ruộng phước của Phật, khiến cho hạt giống trồng xuống không hư hoại.
      Chủ Thần Ngũ CốcDiệu Nghiêm Hoàn Kế, được môn giải thoát, khiến khắp chúng sinh phát hoa tịnh tín.
      Chủ Thần Ngũ CốcNhuận Trạch Tịnh Hoa, được môn giải thoát, đại từ thương xót cứu độ các chúng sinh, khiến cho họ tăng trưởng biển phước đức.
      Chủ Thần Ngũ CốcThành Tựu Diệu Hương, được môn giải thoát, rộng khai thị tất cả pháp môn tu hành.
      Chủ Thần Ngũ CốcKiến Giả Ái Lạc, được môn giải thoát, khiến tất cả chúng sinh trong pháp giới, bỏ lìa giải đãi ưu não các ác, thảy đều sinh ra thanh tịnh.
        Chủ Thần Ngũ CốcLy Cấu Quang Minh, được môn giải thoát, quán sát căn lành của tất cả chúng sinh, theo căn cơ mà thuyết pháp, khiến cho chúng hội đều hoan hỷ đầy đủ.
        Bấy giờ, Chủ Thần Ngũ CốcNhu Nhuyến Thắng Vị, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Chủ Thần Ngũ Cốc, mà nói bài kệ rằng:
        Như Lai biển công đức vô thượng
      Hiện đèn sáng chiếu khắp thế gian
      Tất cả chúng sinh đều cứu hộ
      Thảy đều an lạc không sót thừa.
      Công đức Thế Tôn không bờ mé
      Chúng sinh nghe được chẳng luống qua
      Ðều khiến lìa khổ thường an vui
      Ðây là sở nhập của Thời Hoa.
        Thiện Thệ các lực đều viên mãn
      Công đức trang nghiêm hiện thế gian
      Tất cả chúng sinh đều điều phục
      Pháp này Dũng Lực chứng đắc được.
      Xưa Phật tu hành biển đại bi
      Tâm Phật niệm niệm đồng thế gian
      Cho nên thần thông vô cùng tận
        Tăng Ích Tinh Khí quán thấy được.
          Phật thường hiện tiền khắp thế gian
        Tất cả phương tiện chẳng luống qua
      Ðều tịnh chúng sinh các hoặc não
      Giải thoát này của Phổ Sinh Thần.
        Phật là biển trí của thế gian
      Phóng tịnh quang minh chiếu hết thảy
      Tin hiểu rộng lớn đều sinh ra
      Diệu Nghiêm Kế Thần thấu rõ được.
        Như Lai quán thế khởi tâm từ
      Vì lợi chúng sinh mà xuất hiện
      Mở bày yên vui đạo tối thắng
      Giải thoát này của Tịnh Hoa Thần.
        Thiện Thệ tu tập hạnh thanh tịnh
      Dưới cội bồ đề diễn nói đủ
      Như vậy giáo hóa khắp mười phương
      Sự nghe thọ này của Diệu Hương.
      Phật trong tất cả các thế gian
      Ðều khiến hết lo sinh vui mừng
      Hết thảy căn dục đều tịnh trị
      Khả Ái Lạc Thần ngộ vào được.
      Như Lai xuất hiện trong thế gian
        Quán khắp sở thích của chúng sinh
        Ðủ thứ phương tiện khiến thành thục
      Giải thoát này của Tịnh Quang Thần.

        Lại nữa, Chủ Thần Dược Cát Tường, được môn giải thoát, quán khắp tất cả tâm chúng sinh mà siêng nhiếp thủ.
        Chủ Thần Dược Chiên Ðàn Lâm, được môn giải thoát, dùng quang minh nhiếp thủ chúng sinh, khiến cho người thấy được chẳng luống qua.
        Chủ Thần Dược Ly Trần Quang Minh, được môn giải thoát, dùng tịnh phương tiện, diệt tất cả phiền não của chúng sinh.
        Chủ Thần Dược Danh Xưng Phổ Văn, được môn giải thoát, dùng tiếng đồn lớn làm tăng trưởng vô biên biển căn lành.
      Chủ Thần Dược Mao Khổng Hiện Quang, được môn giải thoát, đại bi tràng chạy nhanh đến tất cả cảnh giới bệnh.
      Chủ Thần Dược Phá Ám Thanh Tịnh, được môn giải thoát, chữa trị tất cả chúng sinh mù tối, khiến cho khai mở mắt trí huệ thanh tịnh.
      Chủ Thần Dược Phổ Phát Hống Thanh, được môn giải thoát, hay diễn âm thanh của Phật, nói nghĩa sai biệt của các pháp.
        Chủ Thần Dược Tế Nhật Quang Tràng, được môn giải thoát, làm thiện tri thức cho tất cả chúng sinh, khiến cho người thấy đều sinh căn lành.
      Chủ Thần Dược Minh Kiến Thập Phương, được môn giải thoát, thanh tịnh đại bi tạng, hay dùng phương tiện, khiến cho chúng sinh, sinh tâm tin hiểu.
      Chủ Thần Dược Phổ Phát Oai Quang, được môn giải thoát, phương tiện khiến cho họ niệm Phật, để tiêu diệt bệnh tật của tất cả chúng sinh.

      Bấy giờ, Chủ Thần Dược Cát Tường, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Chủ Thần Dược, mà nói bài kệ rằng:
        Trí tuệ Như Lai không nghĩ bàn
      Ðều biết tất cả tâm chúng sinh
      Hay dùng đủ thứ sức phương tiện
      Diệt sạch quần mê vô lượng khổ.
      Ðại hùng khéo léo khó dò lường
      Phàm có làm gì chẳng luống qua
       Ðều khiến chúng sinh diệt các khổ
        Chiên Ðàn Lâm Thần ngộ như thế.
      Ông quán các Phật pháp như thế
      Thuở xưa siêng tu vô lượng kiếp
       Mà trong các cõi chẳng chấp trước
        Ly Trần Quang Thần vào môn này.
       Phật trăm ngàn kiếp khó gặp được
      Nếu ai thấy được và nghe danh
      Thảy đều lợi ích chẳng luống qua
      Môn này Phổ Xưng Thần thấu rõ.
        Trong mỗi lỗ lông của Như Lai
        Ðều phóng quang minh diệt các nạn
        Phiền não thế gian đều khiến sạch
      Môn này Hiện Quang Thần vào được.
        Tất cả chúng sinh ngu si mù
      Hoặc nghiệp các khổ vô lượng biệt
      Phật đều trừ sạch khai trí huệ
       Như thế Phá Ám Thần thấy được.
          Tiếng nói Như Lai không hạn lượng
      Khai mở tất cả biển pháp môn
      Chúng sinh nghe được đều hiểu rõ
      Môn giải thoát này của Ðại Âm.
        Ông quán Phật trí khó nghĩ bàn
      Hiện khắp các cõi cứu quần sinh
      Khiến cho người thấy được cảm hóa
      Ðây sở ngộ của Tế Nhật Tràng.
        Như Lai đại bi biển phương tiện
      Vì lợi thế gian mà xuất hiện
      Rộng mở chánh đạo dạy chúng sinh
      Kiến Thập Phương Thần thông đạt được.
        Như Lai khắp phóng đại quang minh
       Chiếu soi khắp tất cả mười phương
      Khiến chúng niệm Phật sinh công đức
      Giải thoát này của Phát Oai Quang.
                 
      Lại nữa, Chủ Thần RừngBố Hoa Như Vân, được môn giải thoát, trí hải tạng rộng lớn vô biên.
        Chủ Thần RừngDiệu Cán Thư Quang, được môn giải thoát, tu trị khắp thanh tịnh rộng lớn.
        Chủ Thần RừngSinh Nhạ Phát Diệu, được môn giải thoát, tăng trưởng các thứ mầm niềm tin thanh tịnh.
        Chủ Thần RừngCát Tường Tịnh Diệp, được môn giải thoát, tất cả công đức thanh tịnh trang nghiêm tụ.
        Chủ Thần RừngThuỳ Bố Diễm Tạng, được môn giải thoát, phổ môn thanh tịnh, môn giải thoát tu trị khắp thanh tịnh huệ, luôn du lãm khắp cùng pháp giới.
        Chủ Thần RừngDiệu Trang Nghiêm Quang, được môn giải thoát, biết khắp tất cả biển hạnh của chúng sinh, mà giăng bủa mây pháp.
        Chủ Thần RừngKhả Ý Lôi Thanh, được môn giải thoát, nhẫn thọ tất cả tiếng nói bất như ý, diễn nói âm thanh thanh tịnh.
        Chủ Thần RừngHương Quang Phổ Biến, được môn giải thoát, hiện khắp mười phương những cảnh giới hạnh môn, rộng lớn tu hành trong quá khứ.
        Chủ Thần RừngDiệu Quang Hướng Diệu, được môn giải thoát, dùng tất cả pháp công đức nhiêu ích tất cả thế gian.
        Chủ Thần RừngHoa Quả Quang Vị, được môn giải thoát, hay khiến cho tất cả chúng sinh, đều thấy Phật xuất hiện ra đời, thường cung kính niệm chẳng quên trang nghiêm công đức tạng.

      Bấy giờ, Chủ Thần RừngBố Hoa Như Vân, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Chủ Thần Rừng, mà nói bài kệ rằng:
        Xưa Phật tu tập hạnh bồ đề
      Phước đức trí huệ đều viên mãn
      Tất cả các lực đều đầy đủ
      Phóng đại quang minh hiện ra đời.
      Cửa bi vô lượng đồng chúng sanh
      Thuở xưa Như Lai khắp tịnh trị
      Cho nên hay lợi ích cho đời
      Ðây sở ngộ của Diệu Cán Thần.
        Nếu có chúng sinh gặp được Phật
      Ðều khiến họ vào biển tin sâu
      Mở bày tất cả đạo Như Lai
      Giải thoát này của Diệu Nhạ Thần.
        Một lỗ lông tụ các công đức
      Biển kiếp tuyên dương không hết được
      Chư Phật phương tiện khó nghĩ bàn
      Tịnh Diệp thấu rõ nghĩa lý này.
        Tôi nhớ Như Lai thuở quá khứ
      Cúng dường bụi cõi vô lượng Phật
      Mỗi chỗ đức Phật trí sáng dần
      Ðây sở ngộ của Diễm Tạng Thần.
        Tất cả chúng sinh các biển hạnh
      Thế Tôn một niệm đều biết rõ
      Trí vô ngại rộng lớn như thế
      Diệu Trang Nghiêm Thần ngộ vào được.
        Hằng diễn Như Lai tịch diệu âm
      Khắp sinh hoan hỷ không sánh được
      Tùy sở thích hiểu đều khiến ngộ
      Ðây pháp tu hành của Lôi Âm.
        Như Lai thị hiện đại thần thông
      Mười phương cõi nước khắp hết thảy
      Xưa Phật tu hành đều khiến thấy
      Phổ Hương Quang Thần vào môn này.
      Chúng sinh xiểm nịnh chẳng tu đức
      Mê hoặc trầm luân trong sinh tử
      Vì họ xiển minh các trí đạo
      Ðây sở thấy của Diệu Quang Thần.
        Phật vì chúng sinh nghiệp chướng nặng
      Trải qua ức kiếp mới xuất hiện
      Khiến cho họ thường gặp được Phật
        Ðây vị Quang Thần quán sát được.

      Lại nữa, Chủ Thần Núi Bảo Phong Khai Hoa, được môn giải thoát, nhập vào đại tịch định quang minh.
        Chủ Thần Núi Hoa Lâm Diệu Kế, được môn giải thoát, tu tập từ thiện căn, thành thục số chúng sinh không thể nghĩ bàn.
        Chủ Thần Núi Cao Tràng Phổ Chiếu, được môn giải thoát, quán sát tất cả tâm sở thích của chúng sinh, để nghiêm tịnh các căn.
        Chủ Thần Núi Ly Trần Bảo Kế, được môn giải thoát, trong vô biên biển kiếp siêng tinh tấn chẳng nhàm mỏi.
        Chủ Thần Núi Quang Chiếu Thập Phương, được môn giải thoát, dùng vô biên công đức quang minh khắp giác ngộ.
        Chủ Thần Núi Ðại Lực Quang Minh, được môn giải thoát, hay tự thành thục, lại khiến cho chúng sinh bỏ lìa hạnh ngu mê.
        Chủ Thần Núi Oai Quang Phổ Thắng, được môn giải thoát, cứu tất cả mọi sự khổ, khiến cho chẳng còn dư thừa.
        Chủ Thần Núi Vi Mật Quang Luân, được môn giải thoát, diễn nói giáo pháp quang minh, hiển thị tất cả công đức của Như Lai.
        Chủ Thần Núi Phổ Nhãn Hiện Kiến, được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh, cho đến ở trong mộng cũng tăng trưởng căn lành.
        Chủ Thần Núi Kim Cang Kiên Cố Nhãn, được môn giải thoát, xuất hiện vô biên biển đại nghĩa lý.

        Bấy giờ, Chủ Thần Núi Bảo Phong Khai Hoa, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Chủ Thần Núi, mà nói bài kệ rằng:
        Xưa tu thắng hạnh không bờ mé
      Nên được thần thông cũng vô lượng
      Pháp môn rộng mở như số bụi
      Ðều khiến chúng sinh thâm ngộ hỷ.
        Các tướng nghiêm thân khắp thế gian
      Quang minh lỗ lông đều thanh tịnh
      Ðại từ phương tiện bày tất cả
      Hoa Lâm Diệu Kế ngộ môn này.
          Thân Phật hiện khắp không bờ mé
        Mười phương thế giới đều sung mãn
        Các căn nghiêm tịnh thấy được vui
      Pháp này Cao Tràng Ngộ vào được.
        Nhiều kiếp siêng tu chẳng giải đãi
      Chẳng nhiễm thế pháp như hư không
      Ðủ thứ phương tiện hóa quần sinh
      Ngộ pháp môn này tên Bảo Kế.
      Chúng sinh mù tối vào đường hiểm
      Phật thương xót họ phóng quang minh
      Khiến khắp thế gian ngủ tỉnh dậy
      Oai Quang ngộ được sinh hoan hỷ.
        Xưa trong các cõi rộng tu hành
      Cúng dường bụi cõi vô số Phật
      Khiến chúng sinh thấy phát nguyện lớn
      Môn này Ðịa Ðại Lực ngộ được.
        Thấy các chúng sinh trôi nổi khổ
      Tất cả nghiệp chướng luôn trói che
      Dùng trí huệ quang diệt trừ sạch
      Giải thoát này của Phổ Thắng Thần.
        Trong mỗi lỗ lông vang diệu âm
      Tùy tâm chúng sinh khen chư Phật
      Thảy khắp mười phương vô lượng kiếp
      Quang Luân Thần vào được môn này.
        Khắp mười phương Phật đều hiện tiền
      Ðủ thứ phương tiện nói diệu pháp
      Rộng ích chúng sinh các biển hạnh
      Sở ngộ này của Hiện Kiến Thần.
        Pháp môn như biển vô biên lượng
      Một âm nói ra khiến hiểu rõ
      Trong tất cả kiếp nói chẳng hết
      Kim Cang Mục vào phương tiện này.

        Lại nữa, Chủ Thần ĐấtPhổ Ðức Tịnh Hoa, được môn giải thoát, dùng tâm từ bi, niệm niệm quán sát khắp tất cả chúng sinh.
        Chủ Thần ĐấtKiên Phước Trang Nghiêm, được môn giải thoát, hiện khắp tất cả chúng sinh phước đức lực.
        Chủ Thần ĐấtDiệu Hoa Nghiêm Thụ, được môn giải thoát, khắp vào các pháp, sinh ra tất cả cõi Phật trang nghiêm.
        Chủ Thần ĐấtPhổ Tán Chúng Bảo, được môn giải thoát, tu tập đủ thứ các tam muội, khiến cho chúng sinh tiêu trừ chướng cấu.
        Chủ Thần ĐấtTịnh Mục Quán Thời, được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh thường du hí khoái lạc.
        Chủ Thần ĐấtKim Sắc Diệu Nhãn, được môn giải thoát, thị hiện tất cả thân thanh tịnh, để điều phục chúng sinh.
        Chủ Thần ĐấtHương Mao Phát Quang, được môn giải thoát, biết rõ biển công đức của tất cả chư Phật có đại oai lực.
        Chủ Thần ĐấtTịch Âm Duyệt Ý, được môn giải thoát, khắp nhiếp trì biển lời nói âm thanh của tất cả chúng sinh.
        Chủ Thần ĐấtDiệu Hoa Toàn Kế, được môn giải thoát, sung mãn cõi Phật lìa tính cấu bẩn.
        Chủ Thần ĐấtKim Cang Phổ Trì, được môn giải thoát, pháp luân của tất cả chư Phật nhiếp trì khắp xuất hiện.

        Bấy giờ, Chủ Thần ĐấtPhổ Ðức Tịnh Hoa, nương oai lực của Phật, quán sát tất cả chúng Chủ Thần Đất, mà nói bài kệ rằng:
        Thuở xưa Như Lai trong niệm niệm
      Môn đại từ bi không thể nói
      Tu hành như thế không ngừng nghỉ
      Nên được thân kiên cố bất hoại.
        Ba đời chúng sinh và Bồ Tát
      Hết thảy tất cả các phước tụ
      Ðều thấy trong lỗ lông Như Lai
      Phước Nghiêm thấy rồi sinh hoan hỷ.
      Tam ma địa tịch tĩnh rộng lớn
      Không sinh không diệt không đến đi
      Nghiêm tịnh cõi nước bày chúng sinh
      Giải thoát này của Thụ Hoa Thần.
        Thuở quá khứ Phật tu các hạnh
      Muốn khiến chúng sinh tiêu chướng nặng
      Chủ Ðịa Thần Phổ Tán Chúng Bảo
       Thấy Giải thoát này sinh hoan hỷ.
        Cảnh giới Như Lai chẳng bờ mé
      Niệm niệm hiện khắp trong thế gian
        Chủ Ðịa Thần Tịnh Mục Quán Thời
       Thấy Phật tu hành tâm vui mừng.
        Diệu âm vô hạn không nghĩ bàn
      Khắp vì chúng sinh diệt phiền não
      Kim Sắc Nhãn Thần tỏ ngộ được
      Thấy Phật vô biên thắng công đức.
        Hết thảy hình sắc đều hóa hiện
      Mười phương pháp giới đều sung mãn
      Hương Mao Phát Quang thường thấy Phật
      Như thế hóa khắp các chúng sinh.
        Diệu âm khắp cùng trong mười phương
      Trong vô lượng kiếp vì chúng nói
      Duyệt Ý Ðịa Thần tâm thấu đạt
      Nghe được lời Phật rất kính vui.
        Lỗ lông Phật sinh mây hương diễm
        Tùy tâm chúng sinh khắp thế gian
        Hết thảy thấy được đều thành thục
      Môn này Hoa Toàn quán sát được.
         Cứng chắc khó hoại như kim cang
       Không thể khuynh động như Tu Di
      Thân Phật như thế nơi thế gian
      Phổ Trì thấy được sinh hoan hỷ.

        Lại nữa, Chủ Thần Thành Bảo Phong Quang Diệu, được môn giải thoát, phương tiện lợi ích chúng sinh.
        Chủ Thần Thành Diệu Nghiêm Cung Ðiện, được môn giải thoát, biết căn tánh của chúng sinh, giáo hóa khiến cho họ thành thục.
        Chủ Thần Thành Thanh Tịnh Hỷ Bảo, được môn giải thoát, thường hoan hỷ, khiến cho tất cả chúng sinh thọ các phước đức.
        Chủ Thần Thành Ly Ưu Thanh Tịnh, được môn giải thoát, cứu các sự sợ hãi đại bi tạng.
        Chủ Thần Thành Hoa Ðăng Diễm Nhãn, được môn giải thoát, khắp thấu rõ đại trí huệ.
        Chủ Thần Thành Diễm Tràng Minh Hiện, được môn giải thoát, phương tiện thị hiện khắp.
        Chủ Thần Thành Thịnh Phước Oai Quang, được môn giải thoát, khắp quán sát tất cả chúng sinh, khiến cho họ tu biển phước đức rộng lớn.
        Chủ Thần Thành Tịnh Quang Minh Thân, được môn giải thoát, khai ngộ tất cả những chúng sinh ngu tối.
        Chủ Thần Thành Hương Tràng Trang Nghiêm, được môn giải thoát, quán sát sức tự tại của Như Lai, khắp điều phục chúng sinh thế gian.
        Chủ Thần Thành Bảo Phong Quang Mục, được môn giải thoát, hay dùng đại quang minh, để phá trừ núi chướng ngại của tất cả chúng sinh.

        Bấy giờ, Chủ Thần Thành Bảo Phong Quang Diệu, nương oai lực của đức Phật, quán sát tất cả chúng Chủ Thần Thành, mà nói bài kệ rằng:
        Ðạo Sư như thế không nghĩ bàn
      Quang minh chiếu khắp trong mười phương
      Chúng sinh hiện tiền đều thấy Phật
      Giáo hóa thành thục vô lượng số.
        Các căn chúng sinh đều khác nhau
      Phật đều biết rõ chẳng sót thừa
      Chủ Thành Thần Diệu Nghiêm Cung Ðiện
      Vào pháp môn này tâm vui mừng.
        Như Lai tu hành vô lượng kiếp
      Thuở xưa hộ trì pháp chư Phật
      Ý thường thừa cử sinh hoan hỷ
      Diệu Bảo Thành Thần ngộ môn này.
      Thuở xưa Như Lai đã diệt trừ
      Tất cả sợ hãi của chúng sinh
      Mà luôn từ bi đối với họ
      Ðây Ly Ưu Thần tâm ngộ vui.
        Trí Phật rộng lớn chẳng bờ mé
       Ví như hư không không thể lường
        Hoa Mục Thành Thần tỏ ngộ được
      Tu học diệu huệ của Như Lai.
        Sắc tướng Như Lai đồng chúng sinh
      Tùy họ ưa thích đều khiến thấy
      Diễm Tràng Minh Hiện tâm ngộ được
      Tu phương tiện này sinh hoan hỷ.
        Xưa Như Lai tu các biển phước
      Thanh tịnh rộng lớn không bờ mé
      Phước Ðức Tràng Quang nơi môn này
      Quán sát tỏ ngộ tâm vui mừng.
        Chúng sinh ngu mê trong các cõi
      Như kẻ đui mù chẳng thấy gì
      Phật vì lợi ích hiện ra đời
      Thanh Tịnh Quang Thần vào môn này.
      Như Lai tự tại chẳng bờ mé
       Như mây khắp cùng trong thế gian
        Cho đến trong mộng cũng điều phục
      Môn này Hương Tràng quán sát thấy.
        Chúng sinh ngu tối như đui mù
      Ðủ thứ chướng cái trói che đậy
       Phật quang chiếu phá khai trí huệ
        Bảo Phong Thần vào được môn này.

        Lại nữa, Thần Ðạo Tràng Tịnh Trang Nghiêm Tràng, được môn giải thoát, xuất hiện cúng dường Phật rộng lớn, đồ trang nghiêm thệ nguyện lực.
      Thần Ðạo Tràng Tu Di Bảo Quang, được môn giải thoát, hiện ở trước tất cả chúng sinh, để thành tựu hạnh bồ đề rộng lớn.
        Thần Ðạo Tràng Lôi Âm Tràng Tướng, được môn giải thoát, tùy tâm sở thích của tất cả chúng sinh, khiến cho họ thấy Phật ở trong mộng, để vì họ thuyết pháp. 
      Thần Ðạo Tràng Vũ Hoa Diệu Nhãn, được môn giải thoát, hay mưa xuống tất cả các báu vật trang nghiêm khó xả bỏ.
        Thần Ðạo Tràng Thanh Tịnh Diễm Hình, được môn giải thoát, hay hiện đạo tràng vi diệu trang nghiêm, rộng độ chúng sinh, khiến cho họ thành thục.
        Thần Ðạo Tràng Hoa Anh Thuỳ Kế, được môn giải thoát, tuỳ thuận căn cơ thuyết pháp, khiến cho chúng sinh sinh chánh niệm.
        Thần Ðạo Tràng Vũ Bảo Trang Nghiêm, được môn giải thoát, hay dùng biện tài mưa xuống khắp vô biên pháp hoan hỉ.
        Thần Ðạo Tràng Dũng Mãnh Hương Nhãn, được môn giải thoát, rộng khen ngợi công đức của chư Phật.
      Thần Ðạo Tràng Kim Cang Thải Vân, được môn giải thoát, thị hiện vô biên cây sắc tướng, để trang nghiêm đạo tràng. 
        Thần Ðạo Tràng Liên Hoa Quang Minh, được môn giải thoát, dưới cội bồ đề tĩnh lặng không động, mà sung mãn khắp mười phương.
        Thần Ðạo Tràng Diệu Quang Chiếu Diệu, được môn giải thoát, hiển bày đủ thứ lực của Như Lai.

        Bấy giờ, Thần Ðạo Tràng Tịnh Trang Nghiêm Tràng, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Thần Ðạo Tràng, mà nói bài kệ rằng:
        Tôi nhớ Như Lai thuở xa xưa
      Trong vô lượng kiếp siêng tu hành
      Chư Phật ra đời đều cúng dường
      Nên được công đức như hư không.
        Xưa Phật tu hành vô tận thí
      Ðồng số hạt bụi vô lượng cõi
      Tu Di Quang Chiếu Bồ Ðề Thần
      Nhớ nghĩ Thiện Thệ tâm hoan hỉ.
        Sắc tướng Như Lai không cùng tận
      Biến hoá lưu khắp tất cả cõi
      Cho đến trong mộng thường thị hiện
       Lôi Tràng thấy được sinh hoan hỉ.
        Xưa tu hạnh xả vô lượng kiếp
      Xả mắt khó xả nhiều như biển
      Hạnh xả như thế vì chúng sinh
      Diệu Nhãn Thần ngộ được môn nầy.
        Vô biên sắc tướng mây báu đẹp
      Hiện bồ đề tràng khắp thế gian
      Ðạo Tràng Thần Diễm Hình Thanh Tịnh
      Thấy Phật tự tại sinh hoan hỉ.
        Chúng sinh biển hạnh chẳng bờ mé
       Phật tiêu diệt khắp rưới mưa pháp
      Tuỳ căn tánh họ trừ nghi hoặc
      Hoa Anh ngộ được tâm hoan hỉ.
        Vô lượng pháp môn nghĩa khác nhau
      Biện tài như biển đều vào được
      Ðạo Tràng Thần Vũ Bảo Nghiêm Cụ
       Trong mỗi tâm niệm luôn như thế.
        Trong bất khả thuyết tất cả cõi
      Dùng hết lời lẽ khen ngợi Phật
       Nên được tiếng khen đại công đức
        Dũng Nhãn Thần nghĩ nhớ môn nầy.
        Ðủ thứ cây sắc tướng vô biên
      Hiện khắp dưới cội bồ đề vương
      Kim Cang Thải Vân ngộ môn nầy
      Thường quán đạo thụ sinh hoan hỉ.
        Mười phương bờ mé bất khả đắc
      Phật ngồi đạo tràng trí cũng vậy
      Liên Hoa Bộ Quang tịnh tín tâm
      Vào giải thoát này rất vui mừng.
        Tất cả đạo tràng vang diệu âm
      Khen Phật sức thanh tịnh khó nghĩ
      Và còn thành tựu các nhân hạnh
      Ðây Diệu Quang Thần nghe thọ được.

      Lại nữa, Thần Túc Hành Bảo Ấn Thủ, được môn giải thoát, mưa khắp các báu sinh hoan hỉ rộng lớn.
        Thần Túc Hành Liên Hoa Quang, được môn giải thoát, thị hiện thân Phật, ngồi trên tất cả tòa hoa sen quang sắc, khiến cho ai thấy cũng đều hoan hỷ.
        Thần Túc Hành Tối Thắng Hoa Kế, được môn giải thoát, trong mỗi mỗi tâm niệm, kiến lập chúng hội đạo tràng của tất cả Như Lai.
        Thần Túc Hành Nhiếp Chư Thiện Kiến, được môn giải thoát, dở chân cất bước, điều phục được vô biên chúng sinh.
        Thần Túc Hành Diệu Bảo Tinh Tràng, được môn giải thoát, trong niệm niệm hóa hiện ra đủ thứ lưới hoa sen quang minh, mưa xuống khắp các thứ châu báu, vang ra âm thanh vi diệu.
        Thần Túc Hành Lạc Thổ Diệu Âm, được môn giải thoát, sinh ra vô biên biển hoan hỷ.
        Thần Túc Hành Chiên Ðàn Thụ Quang, được môn giải thoát, dùng gió thơm giác ngộ khắp tất cả chúng hội đạo tràng.
        Thần Túc Hành Liên Hoa Quang Minh, được môn giải thoát, tất cả lỗ chân lông đều phóng quang minh, diễn nói pháp âm vi diệu.
        Thần Túc Hành Vi Diệu Quang Minh, được môn giải thoát, khắp thân Phật phóng ra đủ thứ lưới quang minh, chiếu sáng khắp mười phương.
        Thần Túc Hành Tích Tập Diệu Hoa, được môn giải thoát, khai ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho sinh biển căn lành.

        Bấy giờ, Thần Túc Hành Bảo Ấn Thủ, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Thần Túc Hành, rồi nói bài kệ rằng: 
        Xưa vô lượng kiếp Phật tu hành
      Cúng dường tất cả các Như Lai
      Tâm luôn vui mừng chẳng nhàm mỏi
      Hạnh môn sâu lớn như biển cả.
        Niệm niệm thần thông không thể lường
      Hóa hiện hoa sen đủ thứ hương
      Phật ngồi trên đó du vãng khắp 
      Hồng Sắc Quang Thần nhìn thấy được.
        Pháp chư Phật Như Lai như vậy
      Chúng hội rộng lớn khắp mười phương
      Thần thông hiện khắp không nghĩ bàn
      Tối Thắng Hoa Thần thấy môn này.
          Mười phương cõi nước khắp mọi nơi
      Trong sự dở chân hoặc hạ chân
       Thảy đều thành tựu các quần sinh
        Thiện Kiến Thần ngộ được môn này.
        Hiện thân khắp như số chúng sinh
      Mỗi mỗi thân hình đầy pháp giới
      Ðều phóng tịnh quang mưa các báu
        Tinh Tràng vào được giải thoát này.
        Cảnh giới Như Lai không bờ mé
      Khắp rưới mưa pháp đều sung mãn
       Chúng hội thấy Phật sinh hoan hỷ
       Ðây chỗ thấy của Diệu Âm Thanh.
         Âm thanh của Phật đồng hư không
      Tất cả âm thanh đều ở trong
      Ðiều phục khắp hết thảy chúng sinh
        Chiên Ðàn nghe thọ được như vậy.
        Tất cả lỗ lông vang hóa âm
      Xiển dương danh hiệu Phật ba đời
      Ai nghe âm này đều hoan hỷ
      Liên Hoa Quang Thần thấy như vậy.
          Thân Phật biến hiện không nghĩ bàn
      Tất cả sắc tướng như biển cả
      Tùy tâm chúng sinh đều khiến thấy
       Ðây sở đắc của Diệu Quang Minh.
        Mười phương khắp hiện đại thần thông
      Tất cả chúng sinh đều khai ngộ
      Chúng Diệu Hoa Thần nơi pháp này
      Thấy rồi tâm sinh đại hoan hỷ.

        Lại nữa, Thần Thân Chúng Tịnh Hỷ Cảnh Giới, được môn giải thoát, nhớ biển thệ nguyện thuở xưa của Phật.
      Thần Thân Chúng Quang Chiếu Thập Phương, được môn giải thoát, quang minh chiếu khắp vô biên thế giới.
        Thần Thân Chúng Hải Âm Ðiều Phục, được môn giải thoát, âm thanh lớn giác ngộ khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ hoan hỷ mà điều phục được.
        Thần Thân Chúng Tịnh Hoa Nghiêm Kế, được môn giải thoát, thân như hư không, chu biến trụ khắp pháp giới.
        Thần Thân Chúng Vô Lượng Oai Nghi, được môn giải thoát, mở bày cho tất cả chúng sinh cảnh giới của chư Phật.
        Thần Thân Chúng Tối Thắng Quang Nghiêm, được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh, đói thiếu được đầy đủ sắc lực.
        Thần Thân Chúng Tịnh Quang Hương Vân, được môn giải thoát, trừ phiền não dơ bẩn của tất cả chúng sinh.
      Thần Thân Chúng Thủ Hộ Nhiếp Trì, được môn giải thoát, chuyển được nghiệp ma ngu si của tất cả chúng sinh.
        Thần Thân Chúng Phổ Hiện Nhiếp Hóa, được môn giải thoát, ở trong khắp tất cả cung điện của thế chủ, hiển bày tướng trang nghiêm.
        Thần Thân Chúng Bất Ðộng Quang Minh, được môn giải thoát, nhiếp khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ sinh căn lành thanh tịnh.

        Bấy giờ, Thần Thân Chúng Tịnh Hỷ Cảnh Giới, nương oai lực của đức Phật, quán sát tất cả đại chúng Thần Thân Chúng, rồi nói bài kệ rằng:
        Tôi nhớ Tu Di bụi kiếp trước
      Có Phật Diệu Quang hiện ra đời
      Thế Tôn ở chỗ Như Lai đó
      Phát tâm cúng dường tất cả Phật.
        Thân Như Lai phóng đại quang minh
      Quang đó sung mãn khắp pháp giới
        Chúng sinh gặp được tâm điều phục
      Ðây chỗ thấy của Chiếu Phương Thần.
      Tiếng Như Lai chấn mười phương cõi
      Tất cả lời lẽ đều viên mãn
      Giác khắp quần sinh chẳng thừa sót
        Ðiều Phục nghe được tâm vui mừng.
        Thân Phật thanh tịnh thường vắng lặng
      Hiện khắp sắc tướng vô các tướng
      Trụ khắp như vậy nơi thế gian
      Ðây chỗ nhập của Tịnh Hoa Thần.
      Ðạo sư như vậy không nghĩ bàn
      Tùy tâm chúng sinh đều khiến thấy
      Hoặc ngồi hoặc đi hoặc khi đứng
      Vô Lượng Oai Nghi ngộ môn này.
        Trăm ngàn kiếp khó gặp được Phật
      Ra đời lợi ích được tự tại
      Khiến đời đều lìa khổ bần cùng
      Tối Thắng Quang Nghiêm vào môn này.
        Mỗi mỗi tướng răng của Như Lai
      Khắp phóng mây thơm đèn sáng rực
      Tiêu diệt tất cả hoặc chúng sinh
      Ly Cấu Vân Thần thấy như vậy.
        Chúng sinh nhiễm hoặc nên chướng nặng
      Cứ theo đường ma lưu chuyển luôn
      Như Lai mở bày đường giải thoát
      Thủ Hộ Chấp Trì ngộ vào được.
        Tôi quán sức tự tại của Phật
      Quang bủa pháp giới đều sung mãn
      Nơi cung điện vua hóa chúng sinh
      Cảnh giới này của Phổ Hiện Thần.
        Chúng sinh mê vọng đủ thứ khổ
      Phật ở trong đó thường cứu hộ
      Ðều khiến diệt hoặc sinh vui mừng
      Bất Ðộng Quang Thần quán thấy được.

        Lại nữa, Thần Chấp Kim Cang Diệu Sắc Khẩn Na La Diên, được môn giải thoát, thấy đức Như Lai thị hiện vô biên thân sắc tướng.
        Thần Chấp Kim Cang Nhật Luân Tốc Tật Tràng, được môn giải thoát, mỗi mỗi sợi lông trên thân của Phật, như bánh xe mặt trời, hiện ra đủ thứ mây quang minh.
        Thần Chấp Kim Cang Tu Di Hoa Quang, được môn giải thoát, đại thần thông biến hóa hiện vô lượng thân.
        Thần Chấp Kim Cang Thanh Tịnh Vân Âm, được môn giải thoát, vô biên tùy loại âm thanh.
        Thần Chấp Kim Cang Diệu Tý Thiên Chủ, được môn giải thoát, hiện làm chủ tất cả thế gian, để khai ngộ chúng sinh.
        Thần Chấp Kim Cang Khả Ái Lạc Quang Minh, được môn giải thoát, khai thị khắp tất cả môn khác nhau của Phật pháp, đều hoàn toàn hiểu rõ.
        Thần Chấp Kim Cang Ðại Thụ Lôi Âm, được môn giải thoát, dùng đồ trang nghiêm đáng ưa thích, để nhiếp tất cả Thần cây.
        Thần Chấp Kim Cang Sư Tử Vương Quang Minh, được môn giải thoát, thấu rõ phước trang nghiêm tụ rộng lớn của Như Lai, đều đầy đủ.
        Thần Chấp Kim Cang Mật Diễm Cát Tường Mục, được môn giải thoát, quán sát khắp tâm hiểm ác của chúng sinh, vì họ mà hiện thân oai nghi trang nghiêm.
        Thần Chấp Kim Cang Liên Hoa Ma Ni Kế, được môn giải thoát, mưa khắp tất cả đồ trang nghiêm ma ni kế.
        Bấy giờ, Thần Chấp Kim Cang Diệu Sắc Na La Diên, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Thần Chấp Kim Cang, rồi nói bài kệ rằng:
        Ông hãy quán Pháp Vương
      Pháp của Phật như vậy
      Sắc tướng chẳng bờ mé
      Hiện khắp trong thế gian.
        Mỗi chân lông thân Phật
      Lưới quang không nghĩ bàn
      Ví như mặt trời sáng
      Chiếu khắp mười phương cõi.
        Sức thần thông Như Lai
      Ðến khắp cùng pháp giới
      Trước tất cả chúng sinh
      Thị hiện thân vô tận.
        Tiếng Như Lai thuyết pháp
      Mười phương đều nghe khắp
      Tùy các loại chúng sinh
      Ðều khiến tâm đầy đủ.
        Chúng thấy đấng Mâu Ni
      Trong cung điện nơi đời
      Khắp vì các quần sinh
      Mà xiển dương pháp lớn.
        Biển pháp lưu chảy mãi
      Tất cả nghĩa khác biệt
      Ðủ thứ môn phương tiện
      Diễn nói chẳng cùng tận.
        Vô biên đại phương tiện
      Ứng khắp mười phương cõi
      Gặp quang minh của Phật
      Tất thấy thân Như Lai.
        Cúng dường các đức Phật
      Như số bụi ức cõi
      Công đức như hư không
      Chỗ chiêm ngưỡng tất cả.
        Sức thần thông bình đẳng
      Tất cả cõi đều hiện
      An tọa diệu đạo tràng
      Hiện khắp trước chúng sinh.
        Mây sáng chiếu các cõi
      Ðủ thứ quang viên mãn
      Pháp giới đâu chẳng có
      Chỉ bày Phật tu hành.

      Lại nữa, đại Bồ Tát Phổ Hiền vào môn giải thoát, biển phương tiện không thể nghĩ bàn, vào biển công đức của Như Lai.
      Gồm có môn giải thoát tên là : Nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, điều phục chúng sinh, khiến cho họ rốt ráo ra khỏi biển sinh tử.
        Có môn giải thoát tên là: Ðến khắp tất cả cảnh giới, đầy đủ công đức ở chỗ của Như Lai tu. 
        Có môn giải thoát tên là: Hiện vô lượng thân, nhiều như số hạt bụi khắp pháp giới.
        Có môn giải thoát tên là: Diễn nói tên khác nhau, khắp tất cả các cõi không thể nghĩ bàn.
        Có môn giải thoát tên là: Trong tất cả hạt bụi, đều hiện vô biên thần thông cảnh giới của các Bồ Tát.
        Có môn giải thoát tên là: Trong một niệm, hiện ra việc kiếp thành, kiếp hoại trong ba đời.   
      Có môn giải thoát tên là: Thị hiện biển các căn của tất cả Bồ Tát, tự vào cảnh giới của mình.
        Có môn giải thoát tên là: Dùng sức thần thông hóa hiện đủ thứ thân, khắp vô biên pháp giới.
        Có môn giải thoát tên là: Hiển bày môn thứ lớp pháp tu hành của tất cả Bồ Tát, vào nhất thiết trí phương tiện rộng lớn.

        Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền dùng công đức của mình, lại nương sức oai thần của đức Như Lai, quán khắp tất cả đại chúng hải hội, rồi nói bài kệ rằng:
        Ðức Phật trang nghiêm cõi rộng lớn
      Ðồng như tất cả số hạt bụi
      Phật tử thanh tịnh đầy trong đó
      Mưa pháp diệu nhất không nghĩ bàn.
      Như nơi hội này thấy Phật ngồi
      Trong tất cả bụi đều như thế
      Thân Phật không đến cũng chẳng đi
      Hết thảy các cõi đều hiện rõ.
        Hiển bày sở tu của Bồ Tát
      Vô lượng thứ địa các phương tiện
      Và nói lý chân thật khó nghĩ
      Khiến các Phật tử vào pháp giới.
      Sinh ra hóa Phật nhiều như bụi
      Ứng khắp quần sinh tâm ưa thích
      Vào sâu pháp giới môn phương tiện
      Rộng lớn vô biên đều khai diễn.
        Danh hiệu Như Lai đồng thế gian
      Cõi nước mười phương đều sung mãn
      Tất cả phương tiện chẳng luống qua
      Ðiều phục chúng sinh đều lìa cấu.
        Phật ở trong tất cả hạt bụi
      Thị hiện vô biên sức thần thông
      Ðều ngồi đạo tràng diễn nói pháp
      Như hạnh bồ đề Phật thuở xưa.
        Ba đời hết thảy kiếp rộng lớn
      Trong niệm niệm Phật đều thị hiện
      Tất cả các việc thành hoại đó
      Trí không nghĩ bàn đâu chẳng thấu.
        Chúng hội Phật tử rộng vô hạn
      Muốn cùng dò lường các Phật địa
      Pháp môn chư Phật chẳng bờ mé
      Ðều muốn biết rõ rất là khó.
        Phật như hư không chẳng phân biệt
      Ðồng chân pháp giới chẳng chỗ nương
      Hóa hiện khắp hết đâu chẳng có
      Ðều ngồi đạo tràng thành chánh giác.
        Phật dùng diệu âm rộng tuyên dương
      Tất cả các địa đều thấy rõ
      Hiện khắp trước mỗi mỗi chúng sinh
       Ðồng với Như Lai pháp bình đẳng.
      Lại nữa, đại Bồ Tát Tịnh Ðức Diệu Quang, được môn giải thoát, đến khắp mười phương trang nghiêm đạo tràng chúng hội Bồ Tát.
        Ðại Bồ Tát Phổ Ðức Tối Thắng Ðăng Quang Chiếu, được môn giải thoát, trong một niệm, hiện ra vô tận môn Phật thành Chánh Giác, giáo hóa thành thục chúng sinh giới không nghĩ bàn.
        Ðại Bồ Tát Phổ Quang Sư Tử Tràng, được môn giải thoát, tu tập phước đức của Bồ Tát, để trang nghiêm hiện ra tất cả cõi Phật.
        Ðại Bồ Tát Phổ Bảo Diễm Diệu Quang, được môn giải thoát, quán sát cảnh giới thần thông của Phật, mà chẳng mê hoặc.
        Ðại Bồ Tát Phổ Âm Công Ðức Hải Tràng, được môn giải thoát, ở trong một chúng hội đạo tràng, thị hiện tất cả cõi Phật trang nghiêm.
        Ðại Bồ Tát Phổ Trí Quang Chiếu Như Lai Cảnh, được môn giải thoát, tùy theo Như Lai quán sát pháp giới tạng thâm sâu rộng lớn.
        Ðại Bồ Tát Phổ Giác Duyệt Ý Thanh, được môn giải thoát, gần gũi thừa sự cúng dường tất cả chư Phật.
        Ðại Bồ Tát Phổ Thanh Tịnh Vô Tận Phước Oai Quang, được môn giải thoát, dùng tất cả thần thông biến hóa rộng lớn, để gia trì chúng sinh.
        Ðại Bồ Tát Phổ Bảo Kế Hoa Tràng, được môn giải thoát, vào khắp tất cả hạnh thế gian, mà sinh ra vô biên hạnh môn của Bồ Tát.
        Ðại Bồ Tát Phổ Tướng Tối Thắng Quang, được môn giải thoát, ở trong pháp giới vô tướng, xuất hiện cảnh giới của tất cả chư Phật.

        Bấy giờ, đại Bồ Tát Tịnh Ðức Diệu Quang, nương oai thần lực của đức Phật, quán sát khắp biển môn giải thoát của tất cả Bồ Tát, rồi nói bài kệ rằng:
        Mười phương hết thảy các cõi nước
      Trong một sát na đều nghiêm tịnh
      Dùng diệu âm thanh chuyển pháp luân
      Khắp thảy thế gian chẳng gì bằng.
        Cảnh giới Như Lai chẳng bờ mé
      Một niệm sung mãn khắp pháp giới
      Trong mỗi hạt bụi lập đạo tràng
      Ðều chứng bồ đề khởi thần biến.
        Thuở xưa Thế Tôn tu các hạnh
      Trải qua trăm ngàn vô lượng kiếp
      Tất cả cõi Phật đều trang nghiêm
      Xuất hiện vô ngại như hư không.
        Thần thông của Phật vô hạn lượng
      Sung mãn vô biên tất cả kiếp
      Giả sử trải qua vô lượng kiếp
      Niệm niệm quán sát không mỏi nhàm.
          Hãy quán cảnh giới thần thông Phật
      Mười phương cõi nước đều nghiêm tịnh
      Tất cả trong đó đều hiện tiền
      Niệm niệm khác nhau vô lượng loài.
          Quán Phật trăm ngàn vô lượng kiếp
      Chẳng hết sợi lông nơi thân Phật
      Phương tiện vô ngại của Như Lai
      Quang này chiếu khắp khó lường được.
        Kiếp xưa Như Lai tại thế gian
      Thừa sự vô biên biển chư Phật
      Cho nên tất cả như nước chảy
      Ðều đến cúng dường đức Thế Tôn.
        Như Lai xuất hiện khắp mười phương
      Trong mỗi hạt bụi vô lượng cõi
      Cảnh giới trong đó đều vô lượng
      Ðều trụ vô biên vô tận kiếp.
        Phật nơi kiếp xưa vì chúng sinh
      Tu tập vô biên biển đại bi
      Theo các chúng sinh vào sinh tử
      Hóa khắp chúng hội khiến thanh tịnh.
        Phật trụ chân như pháp giới tạng
      Không tướng không hình lìa ô nhiễm
       Chúng sinh quán thấy đủ thứ thân
      Tất cả khổ nạn đều tiêu diệt.

        Lại nữa, đại Bồ Tát Hải Nguyệt Quang Ðại Minh, được môn giải thoát, hiện ra các địa, các Ba la mật của Bồ Tát, giáo hóa chúng sinh, và phương tiện nghiêm tịnh tất cả cõi Phật.
        Ðại Bồ Tát Vân Âm Hải Quang Ly Cấu Tạng, được môn giải thoát, trong niệm niệm vào khắp pháp giới, đủ thứ nơi khác nhau.
        Ðại Bồ Tát Trí Sinh Bảo Kế, được môn giải thoát, nhiều kiếp không thể nghĩ bàn, ở trước tất cả chúng sinh, hiện ra đại công đức thanh tịnh.
        Ðại Bồ Tát Công Ðức Tự Tại Vương Tịnh Quang, được môn giải thoát, thấy khắp đủ thứ trang nghiêm, của tất cả Bồ Tát trong mười phương, lúc ban đầu đến đạo tràng.
        Ðại Bồ Tát Thiện Dũng Mãnh Liên Hoa Kế, được môn giải thoát, tùy biển căn tánh hiểu biết của các chúng sinh, mà khắp vì họ hiển bày tất cả Phật pháp.
        Ðại Bồ Tát Phổ Trí Vân Nhật Tràng, được môn giải thoát, thành tựu trí của Như Lai, vĩnh viễn trụ trong vô lượng kiếp.
        Ðại Bồ Tát Ðại Tinh Tấn Kim Cang Tề, được môn giải thoát, vào tất cả vô biên sức pháp ấn.
        Ðại Bồ Tát Hương Diễm Quang Tràng, được môn giải thoát, hiển bày tất cả chư Phật hiện tại, bắt đầu tu hạnh Bồ Tát, cho đến thành tựu trí huệ.
        Ðại Bồ Tát Ðại Minh Ðức Thâm Mỹ Âm, được môn giải thoát, an trụ vào tất cả biển đại nguyện của đức Tỳ Lô Giá Na.
        Ðại Bồ Tát Ðại Phước Quang Trí Sinh, được môn giải thoát, hiển bày cảnh giới thâm sâu của Như Lai khắp pháp giới.

        Bấy giờ, đại Bồ Tát Hải Nguyệt Quang Ðại Minh, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả đại chúng Bồ Tát biển trang nghiêm, rồi nói bài kệ rằng:
        Các Ba la mật và các địa
      Rộng lớn khó nghĩ đều viên mãn
      Vô lượng chúng sinh thảy đều phục
      Tất cả cõi Phật đều nghiêm tịnh.
        Như Phật giáo hóa cõi chúng sinh
      Cõi nước mười phương đều đầy dẫy
      Trong một tâm niệm chuyển pháp luân
      Ứng khắp quần sinh khắp hết thảy.
         Phật trong vô lượng kiếp rộng lớn
       Hiện khắp trước tất cả chúng sinh
      Như Phật thuở xưa rộng tu hành
      Chỉ bày nơi tu hành thanh tịnh.
        Tôi thấy mười phương chẳng còn sót
        Cũng thấy chư Phật hiện thần thông
        Ðều ngồi đạo tràng thành chánh giác
      Chúng hội nghe pháp cùng vây quanh.          Pháp thân Phật quang minh rộng lớn
      Thường dùng phương tiện hiện thế gian
      Khắp tùy chúng sinh tâm ưa thích
      Theo căn tính họ mà mưa pháp.
        Chân như bình đẳng thân vô tướng
      Lìa cấu quang minh tịnh pháp thân
      Trí huệ tịch tĩnh vô lượng thân
      Ứng khắp mười phương mà thuyết pháp.
      Các lực của Phật đều thanh tịnh
      Trí huệ như không chẳng bờ mé
      Ðều vì khai thị không lưu giữ
      Khiến khắp chúng sinh cùng ngộ nhập.
        Như Phật thuở xưa đã tu hành
      Cho đến thành tựu Nhất thiết trí
      Nay phóng quang minh khắp pháp giới
      Trong đó hiển hiện đều rõ ràng.
        Phật dùng nguyện xưa hiện thần thông
        Tất cả mười phương đâu chẳng chiếu
      Như Phật thuở xưa đã tu hành
      Trong lưới quang minh đều diễn nói.
        Mười phương cảnh giới không cùng tận
      Vô đẳng vô biên đều khác biệt
      Phật vô ngại lực phát đại quang
      Tất cả cõi nước đều hiện rõ.

        Bấy giờ, tòa sư tử của đức Như Lai, các hoa báu vi diệu, đài bánh xe, thềm bực và các cửa nẻo, như thế trong tất cả đồ trang nghiêm, mỗi mỗi đều hiện ra đại Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Danh hiệu của các Ngài là: Ðại Bồ Tát Hải Huệ Tự Tại Thần Thông Vương. Ðại Bồ Tát Lôi Âm Phổ Chấn. Ðại Bồ Tát Chúng Bảo Quang Minh Kế. Ðại Bồ Tát Ðại Trí Nhật Dũng Mãnh Huệ. Ðại Bồ Tát Bất Tư Nghì Công Ðức Bảo Trí Ấn. Ðại Bồ Tát Bách Mục Liên Hoa Kế. Ðại Bồ Tát Kim Diễm Viên Mãn Quang. Ðại Bồ Tát Pháp Giới Phổ Âm. Ðại Bồ Tát Vân Âm Tịnh Nguyệt. Ðại Bồ Tát Thiện Dũng Mãnh Quang Minh Tràng.
      Như vậy, hết thảy các Ngài đều làm thượng thủ, có chúng Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi Phật, đồng thời xuất hiện. Các vị Bồ Tát đó, đều dùng đủ thứ mây cúng dường. Đó là: Mây tất cả hoa báu ma ni. Mây tất cả hoa sen diệu hương. Mây tất cả quang minh báu viên mãn. Mây vô biên cảnh giới hương diễm. Mây nhật tạng ma ni luân quang minh. Mây tất cả âm nhạc duyệt ý. Mây vô biên sắc tướng tất cả bảo đăng quang diễm. Mây các nhánh hoa quả cây báu. Mây vô tận báu thanh tịnh quang minh ma ni vương. Mây tất cả đồ trang nghiêm ma ni vương. Các thứ mây cúng dường như thế, nhiều như số hạt bụi thế giới của Phật. 
        Các vị Bồ Tát đó, mỗi vị đều nổi mây lên cúng dường như thế, mưa xuống nơi tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng liên tục không ngừng.
        Hiện ra mây như thế rồi, đi nhiễu bên phải đức Thế Tôn vô lượng trăm ngàn vòng, tùy phương diện cách đức Phật không xa, đều hóa làm tòa sư tử vô lượng đủ thứ hoa sen báu, rồi ngồi kiết già trên đó.
        Các vị Bồ Tát đó, sự tu hành đều thanh tịnh rộng lớn như biển. Ðược pháp trí huệ quang minh chiếu phổ môn, tùy thuận sự tu hành vô ngại của chư Phật, vào được tất cả biện tài biển pháp.
        Ðược pháp môn giải thoát không thể nghĩ bàn, trụ nơi phổ môn của Như Lai, đã đắc được tất cả môn Ðà la ni, đều dung thọ được tất cả biển pháp.
        Khéo trụ vào bậc trí huệ bình đẳng ba đời, đã được hỷ lạc tin sâu rộng lớn. Vô biên phước tụ rất thiện thanh tịnh, quán sát khắp hư không pháp giới, tất cả cõi, hết thảy chư Phật ra đời trong mười phương pháp giới, các Ngài đều siêng năng đến cúng dường.

        Bấy giờ, đại Bồ Tát Hải Huệ Tự Tại Thần Thông Vương, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng:
        Chư Phật sở ngộ đều đã biết
       Như không vô ngại đều chiếu sáng
        Soi khắp mười phương vô lượng cõi
        Tất cả chúng hội khắp nghiêm khiết.
        Công đức Như Lai không thể lường
      Mười phương pháp giới đều sung mãn
      Ngồi khắp dưới tất cả thụ vương
      Các đại tự tại đều vân tập.
        Phật có sức thần thông như thế
      Một niệm hiện ra vô tận tướng
      Cảnh giới Như Lai chẳng bờ mé
      Tùy môn giải thoát quán thấy được.
        Thuở xưa Như Lai trải biển kiếp
      Ở trong các cõi siêng tu hành
      Đủ thứ phương tiện độ chúng sinh
       Khiến họ thọ hành các Phật pháp.
        Tỳ Lô Giá Na đủ tướng tốt
      Ngồi tòa sư tử liên hoa tạng
      Tất cả chúng hội đều thanh tịnh
      An trụ vắng lặng đồng chiêm ngưỡng.
         Ma ni bảo tạng phóng quang minh
      Tỏa khắp vô biên mây thơm sáng
      Vô lượng chuỗi hoa cùng bủa giăng
      Như Lai ngồi trên tòa như vậy.
      Đủ thứ nghiêm sức cửa cát tường
      Luôn phóng đăng quang mây báu sáng
      Chiếu soi rộng lớn khắp hết thảy
      Mâu Ni ngự lên thêm nghiêm tốt.
        Đủ thứ cửa sổ ma ni đẹp
      Hoa sen báu tốt rũ nghiêm sức
      Thường vang diệu âm nghe êm đẹp
      Phật ngồi trên đó hiển rõ nhất.
        Tòa ngồi luân báu hình bán nguyệt
      Kim cang làm đài màu lửa sáng
      Bồ Tát trì kế thường vây quanh
      Phật ở trong đó chiếu sáng nhất.
        Đủ thứ biến hóa đầy mười phương
      Diễn nói nguyện lớn của Như Lai
      Tất cả hình bóng hiện trong đó
      Phật ngồi yên trên toà như thế.

        Bấy giờ, đại Bồ Tát Lôi Âm Phổ Chấn, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng:
        Xưa Thế Tôn tu hạnh bồ đề
      Cúng dường mười phương vô lượng Phật
      Ðược oai lực Thiện Thệ gia trì
      Phật ngồi trên tòa đâu chẳng thấy.
        Hương diễm ma ni châu như ý
      Chạm trổ diệu hoa tòa sư tử
      Đủ thứ trang nghiêm đều hiện ra
      Hết thảy chúng hội đều thấy rõ.
        Phật tòa hiện khắp tướng trang nghiêm
      Niệm niệm màu sắc đều khác nhau 
       Tùy các chúng sinh hiểu khác biệt
      Đều thấy Phật ngồi ở trên mình.
        Cành báu bủa giăng lưới hoa sen
      Hoa nở hiện ra các Bồ Tát
      Mỗi vị vang tiếng diệu êm tai
      Khen ngợi Như Lai ngồi tòa báu.
        Công đức Phật lượng như hư không
      Tất cả trang nghiêm từ đây sinh
      Sự nghiêm sức ở trong mỗi địa
       Tất cả chúng sinh chẳng biết được
         Kim cang làm đất chẳng hoại được
        Rộng lớn thanh tịnh rất bằng phẳng
      Ma ni làm lưới giăng hư không
      Dưới cội bồ đề đều cùng khắp.
        Mặt đất vô biên sắc tướng đẹp
      Vàng thật tán nhỏ rải lên trên
      Khắp nơi rải hoa và châu báu
      Đều làm sáng đẹp tòa Như Lai.
        Địa thần hoan hỷ rất hớn hở
      Sát na thị hiện vô cùng tận
      Khắp nổi tất cả mây trang nghiêm
      Luôn đứng trước Phật để chiêm ngưỡng.
        Đèn báu rộng lớn rất sáng chói
      Phóng quang thơm sáng chẳng ngừng ngớt
      Tùy thời thị hiện đều khác nhau
       Địa thần dùng đây để cúng dường.
          Trong tất cả mười phương cõi nước
      Nơi đó hết thảy sự trang nghiêm
      Khiến đạo tràng này đều hiện ra
      Nhờ Phật oai thần nên được vậy.

        Bấy giờ, đại Bồ Tát Chúng Bảo Quang Minh Kế, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng:
        Thuở xưa khi Thế Tôn tu hành
      Thấy các cõi Phật đều viên mãn
      Sở thấy như vậy vô cùng tận
      Trong đạo tràng này đều hiện ra.
        Thần thông của Phật rất rộng lớn
      Phóng quang mưa khắp châu ma ni
      Tạng báu như thế rải đạo tràng
      Khắp cả mặt đất đều nghiêm lệ.
        Phước đức thần thông của Như Lai
      Diệu báu ma ni khắp trang nghiêm
      Mặt đất và cả cây bồ đề
      Lần lượt phát quang âm diễn nói.
        Đèn báu vô lượng từ không mưa
      Bảo vương xen lẫn để nghiêm sức
      Thảy đều nói pháp âm vi diệu
      Như vậy Địa Thần hiển hiện ra.
        Đất báu hiện khắp mây sáng đẹp
       Đuốc báu chiếu sáng như điện chớp
        Lưới báu bủa giăng trùm trên không
       Cành báu xen tạp nghiêm sức đẹp.
        Các Ngài hãy quán khắp nơi này
       Đủ thứ châu báu trang nghiêm đẹp
        Hiển bày biển nghiệp của chúng sinh
      Khiến họ biết rõ chân pháp tánh.
        Khắp hết mười phương tất cả Phật
      Hết thảy cây bồ đề viên mãn
      Thảy đều hiện ra trong đạo tràng
      Diễn nói pháp tịnh của Như Lai.
        Tùy tâm ưa thích của chúng sinh
      Mặt đất vang khắp diệu âm thanh
      Như Phật trên tòa diễn nói pháp
      Mỗi mỗi pháp môn đều nói đủ.
        Mặt đất luôn phóng quang diệu hương
      Trong quang diễn khắp âm thanh tịnh
      Nếu có chúng sinh tiếp thọ được
      Đều khiến được nghe diệt phiền não.
          Mỗi mỗi trang nghiêm đều viên mãn
      Cho dù ức kiếp nói không hết
      Thần lực Như Lai khắp hết thảy
      Cho nên mặt đất đều nghiêm tịnh.

        Bấy giờ, đại Bồ Tát Đại Trí Nhật Dũng Mãnh Huệ, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng:
        Thế Tôn nghiêm nhìn nơi pháp đường
      Chiếu sáng rực rỡ trong cung điện
      Tùy tâm ưa thích của chúng sinh
      Thân Phật hiện khắp mười phương cõi.
        Cung điện Như Lai không nghĩ bàn
      Tạng báu ma ni làm nghiêm sức
      Các đồ trang nghiêm đều sáng chói
      Phật ngồi trong đó đặc thù nhất.
        Ma ni làm cột đủ màu sắc
      Chuông bằng vàng thật như mây bủa
       Thềm báu bốn phía bày thẳng hàng
       Cửa nẻo theo hướng đều mở rộng.
          Diệu hoa màn thêu trang nghiêm đẹp
      Cây cành lá báu cùng nghiêm sức
      Chuỗi ngọc ma ni rũ bốn phía
      Như Lai yên lặng ngồi trong đó.
        Ma ni làm lưới, tràng thơm đẹp
      Đèn sáng chói rực như mây bủa
      Che trên đủ thứ đồ trang nghiêm
      Siêu thế Chánh Tri ngồi trên tòa.
        Khắp mười phương hiện mây biến hóa
      Mây đó diễn nói khắp thế gian
      Tất cả chúng sinh đều điều phục
      Như thế đều từ cung Phật hiện.
        Ma ni làm cây đơm hoa đẹp
      Hết thảy mười phương không thể sánh
      Ba đời cõi nước việc trang nghiêm
      Đâu chẳng hiện hình ở trong đó.
        Nơi nơi đều có châu ma ni
      Ánh sáng rực rỡ vô lượng thứ
      Cửa nẻo theo hướng xen nhau mở
       Cột nóc trang nghiêm rất đặc thù.
          Cung điện Như Lai không nghĩ bàn
      Quang minh thanh tịnh đủ các tướng
      Tất cả cung điện hiện trong đó
      Mỗi mỗi đều có tòa Như Lai.
        Cung điện Như Lai chẳng bờ mé
      Đức Phật tự nhiên ngự trong đó
      Mười phương tất cả các chúng hội
       Đâu chẳng vân tập hướng về Phật.

        Bấy giờ, đại Bồ Tát Bất Tư Nghì Công Đức Bảo Trí Ấn, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng:
        Xưa Phật tu hành biển phước huệ
      Tất cả cõi nước số hạt bụi
      Thần thông nguyện lực mà sinh ra
      Đạo tràng nghiêm tịnh chẳng cấu bẩn.
        Châu vương như ý làm gốc cây
      Kim cang ma ni dùng làm thân
      Lưới báu giăng che trên thân cây
      Hương thơm ngào ngạt tỏa khắp nơi.
        Nhánh cây nghiêm sức các thứ báu
      Thân bằng ma ni tranh vươn cao
      Cành lá dày đặc như mây giăng
      Phật ngồi dưới Bồ đề đạo tràng.
        Đạo tràng rộng lớn không nghĩ bàn
      Chu vi cây đó đều che khắp
      Lá dày bông nhiều chiếu sáng nhau
      Trong hoa đều kết quả ma ni.
        Tất cả nhánh cây phát ánh sáng
      Ánh sáng chiếu khắp trong đạo tràng
      Thanh tịnh rực rỡ sáng vô tận
      Do nguyện lực Phật hiển hiện ra.
        Ma ni bảo tạng dùng làm hoa
        Bóng sáng chói giăng như mây gấm
       Quanh cây khắp nơi đều thơm tho
        Ở trong đạo tràng khắp nghiêm sức.
        Ngài xem Thiện Thệ trong đạo tràng
       Lưới báu hoa sen đồng thanh tịnh
      Ánh sáng hình tròn từ đây hiện
      Tiếng chuông tiếng linh vang trong mây.
        Tất cả cõi nước trong mười phương
       Hết thảy diệu sắc trang nghiêm cây
      Trong cây bồ đề đâu chẳng hiện
       Phật ngồi nơi đây sạch cấu nhiễm.
        Đạo tràng rộng lớn do phước thành
      Nhánh cây luôn mưa báu vô tận
      Trong báu xuất hiện các Bồ Tát
      Đều đến mười phương cúng dường Phật.
        Cảnh giới chư Phật không nghĩ bàn
      Khiến khắp cây đó vang âm nhạc
      Như xưa tu tập đạo bồ đề
      Chúng hội nghe tiếng đều được thấy.

        Bấy giờ, đại Bồ Tát Bách Mục Liên Hoa Kế, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng:
      Tất cả ma ni vang diệu âm
      Khen danh hiệu chư Phật ba đời
      Phật đó vô lượng sức thần thông
      Trong đạo tràng này đều hiện ra.
      Các hoa đua nở như chuỗi giăng
      Mây sáng lưu diễn khắp mười phương
      Thần cây bồ đề hướng đến Phật
      Một lòng chiêm ngưỡng cúng dường Phật.
        Ma ni sáng chói đều thành tràng
      Trong tràng sáng rực toả hương thơm
       Hương đó xông khắp tất cả chúng
        Cho nên đạo tràng đều nghiêm khiết.
         Hoa sen thòng rũ phóng kim quang
       Quang đó diễn khắp tiếng của Phật
        Che khắp mười phương các cõi nước
      Vĩnh diệt phiền não của chúng sinh.
        Bồ đề thụ vương sức tự tại
      Thường phóng quang minh rất thanh tịnh
      Chúng hội mười phương nhiều vô biên
        Đâu chẳng hiển hiện trong đạo tràng.
         Nhánh báu sáng rực như đèn sáng
       Ánh sáng diễn âm tuyên đại nguyện
      Như Phật thuở xưa nơi các cõi
      Các môn tu hành đều nói đủ.
        Các Thần dưới cây nhiều như bụi
      Đều cùng hộ trì đạo tràng này
      Mỗi đức Như Lai trước đạo thụ
      Niệm niệm tuyên dương môn giải thoát.
        Thuở xưa Thế Tôn tu các hạnh
      Cúng dường tất cả các Như Lai
      Các môn tu hành và nghe danh
      Trong châu ma ni thảy đều hiện.
        Tất cả đạo tràng vang diệu âm
      Âm đó rộng lớn khắp mười phương
      Nếu có chúng sinh tiếp thọ pháp
      Điều phục hết thảy khiến thanh tịnh.
        Thuở xưa Như Lai khắp tu hành
      Tất cả vô lượng việc trang nghiêm
      Mười phương tất cả cây bồ đề
      Mỗi mỗi thứ trang nghiêm vô lượng.

        Bấy giờ, đại Bồ Tát Kim Diễm Viên Mãn Quang, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng:
      Xưa Phật tu tập hạnh bồ đề
      Trong các cảnh giới hiểu thấu rõ
      Xứ và phi xứ tịnh vô ngại
      Đây trí lực thứ nhất của Phật.
         Như xưa Phật quán các pháp tánh
      Tất cả biển nghiệp đều thấu rõ
      Như vậy khiến trong lưới quang minh
      Khắp cùng mười phương diễn nói đủ.
        Kiếp xưa tu hành đại phương tiện
      Tùy căn chúng sinh mà hóa độ
      Khiến khắp chúng hội tâm thanh tịnh
      Nên Phật thành tựu căn trí lực.
       Như các chúng sinh hiểu khác nhau
        Ưa thích các hạnh cũng chẳng giống
      Tùy theo sở thích mà nói pháp
      Phật dùng trí lực được như thế.
        Khắp cùng mười phương các cõi nước
      Hết thảy tất cả cõi chúng sinh
      Trí Phật bình đẳng như hư không
      Thảy đều hiển hiện trong lỗ lông.
        Nhất thiết xứ hành Phật đều biết
      Một niệm ba đời chẳng sót thừa
      Mười phương cõi kiếp chúng sinh thời
      Thảy đều khai thị khiến hiện rõ.
        Sức thiền định giải thoát vô biên
        Tam muội phương tiện cũng như thế
      Phật vì thị hiện khiến hoan hỷ
       Khiến khắp trừ sạch tối phiền não.
        Trí Phật vô ngại cả ba đời
      Sát na đều hiện trong lỗ lông
      Phật pháp cõi nước và chúng sinh
      Sở hiện đều tùy theo niệm lực.
        Mắt Phật rộng lớn như hư không
      Thấy khắp pháp giới trọn không thừa
        Trong bậc vô ngại dùng chẳng bằng
      Mắt đó vô lượng Phật diễn được.
          Tất cả chúng sinh đủ nghiệp chướng
      Hết thảy tùy miên và tập khí
      Như Lai xuất hiện khắp thế gian
        Đều dùng phương tiện khiến diệt trừ.

      Bấy giờ, đại Bồ Tát Pháp Giới Phổ Âm, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng:
        Thần lực của Phật khắp mười phương
       Thị hiện rộng lớn chẳng phân biệt
      Hạnh đại bồ đề Ba la mật
      Thuở xưa đầy đủ đều khiến hiện.
        Xưa khởi đại bi với chúng sinh
      Tu hành bố thí Ba la mật
      Nhờ đó thân Phật thù diệu nhất
       Đều khiến người thấy sinh hoan hỷ.
      Xưa trong vô biên biển đại kiếp
      Tu trì tịnh giới Ba la mật
      Nên chứng tịnh thân khắp mười phương
      Diệt các khổ nặng của thế gian.
         Thuở xưa tu hành nhẫn thanh tịnh
       Tin hiểu chân thật chẳng phân biệt
      Cho nên sắc tướng đều viên mãn
      Khắp phóng quang minh chiếu mười phương.
        Thuở xưa siêng tu nhiều biển kiếp
      Chuyển được chướng nặng của chúng sinh
      Nên phân thân được khắp mười phương
      Đều hiện dưới bồ đề thụ vương.
      Phật tu lâu xa vô lượng kiếp
      Thiền định biển lớn khắp thanh tịnh
       Nên khiến người thấy tâm hoan hỷ
       Phiền não chướng cấu đều trừ diệt.
        Xưa Như Lai tu các biển hạnh
      Đầy đủ Bát nhã Ba la mật
      Cho nên quang minh chiếu sáng khắp
      Khắc phục tất cả tối ngu si.
         Đủ thứ phương tiện độ chúng sinh
      Khiến sự tu hành đều thành tựu
       Tất cả mười phương đều đến khắp
      Vô biên tế kiếp chẳng nghỉ ngơi.
        Xưa Phật tu hành biển đại kiếp
      Tịnh trị các nguyện Ba la mật
      Cho nên xuất hiện khắp thế gian
      Suốt kiếp vị lai cứu chúng sinh.
        Phật vô lượng kiếp rộng tu trị
      Tất cả pháp lực Ba la mật
      Do đó thành tựu tự nhiên lực
      Hiện khắp mười phương các cõi nước.
        Xưa Phật tu trị trí phổ môn
      Tất cả trí tánh như hư không
      Cho nên thành tựu vô ngại lực
      Quang minh chiếu khắp mười phương cõi.

        Bấy giờ, đại Bồ Tát Vân Âm Tịnh Nguyệt, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng:
          Cảnh giới thần thông đồng hư không
      Mười phương chúng sinh đâu chẳng thấy
      Như xưa tu hành thành các địa
      Trong quả ma ni đều nói đủ.
        Thanh tịnh siêng tu vô lượng kiếp
      Vào nơi sơ địa rất hoan hỷ
      Sinh trí rộng lớn như pháp giới
      Thấy khắp mười phương vô lượng Phật.
        Trong tất cả pháp Ly cấu địa
      Đồng số chúng sinh giữ tịnh giới
      Ở trong nhiều kiếp rộng tu hành
        Cúng dường vô biên biển chư Phật.
        Tích tập phước đức Phát quang địa
      Xa ma tha tạng nhẫn kiên cố
      Mây pháp rộng lớn đều đã nghe
      Trong quả ma ni nói như thế.
        Diễm hải huệ minh vô đẳng địa
      Khéo rõ cảnh giới khởi từ bi
      Tất cả cõi hiện thân bình đẳng
      Như chỗ Phật tu đều diễn xướng.
         Phổ tạng đẳng môn Nan thắng địa
      Động tĩnh thuận nhau chẳng trái nghịch
       Cảnh giới Phật pháp đều bình đẳng
      Như chỗ Phật tịnh đều nói được.
        Tu hành rộng lớn huệ hải địa
      Tất cả pháp môn đều biết rõ
      Hiện khắp cõi nước như hư không
      Trong cây diễn nói pháp âm này.
        Khắp cùng pháp giới thân hư không
       Chiếu khắp chúng sinh đèn trí huệ
       Tất cả phương tiện đều thanh tịnh
      Xưa tu Viễn hành nay nói đủ.
        Tất cả hạnh nguyện thảy trang nghiêm
      Vô lượng cõi nước đều thanh tịnh
       Hết thảy phân biệt chẳng lay động
      Đây vô đẳng địa đều diễn nói.
         Vô lượng cảnh giới sức thần thông
      Khéo vào giáo pháp sức quang minh
      Đây là thanh tịnh Thiện huệ địa
      Biển kiếp tu hành đều nói đủ.
        Pháp vân rộng lớn Địa thứ mười
      Hàm tàng tất cả khắp hư không
       Cảnh giới chư Phật diễn trong âm
      Âm này là thần lực của Phật.

        Bấy giờ, đại Bồ Tát Thiện Dũng Mãnh Quang Tràng, nương oai thần của đức Phật, quán sát mười phương, rồi nói bài kệ rằng:
          Vô lượng chúng sinh trong pháp hội
      Đủ thứ tâm tin hiểu thanh tịnh
      Thảy đều ngộ nhập trí Như Lai
        Thông đạt tất cả cảnh trang nghiêm.
        Đều khởi tịnh nguyện tu các hạnh
      Thảy từng cúng dường vô lượng Phật
      Thấy được thể chân thật của Phật
      Và tất cả thần thông biến hóa.
        Hoặc có người thấy pháp thân Phật
      Vô đẳng vô ngại khắp hết thảy
      Tất cả vô biên các pháp tánh
      Đều vào thân đó vô bất tận.
        Hoặc thấy diệu sắc thân của Phật
      Vô biên sắc tướng sáng rực rỡ
       Tùy các chúng sinh hiểu khác nhau
      Đủ thứ biến hiện trong mười phương.
        Hoặc thấy vô ngại trí huệ thân
      Ba đời bình đẳng như hư không
       Khắp tùy tâm chúng sinh nói pháp
      Đủ thứ sai biệt đều khiến thấy.
        Hoặc nghe rõ âm thanh của Phật
      Khắp cùng mười phương các cõi nước
      Tùy sự hiểu biết của chúng sinh
       Vì họ diễn nói chẳng chướng ngại.
        Hoặc thấy đủ thứ quang của Phật
       Chiếu sáng khắp hết thảy thế gian
      Hoặc có ở trong Phật quang minh
       Lại thấy chư Phật hiện thần thông.
          Hoặc thấy quang biển mây của Phật
      Từ lỗ lông hiện sắc rực rỡ
      Thị hiện đạo tu hành thuở xưa
      Khiến sinh tin sâu vào Phật trí.
        Hoặc thấy tướng nghiêm phước của Phật
      Và thấy phước này sinh từ đâu
      Thuở xưa tu các Ba la mật
       Ðều thấy rõ trong tướng của Phật.
          Công đức Như Lai không thể lường
      Sung mãn pháp giới khắp bờ mé
      Và dùng thần thông các cảnh giới
      Nhờ Phật lực nên diễn nói được.

        Bấy giờ, Thế Giới Hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, nhờ thần lực của đức Phật, mà tất cả mặt đất, đều có sáu thứ mười tám tướng chấn động. Ðó là: Ðộng, biến động, phổ biến động. Khởi, biến khởi, phổ biến khởi. Dũng, biến dũng, phổ biến dũng. Chấn, biến chấn, phổ biến chấn. Hống, biến hống, phổ biến hống. Kích, biến kích, phổ biến kích.
      Các vị thế chủ đó, ai nấy đều hiện mây cúng dường không nghĩ bàn, mưa xuống nơi đại chúng hải hội đạo tràng của Như Lai.Ðó là: Mây tất cả hoa thơm trang nghiêm. Mây tất cả châu ma ni nghiêm sức vi diệu. Mây tất cả lưới hoa báu rực rỡ. Mây vô biên các loại ma ni báu quang minh viên mãn. Mây tất cả tạng châu báu nhiều màu. Mây tất cả chiên đàn quý báu thơm. Mây tất cả lọng báu. Mây châu ma ni vương vang ra âm thanh thanh tịnh vi diệu. Mây chuỗi ma ni hình bánh xe sáng như mặt trời. Mây tất cả tạng quang minh báu. Mây tất cả đồ trang nghiêm đều khác biệt. Các thứ mây cúng dường như thế, số nhiều vô lượng không thể nghĩ bàn.
        Các vị thế chủ đó, ai nấy đều hiện mây cúng dường như thế, mưa xuống khắp hết thảy nơi đại chúng hải hội đạo tràng của Như Lai.
      Như trong thế giới này, mỗi vị thế chủ đều sinh tâm hoan hỷ cúng dường như thế. Trong Thế Giới Hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, hết thảy các thế chủ của tất cả thế giới, cũng đều cúng dường như thế, trong tất cả thế giới đó, đều có đức Như Lai ngồi nơi đạo tràng.
        Mỗi vị thế chủ đều có sự tin hiểu khác nhau, sở duyên khác nhau, môn phương tiện tam muội khác nhau, tu tập pháp trợ đạo khác nhau, thành tựu khác nhau, ngộ hiểu các pháp môn khác nhau, vào cảnh giới thần thông của Như Lai khác nhau, vào sức cảnh giới của Như Lai khác nhau, vào môn giải thoát của Như Lai khác nhau. Như nơi Thế Giới Hải Hoa Tạng này, mười phương tận pháp giới hư không giới, trong tất cả thế giới hải cũng đều như thế.

 
 
 
 
 

 

 
 
KINH HOA NGHIÊM
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
 
QUYỂN SÁU
 
PHẨM NHƯ LAI HIỆN TƯỚNG THỨ HAI
 
Bấy giờ, các Bồ Tát và tất cả chủ thế gian bèn nghĩ như vầy: Thế nào là chư Phật địa ? Thế nào là cảnh giới của chư Phật ? Thế nào là sự gia trì của chư Phật? Thế nào là việc làm của chư Phật? Thế nào là lực của chư Phật ? Thế nào là vô sở úy của chư Phật ? Thế nào là tam muội của chư Phật ? Thế nào là thần thông của chư Phật ? Thế nào là tự tại của chư Phật ? Thế nào là vô năng nhiếp thủ của chư Phật ? Thế nào là mắt của chư Phật? Thế nào là tai của chư Phật? Thế nào là mũi của chư Phật? Thế nào là lưỡi của chư Phật? Thế nào là thân của chư Phật? Thế nào là ý của chư Phật? Thế nào là thân quang của chư Phật? Thế nào là quang minh của chư Phật? Thế nào là âm thanh của chư Phật? Thế nào là trí của chư Phật ? Xin đức Thế Tôn thương xót chúng con, mà khai thị diễn nói.
Lại có mười phương biển thế giới tất cả chư Phật, đều vì tất cả Bồ Tát nói: Biển thế giới, biển chúng sinh, biển thế giới an lập, biển Phật, biển Ba la mật của Phật, biển giải thoát của Phật, biển biến hóa của Phật, biển diễn nói của Phật, biển danh hiệu của Phật, biển thọ lượng của Phật.
Và biển thệ nguyện của tất cả Bồ Tát, biển phát thú của tất cả Bồ Tát, biển trợ đạo của tất cả Bồ Tát, biển thừa của tất cả Bồ Tát, biển hạnh của tất cả Bồ Tát, biển xuất ly của tất cả Bồ Tát, biển thần thông của tất cả Bồ Tát, biển Ba la mật của tất cả Bồ Tát, biển địa của tất cả Bồ Tát, biển trí của tất cả Bồ Tát. Xin đức Phật Thế Tôn, cũng vì chúng con diễn nói như thế.
Bấy giờ, do thần thông oai lực của các Bồ Tát, nên ở trong tất cả mây đồ cúng dường, tự nhiên vang ra âm thanh mà nói kệ rằng:
Trong vô lượng kiếp tu viên mãn
Dưới cội bồ đề thành Chánh Giác
Vì độ chúng sinh khắp hiện thân
Như mây đầy khắp tận vị lai.
Chúng sinh có nghi đều khiến dứt
Tin hiểu rộng lớn đều khiến phát
Khổ không bờ mé khắp khiến trừ
An lạc của Phật đều khiến chứng.
Bồ Tát vô số đồng số bụi
Ðều đến hội này chiêm ngưỡng Phật
Tùytheocăn tánh được pháp ích
Diễn nói diệu pháp trừ nghi hoặc.
Thế nào biết rõ chư Phật địa
Thế nào quán cảnh giới Như Lai
Phật lực gia trì chẳng bờ mé
Chỉ bày pháp này khiến thanh tịnh.
Thế nào là việc làm của Phật
Mà dùng trí huệ rõ vào được
Phật lực thanh tịnh rộng vô biên
Vì các Bồ Tát mà khai thị.
Các tam muội rộng lớn ra sao
Thế nào pháp tịnh trị vô úy
Sức thần thông dùng không thể lường
Xin tùy tâm chúng sinh mà nói.
Chư Phật Pháp Vương như thế chủ
Việc làm tự tại không thể chế
Và tất cả pháp rộng lớn khác
Vì lợi ích cho nên khai diễn.
Thế nào Phật nhãn không thể lường
Tai mũi lưỡi thân cũng như thế
Ý không thể lường lại ra sao
Hiển bày cho biết phương tiện này.
Như các biển cõi, biển chúng sinh
Hết thảy biển pháp giới an lập
Và các biển Phật cũng vô biên
Nguyện vì Phật tử mà khai diễn.
Vượt ra tư nghì các biển độ
Khắp vào biển giải thoát phương tiện
Hết thảy tất cả biển pháp môn
Trong đạo tràng này xin tuyên nói.
 
Bấy giờ, đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các Bồ Tát, liền từ trong răng phóng ra quang minh, nhiều như số hạt bụi cõi Phật.     Quang minh như thế, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, trong mỗi quang minh, lại có quang minh nhiều như số hạt bụi cõi Phật làm quyến thuộc. Các quang minh đó, đều có đủ màu sắc báu tốt đẹp, chiếu soi mười phương, đều có một ức biển thế giới số hạt bụi cõi Phật.
      Các chúng Bồ Tát ở trong quang minh biển thế giới đó, đều thấy thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm này. Nhờ thần lực của đức Phật, mà quang minh đó, ở trước tất cả chúng hội Bồ Tát, nói ra bài kệ rằng:
      Trong vô lượng kiếp tu biển hạnh
Cúng dường mười phương các biển Phật
Hóa độ tất cả biển chúng sinh
Khiến thành đấng Diệu Giác biến chiếu.
      Trong lỗ lông Phật hiện hóa mây
Quang minh chiếu khắp trong mười phương
Người được Phật độ đều giác ngộ.
Hướng về bồ đề tịnh vô ngại.
Thuở xưa Phật vào trong các cõi
Giáo hóa thuần thục các quần sinh
Thần thông tự tại vô biên lượng
Một niệm đều khiến được giải thoát.
Cây bồ đề ma ni báu đẹp
Ðủ thứ trang nghiêm đều thù thắng
Phật ngồi dưới đó thành Chánh giác
Phóng đại quang minh chiếu sáng khắp.
Ðại âm chấn hống khắp mười phương
Khắp vì tuyên dương pháp tịch diệt
Tùy tâm ưa thích của chúng sinh
Ðủ thứ phương tiện khiến khai ngộ.
Xưa tu các độ đều viên mãn
Ðồng số hạt bụi ngàn cõi nước
Tất cả các lực đều thành tựu
Các ông nên đến cùng chiêm lễ.
Một âm Như Lai không thể lường
Hay diễn khế Kinh sâu như biển
Khắp mưa diệu pháp ứng quần tâm
Nên đến gặp Lưỡng Túc Tôn đó.
Ba đời chư Phật hết thảy nguyện
Dưới cội bồ đề đều tuyên nói
Trong một sát na đều hiện tiền
Ông hãy mau đến chỗ Như Lai.
Tỳ Lô Giá Na biển đại trí
Trên mặt phóng quang thảy đều thấy
Nay đợi chúng tập sẽ tuyên dương
Ông nên đến xem nghe diễn nói.
 
Bấy giờ, mười phương thế giới hải tất cả chúng hội, được quang minh của đức Phật khai ngộ rồi, thảy đều cùng nhau đến chỗ Tỳ Lô Giá Na Như Lai, để gần gũi cúng dường.
Về phía đông của thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm này, lại có thế giới hải tên là Thanh Tịnh Quang Liên Hoa Trang Nghiêm. Trong thế giới đó, có cõi nước tên là Ma Ni Anh Lạc Kim Cang Tạng, đức Phật hiệu là Pháp Thủy Giác Hư Không Vô Biên Vương. Trong biển đại chúng của đức Như Lai đó, có đại Bồ Tát tên là Quán Sát Thắng Pháp Liên Hoa Tràng, với các Bồ Tát nhiều như hạt bụi biển thế giới, cùng nhau đến chỗ đức Phật, ai nấy đều hiện mười thứ thân Bồ Tát tướng mây, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất.
Lại hiện mười thứ mây mưa tất cả hoa sen báu quang minh. Lại hiện mười thứ mây núi Tu Di báu. Lại hiện mười thứ mây ánh sáng vòng mặt trời. Lại hiện mười thứ mây hoa chuỗi báu. Lại hiện mười thứ mây tất cả âm nhạc. Lại hiện mười thứ mây cây vị hương. Lại hiện mười thứ mây các sắc tướng hương bột hương đốt. Lại hiện mười thứ mây tất cả hương.
      Có các thứ mây cúng dường như vậy,nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện ra các thứ mây đó rồi, hướng về đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường. Rồi ở phương đông, đều hóa làm tòa sư tử đủ thứ hoa quang minh tạng. Mỗi vị Bồ Tát đều ngồi kiết già trên đó.
Phía nam của thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, lại có thế giới hải tên là Nhất Thiết Bảo Nguyệt Quang Minh Trang Nghiêm Tạng. Trong thế giới đó, có cõi nước tên là Vô Biên Quang Viên Mãn Trang Nghiêm, đức Phật hiệu là Phổ Trí Quang Minh Ðức Tu Di Vương. Trong biển đại chúng của đức Như Lai đó, có đại Bồ Tát tên là Phổ Chiếu Pháp Hải Huệ, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi của thế giới hải, đều cùng nhau đến chỗ đức Phật. Mỗi vị Bồ Tát đều hiện ra mười thứ mây tất cả trang nghiêm quang minh tạng ma ni vương, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất.
Lại hiện ra mười thứ mây ma ni vương, mưa xuống tất cả đồ châu báu trang nghiêm, chiếu sáng khắp. Lại hiện ra mười thứ mây ma ni vương, bảo diễm rực rỡ tán dương danh hiệu của Phật. Lại hiện ra mười thứ mây ma ni vương, nói tất cả Phật pháp. Lại hiện ra mười thứ mây ma ni vương, các cây vi diệu trang nghiêm đạo tràng. Lại hiện ra mười thứ mây ma ni vương, quang minh báu chiếu khắp hiện các hóa Phật. Lại hiện ra mười thứ mây ma ni vương, khắp hiện tất cả đạo tràng trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây ma ni vương, mật diễm đăng nói cảnh giới của chư Phật. Lại hiện ra mười thứ mây ma ni vương, cung điện cõi Phật không thể nghĩ bàn. Lại hiện ra mười thứ mây ma ni vương, khắp hiện thân Phật ba đời.
Các mây ma ni vương như vậy, nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đều đầy khắp hư không mà chẳng tán hoại. Hiện ra các thứ mây đó rồi, các vị Bồ Tát đều hướng về đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường, rồi ở phương nam, đều hóa làm tòa sư tử Ðế thanh bảo diêm phù đàn kim liên hoa tạng, bèn ngồi kiết già trên tòa đó.
Phía tây của thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, lại có thế giới hải tên là Khả Ái Lạc Bảo Quang Minh. Trong thế giới đó, có cõi nước tên là Xuất Sinh Thượng Diệu Tư Thân Cụ, đức Phật hiệu là Hương Diễm Công Ðức Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đại chúng của đức Như Lai đó, có đại Bồ Tát tên là Nguyệt Quang Hương Diễm Phổ Trang Nghiêm, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đều cùng nhau đến chỗ đức Phật, đều hiện ra mười thứ mây lầu các tất cả hương báu và các hoa quý, đầy khắp trong hư không mà chẳng tan mất.
Lại hiện ra mười thứ mây lầu các vô biên sắc tướng các bảo vương. Lại hiện ra mười thứ mây lầu các bảo đăng hương diễm. Lại hiện ra mười thứ mây lầu các tất cả trân châu. Lại hiện ra mười thứ mây lầu các tất cả hoa báu. Lại hiện ra mười thứ mây lầu các chuỗi báu trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây lầu các, khắp hiện mười phương tất cả quang minh tạng trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây lầu các, các mạc châu báu xen lẫn trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây lầu các, các châu báu khắp cùng mười phương tất cả trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây lầu các hoa cửa chuông lưới.
Các thứ mây lầu các như vậy,nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện ra các thứ mây đó rồi, hướng về đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường, rồi ở hướng tây, đều hóa làm tòa sư tử Chân kim diệp đại bảo tạng, và ngồi kiết già trên tòa đó.
Phía bắc của thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, lại có thế giới hải tên là Tỳ Lưu Ly Liên Hoa Quang Viên Mãn Tạng. Trong thế giới đó, có cõi nước tên là Ưu Bát La Hoa Trang Nghiêm, đức Phật hiệu là Phổ Trí Tràng Âm Vương. Ở trong biển đại chúng của đức Như Lai đó, có đại Bồ Tát tên là Sư Tử Phấn Tấn Quang Minh, với các Bồ Tát nhiều như hạt bụi thế giới hải, đều cùng nhau đi đến chỗ đức Phật, ai nấy đều hiện ra mười thứ mây cây tất cả hương thơm ma ni vi diệu, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất.
Lại hiện ra mười thứ mây cây lá sum sê toả hương thơm trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây cây hóa hiện ra tất cả cây vô biên sắc tướng trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây cây tất cả hoa bày khắp trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây cây tất cả bảo diễm viên mãn quang trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây cây tất cả hương chiên đàn thân Bồ Tát trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây cây  hiện ra nơi đạo tràng thuở xưa trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Lại hiện ra mười thứ mây cây các y phục báu tạng như ánh sáng mặt trời. Lại hiện ra mười thứ mây cây khắp phát ra tất cả âm thanh rất êm tai.
Các mây cây như vậy,nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đều đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Các vị Bồ Tát hiện ra các thứ mây đó rồi, hướng về đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường. Rồi ở phương bắc ai nấy đều hóa làm tòa sư tử Ma ni đăng liên hoa tạng, rồi ngồi kiết già ở trên tòa đó.
Phương đông bắc của Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, lại có thế giới hải tên là Diêm Phù Ðàn Kim Pha Lê Sắc Tràng. Trong thế giới đó, có cõi nước tên là Chúng Bảo Trang Nghiêm, đức Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Vô Úy Ðăng. Ở trong biển đại chúng của đức Như Lai đó, có đại Bồ Tát tên là Tối Thắng Quang Minh Ðăng Vô Tận Công Ðức Tạng, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đều cùng nhau đi đến chỗ đức Phật, ai nấy đều hiện ra mười thứ mây tòa sư tử hoa sen tạng báu vô biên sắc tướng, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất.
Lại hiện ra mười thứ mây tòa sư tử quang minh tạng ma ni vương. Lại hiện ra mười thứ mây tòa sư tử hết thảy đồ trang nghiêm đủ thứ vật trang sức. Lại hiện ra mười thứ mây tòa sư tử các màn báu đèn sáng rực rỡ. Lại hiện ra mười thứ mây tòa sư tử khắp mưa chuỗi báu. Lại hiện ra mười thứ mây tòa sư tử hết thảy hương hoa chuỗi tạng báu. Lại hiện ra mười thứ mây tòa sư tử thị hiện tất cả Phật tòa trang nghiêm ma ni vương tạng. Lại hiện ra mười thứ mây tòa sư tử cửa nẻo thềm bực và tất cả chuỗi trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây tòa sư tử tất cả cành thân cây ma ni báu tạng. Lại hiện ra mười thứ mây tòa sư tử hương báu gián sức nhật quang minh tạng.
Các mây tòa sư tử như vậy,nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đầy khắp trong hư không mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện ra các thứ mây đó rồi, bèn hướng về đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường. Rồi ở phương đông bắc, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử tạng hoa sen báu ma ni quang tràng, rồi ngồi kiết già trên tòa đó.
Phía đông nam của thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, lại có thế giới hải tên là Kim Trang Nghiêm Lưu Ly Quang Phổ Chiếu. Trong thế giới đó, có cõi nước tên là Thanh Tịnh Hương Quang Minh, đức Phật hiệu là Phổ Hỷ Thâm Tín Vương. Trong biển đại chúng của đức Như Lai đó, có đại Bồ Tát tên là Huệ Ðăng Phổ Minh, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi của thế giới hải, đều cùng nhau đi đến chỗ đức Phật, ai nấy đều hiện ra mười thứ mây màn tất cả như ý vương ma ni, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất.
Lại hiện ra mười thứ mây màn đế thanh báu tất cả hoa trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây màn tất cả hương ma ni. Lại hiện ra mười thứ mây màn bảo diễm đăng. Lại hiện ra mười thứ mây màn thị hiện Phật thần thông thuyết pháp ma ni vương. Lại hiện ra mười thứ mây màn hiện ra tất cả y phục trang nghiêm màu sắc như ma ni. Lại hiện ra mười thứ mây màn tất cả hoa tùng báu quang minh. Lại hiện ra mười thứ mây màn lưới linh chuông báu phát ra âm thanh. Lại hiện ra mười thứ mây màn ma ni làm đài, hoa sen làm lưới. Lại hiện ra mười thứ mây màn hiện ra tất cả đồ màu sắc trang nghiêm không thể nghĩ bàn.
Các mây màn báu như vậy, nhiều như hạt bụi thế giới hải, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện ra các mây như thế rồi, bèn hướng về đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường, rồi ở phương đông nam, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử tạng hoa sen báu, rồi ngồi kiết già ở trên tòa đó.
Phía tây nam của thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, lại có thế giới hải tên là Nhật Quang Biến Chiếu. Trong thế giới đó, có cõi nước tên là Sư Tử Nhật Quang Minh, đức Phật hiệu là Phổ Trí Quang Minh Âm, trong biển đại chúng của đức Như Lai đó, có đại Bồ Tát tên là Phổ Hoa Quang Diễm Kế, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đều cùng nhau đi đến chỗ đức Phật, ai nấy đều hiện ra mười thứ mây lọng báu trang nghiêm vi diệu, đầy khắp trong hư không mà chẳng tan mất.
Lại hiện ra mười thứ mây lọng hoa quang minh trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây lọng tạng trân châu vô biên màu sắc. Lại hiện ra mười thứ mây lọng âm thanh bi mẫn của tất cả Bồ Tát ma ni vương. Lại hiện ra mười thứ mây lọng các diệu báu diễm man. Lại hiện ra mười thứ mây lọng diệu báu nghiêm sức lưới chuông rũ xuống. Lại hiện ra mười thứ mây lọng nhánh cây ma ni trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây lọng nhật quang phổ chiếu ma ni vương. Lại hiện ra mười thứ mây lọng tất cả hương bột hương đốt. Lại hiện ra mười thứ mây lọng chiên đàn tạng. Lại hiện ra mười thứ mây lọng cảnh giới Phật rộng lớn phổ quang minh trang nghiêm.
Các mây lọng báu như vậy,nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện ra các thứ mây đó rồi, bèn hướng về đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường, rồi ở phương tây nam, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử đế thanh bảo quang diễm trang nghiêm tạng, rồi ngồi kiết già ở trên tòa đó.
Phía tây bắc của thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, lại có thế giới hải tên là Bảo Quang Chiếu Diệu. Trong thế giới đó, có cõi nước tên là Chúng Hương Trang Nghiêm, đức Phật hiệu là Vô Lượng Công Ðức Hải Quang Minh. Ở trong biển đại chúng của đức Như Lai đó, có đại Bồ Tát tên là Vô Tận Quang Ma Ni Vương, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đều cùng nhau đi đến chỗ đức Phật, ai nấy đều hiện ra mười thứ mây quang viên mãn tất cả báu, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất.
Lại hiện ra mười thứ mây quang viên mãn tất cả báu diễm. Lại hiện ra mười thứ mây quang viên mãn tất cả diệu hoa. Lại hiện ra mười thứ mây quang viên mãn tất cả hóa Phật. Lại hiện ra mười thứ mây quang viên mãn mười phương cõi Phật. Lại hiện ra mười thứ mây quang viên mãn cảnh giới Phật lôi thanh bảo thụ. Lại hiện ra mười thứ mây quang viên mãn tất cả lưu ly báu ma ni vương. Lại hiện ra mười thứ mây quang viên mãn trong một niệm hiện ra vô biên tướng chúng sinh. Lại hiện ra mười thứ mây quang viên mãn diễn nói âm thanh đại nguyện của tất cả Như Lai. Lại hiện ra mười thứ mây quang viên mãn diễn hóa tất cả chúng sinh âm ma ni vương.
Các mây quang viên mãn như vậy,số nhiều như hạt bụi thế giới hải, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện ra các thứ mây đó rồi, bèn hướng về đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường, rồi ở phương tây bắc, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử vô tận quang minh uy đức tạng, rồi ngồi kiết già ở trên tòa đó.
Phương dưới của thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, lại có thế giới hải tên là Liên Hoa Hương Diệu Ðức Tạng. Trong thế giới đó, có cõi nước tên là Bảo Sư Tử Quang Minh Chiếu Diệu, đức Phật hiệu là Pháp Giới Quang Minh. Ở trong biển đại chúng của đức Như Lai đó, có đại Bồ Tát tên là Pháp Giới Quang Diễm Huệ, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đều cùng nhau đến chỗ đức Phật, ai nấy đều hiện ra mười thứ mây quang minh tất cả ma ni tạng, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất.
Lại hiện ra mười thứ mây quang minh tất cả hương thơm. Lại hiện ra mười thứ mây quang minh tất cả báu sáng chói. Lại hiện ra mười thứ mây quang minh hiện ra tất cả chư Phật diễn nói pháp âm. Lại hiện ra mười thứ mây quang minh tất cả cõi Phật trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây quang minh tất cả diệu hoa lầu các. Lại hiện ra mười thứ mây quang minh trong tất cả kiếp hiện ra việc chư Phật giáo hóa chúng sinh. Lại hiện ra mười thứ mây quang minh tất cả nhị hoa báu vô tận. Lại hiện ra mười thứ mây quang minh tất cả tòa trang nghiêm.
Các mây quang minh như vậy, nhiều như hạt bụi thế giới hải, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện ra các thứ mây đó rồi, bèn hướng về đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường. Rồi ở phương dưới, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử bảo diễm đăng liên hoa tạng, rồi ngồi kiết già ở trên tòa đó.
Phương trên của thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, lại có thế giới hải tên là Ma Ni Bảo Chiếu Diệu Trang Nghiêm. Trong thế giới đó, có cõi nước tên là Vô Tướng Diệu Quang Minh, đức Phật hiệu là Vô Ngại Công Ðức Quang Minh Vương,  trong biển đại chúng của đức Như Lai đó, có đại Bồ Tát tên là Vô Ngại Lực Tinh Tấn Huệ, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đều cùng nhau đến chỗ đức Phật, ai nấy đều hiện ra mười thứ mây quang diễm vô biên sắc tướng báu, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất.
Lại hiện ra mười thứ mây quang diễm lưới báu ma ni. Lại hiện ra mười thứ mây quang diễm tất cả cõi Phật trang nghiêm rộng lớn. Lại hiện ra mười thứ mây quang diễm tất cả hương thơm vi diệu. Lại hiện ra mười thứ mây quang diễm tất cả trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây quang diễm chư Phật biến hóa. Lại hiện ra mười thứ mây quang diễm các cây hoa vi diệu. Lại hiện ra mười thứ mây quang diễm tất cả kim cang. Lại hiện ra mười thứ mây quang diễm nói vô biên hạnh Bồ Tát ma ni. Lại hiện ra mười thứ mây quang diễm tất cả đèn trân châu.
Các mây quang diễm như vậy, nhiều như hạt bụi thế giới hải, đều đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện ra các thứ mây đó rồi, bèn hướng về đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường. Rồi ở phương trên, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử tạng hoa sen quang minh diễn nói âm thanh của Phật, rồi ngồi kiết già ở trên tòa đó.
Như vậy, trong mười ức cõi Phật nhiều như hạt bụi thế giới hải, có các đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi mười ức cõi Phật, mỗi vị Bồ Tát đều có các chúng Bồ Tát, nhiều như hạt bụi thế giới hải, vây quanh trước sau mà tụ hội đến. Các Bồ Tát đó, ai nấy đều hiện ra các thứ mây cúng dường, đủ thứ sự trang nghiêm nhiều như hạt bụi thế giới hải, đều đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Hiện ra các thứ mây đó rồi, bèn hướng về đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường. Rồi theo phương của mình đến, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử đủ thứ báu trang nghiêm, rồi ngồi kiết già trên tòa đó.
Ngồi như vậy rồi, trong các lỗ chân lông trên thân của các Bồ Tát đó, đều hiện ra quang minh tất cả báu đủ thứ màu sắc, nhiều như hạt bụi mười thế giới hải. Trong mỗi quang minh, đều hiện ra các Bồ Tát nhiều như hạt bụi mười thế giới hải, đều ngồi trên tòa sư tử hoa sen.
Các Bồ Tát đó, đều vào khắp trong hết thảy các hạt bụi, của tất cả pháp giới các biển an lập. Trong mỗi một hạt bụi đó, đều có các cõi nước rộng lớn, nhiều như số hạt bụi mười Phật thế giới. Trong mỗi cõi nước, đều có chư Phật Thế Tôn ba đời. Các Bồ Tát đó, đều đến khắp để gần gũi cúng dường.
Ở trong niệm niệm, đều dùng mộng tự tại thị hiện pháp môn, khai ngộ chúng sinh nhiều như hạt bụi thế giới hải.
Trong niệm niệm, dùng pháp môn thị hiện tất cả chư Thiên sống chết, khai ngộ chúng sinh nhiều như hạt bụi thế giới hải.
Trong niệm niệm, dùng pháp môn nói tất cả hạnh Bồ Tát, để khai ngộ chúng sinh nhiều như hạt bụi thế giới hải.
Trong niệm niệm, dùng tất cả cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, hiển thị tất cả pháp môn biển đại nguyện, để khai ngộ chúng sinh, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
Trong niệm niệm, dùng pháp môn lời lẽ âm thanh của Phật, nhiếp khắp tất cả chúng sinh, để khai ngộ chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
Trong niệm niệm, dùng pháp môn mây mưa tất cả Phật pháp, để khai ngộ chúng sinh, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
Trong niệm niệm, dùng pháp môn thần biến thị hiện quang minh, chiếu khắp mười phương cõi nước, chiếu khắp pháp giới, để khai ngộ chúng sinh, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
Trong niệm niệm, dùng pháp môn Bồ Tát Phổ Hiền, kiến lập tất cả biển chúng hội đạo tràng, để khai ngộ chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
Như vậy, khắp tất cả pháp giới, tùy theo tâm của chúng sinh, đều khiến cho họ khai ngộ.
Trong niệm niệm, trong mỗi cõi nước, các Bồ Tát ai nấy, đều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi núi Tu Di, ai đọa vào trong đường ác, thì vĩnh viễn lìa hẳn sự khổ.
Mỗi vị Bồ Tát, đều khiến cho chúng sinh, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, ai trụ ở tà định, thì nhập vào chánh định tụ.
Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, tùy theo sự ưa thích của họ, mà được sinh về cõi trời.
Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh, số nhiều như hạt bụi núi Tu Di, an trụ vào hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật.
Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, phụng sự bậc thiện tri thức, mà đầy đủ các phước hạnh.
Mỗi vị Bồ Tát, đều khiến cho chúng sinh, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, phát tâm vô thượng bồ đề.
Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh, nhiều như hạt bụi núi Tu Di, hướng về bồ đề chẳng thối chuyển.
Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, đắc được mắt trí huệ thanh tịnh, thấy tất cả các pháp bình đẳng như đức Như Lai thấy.
Mỗi vị Bồ Tát, đều khiến cho chúng sinh, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, an trụ vào trong các lực, các nguyện hải, dùng vô tận trí mà làm phương tiện, để thanh tịnh các cõi Phật.
Mỗi vị Bồ Tát, đều khiến cho chúng sinh, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, đắc được biển đại nguyện rộng lớn của Tỳ Lô Giá Na, sinh vào nhà Như Lai.
 
Bấy giờ, trong quang minh của các Bồ Tát, đồng thời phát ra âm thanh, nói ra bài kệ rằng:
Trong các quang minh vang diệu âm
Khắp trong mười phương tất cả cõi
Diễn nói Phật tử các công đức
Chứng nhập được bồ đề diệu đạo.
Biển kiếp tu hành chẳng nhàm mỏi
Khiến chúng sinh khổ được giải thoát
Tâm chẳng hạ liệt và mệt nhọc
Phật tử khéo vào phương tiện này.
Hết các biển kiếp tu phương tiện
Vô lượng vô biên chẳng thừa sót
Tất cả pháp môn thảy đều vào
Mà luôn diễn nói tánh tịch diệt.
Ba đời chư Phật hết thảy nguyện
Tất cả đều tu trị viên mãn
Tức vì lợi ích các chúng sinh
Mà tự tu hành nghiệp thanh tịnh.
Tất cả chư Phật trong chúng hội
Ðều đến khắp tất cả mười phương
Ðều dùng biển trí huệ thâm sâu
Vào pháp tịch diệt của Như Lai.
Mỗi mỗi quang minh chẳng bờ mé
Ðều vào các cõi không nghĩ bàn
Trí nhãn thanh tịnh thấy khắp hết
Ðó là sở hành của Bồ Tát.
Bồ Tát ở nơi đầu sợi lông
Ðộng khắp mười phương các cõi nước
Chẳng khiến chúng sinh phải sợ hãi
Ðó là môn thanh tịnh phương tiện.
Trong mỗi hạt bụi vô lượng thân
Lại hiện đủ thứ cõi trang nghiêm
Một niệm sống chết khắp khiến thấy
Ðược trí vô ngại trang nghiêm thân.
Ba đời hết thảy tất cả kiếp
Trong một sát na đều hiện được
Biết thân như huyễn không thể tướng
Chứng minh pháp tánh là vô ngại.
Phổ Hiền thắng hạnh đều vào được
Tất cả chúng sinh đều ưa thấy
Phật tử hay trụ pháp môn này
Trong các quang minh vang tiếng hống.
 
Bấy giờ, đức Thế Tôn muốn khiến cho tất cả đại chúng Bồ Tát, đắc được vô biên cảnh giới thần thông lực của Như Lai, nên phóng ra quang minh giữa lông mày. Quang minh đó tên là Tất Cả Bồ Tát Trí Quang Minh, chiếu soi khắp mười phương tạng, hình trạng như mây đèn màu sắc báu, chiếu sáng khắp mười phương tất cả cõi Phật.
Trong cõi nước đó và chúng sinh, đều khiến cho hiển hiện ra. Lại chấn động khắp các thế giới võng, trong mỗi hạt bụi hiện ra vô số đức Phật.
Tùy theo căn tánh ưa thích khác nhau của chúng sinh, mà khắp mưa xuống mây diệu pháp luân của tất cả chư Phật ba đời, hiển bày biển Ba la mật của Như Lai. Lại mưa vô lượng các mây xuất ly, khiến cho các chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi sinh tử. Lại mưa mây đại nguyện của chư Phật, hiển bày trong các thế giới mười phương chúng hội đạo tràng của Bồ Tát Phổ Hiền.
Làm các việc như vậy rồi, bèn nhiễu bên phải đức Phật, vào dưới bàn chân của đức Phật.
Bấy giờ, ở trước đức Phật có hoa sen lớn đột nhiên xuất hiện. Hoa sen đó có đủ mười thứ trang nghiêm, tất cả các hoa sen khác chẳng thể sánh được. Ðó là: Các thứ báu xen lẫn dùng làm thân, báu ma ni vương dùng làm tạng, các báu pháp giới dùng làm lá, các hương thơm ma ni làm tua, vàng diêm phù đàn làm đài, lưới đẹp giăng ở trên, quang minh màu sắc rất thanh tịnh.
Ở trong một niệm, thị hiện vô biên thần thông biến hóa của chư Phật, khắp phát ra tất cả âm thanh. Ma ni vương ảnh hiện ra thân Phật, ở trong âm thanh, diễn nói hạnh nguyện của tất cả Bồ Tát tu hành.
Hoa sen đó sinh ra rồi, trong một niệm, trong tướng hào quang trắng của đức Như Lai, có đại Bồ Tát tên là Nhất Thiết Pháp Thắng Âm, cùng với các chúng Bồ Tát, nhiều như hạt bụi thế giới hải đồng thời hiện ra.
Ði nhiễu bên phải đức Như Lai, trải qua vô lượng vòng, đảnh lễ dưới chân đức Phật rồi, thì Bồ Tát Nhất Thiết Pháp Thắng Âm ngồi trên đài hoa sen, còn các chúng Bồ Tát thì ngồi trên tua hoa sen, ai nấy đều ngồi trên đó có thứ tự.
Bồ Tát Nhất Thiết Pháp Thắng Âm đó, thấu rõ pháp giới thâm sâu, sinh tâm đại hoan hỷ, nhập vào chỗ tu hành của đức Phật, trí huệ chẳng nghi ngờ ngưng trệ, vào được biển pháp thân không thể dò của đức Phật, đến khắp tất cả cõi, chỗ của các đức Như Lai. Các lỗ lông trên thân đều hiện thần thông, niệm niệm quán tất cả pháp giới. Mười phương chư Phật cùng ban cho Ngài các lực, khiến cho khắp an trụ vào tất cả tam muội, hết kiếp vị lai, thường thấy vô biên pháp giới biển công đức thân của chư Phật, cho đến tất cả tam muội giải thoát thần thông biến hóa.
Bồ Tát Nhất Thiết Pháp Thắng Âm, bèn ở trong đại chúng, nương oai thần của đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng:
Thân Phật sung mãn khắp pháp giới
Hiện khắp trước tất cả chúng sinh
Tùy duyên cảm ứng khắp hết thảy
Mà luôn ở tòa bồ đề này.
Trong mỗi lỗ lông của Như Lai
Tất cả bụi cõi chư Phật ngồi
Chúng hội Bồ Tát cùng vây quanh
Diễn nói thắng hạnh của Phổ Hiền.
Như Lai ngồi dưới tòa bồ đề
Lỗ lông thị hiện nhiều biển cõi
Mỗi mỗi lỗ lông đều như thế
Như vậy khắp cùng nơi pháp giới.
Trong mỗi cõi, Phật đều an tọa
Trong mỗi cõi nước đều khắp cùng
Mười phương Bồ Tát tụ như mây
Hết thảy đều đến nơi đạo tràng.
Tất cả cõi nước nhiều như bụi
Công đức quang minh biển Bồ Tát
Khắp trong chúng hội của Như Lai
Cho đến pháp giới đều đầy khắp.
Pháp giới hạt bụi các cõi nước
Trong tất cả chúng đều xuất hiện
Như Lai phân thân trí cảnh giới
Trong hạnh Phổ Hiền đều kiến lập.
Trong chúng hội của các đức Phật
Bồ Tát thắng trí nghiễm nhiên ngồi
Ai nấy nghe pháp sinh hoan hỷ
Nơi nơi tu hành vô lượng kiếp.
Ðã vào nguyện lớn của Phổ Hiền
Ai nấy sinh ra các Phật pháp
Trong biển pháp Tỳ Lô Giá Na
Tu hành liền chứng Như Lai vị.
Chỗ Bồ Tát Phổ Hiền khai giác
Tất cả Như Lai cùng khen vui
Ðã được thần thông của chư Phật
Đến khắp cùng pháp giới hết thảy.
Tất cả cõi nước số hạt bụi
Thường hiện thân mây đều sung mãn
Khắp vì chúng sinh phóng quang minh
Ðều mưa pháp vũ hợp tâm họ.
 
Bấy giờ, trong đại chúng, lại có đại Bồ Tát tên là Quán Sát Nhất Thiết Thắng Pháp Liên Hoa Quang Huệ Vương, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng:
Như Lai trí thâm sâu
Khắp vào nơi pháp giới
Hay tùy ba đời chuyển
LàmÐạo Sưcho đời.
Chư Phật đồng pháp thân
Chẳng nương chẳng khác biệt
Tùy tâm các chúng sinh
Khiến thấy thân tướng Phật.
Phật đủ Nhất thiết trí
Biết khắp tất cả pháp
Trong tất cả cõi nước
Ðều hiện khắp hết thảy.
Thân Phật và quang minh
Sắc tướng không nghĩ bàn
Chúng sinh nào tin ưa
Ðáng thấy khiến thấy được.
Ở trên một thân Phật
Hóa làm vô lượng Phật
Tiếng vang khắp các cõi
Nói pháp sâu như biển.
Trong mỗi lỗ chân lông
Lưới quang khắp mười phương
Diễn nói âm thanh Phật
Ðiều phục kẻ khó điều.
Trong quang minh Như Lai
Thường vang tiếng sâu hay
Khen biển công đức Phật
VàBồ Táttu hành.
Phật chuyển chánh pháp luân
Vô lượng chẳng bờ mé
Pháp nói ra cao siêu
Trí cạn chẳng dò được.
Trong tất cả thế giới
Hiện thân thành Chánh giác
Phật đều khởi thần biến
Pháp giới đều sung mãn.
Mỗi mỗi thân Như Lai
Hiện Phật đồng chúng sinh
Tất cả hạt bụi cõi
Khắp hiện sức thần thông.
 
Bấy giờ, ở trong đại chúng, lại có đại Bồ Tát tên là Pháp Hỷ Huệ Quang Minh, nương oai thần của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng:
Thân Phật thường hiển hiện
Pháp giới đều sung mãn
Luôn nói tiếng rộng lớn
Chấn khắp mười phương cõi.
Như Lai khắp hiện thân
Vào khắp trong thế gian
Tùy chúng sinh ưa thích
Hiển bày sức thần thông.
Phật tùy tâm chúng sinh
Khắp hiện ở trước họ
Chúng sinh ai thấy được
Ðều nhờ thần lực Phật.
Quang minh chẳng bờ mé
Nói pháp cũng vô lượng
Phật tử tùy trí Phật
Vào được quán sát được.
Thân Phật chẳng có sinh
Mà hay thị hiện sinh
Pháp tánh như hư không
ChưPhật ở trong đó.
Chẳng ở cũng chẳng đi
Nơi nơi đều thấy Phật
Quang minh đâu chẳng có
Danh đồn xa đều nghe.
Vô thể chẳng trụ xứ
Cũng chẳng sinh chẳng diệt
Không tướng cũng không hình
Sở hiện đều như ảnh.
Phật tùy tâm chúng sinh
Mà nổi mây pháp lớn
Ðủ thứ môn phương tiện
Khai ngộ mà điều phục.
Trong tất cả thế giới
Thấy Phật ngồi Ðạo tràng
Ðại chúng cùng vây quanh
Chiếu soi mười phương cõi.
Thân của tất cả Phật
Ðều có vô tận tướng
Tuy thị hiện vô lượng
Sắc tướng chẳng hết được.
 
Bấy giờ, trong đại chúng, lại có đại Bồ Tát tên là Hương Diễm Quang Phổ Minh Huệ, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng:
Các Bồ Tát hội này
Vào Phật vị khó nghĩ
Hết thảy đều thấy được
Thần lực của chư Phật.
Trí thân khắp vào được
Tất cả hạt bụi cõi
Thấy thân ở trong đó
Khắp thấy nơi chư Phật.
Như ảnh hiện các cõi
Tất cả chỗ Như Lai
Trong tất cả chúng sinh
Ðều hiện việc thần thông.
Các hạnh nguyện Phổ Hiền
Tu trị đã sáng sạch
Hay ở trong các cõi
Khắp thấy Phật thần biến.
Thân Phật khắp mọi nơi
Tất cả đều bình đẳng
Trí tu hành như thế
Vào được cảnh giới Phật.
Ðã chứng Như Lai trí
Ðồng chiếu khắp pháp giới
Khắp vào lỗ lông Phật
Tất cả các biển cõi.
Tất cả cõi nước Phật
Ðều hiện sức thần thông
Thị hiện đủ thứ thân
Và đủ thứ danh hiệu.
Trong thời gian một niệm
Khắp hiện các thần biến
Ðạo tràng thành Chánh giác
Và chuyển bánh xe pháp.
Tất cả cõi rộng lớn
Ức kiếp không nghĩ bàn
BồTáttrong tam muội
Một niệm đều hiện được.
Tất cả cõi chư Phật
Mỗi mỗi các Bồ Tát
Khắp vào nơi thân Phật
Vô biên cũng vô tận.
 
Bấy giờ, ở trong đại chúng lại có đại Bồ Tát tên là Sư Tử Phấn Tấn Huệ Quang Minh, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng:
Phật Tỳ Lô Giá Na
Hay chuyển chánh pháp luân
Pháp giới các cõi nước
Như mây đều khắp cùng.
Trong hết thảy mười phương
Các đại thế giới hải
Phật thần thông nguyện lực
Nơi nơi chuyển pháp luân.
Tất cả các cõi nước
Trong chúng hội rộng lớn
Danh hiệu Phật khác nhau
Tùy cơ diễn diệu pháp.
Như Lai đại oai lực
Nguyện Phổ Hiền thành tựu
Trong tất cả cõi nước
Diệu âm vang khắp cùng.
Thân Phật đồng bụi cõi
Khắp mưa xuống pháp vũ
Không sinh không khác biệt
Hiện tất cả thế gian.
Vô số những ức kiếp
Trong tất cả bụi cõi
Thuở xưa đã tu hành
Diệu âm đều nói đủ.
Mười phương các bụi cõi
Lưới quang đều khắp cùng
Trong quang đều có Phật
Khắp hóa các quần sinh.
Thân Phật chẳng khác biệt
Sung mãn khắp pháp giới
Hay khiến thấy sắc thân
Tùy cơ khéo điều phục.
Ba đời tất cả cõi
Hết thảy các Ðạo sư
Ðủ loại các danh hiệu
Vì nói đều khiến thấy.
Quá vị và hiện tại
Tất cả các Như Lai
Chuyển bánh xe diệu pháp
Hội này đều được nghe.
 
Bấy giờ, trong đại chúng, lại có đại Bồ Tát tên là Pháp Hải Huệ Công Ðức Tạng, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng:
Các Phật tử hội này
Khéo tu các trí huệ
Thảy đều đã vào được
Môn phương tiện như vậy.
Trong mỗi mỗi cõi nước
Khắp nói pháp rộng lớn
Nói Phật đã tu hành
Nghe khắp mười phương cõi.
Trong mỗi mỗi tâm niệm
Quán khắp tất cả pháp
An trụ tại chân như
Thấu đạt biển các pháp.
Trong mỗi mỗi thân Phật
Ức kiếp chẳng nghĩ bàn
Tu tập Ba la mật
Và nghiêm tịnh cõi nước.
Trong mỗi mỗi hạt bụi
Chứng được tất cả pháp
Như vậy không chướng ngại
Ði khắp mười phương cõi.
Trong mỗi cõi nước Phật
Ðến khắp chẳng sót thừa
Thấy thần lực của Phật
Vào sở tu của Phật.
Tiếng chư Phật rộng lớn
Pháp giới đâu chẳng nghe
Bồ Tát thấu rõ được
Khéo vào biển âm thanh.
Biển kiếp diễn diệu âm
Âm đó đều bình đẳng
Trí rõ khắp ba đời
Vào trong âm thanh đó.
Hết thảy tiếng chúng sinh
Và tiếng Phật tự tại
Ðắc được tiếng trí huệ
Tất cả đều thấu hiểu.
Từ địa mà đắc địa
Trụ ở nơi thập lực
Ức kiếp siêng tu hành
Ðắc được pháp như thế.
 
Bấy giờ, ở trong đại chúng, lại có đại Bồ Tát tên là Huệ Ðăng Phổ Minh, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng:
Tất cả các Như Lai
Xa lìa hết mọi tướng
Nếu biết được pháp đó
Mới thấy đức Thế Tôn.
Bồ Tát trong tam muội
Huệ quang chiếu sáng khắp
Biết được tất cả Phật
Thể tánh rất tự tại.
Thấy Phật thể chân thật
Liền ngộ pháp thâm sâu
Quán khắp nơi pháp giới
Theonguyện mà thọ thân.
Từ trong biển phước sinh
An trụ nơi trí địa
Quán sát tất cả pháp
Tu hành đạo tối thắng.
Trong tất cả cõi Phật
Hết thảy chỗ Như Lai
Như vậy khắp pháp giới
Ðều thấy thể chân thật.
Mười phương cõi rộng lớn
Ức kiếp siêng tu hành
Mới thành Chánh biến tri
Biết tất cả các pháp.
Chỉ một thân kim cang
Thấy trong tất cả bụi
Không sinh cũng không tướng
Hiện khắp trong các cõi.
Tùy tâm của chúng sinh
Khắp hiện ở trước họ
Ðủ phương tiện điều phục
Sớm hướng về Phật đạo.
Bởi nhờ Phật oai thần
Xuất hiện các Bồ Tát
Ðược Phật lực gia trì
Khắp thấy các Như Lai.
Hết thảy các Ðạo sư
Vô lượng oai thần lực
Khai ngộ các Bồ Tát
Khắp tận cùng pháp giới.
 
Bấy giờ, ở trong đại chúng, lại có đại Bồ Tát tên là Hoa Diễm Kế Phổ Minh Trí, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng:
Trong tất cả cõi nước
Khắp diễn pháp vi diệu
Khen ngợi công đức Phật
Sung mãn khắp pháp giới.
Phật dùng pháp làm thân
Thanh tịnh như hư không
Hiện ra các sắc hình
Khiến vào trong pháp đó.
Nếu ai tin vui sâu
Và được Phật nhiếp thọ
Nên biết chúng sinh đó
Hay sinh Phật trí huệ.
Những người kém trí huệ
Không thể biết pháp này
Người huệ nhãn thanh tịnh
Mới thấy được pháp này.
Nhờ oai lực của Phật
Quán sát tất cả pháp
Khi vào trụ và xuất
Chỗ thấy đều rõ ràng.
Trong tất cả các pháp
Pháp môn chẳng bờ mé
Thành tựu Nhất thiết trí
Vào biển pháp thâm sâu.
An trụ cõi nước Phật
Xuất hưng khắp mọi nơi
Không đến cũng không đi
Pháp chư Phật như vậy.
Tất cả biển chúng sinh
Thân Phật như ảnh hiện
Tùy hiểu biết khác nhau
Như vậy thấy Ðạo sư.
Trong tất cả lỗ lông
Thảy đều hiện thần thông
Tu hạnh nguyện Phổ Hiền
Ai thanh tịnh được thấy.
Phật dùng mỗi pháp thân
Nơi nơi chuyển pháp luân
Pháp giới đều đến khắp
Chẳng thể nghĩ bàn được.
 
Bấy giờ, ở trong đại chúng, lại có đại Bồ Tát tên là Oai Ðức Huệ Vô Tận Quang, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng:
Trong mỗi mỗi cõi Phật
Nơi nơi ngồi đạo tràng
Chúng hội cùng vây quanh
Ma quân đều điều phục.
Thân Phật phóng quang minh
Ðầy khắp trong mười phương
Tùy ứng mà thị hiện
Sắc tướng đều khác nhau.
Trong mỗi mỗi hạt bụi
Quang minh đều sung mãn
Khắp thấy mười phương cõi
Ðủ thứ sự khác nhau.
Mười phương các biển cõi
Ðủ thứ vô lượng cõi
Ðều bằng phẳng thanh tịnh
Ðế thanh báu làm thành.
Hoặc che hoặc dựa đứng
Hoặc tựa hoa sen khép
Hoặc tròn hoặc hình vuông
Ðủ các thứ hình tướng.
Pháp giới các cõi nước
Ði khắp chẳng gì ngại
Trong tất cả chúng hội
Phật thường chuyển pháp luân.
Thân Phật không nghĩ bàn
Ðều ở trong cõi nước
Khắp hết thảy mọi nơi
Phật nói pháp chân thật.
Phật chuyển bánh xe pháp
Xiển minh lý chân thật
Theo hiểu biết khác nhau
Hiện vô tận pháp môn.
Trong tất cả cõi nước
Thấy Phật ngồi đạo tràng
Thân Phật như ảnh hiện
Sinh diệt bất khả đắc.
 
Bấy giờ, ở trong đại chúng, lại có đại Bồ Tát tên là Pháp Giới Phổ Minh Huệ, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng:
Thân Như Lai tốt đẹp
Sức tướng không nghĩ bàn
Người thấy sinh hoan hỷ
Cung kính tin ưa pháp.
Tất cả tướng thân Phật
Ðều hiện vô lượng Phật
Khắp vào mười phương cõi
Trong mỗi mỗi hạt bụi.
Mười phương biển cõi nước
Vô lượng vô biên Phật
Ðều ở trong niệm niệm
Ai nấy hiện thần thông.
Các Bồ Tát đại trí
Vào sâu trong biển pháp
Nhờ Phật lực gia trì
Biết được phương tiện này.
Nếu có người an trụ
Các hạnh nguyện Phổ Hiền
Thì thấy những cõi đó
Và thần lực của Phật.
Nếu có người tin hiểu
Và nhờ các đại nguyện
Ðầy đủ trí huệ sâu
Thông đạt tất cả pháp.
Ở nơi các thân Phật
Mỗi mỗi đều quán sát
Sắc thanh chẳng chướng ngại
Thấu đạt nơi các cảnh.
Ở nơi thân chư Phật
An trụ trí tu hành
Sớm vào Như Lai địa
Nhiếp khắp nơi pháp giới.
Cõi Phật số hạt bụi
Các cõi nước như vậy
Hay khiến trong một niệm
Hiện trong mỗi hạt bụi.
Tất cả các cõi nước
Và dùng sức thần thông
Ðều hiện trong một cõi
Sức Bồ Tát như vậy.
 
Bấy giờ, ở trong đại chúng, lại có đại Bồ Tát tên là Tinh Tấn Lực Vô Ngại Huệ, nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng:
Phật nói một diệu âm
Nghe khắp mười phương cõi
Các âm đều đầy đủ
Mưa pháp đều nhuần khắp.
Tất cả biển ngôn từ
Hết thảy tùy loại âm
Trong tất cả cõi Phật
Chuyển thanh tịnh pháp luân.
Tất cả các cõi nước
Ðều thấy Phật thần biến
Nghe pháp âm Phật nói
Nghe rồi hướng bồ đề.
Các cõi trong pháp giới
Trong mỗi mỗi hạt bụi
Sức giải thoát Như Lai
Khắp hiện thân nơi đó.
Pháp thân đồng hư không
Vô ngại chẳng khác biệt
Sắc hình như ảnh tượng
Hiện đủ thứ các tướng.
Ảnh tượng chẳng phương sở
Như không chẳng thể tánh
Người trí huệ rộng lớn
Thấu đạt sự bình đẳng.
Thân Phật bất khả thủ
Không sinh không khởi tác
Ứng vật hiện trước khắp
Bình đẳng như hư không.
Mười phương hết thảy Phật
Vào hết một lỗ lông
Ai nấy hiện thần thông
Trí nhãn quán thấy được.
Phật Tỳ Lô Giá Na
Nguyện lực khắp pháp giới
Trong tất cả cõi nước
Thường chuyển bánh xe pháp.
Lỗ lông hiện thần biến
Tất cả Phật cùng nói
Trải qua vô lượng kiếp
Chẳng biết được bờ bến.
 
Như trong đạo tràng bốn thiên hạ nầy, nhờ thần lực của đức Phật, mà trong mười phương, mỗi phương đều có các chúng Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi một ức thế giới hải tụ hội đến. Nên biết tất cả thế giới hải, mỗi mỗi bốn thiên hạ, trong các đạo tràng cũng đều như thế.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KINH HOA NGHIÊM
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
 
QUYỂN BẢY
 
PHẨM PHỔ HIỀN TAM MUỘI THỨ BA
 
      Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền ở trước đức Như Lai, ngồi trên tòa sư tử Liên hoa tạng, nương thần lực của đức Phật, mà nhập vào tam muội. Tam muội đó tên là: Nhất thiết chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai tạng thân, khắp vào tánh bình đẳng của tất cả chư Phật, ở trong pháp giới thị hiện các ảnh tượng, rộng lớn vô ngại, đồng như hư không biển pháp giới, đều vào khắp hết thảy.
Sinh ra tất cả các pháp tam muội, bao hàm dung nạp khắp mười phương pháp giới. Biển trí huệ quang minh của chư Phật ba đời, đều từ đây sinh ra. Hết thảy các biển an lập trong mười phương, đều thị hiện ra.
Hàm chứa tất cả các lực, giải thoát của Phật, và trí huệ của Bồ Tát, hay khiến cho hạt bụi trong tất cả cõi nước, có thể dung thọ khắp vô biên thế giới, mà thành tựu tất cả biển công đức của Phật. Lại hiển bày các biển đại nguyện của Như Lai, hết thảy chư Phật chuyển bánh xe pháp, lưu thông, hộ trì, khiến cho chẳng đoạn tuyệt.
Như ở tại thế giới nầy, Bồ Tát Phổ Hiền ở trước đức Thế Tôn vào tam muội nầy. Như vậy tận pháp giới, hư không giới, mười phương ba đời, vi tế, vô ngại, rộng lớn, quang minh, nơi Phật nhãn thấy được, Phật lực đến được, thân Phật hiện đến, tất cả cõi nước, và các cõi nước đó, hết thảy hạt bụi, trong mỗi hạt bụi, đều có cõi Phật, nhiều như số hạt bụi thế giới hải, trong mỗi cõi nước, đều có chư Phật nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Ở trước mỗi đức Phật, đều có Bồ Tát Phổ Hiền, nhiều như số hạt bụi thế giới hải, cũng đều nhập vào tam muội Nhất thiết chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai tạng thân này.
Bấy giờ, nơi mỗi mỗi Bồ Tát Phổ Hiền, đều có mười phương tất cả chư Phật hiện ra ở trước. Các đức Như Lai đó, đồng thanh khen rằng : Lành thay  ! Lành thay ! Thiện nam tử ! Ông vào được tam muội Nhất thiết chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai tạng thân Bồ Tát này.
Phật tử ! Ðây là mười phương tất cả chư Phật cùng gia bị cho ông. Vì nhờ bổn nguyện lực của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, và cũng do ông tu hạnh nguyện lực của tất cả chư Phật.
Chuyển được bánh xe tất cả Phật pháp. Khai thị hiển bày tất cả biển trí tuệ của Như Lai. Chiếu khắp các biển an lập trong mười phương không thừa sót. Khiến cho tất cả chúng sinh tịnh trị tạp nhiễm được thanh tịnh. Nhiếp khắp tất cả cõi nước lớn chẳng có chấp trước. Vào sâu tất cả cảnh giới của chư Phật chẳng chướng ngại. Khắp thị hiện tất cả công đức của Phật. Vào được thật tướng của tất cả các pháp tăng trưởng trí huệ. Quán sát tất cả các pháp môn. Thấu rõ căn tánh của tất cả chúng sinh. Tu trì biển lời dạy của tất cả chư Phật Như Lai.
Bấy giờ, tất cả chư Phật trong mười phương, bèn ban cho đại Bồ Tát Phổ Hiền trí huệ vào được Nhất thiết trí tánh lực. Ban cho trí huệ vào pháp giới vô lượng vô biên. Ban cho trí huệ thành tựu tất cả cảnh giới của Phật. Ban cho trí huệ biết tất cả biển thế giới thành hoại. Ban cho trí huệ biết tất cả cõi chúng sinh rộng lớn. Ban cho trí huệ trụ vào giải thoát thâm sâu không khác biệt tất cả tam muội của chư Phật. Ban cho trí huệ vào tất cả biển các căn của Bồ Tát. Ban cho trí huệ biết tất cả biển ngôn ngữ của chúng sinh, chuyển pháp luân từ biện. Ban cho trí huệ thân vào khắp pháp giới tất cả thế giới hải. Ban cho trí huệ được tất cả âm thanh của Phật.
Như trong thế giới nầy, đức Như Lai ở trước Bồ Tát Phổ Hiền, được chư Phật ban cho trí huệ như thế. Như vậy tất cả thế giới hải, và trong mỗi hạt bụi của thế giới hải đó, hết thảy Bồ Tát Phổ Hiền, cũng đều như vậy. Tại sao ? Vì chứng được tam muội nầy, nên được pháp như vậy.
Bấy giờ, mười phương chư Phật đều duỗi tay phải rờ đầu Bồ Tát Phổ Hiền. Tay của các Ngài đều đầy đủ tướng tốt trang nghiêm, lưới quang minh vi diệu mở ra, hương thơm tỏa ra, và phát ra ánh sáng rực rỡ. Lại vang ra đủ thứ âm thanh vi diệu của chư Phật, và việc thần thông tự tại.
Quá khứ hiện tại và vị lai, tất cả biển đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, tất cả thanh tịnh pháp luân của Như Lai, và hết thảy hình ảnh của ba đời chư Phật, đều hiện ra ở trong đó.
Như Bồ Tát Phổ Hiền ở trong thế giới nầy, được mười phương chư Phật cùng rờ đầu. Như vậy tất cả thế giới hải, và hết thảy Bồ Tát Phổ Hiền ở trong mỗi hạt bụi của thế giới hải đó, cũng đều như thế, được mười phương chư Phật rờ đầu.
Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền bèn từ tam muội nầy mà dậy. Khi từ tam muội nầy dậy, thì lập tức từ tất cả biển môn tam muội, nhiều như số hạt bụi thế giới hải đều dậy.
Đó là: Từ môn tam muội trí thiện xảo, biết ba đời tất cả pháp giới hết thảy hạt bụi mà dậy. Từ môn tam muội hiện ra tất cả cõi Phật ba đời mà dậy. Từ môn tam muội hiện ra tất cả phòng ốc của chúng sinh mà dậy. Từ môn tam muội biết biển tâm của tất cả chúng sinh mà dậy. Từ môn tam muội biết tên khác nhau của tất cả chúng sinh mà dậy. Từ môn tam muội biết xứ sở khác nhau trong mười phương pháp giới mà dậy. Từ môn tam muội biết trong tất cả hạt bụi, đều có vô biên mây thân Phật rộng lớn mà dậy. Từ môn tam muội diễn nói tất cả biển pháp lý thú mà dậy.
Khi Bồ Tát Phổ Hiền từ các tam muội như vậy mà dậy, thì các Bồ Tát khác, ai nấy đều được : Biển mây tam muội, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Biển mây Ðà la ni, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Biển mây các pháp phương tiện, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Biển mây môn biện tài, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Biển mây tu hành, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
Biển mây trí quang minh, chiếu khắp pháp giới tất cả tạng công đức của Như Lai, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Biển mây phương tiện, tất cả các lực trí huệ chẳng khác biệt của Như Lai, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Trong tất cả lỗ lông của Như Lai, đều hiện ra biển mây các cõi, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Mỗi Bồ Tát thị hiện từ cung trời Ðâu Suất hạ sinh thành Phật, chuyển bánh xe chánh pháp, vào Niết Bàn, các biển mây nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
Như trong thế giới này, Bồ Tát Phổ Hiền từ tam muội dậy, các Bồ Tát chúng đều được lợi ích như thế. Như vậy tất cả thế giới hải, và trong mỗi hạt bụi, hết thảy số hạt bụi của thế giới hải đó, cũng đều như thế.
Bấy giờ, mười phương tất cả thế giới hải, nhờ sức oai thần của chư Phật, và sức tam muội của Bồ Tát Phổ Hiền, thảy đều chấn động nhẹ. Mỗi mỗi thế giới, đều dùng các châu báu trang nghiêm. Và vang ra âm thanh vi diệu diễn nói các pháp. Và trong đạo tràng chúng hải hội của tất cả Như Lai, khắp mưa xuống mười thứ mây ma ni vương.
Những gì là mười ? Ðó là: Mây ma ni vương diệu kim tinh tràng. Mây ma ni vương quang minh chiếu sáng. Mây ma ni vương luân báu rũ xuống. Mây ma ni vương các tạng báu hiện tượng Bồ Tát. Mây ma ni vương khen ngợi danh hiệu Phật. Mây ma ni vương quang minh mãnh liệt, chiếu khắp tất cả đạo tràng cõi Phật. Mây ma ni vương quang minh chiếu mười phương đủ thứ sự biến hóa. Mây khen ngợi công đức của tất cả Bồ Tát. Mây ma ni vương mãnh liệt như mặt trời. Mây ma ni vương âm thanh duyệt ý lạc nghe khắp mười phương.
Khắp mưa mười thứ mây đại ma ni vương rồi. Trong các lỗ chân lông của tất cả Như Lai, đều phóng ra quang minh, ở trong quang minh nói bài kệ rằng:
Phổ Hiền ở khắp trong các cõi
Ngồi hoa sen báu chúng đều thấy
Tất cả thần thông đều hiện ra
Vô lượng tam muội đều vào được.
Phổ Hiền luôn dùng đủ thứ thân
Khắp cùng pháp giới đều đầy dẫy
Sức tam muội thần thông phương tiện
Viên âm rộng lớn đều vô ngại.
Chỗ chư Phật trong tất cả cõi
Ðủ thứ tam muội hiện thần thông
Mỗi thứ thần thông khắp hết thảy
Mười phương cõi nước chẳng bỏ sót.
Như chỗ Như Lai tất cả cõi
Trong bụi cõi đó đều như vậy
Sở hiện tam muội việc thần thông
Do nguyện lực Tỳ Lô Giá Na.
Thân tướng Phổ Hiền như hư không
Trụ nơi chân như chẳng cõi nước
Tùy tâm ưa thích của chúng sinh
Thân thị hiện khắp đồng tất cả.
Phổ Hiền an trụ các đại nguyện
Hoạch được vô lượng thần thông lực
Tất cả thân Phật hết thảy cõi
Thảy đều hiện thân mà đến đó.
Tất cả biển chúng không bờ mé
Phân thân trụ đó cũng vô lượng
Cõi nước hóa hiện đều nghiêm tịnh
Trong một sát na thấy nhiều kiếp.
Phổ Hiền an trụ tất cả cõi
Thần thông hiện ra không ai bằng
Chấn động mười phương khắp hết thảy
Khiến ai quán Ngài đều được thấy.
Nhất thiết trí lực Phật công đức
Ðủ thứ đại pháp đều thành mãn
Dùng các tam muội môn phương tiện
Thị hiện hạnh bồ đề thuở xưa.
Như vậy tự tại không nghĩ bàn
Mười phương cõi nước đều thị hiện
Vì hiển khắp vào các tam muội
Trong mây Phật quang khen công đức.
 
Bấy giờ, tất cả chúng Bồ Tát đều hướng về Bồ Tát Phổ Hiền, chắp tay chiêm ngưỡng, nương thần lực của đức Phật, đồng thanh khen rằng:
Từ các Phật pháp mà sinh ra
Cũng do Như Lai phát nguyện lực
Chân như bình đẳng hư không tạng
Ông đã nghiêm tịnh pháp thân này.
Trong chúng hội tất cả cõi Phật
Phổ Hiền khắp trụ ở trong đó
Công đức trí tuệ biển quang minh
Chiếu khắp mười phương thảy đều thấy.
Biển công đức Phổ Hiền rộng lớn
Khắp trụ mười phương gần gũi Phật
Trong tất cả bụi hết thảy cõi
Ðều đi đến đó mà hiển hiện.
Phật tử chúng tôi thường thấy ông
Ðều gần gũi các đức Như Lai
Trụ trong tam muội cảnh chân thật
Tất cả cõi số kiếp hạt bụi.
Phật tử hay dùng thân phổ khắp
Ðều đến mười phương các cõi nước
Chúng sinh như biển đều tế độ
Pháp giới hạt bụi đâu chẳng vào.
Vào trong pháp giới tất cả bụi
Pháp thân vô tận chẳng khác biệt
Ví như hư không khắp cùng hết
Diễn nói pháp Như Lai rộng lớn.
Tất cả công đức trí huệ quang
Như mây rộng lớn sức thù thắng
Trong biển chúng sinh đều đi đến
Nói pháp Phật tu chẳng gì bằng.
Vì độ chúng sinh trong biển kiếp
Phổ Hiền thắng hạnh đều tu tập
Diễn tất cả pháp như mây lớn
Pháp âm rộng lớn đâu chẳng nghe.
Cõi nước được thành lập ra sao
ChưPhật ra đời như thế nào
Và hết thảy tất cả chúng sinh
Xin hãy tùy thuận nói như thật.
Trong vô lượng biển đại chúng này
Ðều cung kính ở trước Phổ Hiền
Vì chuyển diệu pháp luân thanh tịnh
Tất cả chư Phật đều tùy hỷ.
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

KINH HOA NGHIÊM
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
 
PHẨM THẾ GIỚI THÀNH TỰU THƯ TƯ
 
Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền nhờ thần lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả biển thế giới, tất cả biển chúng sinh, tất cả biển chư Phật, tất cả biển pháp giới, tất cả biển nghiệp chúng sinh, tất cả biển căn dục của chúng sinh, tất cả biển pháp luân của chư Phật, tất cả biển ba đời, tất cả biển nguyện lực của Như Lai, tất cả biển thần thông biến hóa của Như Lai.
Quán sát như vậy rồi, khắp bảo tất cả các biển chúng Bồ Tát trong Ðạo tràng rằng : Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn có trí huệ thanh tịnh, biết được tất cả thế giới hải: Thành, trụ, hoại, không, không thể nghĩ bàn. Trí huệ biết được biển nghiệp của tất cả chúng sinh không thể nghĩ bàn. Trí huệ biết được tất cả thế giới hải an lập không thể nghĩ bàn. Trí huệ diễn nói tất cả biển Phật vô biên không thể nghĩ bàn. Trí huệ vào tất cả biển ưa thích, hiểu biết căn tánh không thể nghĩ bàn. Trí huệ một niệm biết khắp tất cả ba đời không thể nghĩ bàn. Trí huệ hiển thị vô lượng nguyện hải của tất cả Như Lai không thể nghĩ bàn. Trí huệ thị hiện tất cả biển thần thông biến hóa của Phật không thể nghĩ bàn. Trí huệ chuyển bánh xe pháp không thể nghĩ bàn. Trí huệ kiến lập đạo tràng, diễn nói biển Phật pháp không thể nghĩ bàn.
Thanh tịnh thân Phật không thể nghĩ bàn. Vô biên biển sắc tướng chiếu sáng không thể nghĩ bàn. Tướng và vẻ đẹp đều thanh tịnh không thể nghĩ bàn. Vô biên biển sắc tướng quang minh luân, đầy đủ thanh tịnh không thể nghĩ bàn. Ðủ thứ biển sắc tướng mây quang minh không thể nghĩ bàn. Biển thù thắng bảo diễm không thể nghĩ bàn. Thành tựu biển lời lẽ âm thanh không thể nghĩ bàn. Thị hiện ba thứ biển tự tại, điều phục tất cả chúng sinh thành thục không thể nghĩ bàn. Dũng mãnh điều phục các biển chúng sinh chẳng luống qua không thể nghĩ bàn.
An trụ Phật địa không thể nghĩ bàn. Vào cảnh giới của Như Lai không thể nghĩ bàn. Oai lực hộ trì không thể nghĩ bàn. Quán sát tất cả trí huệ sở hành của Phật không thể nghĩ bàn. Các lực viên mãn không thể phá hoại không thể nghĩ bàn. Vô uý công đức chẳng ai hơn được không thể nghĩ bàn. Trụ trong tam muội chẳng khác biệt không thể nghĩ bàn. Thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn. Trí huệ thanh tịnh tự tại không thể nghĩ bàn. Tất cả Phật pháp không thể hủy hoại không thể nghĩ bàn.
Tất cả các pháp như vậy, tôi đều nương thần lực của đức Phật, và oai thần lực của tất cả Như Lai, tuyên nói đầy đủ.
Vì khiến cho chúng sinh vào biển trí huệ của Phật. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát, được an trụ ở trong biển công đức của Phật. Vì khiến cho tất cả thế giới hải, tất cả chư Phật tự tại trang nghiêm cõi nước. Vì khiến cho tất cả biển kiếp, chủng tánh của Như Lai luôn luôn chẳng đoạn diệt. Vì khiến cho trong tất cả thế giới hải, hiển bày tánh chân thật của các pháp. Vì khiến cho tùy vô lượng sự hiểu biết tất cả biển chúng sinh mà diễn nói. Vì khiến cho tùy các căn của tất cả biển chúng sinh các Phật pháp. Vì khiến cho tùy sự ưa thích của tất cả biển chúng sinh, mà phá tan tất cả núi chướng ngại. Vì khiến cho tùy tâm hạnh của tất cả biển chúng sinh, mà khiến cho họ tịnh tu trị yếu đạo ra khỏi ba cõi. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát, an trụ ở trong biển thệ nguyện của Phổ Hiền.
Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền, lại muốn khiến cho vô lượng đạo tràng đại chúng hải hội, đều sinh hoan hỷ. Vì khiến cho tất cả các pháp tăng trưởng ưa thích. Vì khiến cho chúng sinh sinh biển tin hiểu rộng lớn chân thật. Vì khiến cho chúng sinh, tịnh trị phổ môn pháp giới tạng thân. Vì khiến cho chúng sinh an lập biển hạnh nguyện của Phổ Hiền. Vì khiến cho chúng sinh, tịnh trị trí huệ nhãn vào ba đời bình đẳng. Vì khiến cho chúng sinh tăng trưởng biển đại huệ chiếu khắp tất cả thế gian tạng. Vì khiến cho chúng sinh, sinh sức lực Ðà la ni trì tất cả pháp luân. Vì khiến cho trong tất cả đạo tràng khai thị hết tất cả cảnh giới của Phật. Vì khiến cho khai xiển tất cả pháp môn của Như Lai. Vì khiến cho tất cả trí tánh tăng trưởng pháp giới rộng lớn thâm sâu, bèn nói bài kệ rằng:
Trí huệ thâm sâu biển công đức
Khắp hiện mười phương vô lượng cõi
Tùy các chúng sinh đáng được thấy
Quang minh chiếu khắp chuyển pháp luân.
Mười phương biển cõi không nghĩ bàn
Vô lượng kiếp Phật đều nghiêm tịnh
Vì độ chúng sinh khiến thành thục
Xuất hiện tất cả các cõi nước.
Cảnh Phật thâm sâu không nghĩ bàn
Khắp bày chúng sinh khiến được vào
Tâm họ ưa nhỏ chấp các cõi
Không thể thông đạt chỗ Phật ngộ.
Nếu người tâm tịnh tin vững chắc
Thường được gần gũi thiện tri thức
Tất cả chư Phật đều gia trì
Họ mới vào được trí Như Lai.
Lìa các xiểm dối tâm thanh tịnh
Thường vui từ bi tánh hoan hỷ
Người chí lực rộng lớn tin sâu
Nghe được pháp này sinh vui mừng.
An trụ các đại nguyện Phổ Hiền
Tu hành đạo Bồ Tát thanh tịnh
Quán sát pháp giới như hư không
Ðây mới biết được hạnh Phật tu.
Ðây các Bồ Tát được lợi hành
Thấy thần thông của tất cả Phật
Người tu đạo khác chẳng biết được
Người hành Phổ Hiền mới ngộ được.
Chúng sinh rộng lớn chẳng bờ mé
Như Lai đều hộ niệm tất cả
Chuyển bánh xe pháp khắp hết thảy
Ðây cảnh giới Tỳ Lô Giá Na.
Tất cả cõi nước vào thân tôi
Chỗ chư Phật ở cũng như thế
Ông nên quán các lỗ lông tôi
Nay tôi chỉ bày cảnh giới Phật.
Hạnh nguyện Phổ Hiền chẳng bờ mé
Tôi đã tu hành được đầy đủ
Thấy khắp cảnh giới thân rộng lớn
Là chỗ Phật tu hãy lắng nghe.
 
Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền bảo các đại chúng rằng : Các Phật tử ! Thế giới hải có mười việc. Chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, đã nói, đang nói và sẽ nói.
Những gì là mười ? Ðó là: Nhân duyên thế giới hải sinh khởi. Sự nương trụ của thế giới hải. Hình trạng của thế giới hải. Thể tánh của thế giới hải. Sự trang nghiêm của thế giới hải. Sự thanh tịnh của thế giới hải. Phật ra đời trong thế giới hải. Kiếp trụ của thế giới hải. Kiếp chuyển biến khác biệt của thế giới hải. Môn vô sai biệt của thế giới hải.
Chư Phật tử ! Tôi nói sơ lược về thế giới hải có mười việc nầy. Nếu nói rộng ra, thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Chư Phật đời quá khứ, hiện tại, vị lai, đã nói, đang nói và sẽ nói.
Chư Phật tử ! Nói sơ lược về mười thứ nhân duyên, tất cả thế giới hải đã thành, hiện thành và sẽ thành.
Những gì là mười ? Ðó là : Do thần lực của Như Lai. Do pháp nên như vậy. Do hành nghiệp của tất cả chúng sinh. Do tất cả Bồ Tát thành tựu Nhất thiết trí. Do tất cả chúng sinh và tất cả Bồ Tát cùng tập tụ căn lành. Do nguyện lực của tất cả Bồ Tát nghiêm tịnh cõi nước. Do tất cả Bồ Tát thành tựu hạnh nguyện bất thối. Do tất cả Bồ Tát thanh tịnh thắng giải tự tại. Do tất cả Như Lai căn lành sở lưu và khi tất cả chư Phật thành đạo, thì thế lực tự tại. Do nguyện lực tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền.
      Chư Phật tử ! Ðó là lược nói về mười thứ nhân duyên. Nếu nói rộng ra, thì nhiều như hạt bụi của thế giới hải.
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng:
      Diễn nói vô biên các biển cõi
Tỳ Lô Giá Na đều nghiêm tịnh
      Cảnh giới Thế Tôn không nghĩ bàn
      Trí huệ thần thông cũng như vậy.
Bồ Tát tu hành các biển nguyện
Khắp tùy sở thích tâm chúng sinh
Tâm hạnh chúng sinh rộng vô biên
Cõi nước Bồ Tát khắp mười phương.
Bồ tát hướng về Nhất thiết trí
Siêng tu đủ thứ tự tại lực
Vô lượng biển nguyện khắp sinh ra
Cõi nước rộng lớn đều thành tựu.
Tu các biển hạnh chẳng bờ mé
Vào cảnh giới Phật cũng vô lượng
Vì tịnh các cõi nước mười phương
Mỗi cõi trải qua vô lượng kiếp.
Chúng sinh bị phiền não nhiễu trược
Phân biệt dục lạc chẳng một tướng
Tùy tâm thọ nghiệp không nghĩ bàn
Tất cả biển cõi đều thành lập.
Phật tử biển cõi trang nghiêm tạng
Lìa cấu quang minh báu thành tựu
Ðều do tâm tin hiểu rộng lớn
Mười phương an trụ đều như vậy.
Bồ Tát hay tu hạnh Phổ Hiền
Du hành pháp giới trong hạt bụi
Trong bụi đều hiện vô lượng cõi
Thanh tịnh rộng lớn như hư không.
Tận cõi hư không hiện thần thông
Ðều đến Đạo tràng chỗ chư Phật
Trên tòa hoa sen hiện các tướng
Mỗi thân bao hàm tất cả cõi.
Một niệm khắp hiện ra ba đời
Tất cả biển cõi đều thành lập
Phật dùng phương tiện đều vào trong
Ðây là nghiêm tịnh của Tỳ Lô.
 
Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: Các Phật tử ! Mỗi mỗi thế giới hải, đều có sự nương tựa mà trụ, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
Hoặc nương tất cả trang nghiêm mà trụ. Hoặc nương hư không mà trụ. Hoặc nương tất cả quang minh báu mà trụ. Hoặc nương tất cả quang minh của Phật mà trụ. Hoặc nương tất cả màu báu quang minh mà trụ. Hoặc nương tất cả âm thanh của Phật mà trụ. Hoặc nương nghiệp như huyễn sinh đại lực A tu la tay hình kim cang mà trụ. Hoặc nương thân của tất cả thế chủ mà trụ. Hoặc nương thân của tất cả Bồ Tát mà trụ. Hoặc nương nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền sinh ra tất cả biển trang nghiêm sai biệt mà trụ.
Chư Phật tử ! Thế giới hải có sự nương tựa mà trụ như vậy thảy, nhiều như hạt bụi thế giới hải.
Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng:
Ðầy khắp mười phương cõi hư không
Hết thảy tất cả các cõi nước
Ðược thần lực Như Lai gia trì
Nơi nơi hiện tiền đều thấy được.
Hoặc có đủ thứ các cõi nước
Thảy đều lìa cấu báu thành tựu
Ma ni thanh tịnh thù diệu nhất
Óng ánh hiện khắp biển quang minh.
Hoặc có cõi quang minh thanh tịnh
Nương tựa cõi hư không mà trụ
Hoặc nương tựa biển ma ni báu
Hoặc an trụ trong quang minh tạng.
Như Lai tại chúng hải hội này
Diễn nói pháp luân đều xảo diệu
Cảnh giới chư Phật rộng vô biên
Chúng sinh thấy được tâm hoan hỷ.
Có cõi nghiêm sức bằng ma ni
Hình như đèn hoa phân bố rộng
Mây quang hương diễm màu óng ánh
Dùng báu đẹp lưới quang minh che.
Hoặc có cõi nước chẳng bờ mé
An trụ hoa sen biển sâu rộng
Rộng lớn thanh tịnh rất đặc thù
Do chư Phật tu trang nghiêm đẹp.
      Hoặc có biển cõi tùy luân chuyển
      Nhờ Phật thần lực được an trụ
      Các chúng Bồ Tát khắp trong đó
Thường thấy vô số báu rộng lớn.
Có cõi trụ nơi tay kim cang
Hoặc trụ nơi thân Thiên chủ
Ðấng Tỳ Lô Giá Na vô thượng
Thường ở nơi đó chuyển pháp luân.
      Hoặc nương trụ cây báu bằng phẳng
        Trong mây hương diễm cũng như thế
Hoặc nương tựa trong các đại thủy
Hoặc nương biển kim cang kiên cố.
       Hoặc có cõi nương kim cang tràng
      Lại có cõi trụ trong biển hoa
      Thần thông rộng lớn khắp hết thảy
TỳLô GiáNa mới hiện được.
      Hoặc dài hoặc ngắn vô lượng loại
      Hình tướng tròn cũng chẳng phải một
      Diệu trang nghiêm tạng rất thù đặc
      Thanh tịnh tu trị mới thấy được.
      Như vậy đủ thứ loại khác nhau
Tất cả đều nương trụ nguyện hải
Hoặc có cõi nước trụ trên không
ChưPhật như mây đều đầy khắp.
      Hoặc treo che trong không mà trụ
      Hoặc có khi có hoặc không có
      Hoặc có cõi nước rất thanh tịnh
      Trụ trong mũ báu của Bồ Tát.
Mười phương chư Phật đại thần thông
      Tất cả đều thấy ở trong đó
      Âm thanh chư Phật đều đầy khắp
Ðều do nghiệp lực hóa hiện ra.      
Hoặc có cõi nước khắp pháp giới
Thanh tịnh lìa cấu từ tâm sinh
Như ảnh như huyễn rộng vô biên
Như lưới đà la đều khác nhau.
      Hoặc hiện đủ thứ trang nghiêm tạng
Nương trong hư không mà kiến lập
        Các nghiệp cảnh giới không nghĩ bàn
      Phật lực hiển bày đều thấy được.
      Mỗi mỗi cõi nước trong hạt bụi
      Niệm niệm thị hiện các cõi Phật
      Số đều vô lượng đồng chúng sinh
PhổHiềntu hành luôn như thế.
      Vì muốn thành thục các chúng sinh
      Trong đó tu hành trải biển kiếp
Thần biến rộng lớn khắp hết thảy
      Thảy đều khắp cùng trong pháp giới.
      Mỗi hạt bụi cõi nước pháp giới
      Các biển cõi trụ ở trong đó
      Mây Phật bình đẳng đều che khắp
      Hết thảy mọi nơi đều đầy dẫy.
      Như trong mỗi bụi tự tại dụng
      Trong tất cả bụi cũng như thế
      Chư Phật Bồ Tát đại thần thông
      Tỳ Lô Giá na đều thấy được.
      Tất cả các cõi nước rộng lớn
      Như ảnh như huyễn cũng như diễm
        Mười phương chẳng thấy chỗ sinh ra
      Cũng lại chẳng đến chẳng nơi đi.
      Diệt hoại sinh thành cùng tuần hoàn
        Ở trong hư không chẳng tạm ngừng
        Đâu chẳng phải do nguyện thanh tịnh
      Nghiệp lực rộng lớn sở chi trì.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Thế giới hải có đủ thứ hình tướng khác nhau.
      Hoặc hình tròn, hoặc hình vuông, hoặc chẳng tròn chẳng vuông, vô lượng sự khác nhau. Hoặc hình như nước xoáy, hoặc hình như sơn diễm, hoặc hình như cây, hoặc hình như hoa, hoặc hình như cung điện, hoặc hình như chúng sinh, hoặc hình như đức Phật. Có như vậy nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức Phật, quán sát mười phương, mà nói bài kệ rằng:     
      Các biển cõi nước đủ thứ hình
      Đủ thứ trang nghiêm đủ thứ trụ
       Hình trạng đặc thù khắp mười phương
      Các ông nên cùng nhau quán sát.
      Hoặc là hình tròn hoặc hình vuông
      Hoặc hình tam giác và tám cạnh
      Hình ma ni luân hoa sen thảy
      Tất cả đều do nghiệp nên khác.
Hoặc hình thanh tịnh diễm trang nghiêm
Vàng thật tô điểm rất thù đặc
Cửa nẻo giành mở chẳng vướng mắc
Đều do nghiệp rộng ý chẳng tạp.
      Biển cõi vô biên tạng khác nhau
      Ví như mây bủa trong hư không
        Luân báu rải đất trang nghiêm đẹp
        Quang minh chư Phật chiếu sáng khắp.
      Tất cả cõi do tâm phân biệt
      Đủ thứ quang minh đều chiếu hiện
      Phật ở trong biển cõi như vậy
      Thảy đều thị hiện sức thần thông.
      Hoặc có tạp nhiễm hoặc thanh tịnh
      Thọ khổ thọ vui đều khác nhau
      Đều do biển nghiệp không nghĩ bàn
       Các pháp lưu chuyển luôn như vậy.
      Trong một lỗ lông nan tư cõi
      Đồng số hạt bụi đủ thứ trụ
      Mỗi cõi đều có đấng Biến Chiếu
      Ở trong chúng hội diễn diệu pháp.
      Ở trong một bụi cõi lớn nhỏ
      Đủ thứ khác nhau như số bụi
      Bằng phẳng cao thấp đều chẳng giống
      Phật đều đến đó chuyển pháp luân.
Trong tất cả bụi hiện cõi nước
Đều là bổn nguyện thần thông lực
Tùy tâm họ ưa thích đủ thứ
Ở trong hư không đều làm được.
      Tất cả cõi nước hết thảy bụi
      Trong mỗi hạt bụi Phật đều vào
      Khắp vì chúng sinh hiện thần biến
      Pháp Tỳ Lô Giá Na như vậy.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Nên biết thế giới hải có đủ loại thể.
      Đó là : Hoặc dùng tất cả báu trang nghiêm làm thể. Hoặc dùng một báu đủ thứ trang nghiêm làm thể. Hoặc dùng tất cả quang minh báu làm thể. Hoặc dùng đủ thứ màu sắc quang minh làm thể. Hoặc dùng tất cả quang minh trang nghiêm làm thể. Hoặc dùng kim cang không thể hoại làm thể. Hoặc dùng Phật lực nhiếp trì làm thể. Hoặc dùng tướng báu đẹp làm thể. Hoặc dùng Phật biến hóa làm thể. Hoặc dùng nhật ma ni luân làm thể. Hoặc dùng báu rất vi tế làm thể. Hoặc dùng tất cả báu diễm làm thể. Hoặc dùng đủ thứ hương làm thể. Hoặc dùng tất cả mũ hoa báu làm thể. Hoặc dùng ảnh tượng tất cả báu làm thể. Hoặc dùng tất cả trang nghiêm sở thị hiện làm thể. Hoặc dùng một tâm niệm khắp thị hiện cảnh giới làm thể. Hoặc dùng hình báu Bồ Tát làm thể. Hoặc dùng nhụy hoa báu làm thể. Hoặc dùng lời nói âm thanh của Phật làm thể.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng:
Hoặc có các biển cõi
Báu vi diệu hợp thành
Kiên cố chẳng thể hoại
An trụ hoa sen báu.
Hoặc là tịnh quang minh
Sinh ra chẳng biết được
Tất cả quang trang nghiêm
Nương hư không mà trụ.
Hoặc tịnh quang làm thể
Lại nương quang minh trụ
Mây quang làm nghiêm sức
BồTátcùng đi đến.
Hoặc có các biển cõi
Từ nguyện lực sinh ra
Do hình bóng mà trụ
Lấy nói chẳng thể được.
Hoặc làm bằng ma ni
Khắp phóng quang nhật tạng
Châu luân dùng nghiêm đất
BồTátđầy dẫy khắp.
Có cõi báu diễm thành
Mây diễm che phía trên
Các quang báu thù diệu
Đều do nghiệp mà thành.
Hoặc từ tướng tốt sinh
Các tướng trang nghiêm cõi
Như mũ cùng trì đội
Đều do Phật hóa hiện.
Hoặc từ biển tâm sinh
Tùy tâm hiểu mà trụ
Như huyễn chẳng xứ sở
Tất cả đều khác nhau.
Hoặc dùng Phật quang minh
Ma ni quang làm thể
Chư Phật hiện ở trong
Ai nấy hiện thần thông.
Hoặc Bồ Tát Phổ Hiền
Hóa hiện các biển cõi
Dùng nguyện lực trang nghiêm
Tất cả đều thù diệu.
 
Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Nên biết thế giới hải có đủ thứ sự trang nghiêm.
Đó là: Hoặc dùng tất cả đồ trang nghiêm, sinh ra mây vi diệu vô thượng để trang nghiêm. Hoặc dùng nói công đức của tất cả Bồ Tát để trang nghiêm. Hoặc dùng nói nghiệp báo của tất cả chúng sinh để trang nghiêm. Hoặc dùng thị hiện biển nguyện của tất cả Bồ Tát để trang nghiêm. Hoặc dùng biểu thị hình tượng Phật tất cả ba đời để trang nghiêm. Hoặc dùng trong một niệm thị hiện cảnh giới thần thông vô biên kiếp để trang nghiêm. Hoặc dùng xuất hiện tất cả thân Phật để trang nghiêm. Hoặc dùng xuất hiện tất cả mây báu thơm để trang nghiêm. Hoặc dùng thị hiện quang minh của các châu báu vật quý, chiếu sáng trong tất cả đạo tràng để trang nghiêm. Hoặc dùng thị hiện tất cả hạnh nguyện của Phổ Hiền để trang nghiêm. Có những sự trang nghiêm như vậy, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
 
Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý vừa nói ở trên, bèn nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương thế giới, mà nói bài kệ rằng:
Biển cõi rộng lớn chẳng bờ mé
Đều do nghiệp thanh tịnh mà thành
Đủ thứ trang nghiêm đủ thứ trụ
Tất cả mười phương đều đầy khắp.
      Mây diễm báu vô biên sắc tướng
      Trang nghiêm rộng lớn chẳng một thứ
       Mười phương biển cõi thường xuất hiện
      Khắp diễn diệu âm mà thuyết pháp.
      Bồ Tát vô biên biển công đức
      Đủ thứ đại nguyện mà trang nghiêm
      Cõi này đồng thời vang diệu âm
      Chấn khắp mười phương các cõi nước.
      Biển nghiệp chúng sinh rộng vô lượng
      Tùytheonghiệp báu đều khác nhau
        Trang nghiêm trong tất cả cõi nước
      Đều do chư Phật diễn nói được.
      Ba đời hết thảy các Như Lai
      Thần thông hiện khắp các biển cõi
      Trong mỗi cõi nước tất cả Phật
      Nghiêm tịnh như vậy ông nên quán.
      Kiếp quá khứ vị lai hiện tại
      Mười phương tất cả các cõi nước
      Nơi đó hết thảy đều trang nghiêm
      Mỗi mỗi đều thấy trong cõi nước.
      Vô lượng Phật trong tất cả cõi
      Số đồng chúng sinh khắp thế gian
       Vì khiến điều phục hiện thần thông
        Dùng để trang nghiêm biển cõi nước.
       Tất cả trang nghiêm tuôn mây đẹp
      Đủ thứ mây hoa mây hương diễm
      Mây ma ni báu thường xuất hiện
      Dùng để làm nghiêm sức biển cõi.
      Mười phương hết thảy chỗ thành đạo
      Đủ thứ trang nghiêm đều đầy đủ
      Lưu quang đẹp như mây rực rỡ
      Nơi biển cõi đó đều thấy được.
      Các Phật tử hạnh nguyện Phổ Hiền
      Đồng chúng sinh kiếp siêng tu tập
      Vô biên cõi nước đều trang nghiêm
      Trong tất cả chỗ đều hiển hiện.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Nên biết thế giới hải, có biển phương tiện thanh tịnh, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
      Đó là : Vì các Bồ Tát gần gũi tất cả thiện tri thức đồng căn lành. Vì tăng trưởng mây công đức rộng lớn khắp pháp giới. Vì tịnh tu các thắng giải rộng lớn. Vì quán sát tất cả cảnh giới của Bồ Tát mà an trụ. Vì tu trị tất cả các Ba la mật đều viên mãn. Vì quán sát các địa của tất cả Bồ Tát mà vào trụ. Vì sinh ra tất cả biển nguyện thanh tịnh. Vì tu tập tất cả hạnh môn trọng yếu ra khỏi ba cõi. Vì vào trong tất cả biển trang nghiêm. Vì thành tựu sức phương tiện thanh tịnh. Có như vậy nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức Phật, quán sát mười phương, mà nói bài kệ rằng:
      Tất cả biển cõi đều trang nghiêm
      Vô số phương tiện nguyện lực sinh
      Tất cả biển cõi thường chiếu sáng
      Vô lượng nghiệp lực thanh tịnh sinh.
      Lâu xa gần gũi thiện tri thức
      Cùng tu thiện nghiệp đều thanh tịnh
      Từ bi rộng lớn khắp chúng sinh
      Dùng để trang nghiêm các biển cõi.
      Tất cả pháp môn tam muội thảy
      Thiền định giải thoát phương tiện địa
      Nơi chỗ chư Phật đều tịnh trị
      Nhờ đây sinh ra các biển cõi.
      Phát sinh vô lượng hiểu quyết định
        Hiểu đồng Như Lai chẳng khác biệt
Biển nhẫn phương tiện đã tu trị
Nên nghiêm tịnh được vô biên cõi.
Vì lợi chúng sinh tu thắng hạnh
Phước đức rộng lớn thường tăng trưởng
Ví như mây bủa đồng hư không
Tất cả biển cõi đều thành tựu.
Các độ vô lượng đồng bụi cõi
Đều đã tu hành khiến đầy đủ
Nguyện Ba la mật chẳng cùng tận
Thanh tịnh biển cõi từ đây sinh.
      Tịnh tu vô đẳng tất cả pháp
Sinh ra vô biên hạnh xuất ly   
Đủ thứ phương tiện hóa quần sinh
Như vậy trang nghiêm biển cõi nước.
      Tu tập trang nghiêm môn phương tiện
Vào công đức Phật biển pháp môn
Khiến khắp chúng sinh cạn nguồn khổ
Cõi tịnh rộng lớn đều thành tựu.
      Biển lực rộng lớn chẳng gì bằng
      Khắp khiến chúng sinh trồng căn lành
      Cúng dường tất cả các Như Lai
      Cõi nước vô biên đều thanh tịnh.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền, lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Nên biết mỗi mỗi thế giới hải, có Phật xuất hiện khác nhau, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
       Đó là : Hoặc hiện thân nhỏ. Hoặc hiện thân lớn. Hoặc hiện sống lâu. Hoặc hiện tuổi thọ ngắn ngủi. Hoặc chỉ nghiêm tịnh một cõi Phật. Hoặc nghiêm tịnh vô lượng cõi Phật. Hoặc chỉ hiển bày một thừa pháp luân. Hoặc hiển bày các thừa pháp luân không thể nghĩ bàn. Hoặc hiện điều phục ít phần chúng sinh. Hoặc hiện điều phục vô lượng chúng sinh. Có như vậy nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức Phật, quán sát mười phương, mà nói bài kệ rằng:
      Chư Phật dùng đủ thứ phương tiện
      Xuất hiện tất cả các biển cõi
      Đều tùy ưa thích của chúng sinh
      Đó là sức khéo léo của Phật.
      Pháp thân chư Phật không nghĩ bàn
       Không sắc không hình không ảnh tượng
      Hay vì chúng sinh hiện các tướng
      Tùy tâm họ thích đều khiến thấy.
      Hoặc vì chúng sinh hiện chết sớm
      Hoặc hiện sống lâu vô lượng kiếp
       Pháp thân mười phương khắp hiện tiền
       Tùy nghi xuất hiện trong thế gian.
        Có Phật nghiêm tịnh không nghĩ bàn
       Mười phương hết thảy các biển cõi
      Hoặc chỉ nghiêm tịnh một cõi nước
      Nơi đó thị hiện đều không thừa.
      Hoặc tùy sở thích của chúng sinh
      Thị hiện các thừa không nghĩ bàn
      Hoặc chỉ diễn nói một thừa pháp
      Trong một phương tiện hiện vô lượng.
       Có Phật tự nhiên thành chánh giác
Khiến ít chúng sinh trụ nơi đạo
Hoặc có Phật ở trong một niệm
Khai ngộ quần mê vô số lượng.
      Hoặc trong lỗ lông hiện hóa mây
      Thị hiện vô lượng vô biên Phật
      Tất cả thế gian đều nhìn thấy
      Ðủ thứ phương tiện độ quần sinh.
      Có Phật lời nói khắp hết thảy
      Tùy tâm họ thích mà thuyết pháp
      Trong đại kiếp không thể nghĩ bàn
        Ðiều phục vô lượng biển chúng sinh.
      Có Phật nghiêm tịnh vô lượng cõi
       Chúng hội thanh tịnh nghiễm nhiên ngồi
      Phật như mây bủa ở không trung
      Mười phương biển cõi đầy dẫy khắp.
      Chư Phật phương tiện không nghĩ bàn
      Tùy tâm chúng sinh hiện trước họ
       Khắp trụ đủ thứ cõi trang nghiêm
      Tất cả cõi nước đều đến khắp.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Nên biết thế giới hải có kiếp trụ, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.     
      Ðó là : Hoặc có A tăng kỳ kiếp trụ. Hoặc có vô lượng kiếp trụ. Hoặc có vô biên kiếp trụ. Hoặc có vô đẳng kiếp trụ. Hoặc có bất khả số kiếp trụ. Hoặc có bất khả xưng kiếp trụ. Hoặc có bất khả tư kiếp trụ. Hoặc có bất khả lượng kiếp trụ. Hoặc có bất khả thuyết kiếp trụ. Hoặc có bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp trụ. Có như vậy nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức Phật, quán sát mười phương, mà nói bài kệ rằng:
      Trong thế giới hải đủ thứ kiếp
       Sức phương tiện rộng lớn trang nghiêm
      Mười phương cõi nước đều nhìn thấy
      Vô lượng khác nhau đều rõ ràng.
      Tôi thấy mười phương thế giới hải
      Số kiếp vô lượng đồng chúng sinh
      Hoặc dài hoặc ngắn hoặc vô biên
      Nhờ âm thanh Phật nay diễn nói.
      Tôi thấy mười phương các biển cõi
      Hoặc trụ kiếp như bụi cõi nước
      Hoặc là một kiếp hoặc vô số
      Dùng đủ thứ nguyện đều khác nhau.
        Có cõi thuần tịnh hoặc thuần nhiễm
      Hoặc là nhiễm tịnh xen tạp nhau
      Biển nguyện an lập sự khác nhau
      Trụ trong tâm tưởng của chúng sinh.
      Thuở xưa tu hành kiếp bụi cõi
      Ðắc được thế giới hải thanh tịnh
      Cảnh giới chư Phật đều trang nghiêm
      Vĩnh trụ vô biên kiếp rộng lớn.
      Có tên Chủng chủng bảo quang minh
      Hoặc tên Ðẳng âm diễm nhãn tạng
      Ly trần quang minh và Hiền kiếp
      Kiếp thanh tịnh này nhiếp tất cả.
      Có kiếp tịnh một Phật ra đời
      Hoặc trong một kiếp vô lượng hiện
       Vô tận phương tiện đại nguyện lực
      Vào trong tất cả đủ thứ kiếp.
      Hoặc vô lượng kiếp vào một kiếp
      Hoặc là một kiếp vào nhiều kiếp
      Tất cả biển kiếp đủ thứ môn
      Mười phương cõi nước đều hiện rõ.
      Hoặc sự trang nghiêm tất cả kiếp
      Ở trong một kiếp đều hiện thấy
      Hoặc sự trang nghiêm trong một kiếp
      Vào khắp tất cả vô biên kiếp.
      Bắt đầu một niệm thành một kiếp
      Ðều nương tâm chúng sinh mà sinh
      Tất cả cõi vô biên biển kiếp
      Dùng một phương tiện đều thanh tịnh.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Nên biết thế giới hải có kiếp chuyển biến khác nhau, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.     
      Vì chúng sinh nhiễm ô, nên thế giới hải chuyển biến kiếp thành nhiễm ô.
      Vì chúng sinh trụ tu phước rộng lớn, nên thế giới hải chuyển biến kiếp thành nhiễm tịnh.
      Vì tin hiểu Bồ Tát trụ, nên thế giới hải chuyển biến kiếp thành nhiễm tịnh.
      Vì vô lượng chúng sinh phát tâm bồ đề, nên thế giới hải chuyển biến kiếp thành thuần thanh tịnh.
      Vì các Bồ Tát ai nấy đều du khắp các thế giới, nên thế giới hải vô biên trang nghiêm kiếp chuyển biến.
      Vì mười phương tất cả thế giới hải, có các Bồ Tát vân tập, nên thế giới hải vô lượng đại trang nghiêm kiếp chuyển biến.
      Vì chư Phật Thế Tôn vào Niết Bàn, nên thế giới hải trang nghiêm diệt kiếp chuyển biến.
      Vì chư Phật xuất hiện ra đời, nên tất cả thế giới hải rộng lớn nghiêm tịnh kiếp chuyển biến.
      Vì thần thông biến hóa của Như Lai, nên thế giới hải kiếp thanh tịnh chuyển biến khắp.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng:
      Tất cả các cõi nước
      Đều tùy nghiệp lực sinh
      Các ông nên quán sát
      Tướng chuyển biến như vậy.
      Các chúng sinh nhiễm ô
      Nghiệp cảm buộc đáng sợ
      Tâm họ khiến biển cõi
      Tất cả thành nhiễm ô.
      Nếu có tâm thanh tịnh
      Tu các hạnh phước đức
      Tâm họ khiến biển cõi
      Tạp nhiễm và thanh tịnh.
      Tin hiểu các Bồ Tát
      Ở trong kiếp đó sinh
      Tùy tâm họ mà có
      Thấy tạp nhiễm thanh tịnh.
      Vô lượng các chúng sinh
      Đều phát tâm bồ đề
      Tâm họ khiến biển cõi
      Kiếp trụ thường thanh tịnh.
      Vô lượng ức Bồ Tát
      Đến khắp trong mười phương
      Trang nghiêm đều như nhau
      Trong kiếp thấy khác biệt.
      Trong mỗi mỗi hạt bụi
      Cõi Phật như số bụi
      Bồ Tát đều vân tập
      Cõi nước đều thanh tịnh.
      Thế Tôn vào Niết Bàn
      Cõi đó trang nghiêm diệt
      Chúng sinh chẳng pháp khí
      Thế giới thành tạp nhiễm.
      Nếu có Phật ra đời
      Tất cả đều trân tốt
      Tùy tâm họ thanh tịnh
      Trang nghiêm đều đầy đủ.
      Sức thần thông chư Phật
      Thị hiện không nghĩ bàn
      Lúc đó các biển cõi
      Tất cả khắp thanh tịnh.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Nên biết thế giới hải có sự không khác biệt, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
      Đó là: Trong mỗi thế giới hải, có thế giới không khác biệt, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Trong mỗi thế giới hải, chư Phật xuất hiện hết thảy oai lực không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả đạo tràng khắp mười phương pháp giới không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả đạo tràng chúng hội của Như Lai không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả quang minh của Phật khắp pháp giới không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả sự biến hóa danh hiệu của Phật không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả âm thanh của Phật, khắp cùng thế giới hải vô biên kiếp trụ không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, pháp luân phương tiện không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả thế giới hải khắp vào một hạt bụi không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, mỗi hạt bụi đều có cảnh giới rộng lớn của tất cả chư Phật Thế Tôn ba đời, thảy đều hiện ra ở trong đó không khác biệt.
      Các Phật tử ! Nói sơ lược về thế giới hải chẳng khác biệt như vậy. Nếu nói rộng ra, thì có sự chẳng khác biệt nhiều như hạt bụi thế giới hải.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng.
      Trong mỗi hạt bụi nhiều biển cõi
      Xứ sở khác nhau đều nghiêm tịnh
      Như vậy vô lượng vào trong một
      Mỗi mỗi phân biệt chẳng tạp loạn.
Trong mỗi hạt bụi tư nghì Phật
Tùy tâm chúng sinh khắp hiện tiền
Tất cả biển cõi đều đến khắp
Phương tiện như vậy chẳng khác biệt.
Trong mỗi hạt bụi các thụ vương
Đủ thứ trang nghiêm đều giăng bủa
Mười phương cõi nước đều cùng hiện
Như vậy tất cả chẳng khác biệt.
Trong mỗi hạt bụi hạt bụi chúng
Đều cùng vây quanh đức Như Lai
Vượt qua tất cả khắp thế gian
Cũng chẳng chật hẹp tướng tạp loạn.
Trong mỗi hạt bụi vô lượng quang
Khắp cùng mười phương các cõi nước
Đều hiện chư Phật hạnh bồ đề
Tất cả biển cõi chẳng khác biệt.
Trong mỗi hạt bụi vô lượng thân
Biến hóa như mây khắp hết thảy
Dùng Phật thần thông dạy chúng sinh
Mười phương cõi nước cũng như vậy.
Trong mỗi hạt bụi nói các pháp
Pháp đó thanh tịnh như luân chuyển
Đủ thứ phương tiện môn tự tại
Tất cả đều nói chẳng khác biệt.
Một bụi khắp nói tiếng chư Phật
Sung mãn pháp khí các chúng sinh
Khắp trụ biển cõi vô lượng kiếp
Như vậy âm thanh cũng chẳng khác.
Biển cõi vô lượng trang nghiêm đẹp
Trong mỗi hạt bụi đều hiện ra
Thần thông lực chư Phật như vậy
Tất cả đều do nghiệp tánh sinh.
Trong mỗi hạt bụi Phật ba đời
Tùy sự ưa thích đều thấy được
Thể tánh chẳng đến cũng chẳng đi
Bởi nhờ nguyện lực khắp thế gian.
 
 
 
KINH HOA NGHIÊM
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
 
QUYỂN TÁM ĐẾN QUYỂN MƯỜI
 
PHẨM THẾ GIỚI HOA TẠNG
THỨ NĂM
 
Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm này, là do thuở xưa Tỳ Lô Giá Na Như Lai, ở trong số kiếp, nhiều như hạt bụi thế giới hải. Khi tu hạnh Bồ Tát, thì ở trong mỗi kiếp, đều gần gũi các đức Phật, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Ở mỗi chỗ đức Phật, đều tu nghiêm tịnh đại nguyện, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
Các Phật tử ! Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có phong luân nhiếp trì, nhiều như hạt bụi núi Tu Di.
Ở dưới cùng phong luân tên là Bình đẳng trụ, hay nhiếp trì tất cả báu sáng rực rỡ trang nghiêm ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Xuất sinh chủng chủng bảo trang nghiêm, hay nhiếp trì quang minh thanh tịnh chiếu sáng của tràng ma ni vương ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Bảo oai đức, hay nhiếp trì tất cả linh báu ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Bình đẳng diễm, hay nhiếp trì tướng nhật quang minh ma ni vương luân ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Chủng chủng phổ trang nghiêm, hay nhiếp trì hoa quang minh luân ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Phổ thanh tịnh, hay nhiếp trì tất cả tòa sư tử hoa diễm ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Thanh biến thập phương, hay nhiếp trì tất cả tràng châu vương ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Nhất thiết bảo quang minh, hay nhiếp trì tất cả ma ni vương thụ hoa ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Tốc tật phổ trì, hay nhiếp trì tất cả mây hương ma ni Tu Di. Kế trên phong luân tên là Chủng chủng cung điện du hành, hay nhiếp trì tất cả mây đài báu sắc hương.
Các Phật tử ! Phong luân đó, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, phong luân ở trên cùng tên là Thù thắng oai quang tạng, hay nhiếp trì Biển hương thủy phổ quang ma ni trang nghiêm. Biển hương thủy đó, có hoa sen lớn tên là Chủng chủng quang minh nhị hương tràng. Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm trụ ở trong đó, bốn phương đều bằng phẳng, thanh tịnh vững chắc. Núi Kim cang luân bao bọc chung quanh, đất đai biển cả các cây cối đều riêng biệt.
Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng:
Thuở xưa Thế Tôn trong các cõi
Phật tu tịnh nghiệp nhiều như bụi
Nên được đủ thứ quang minh báu
Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm.
Mây bi rộng lớn khắp tất cả
Xả thân vô lượng đồng bụi cõi
Nhờ sức tu hành biển kiếp xưa
Khiến thế giới đó chẳng cấu nhiễm.
Phóng đại quang minh trụ hư không
Sức gió nhiếp trì chẳng giao động
Phật tạng ma ni khắp nghiêm sức
Nguyện lực Như Lai khiến thanh tịnh.
Khắp rải hoa ma ni diệu tạng
Nhờ nguyện lực xưa trụ trong không
Đủ thứ kiên cố biển trang nghiêm
Mây quang giăng bủa đầy mười phương.
Mây Bồ Tát trong các ma ni
Đến khắp mười phương quang rực rỡ
Quang biến hình tròn hoa nghiêm sức
Hết thảy pháp giới đâu chẳng có.
Trong tất cả báu phóng tịnh quang
Quang đó chiếu khắp biển chúng sinh
Mười phương cõi nước đều khắp hết
Đều khiến lìa khổ hướng bồ đề.
Tam Bảo Phật đồng số chúng sinh
Từ lỗ lông Phật hiện hóa thân
Phạm chủ Đế Thích Luân vương thảy
Tất cả chúng sinh và chư Phật.
Hóa hiện quang minh đồng pháp giới
Trong quang diễn nói tên chư Phật
Đủ thứ phương tiện hiện điều phục
Ứng khắp quần tâm khắp hết thảy.
Hết thảy bụi thế giới Hoa Tạng
Trong mỗi hạt bụi thấy pháp giới
Quang báu hiện Phật như mây tụ
Đó là cõi Như Lai tự tại.
      Mây nguyện rộng lớn khắp pháp giới
      Trong tất cả kiếp độ quần sinh
      Bậc trí hành Phổ Hiền đều thành
      Hết thảy trang nghiêm từ đây sinh.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Núi Đại Luân Vi của thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm này, trụ ở trên hoa sen nhật châu vương.
      Chiên đàn ma ni dùng làm thân, oai đức bảo vương dùng làm đỉnh, diệu hương ma ni làm bánh xe, diễm tạng kim cang cùng thành lập. Tất cả nước hương thủy chảy vào bên trong. Các báu làm rừng, hoa quý nở rộ sum sê, cỏ thơm đầy khắp mặt đất. Lại có những hạt minh châu tô điểm, có đủ thứ hoa thơm đầy dẫy khắp nơi, và có lưới bằng ma ni giăng bủa chung quanh núi Đại Luân Vi. Có những sự trang nghiêm vi diệu như vậy, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát mười phương, mà nói bài kệ rằng:
      Thế giới hải chẳng có bờ mé
      Luân báu thanh tịnh đủ thứ màu
      Hết thảy trang nghiêm đều đặc thù
      Đây do thần lực Phật tạo thành.
      Vòng báu ma ni vòng diệu hương
      Cùng với vòng trân châu đèn sáng
      Đủ thứ diệu báu làm nghiêm sức
      Chỗ an trụ Luân Vi thanh tịnh.
      Ma ni vững chắc dùng làm tạng
      Vàng Diêm phù đàn làm nghiêm sức
        Thư quang tỏa sáng khắp mười phương
        Trong ngoài chiếu soi đều thanh tịnh.
      Kim cang ma ni sở tập thành
      Lại mưa ma ni các diệu báu
      Báu đó kỳ diệu chẳng một thứ
       Phóng tịnh quang minh khắp nghiêm lệ.
        Nước thơm tuôn chảy vô lượng màu
      Có các hoa báu và chiên đàn
      Các hoa tranh đua khoe màu sắc
      Cỏ quý đầy dẫy thơm ngào ngạt.
      Vô lượng cây báu khắp trang nghiêm
      Hoa nở kết nhụy màu rực rỡ
      Đủ thứ y tốt ở trong đó
       Mây sáng chiếu khắp thường viên mãn.
      Vô lượng vô biên đại Bồ Tát
      Cầm lọng đốt hương toả pháp giới
      Đều vang tất cả diệu âm thanh
      Khắp chuyển bánh xe pháp của Phật.
      Các cây ma ni bằng bột báu
      Mỗi mỗi bột báu hiện quang minh
      Thân Tỳ Lô Giá Na thanh tịnh
      Đều vào trong đó khắp khiến thấy.
       Trong các trang nghiêm hiện thân Phật
      Vô biên sắc tướng vô lượng số
      Đều đến mười phương khắp hết thảy
      Chúng sinh hoá hiện cũng vô hạn.
      Tất cả trang nghiêm vang diệu âm
      Diễn nói nguyện xưa của Như Lai
      Mười phương hết thảy biển cõi tịnh
      Phật lực tự tại khắp hết thảy.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Chư Phật tử ! Hết thảy đất đai ở trong núi Đại Luân Vi thế giới hải đó, tất cả đều dùng kim cang làm thành, vững chắc trang nghiêm, không thể hư hoại, sạch sẽ bằng phẳng, chẳng có sự cao thấp. Ma ni dùng làm luân, các châu báu làm tạng. Tất cả chúng sinh đủ thứ hình trạng. Các ma ni báu dùng để tô điểm. Rải các bột báu khắp lên hoa sen. Hương tạng ma ni phân phối bên trong. Các đồ trang nghiêm đầy khắp như mây. Tất cả cõi nước chư Phật ba đời, hết thảy sự trang nghiêm làm nghiêm sức. Ma ni diệu báu dùng làm lưới, khắp hiện ra hết thảy cảnh giới của Như Lai, giống như lưới của trời Đế Thích, bày la liệt ở trong đó.
      Các Phật tử ! Đất đai của thế giới hải đó, có những sự trang nghiêm như vậy, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng:
      Đất đai bằng phẳng rất thanh tịnh
      An trụ vững chắc không thể hoại
      Nơi nơi đều nghiêm sức ma ni
      Bên trong tô điểm các châu báu.
      Kim cang làm đất rất tốt đẹp
      Luân báu lưới báu đồ trang nghiêm
      Bày trên hoa sen đều viên mãn
      Y đẹp giăng che khắp hết thảy.
      Bồ Tát mũ trời anh lạc báu
      Đều bày trên đất trang nghiêm đẹp
      Chiên đàn ma ni khắp rải trong
      Đều phóng quang minh lìa trần cấu.
       Hoa báu rực rỡ phóng diệu quang
      Quang sáng như mây chiếu tất cả
      Rải các hoa đẹp và các báu
      Phủ khắp mặt đất làm nghiêm sức.
       Mây dày giăng bủa khắp mười phương
      Quang minh rộng lớn chẳng cùng tận
      Đến khắp mười phương tất cả cõi
      Diễn nói pháp cam lồ của Phật.     
      Tất cả nguyện Phật trong ma ni
      Khắp hiện vô biên kiếp rộng lớn
      Xưa bậc Trí Tối Thắng tu hành
      Ở trong báu đó đâu chẳng thấy.
      Hết thảy mặt đất báu ma ni
      Tất cả cõi Phật đều vào trong
      Mỗi hạt bụi cõi chư Phật đó
      Tất cả cõi nước cũng vào trong.
      Báu đẹp trang nghiêm cõi Hoa Tạng
        Bồ Tát du hành khắp mười phương
       Diễn nói hoằng nguyện của Bồ Tát
      Đó là sức đạo tràng tự tại.
      Ma ni báu đẹp trang nghiêm đất
      Phóng tịnh quang minh để nghiêm sức
      Đầy khắp pháp giới đồng hư không
      Phật lực tự nhiên hiện như vậy.
      Các cõi tu trị nguyện Phổ Hiền
      Vào cảnh giới Phật bậc Đại Trí
      Biết được trong biển cõi nước đó
      Tất cả các thần biến như vậy.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Trong đại địa của thế giới hải đó, có biển hương thủy nhiều bất khả thuyết, như số hạt bụi cõi Phật.
      Tất cả báu đẹp dùng trang nghiêm dưới đáy. Diệu hương ma ni trang nghiêm trên bờ. Tỳ Lô Giá Na ma ni vương báu dùng làm lưới. Nước hương thủy trong suốt, đầy đủ các màu sắc châu báu, đầy dẫy ở trong biển hương thủy. Có đủ thứ hoa báu giăng bày vòng quanh phía trên. Lại có bột hương chiên đàn lắng xuống ở dưới. Trong biển hương thủy lại diễn nói âm thanh của Phật và phóng ra quang minh báu, có vô biên chúng Bồ Tát cầm đủ thứ lọng báu, hiện sức thần thông. Tất cả thế giới, hết thảy sự trang nghiêm đều hiện ra trong đó.
      Dùng mười thứ báu làm thềm bực, phân chia hàng lối thẳng tắp. Dùng mười thứ báu làm lan can, bao bọc chung quanh. Lại có hoa phân đà lợi trang nghiêm bằng tất cả các thứ báu, nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, nở rộ sum sê ở trong nước. Lại có bất khả thuyết trăm ngàn ức Na do tha tràng thi la làm bằng mười thứ báu. Có y báu, linh báu, lưới báu, tràng báu, làm bằng các thứ báu, nhiều như số cát sông Hằng. Có hoa báu vá lầu các vô biên sắc tướng, nhiều như số cát sông Hằng. Lại có trăm ngàn ức Na do tha thành hoa sen làm bằng mười thứ báu. Có các rừng cây báu, nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, báu ma ni sáng chói dùng làm lưới. Lại có hương chiên đàn và tiếng nói của chư Phật phóng quang diễm ma ni, nhiều như số cát sông Hằng. Có các tường vách báu, nhiều trăm ngàn ức Na do tha bất khả thuyết, đều cùng bao bọc khắp hết thảy để nghiêm sức.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng:
      Đất đai trong thế giới hải đó
      Dùng ma ni nghiêm biển hương thủy
      Báu đẹp thanh tịnh dùng làm đáy
      An trụ kim cang không thể hoại.
      Hương tạng ma ni tụ thành bờ
      Nhật diễm châu luân bủa như mây
      Hoa sen báu đẹp làm chuỗi ngọc
      Nơi nơi trang nghiêm sạch chẳng dơ.
        Nước hương thủy trong suốt đủ màu
        Hoa báu giăng bày phóng quang minh
      Khắp vang âm thanh nghe xa gần
      Nhờ Phật oai thần diễn diệu pháp.
      Thềm bực trang nghiêm đủ các báu
      Lại dùng ma ni để tô điểm
      Tứ phía lan can làm bằng báu
Hoa sen lưới châu bủa như mây.
      Cây báu ma ni hàng thẳng lối
      Nhụy hoa nở rộ quang đỏ chói
      Đủ thứ âm nhạc luôn giành tấu
      Thần thông của Phật khiến như vậy.
      Đủ thứ hoa báu phân đà lợi
        Phô bày trang nghiêm biển hương thủy
        Hương diễm quang minh chẳng ngừng nghỉ
      Rộng lớn viên mãn đều đầy khắp.
      Minh châu tràng báu luôn rực rỡ
      Y đẹp giăng bủa làm nghiêm sức
      Linh lưới ma ni diễn pháp âm
       Khiến người nghe được hướng Phật trí.
      Hoa sen báu đẹp làm thành quách
      Các tia ma ni nghiêm sức đẹp
      Ảnh mây trân châu giăng tứ phía
        Trang nghiêm biển hương thủy như vậy.
      Tường vách bao bọc khắp chung quanh
      Lầu gác thấy nhau ở phía trên
      Vô lượng quang minh luôn rực rỡ
      Đủ thứ trang nghiêm biển hương thủy.
      TỳLô GiáNa trong quá khứ
      Đủ thứ biển cõi đều nghiêm tịnh
      Rộng lớn như vậy chẳng bờ mé
      Đều là sức tự tại của Phật.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Mỗi mỗi biển hương thủy, đều có sông hương thủy, nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, bao bọc quanh bên phải.
      Tất cả đều dùng kim cang làm bờ. Tịnh quang ma ni dùng làm nghiêm sức. Thường hiện ra mây quang sắc báu của chư Phật, và có các tiếng nói của hết thảy chúng sinh hiện ra ở trên bờ sông hương thủy. Tất cả nhân hạnh của tất cả chư Phật tu, đủ thứ hình tướng, đều hiện ra trong đó. Ma ni làm lưới, các báu dùng làm chuông, làm linh, hết thảy sự trang nghiêm của các thế giới hải, đều hiện ra trong đó. Mây báu ma ni dùng che ở phía trên. Mây đó khắp hiện ra thế giới hải HoaTạng, mười phương hóa Phật Tỳ Lô Giá Na, và tất cả việc thần thông của Phật. Sông hương thủy lại vang ra âm thanh vi diệu, xưng dương danh hiệu chư Phật Bồ Tát ba đời. Trong sông hương thủy, thường tuôn ra mây quang diễm tất cả báu liên tục không ngừng.
      Nếu nói rộng ra thì mỗi sông hương thủy, đều có sự trang nghiêm nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng:
      Hương thủy thanh tịnh chảy đầy sông
      Kim cang báu đẹp dùng làm bờ
      Bột báu làm luân rải mặt đất
      Đủ thứ nghiêm sức đều trân quý.
      Thềm báu hàng lối trang nghiêm đẹp
      Lan can bao bọc đều thù đặc
      Trân châu làm tạng hoa nghiêm sức
       Đủ thứ chuỗi màn cùng giăng bủa.
        Hương thủy quang báu màu thanh tịnh
      Luôn tuôn ma ni giành nhau chảy
      Các hoa theo sóng đều giao động
      Đều tấu âm nhạc diễn diệu pháp.
      Bột hương chiên đàn rải dưới đáy
      Tất cả báu đẹp cùng pha trộn
      Hương tạng chan hòa rải ở trong
      Phát quang tỏa hương khắp hết thảy.
      Trong sông sinh ra các báu đẹp
      Đều phóng quang minh màu rực rỡ
      Quang đó bày ảnh thành đài tòa
      Hoa lọng châu chuỗi đều đầy đủ.
      Trong ma ni vương hiện thân Phật
        Quang minh chiếu khắp mười phương cõi
      Dùng đó làm luân nghiêm sức đất
       Hương thủy trong suốt thường tràn đầy.
      Ma ni làm lưới, vàng làm chuông
      Khắp che sông hương diễn Phật âm
      Tuyên nói tất cả Bồ Tát đạo
      Và diệu hạnh tu của Phổ Hiền.
      Bờ báu ma ni rất thanh tịnh
      Hằng diễn Như Lai bổn nguyện âm
      Sở tu của tất cả chư Phật
      Âm đó khắp diễn đều khiến thấy.
      Sông đó chảy quanh khắp mọi nơi
      Bồ Tát như mây thường vọt lên
      Đều đến các cõi nước rộng lớn
      Cho đến pháp giới đều đầy khắp.
      Châu vương thanh tịnh bủa như mây
      Che phủ tất cả sông hương thủy
      Châu đó đồng tướng Phật giữa mày
      Hiển hiện rõ ràng hình chư Phật.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Đất ở giữa các sông hương thủy, đều dùng đủ thứ báu đẹp để trang nghiêm.
      Đất ở giữa mỗi sông hương thủy, thảy đều có các thứ báu trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi của bốn thiên hạ, hoa phân đà lợi rải đầy dẫy khắp nơi. Lại có các rừng cây báu, số nhiều như hạt bụi bốn thiên hạ, thứ tự hàng lối ngay thẳng, trong mỗi mỗi cây, luôn hiện ra tất cả các mây trang nghiêm. Báu vương ma ni chiếu soi. Có đủ thứ hoa thơm khắp nơi đều đầy dẫy. Các cây đó, lại vang ra âm thanh vi diệu, diễn nói đại nguyện tu hành của các Như Lai, ở trong tất cả kiếp, và rải đủ thứ báu vương ma ni đầy dẫy khắp mặt đất.
      Đó là : Báu vương ma ni liên hoa luân. Báu vương ma ni mây quang hương diễm. Báu vương ma ni đủ thứ nghiêm sức. Báu vương ma ni hiện ra màu sắc trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Báu vương ma ni nhật quang minh y tạng. Báu vương ma ni mây lưới quang minh, giăng bủa khắp hết thảy mười phương. Báu vương ma ni hiện ra tất cả thần thông biến hóa của chư Phật. Báu vương ma ni hiện ra biển nghiệp báu của tất cả chúng sinh.
      Có như vậy nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Đất ở giữa sông hương thủy, mỗi mỗi đều đầy đủ sự trang nghiêm như vậy.
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng:
      Mặt đất bằng phẳng rất thanh tịnh
      Vàng thật ma ni cùng nghiêm sức
      Các cây thẳng hàng che hết thảy
      Thân cao che trùm rợp như mây.
      Nhánh cây trang nghiêm bằng báu đẹp
      Vòng hoa rực rỡ sáng tứ phía
      Ma ni làm quả bủa như mây
       Khắp khiến mười phương đều thấy được.
      Ma ni rải đất đều đầy dẫy
      Các hoa bột báu cùng trang nghiêm
      Lại dùng ma ni làm cung điện
      Đều hiện các hình bóng chúng sinh.
      Trong ma ni hiện hình chư Phật
      Khắp rải mặt đất khắp mọi nơi
      Uy lực như vậy khắp mười phương
      Trong mỗi hạt bụi đều thấy Phật.
      Báu đẹp trang nghiêm khéo phân bố
      Đèn lưới trân châu cùng tô điểm
      Nơi nơi đều có ma ni luân
       Mỗi mỗi đều hiện Phật thần thông.
        Các báu trang nghiêm phóng đại quang
        Trong quang khắp hiện các hóa Phật
      Mỗi mỗi đi đến khắp hết thảy
      Đều dùng mười lực rộng khai diễn.
      Ma ni báu đẹp hoa sen trắng
      Tất cả đều đầy dẫy trong nước
      Hoa đó đủ thứ đều khác nhau
       Đều hiện quang minh chẳng ngừng nghỉ.
      Hết thảy sự trang nghiêm ba đời
      Đều hiển hiện trong quả ma ni
      Thể tánh chẳng sinh chẳng thủ lấy
      Đó là Như Lai tự tại lực.
      Tất cả trang nghiêm trong đất đó
      Đều hiện thân Như Lai rộng lớn
      Thân đó chẳng đến cũng chẳng đi
      Nguyện xưa của Phật đều khiến thấy.
      Trong mỗi hạt bụi của đất đó
      Đạo tất cả Phật tử tu hành
      Đều thấy cõi thọ ký đương lai
      Tùy ý họ thích đều thanh tịnh.
             
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Thế giới hải của chư Phật Thế Tôn, có các sự trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Tại sao ? Các Phật tử ! Tất cả cảnh giới của thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm này, mỗi mỗi cảnh giới đều dùng công đức thanh tịnh trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng:
      Khắp mọi nơi trong biển cõi đó
      Đều dùng các báu làm nghiêm sức
       Tỏa sáng trên không bủa như mây
        Quang minh trong suốt thường che phủ.
      Ma ni tuôn mây vô cùng tận
      Hình Phật mười phương hiện trong đó
      Thần thông biến hóa chẳng tạm ngừng
      Tất cả Bồ Tát vân tập đến.
      Tất cả ma ni diễn Phật âm
      Âm đó mỹ diệu không nghĩ bàn
      Tỳ Lô Giá Na xưa tu hành
      Ở trong báu đó luôn nghe thấy.
      Quang minh thanh tịnh chiếu hết thảy
      Trong đồ trang nghiêm đều hiện hình
        Biến hóa phân thân chúng vây quanh
      Tất cả biển cõi đều đến khắp.
      Hết thảy hóa Phật đều như huyễn
      Tìm cầu nơi đến không thể được
      Nhờ Phật cảnh giới uy thần lực
      Trong tất cả cõi hiện như vậy.
      Việc thần thông tự tại của Phật
      Ðều khắp mười phương các cõi nước
       Dùng biển cõi đó tịnh trang nghiêm
      Tất cả đều thấy ở trong báu.
      Mười phương hết thảy các biến hóa
      Tất cả đều như hình trong gương
      Ðều do Như Lai xưa tu hành
      Thần thông nguyện lực mà sinh ra.
      Nếu ai hay tu hạnh Phổ Hiền
      Vào được biển trí của Bồ Tát
      Hay ở trong tất cả hạt bụi
      Khắp hiện thân hình tịnh các cõi.
      Không thể nghĩ bàn ức đại kiếp
      Gần gũi tất cả các Như Lai
Như Phật tu hành tất cả pháp
Trong một sát na đều hiện ra.
Cõi nước chư Phật như hư không
Chẳng đồng chẳng sinh chẳng hình tướng
Vì lợi chúng sinh khắp nghiêm tịnh
Vì bổn nguyện lực trụ trong đó.
 
Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Trong biển hương thủy có những thế giới gì an trụ, nay tôi sẽ nói ra.
Các Phật tử ! Trong biển hương thủy, số hạt bụi nhiều mười bất khả thuyết cõi Phật, có thế giới chủng an trụ, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, mỗi mỗi thế giới chủng, lại có thế giới, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật.
Các Phật tử ! Các thế giới chủng đó, ở trong thế giới hải, mỗi thế giới đều có sự nương tựa mà trụ khác nhau, đều có hình trạng khác nhau, đều có thể tánh khác nhau, đều có phương sở khác nhau, đều có thú nhập khác nhau, đều có sự trang nghiêm khác nhau, đều có sự phân tề khác nhau, đều có hàng lối khác nhau, đều có vô sai biệt khác nhau, đều có sức gia trì khác nhau.
Các Phật tử ! Thế giới chủng đó, hoặc nương biển hoa sen lớn mà trụ. Hoặc nương biển hoa vô biên sắc báu mà trụ. Hoặc nương biển tất cả trân châu tạng báu anh lạc mà trụ. Hoặc nương biển hương thủy mà trụ. Hoặc nương biển tất cả hoa mà trụ. Hoặc nương biển lưới báu ma ni mà trụ. Hoặc nương biển quang tỏa vòng mà trụ. Hoặc nương biển mũ báu trang nghiêm của Bồ Tát mà trụ. Hoặc nương biển đủ thứ thân chúng sinh mà trụ. Hoặc nương biển ma ni vương tất cả âm thanh của Phật mà trụ. Như vậy, nếu nói rộng ra thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
Các Phật tử ! Tất cả thế giới chủng đó: Hoặc có thế giới chủng hình núi Tu Di. Hoặc có thế giới hình sông ngòi. Hoặc có thế giới hình hồi chuyển. Hoặc có thế giới hình nước xoáy. Hoặc có thế giới hình bánh xe. Hoặc có thế giới hình đàn tế lễ. Hoặc có thế giới hình rừng cây. Hoặc có thế giới hình lầu các. Hoặc có thế giới hình núi tràng. Hoặc có thế giới hình nhiều góc. Hoặc có thế giới hình thai tạng. Hoặc có thế giới hình hoa sen. Hoặc có thế giới hình khư lặc ca. Hoặc có thế giới hình thân chúng sinh. Hoặc có thế giới hình mây. Hoặc có thế giới hình chư Phật tướng tốt. Hoặc có thế giới hình quang minh viên mãn. Hoặc có thế giới hình đủ thứ lưới châu. Hoặc có thế giới hình tất cả cửa nẻo. Hoặc có thế giới hình các đồ trang nghiêm. Như vậy, nếu nói rộng ra thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
Các Phật tử ! Tất cả các thế giới chủng đó : Hoặc có thế giới chủng, dùng mây ma ni mười phương làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng các màu sắc rực rỡ làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng các quang minh làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng hương diễm báu làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng tất cả báu trang nghiêm đa la hoa làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng hình tượng Bồ Tát làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng quang minh chư Phật làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng Phật sắc tướng làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng một thứ quang báu làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng các quang minh báu làm thể.
Hoặc có thế giới, dùng biển âm thanh phước đức của tất cả chúng sinh làm thể. Hoặc có thế giới, dùng biển âm thanh các nghiệp của tất cả chúng sinh làm thể. Hoặc có thế giới, dùng cảnh giới âm thanh thanh tịnh của tất cả chư Phật làm thể. Hoặc có thế giới, dùng tất cả biển đại nguyện âm thanh của Bồ Tát làm thể. Hoặc có thế giới, dùng tất cả phương tiện âm thanh của Phật làm thể. Hoặc có thế giới, dùng âm thanh đồ trang nghiêm thành hoại của tất cả cõi làm thể. Hoặc có thế giới, dùng vô biên âm thanh Phật làm thể. Hoặc có thế giới, dùng âm thanh tất cả sự biến hóa của Phật làm thể. Hoặc có thế giới, dùng âm thanh của tất cả chúng sinh thiện làm thể. Hoặc có thế giới, dùng biển âm thanh thanh tịnh tất cả công đức của Phật làm thể. Như vậy, nếu nói rộng ra thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải.
Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn tuyên lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, rồi nói bài kệ rằng:
Thế giới kiên cố diệu trang nghiêm
Rộng lớn thanh tịnh quang minh tạng
Nương trụ hoa sen hoặc biển báu
Hoặc trụ nơi biển hương thủy thảy.
Hình Tu Di thành cây tế đàn
Tất cả thế giới khắp mười phương
Ðủ thứ hình tướng trang nghiêm khác
Thảy đều thẳng hàng mà an trụ.
Hoặc thể là quang minh thanh tịnh
Hoặc là hoa tạng và mây báu
Hoặc có thế giới quang diễm thành
An trụ ma ni không thể hoại.
Ðèn mây rực rỡ quang minh thảy
Ðủ thứ vô biên màu thanh tịnh
Hoặc dùng tiếng nói để làm thể
Là Phật diễn nói không nghĩ bàn.
Hoặc là nguyện lực vang ra tiếng
Thần thông âm thanh làm thể tính
Tất cả chúng sinh phước nghiệp lớn
Công đức tiếng Phật cũng như vậy.
Mỗi mỗi thế giới thể khác nhau
Không thể nghĩ bàn chẳng cùng tận
Như vậy mười phương đều đầy khắp
Hiện thần lực trang nghiêm rộng lớn.
Mười phương hết thảy cõi rộng lớn
Ðều vào trong thế giới chủng đó
Tuy thấy mười phương đều vào trong
Thật ra chẳng đến chẳng chỗ vào.
Một thế giới chủng vào tất cả
Tất cả vào một cũng chẳng thừa
Thể tướng như vậy chẳng khác biệt
Vô đẳng vô lượng đều khắp cùng.
Tất cả cõi nước trong hạt bụi
Khắp thấy Như Lai ở trong đó
Biển nguyện lời nói như lôi chấn
Tất cả chúng sinh đều điều phục.
Thân Phật đến khắp tất cả cõi
Vô số Bồ Tát cũng đầy dẫy
Như Lai tự tại chẳng gì sánh
Khắp hóa tất cả các chúng sinh.
 
Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Các biển hương thủy đó, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, đều ở trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, như lưới trời Ðế Thích, phân bố khắp mà an trụ.
 
Các Phật tử ! Ở chính giữa của biển hương thủy tên là Vô Biên Diệu Hoa Quang, dùng ma ni vương tràng hiện ra tất cả hình Bồ Tát làm đáy biển. Ở trong biển hương thủy, sinh ra một đóa hoa sen lớn tên là Nhất Thiết Hương Ma Ni Vương Trang Nghiêm. Có thế giới chủng trụ ở trên hoa sen đó, tên là Phổ Chiếu Thập Phương Sí Nhiên Bảo Quang Minh. Thế giới chủng đó, dùng tất cả đồ trang nghiêm làm thể, có bất khả thuyết thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, ngay hàng thẳng lối ở trong đó.
 
Ở phương dưới cùng, có thế giới tên là Tối Thắng Quang Biến Chiếu, dùng tất cả kim cang trang nghiêm quang diệu luân làm bờ, nương các hoa báu ma ni mà trụ. Hình trạng thế giới đó, như báu ma ni, có tất cả mây hoa báu trang nghiêm che phủ phía trên. Khắp chung quanh, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, đủ thứ sự an trụ, đủ thứ sự trang nghiêm. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tịnh Nhãn Ly Cấu Ðăng.
Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó, dùng tất cả đồ trang nghiêm làm bờ mé, nương lưới hoa sen báu mà trụ, hình trạng như tòa sư tử, có tất cả mây màng châu báu sắc che phủ ở phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật, bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở đó, hiệu là Sư Tử Quang Thắng Chiếu.
Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, lại có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang. Thế giới đó, dùng hương phong luân làm bờ mé, nương đủ thứ chuỗi hoa báu mà trụ, hình trạng của thế giới đó là tám cạnh. Có mây diệu quang ma ni nhật luân che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tịnh Quang Trí Thắng Tràng.
Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chủng Chủng Quang Minh Hoa Trang Nghiêm. Thế giới đó, dùng tất cả báu vương làm bờ mé, nương biển các sắc kim cang thi la tràng mà trụ, hình trạng thế giới đó, như hoa sen ma ni. Dùng mây quang báu kim cang ma ni che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bốn cõi Phật, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở cõi nước đó, hiệu là Kim Cang Quang Minh Vô Lượng Tinh Tấn Lực Thiện Xuất Hiện.
Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Phóng Diệu Hoa Quang. Thế giới đó, dùng lưới tất cả linh báu trang nghiêm làm bờ mé, nương tất cả rừng cây trang nghiêm biển lưới luân báu mà trụ, hình trạng phổ phương, có nhiều cạnh góc. Lại có mây phạm âm ma ni vương che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi năm cõi Phật bao bọc chung quanh, thế giới đó, có đức Phật hiệu là Hương Quang Thiện Lực Hải.
Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Quang Minh. Thế giới đó, dùng báu vương trang nghiêm tràng làm bờ mé, nương biển kim cang cung điện mà trụ. Hình trạng thế giới đó là tứ phương, có mây màng ma ni luân kế che phủ phía trên. Lại Có các thế giới nhiều như số hạt bụi sáu cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Quang Tự Tại Tràng.
Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Hoa Diễm Trang Nghiêm. Thế giới đó, dùng đủ thứ hoa trang nghiêm làm bờ mé, nương biển tất cả báu diễm sắc mà trụ, hình trạng như lầu các. Lại có mây tất cả báu sắc y trân châu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hoan Hỷ Hải Công Ðức Danh Xưng Tự Tại Quang.
Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sinh Oai Lực Ðịa. Thế giới đó, dùng tất cả thanh ma ni vương trang nghiêm làm bờ mé, nương biển đủ thứ tòa hoa sen báu sắc hư không mà trụ. Hình trạng của thế giới đó, như lưới nhân đà la. Lại có mây lưới hoa vô biên màu sắc che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi tám cõi Phật, bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Ðại Danh Xưng Trí Hải Tràng.
Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Diệu Âm Thanh. Thế giới đó, dùng tâm vương ma ni  trang nghiêm luân làm bờ mé, nương biển mây ma ni vương trang nghiêm, luôn vang ra tất cả âm thanh vi diệu mà trụ. Hình trạng như thân Phạm Thiên. Lại có vô lượng mây tòa sư tử trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi chín cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thanh Tịnh Nguyệt Quang Minh Tướng Vô Năng Tồi Phục.
Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Tràng. Thế giới đó, dùng vô biên chuỗi trân châu tạng báu trang nghiêm làm bờ mé, nương biển tất cả tòa sư tử báu ma ni trang nghiêm mà trụ. Hình trạng thế giới đó tròn trịa. Có mây tất cả hương ma ni hoa Tu Di, nhiều như số hạt bụi mười núi Tu Di che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, bao bọc chung quanh thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Tối Thắng Vương.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hằng Xuất Hiện Đế Thanh Bảo Quang Minh. Thế giới đó, dùng kim cang trang nghiêm rất kiên cố không thể hoại làm bờ mé, nương biển hoa đủ loại sự đặc thù khác nhau mà trụ, hình trạng của thế giới đó như nửa mặt trăng. Có các mây màng báu trời che phủ ở trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười một cõi Phật, bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Lượng Công Đức Pháp.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh Chiếu Diệu. Thế giới đó dùng phổ quang trang nghiêm làm bờ mé. Nương hoa toàn hương thủy hải mà trụ. Thế giới đó hình hoa toàn. Có đủ thứ mây  y che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười hai cõi Phật, bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Siêu Thích Phạm.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sa Bà. Thế giới đó dùng kim cang trang nghiêm làm bờ mé, nương lưới hoa sen phong luân sở trì đủ thứ màu sắc mà trụ. Thế giới đó hình như hư không, có mây khắp viên mãn thiên cung điện trang nghiêm hư không che phủ ở phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ba cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tỳ Lô Giá Na Như Lai Thế Tôn.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịch Tĩnh Ly Trần Quang. Dùng tất cả báu trang nghiêm làm bờ mé, nương biển các thứ y báu mà trụ, thế giới đó hình như chấp kim cang. Có vô biên mây màu sắc kim cang che phủ ở trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bốn cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Pháp Giới Thắng Âm.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi thế giới, có thế giới tên là Chúng Diệu Quang Minh Đăng. Thế giới đó, dùng tất cả tràng trang nghiêm làm bờ mé, nương biển lưới tịnh hoa mà trụ. Thế giới đó hình như chữ vạn. Có mây ma ni thụ hương thủy hải che phủ ở trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười lăm cõi Phật, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bất Khả Tồi Phục Lực Phổ Chiếu Tràng.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu. Thế giới đó, dùng vô tận mây báu ma ni vương làm bờ mé, nương biển hoa sen đủ thứ hương diễm mà trụ. Thế giới đó hình trạng như mai rùa. Có mây viên quang ma ni luân chiên đàn che phủ ở trên. Lại có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười sáu cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thanh Tịnh Nhật Công Đức Nhãn.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó, dùng tất cả hình chúng sinh ma ni vương làm bờ mé, nương tựa biển quang minh tạng ma ni vương mà trụ. Thế giới đó hình tám cạnh. Có tất cả lưới cây hoa báu trang nghiêm luân vi sơn che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bảy cõi Phật, bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Ngại Trí Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Trần. Thế giới đó dùng tất cà tướng trang nghiêm thù diệu làm bờ mé, nương các diệu hoa tòa sư tử hải mà trụ. Thế giới đó hình châu anh lạc, dùng mây viên quang tất cả hương báu ma ni vương che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười tám cõi Phật bao bọc chung quanh,  thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Lượng Phương Tiện Tối Thắng Tràng.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu. Thế giới đó dùng vô tận  báu mây ma ni vương làm bờ mé, nương biển vô lượng sắc hương diễm Tu Di sơn mà trụ, hình trạng như hoa báu giăng vòng. Ðùng mây đế thanh vô biên màu sắc quang minh ma ni vương che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười chín cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quang.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Bảo Diễm. Thế giới đó dùng phổ quang minh nhật nguyệt bảo làm bờ mé, nương biển tất cả hình chư thiên ma ni vương mà trụ, hình trạng như đồ báu trang nghiêm, dùng tất cả mây y tràng báu, và lưới ma ni đăng tạng che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh,  thuần  nhất thanh tịnh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phước Đức Tướng Quang Minh.
 
      Các Phật tử ! Thế giới chủng Biến Chiếu Thập Phương Sí Nhiên Bảo Quang Minh đó, có bất khả thuyết thế giới rộng lớn, nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Mỗi thế giới nương trụ đều khác nhau, hình trạng đều khác nhau, thể tánh đều khác nhau,  phương diện đều khác nhau, thú nhập đều khác nhau, trang nghiêm đều khác nhau,  phân chia đều khác nhau, hàng lối đều khác nhau, vô sai biệt đều khác nhau, sức gia trì đều khác nhau, bao bọc chung quanh thế giới chủng Biến Chiếu Thập Phương Sí Nhiên Bảo Quang Minh.
      Đó là : Các thế giới hình hồi chuyển, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình sông ngòi, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình nước xoáy, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình vành bánh xe, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình đàn tế lễ, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình rừng cây, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình lầu các, nhiều như số hạt bụi mưới cõi Phật. Các thế giới hình tràng thi la, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình vuông vức, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình thai tạng, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình hoa sen, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giói hình khư lặc ca, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình chúng sinh đủ loại, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình tướng Phật, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình viên quang, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình mây, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình lưới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình cửa nẻo, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Có như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.
      Mỗi mỗi thế giới đó, đều có các thế giới rộng lớn bao bọc chung quanh, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới đó, mỗi mỗi thế giới, lại có các thế giới nhiều như số hạt bụi như đã nói ở trên làm quyến thuộc.
      Tất cả thế giới đã nói như vậy, đều trụ ở biển hương thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang và bao bọc biển đó trong sông hương thủy.
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: Các Phật tử ! Phía đông biển hương thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang đó, lại có biển hương thủy tên là Ly Cấu Diễm Tạng, sinh ra hoa sen lớn, tên là Nhất thiết hương ma ni vương diệu trang nghiêm, có thế giới chủng trụ ở phía trên tên là Biến Chiếu Sát Toàn, dùng Bồ Tát hạnh tiếng hống làm thể.
      Trong đó, phương dưới cùng có thế giới tên là Cung Diện Trang Nghiêm Tràng, hình trạng bốn góc, nương tất cả biển báu trang nghiêm mà trụ. Có mây lưới hoa sen quang minh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Mi Gian Quang Biến Chiếu.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đức Hoa Tạng, hình tròn, nương tất cả biển hoa nhụy báu mà trụ. Có mây chân châu tràng tòa sư tử che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật bao bọc chung quanh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Vô Biên Pháp Hải Huệ.
Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Biến Hóa Diệu Hương Luân, hình trạng như kim cang, nương biển lưới linh tất cả báu trang nghiêm mà trụ, có đủ thứ mây viên quang trang nghiêm che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó hiệu là Công Đức Tướng Quang Minh Phổ Chiếu.
Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Sắc Quang Minh, hình trạng như luân báu ma ni, nương biển hương thủy vô biên sắc bảo mà trụ. Có mây phổ quang minh chân châu lầu các che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bốn cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thiện Quyến Thuộc Xuất Hưng Biến Chiếu.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Cái Phú, hình trạng như hoa sen, nương biển hương thủy Kim Cang mà trụ. Có mây ly trần quang minh hương thủy che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi năm cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Hỉ Vô Tận Huệ.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thi Lợi Hoa Quang Luân, hình trạng tam giác, nương tất cả biển báu kiên cố trang nghiêm mà trụ. Có mây quang minh mũ ma ni Bồ Tát che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi sáu cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó hiệu là Thanh Tịnh Phổ Quang Minh.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm, hình trạng như nửa mặt trăng, nương tất cả biển hoa sen trang nghiêm mà trụ. Có mây tất cả hoa báu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Công Đức Hoa Thanh Tịnh Nhãn.
      Ở phía trên, trải qua cá thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Diễm Trang Nghiêm, hình trạng như đèn báu thẳng hàng, nương biển báu diễm tạng mà trụ, có mây thường mưa nước thơm đủ thứ thân che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi tám cõi Phật bao bọc chung quanh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Huệ Lực Vô Năng Thắng.
Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Phạm Âm, hình như chữ vạn, nương biển y tràng báu mà trụ. Có mây màng tất cả hoa trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi chín cõi Phật, bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Đại Mục Như Không Trung Tịnh Nguyệt.
Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vi Trần Số Âm Thanh, hình trạng như lưới nhân đà la, nương tất cả biển nước báu mà trụ. Có mây tất cả âm nhạc lọng báu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, thuần nhất thanh tịnh, đức Phật ở thế giới đó hiệu là Kim Sắc Tu Di Đăng.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Sắc Trang Nghiêm, hình trạng như chữ vạn, nương biển báu vương hình Đế Thích mà trụ. Có mây hoa nhật quang minh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười một thế giới bao bọc chung quanh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hồi Chiếu Pháp Giới Quang Minh Trí.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Sắc Diệu Quang, hình trạng như thành quách rộng lớn, nương tất cả biển báu trang nghiêm mà trụ. Có mây đạo tràng hoa báu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười hai cõi Phật bao bọc chung quang, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Đăng Phổ Chiếu Tràng.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Biến Chiếu Quang Minh Luân, hình trạng như vòng hoa, nương biển y báu mà trụ. Có mây lầu các âm thanh vương báu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ba cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Diễm Biến Chiếu.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Tạng Trang Nghiêm, hình trạng như bốn châu, thế giới đó nương chuỗi báu Tu Di mà trụ. Có mây báu ma ni rực rỡ che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bốn thế giới bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tận Phước Khai Phu Hoa.
      Ở phía trên, trải qua cá thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Như Kính Tượng Phổ Hiện, hình trạng như thân A tu la, thế giới đó nương biển kim cang hoa sen mà trụ. Có mây mũ báu quang ảnh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười lăm cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Cam Lồ Âm.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Ðàn Nguyệt, hình trạng tám cạnh. Thế giới đó nương biển kim cang báu chiên đàn mà trụ. Có mây hoa chân châu ma ni che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười sáu cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Pháp Vô Ðẳng Trí.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Cấu Quang Minh, hình trạng như dòng nước xoáy. Thế giới đó nương biển quang báu vô biên màu sắc mà trụ. Có mây diệu hương quang minh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bảy cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Chiếu Hư Không Quang Minh Âm.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm, hình trạng như hình tròn. Thế giới đó nương tất cả biển hoa mà trụ. Có mây  tất cả âm nhạc ma ni che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười tám cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Hiện Thắng Quang Minh. 
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thắng Âm Trang Nghiêm, hình trạng như tòa sư tử. Thế giới đó, nương biển toà sư tử vàng mà trụ. Có mây toà sư tử các màu sắc liên hoa tạng che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười chín cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Biên Công Đức Xưng Phổ Quang Minh.
      Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Cao Thắng Đăng, hình trạng như bàn tay Phật, nương biển y phục báu hương tràng mà trụ. Có mây lầu các báu vương nhật luân phổ chiếu che phủ phía trên. Có các  thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi thế giới bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Chiếu Hư Không Ðăng.
 
Các Phật tử ! Phía nam biển hương thủy Ly Cấu Diễm Tạng, lại có biển hương thủy tên là Vô Tận Quang Minh Luân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phật Tràng Trang Nghiêm, dùng tất cả biển công đức âm thanh của Phật làm thể.
Phương dưới cùng, có thế giới tên là Ái Kiến Hoa, hình trạng như bánh xe báu, nương biển cây ma ni tạng báu vương mà trụ. Có mây hóa hiện hình Bồ Tát báu tạng che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Quang Hoan Hỉ Diện.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Âm, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tu Di Bảo Đăng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Trang Nghiêm Quang. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Âm Thanh Tràng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Tạng Kim Cang, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quang Minh Âm.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Âm. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Tinh Tấn Lực.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Thành Vân Lôi Âm.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Dữ An Lạc. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Danh Xưng Trí Huệ Đăng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Võng. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Sư Tử Quang Công Đức Hải.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hoa Lâu Tràng Biến Chiếu. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Trí Liên Hoa Quang.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Trang Nghiêm. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Nhãn Pháp Giới Tràng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang Minh Bảo Trang Nghiêm. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thắng Trí Đại Thương Chủ.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hoa Vương. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nguyệt Quang Tràng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Cấu Tạng. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thanh Tịnh Giác.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Quang Minh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Hư Không Tạng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sanh Bảo Anh Lạc. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Chư Độ Phước Hải Tướng Quang Minh.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Luân Biến Phú. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Điều Phục Tất Cả Nhiễm Trước Tâm Khiến Hoan Hỉ.
      Phía trên, trải qua các thé giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Hoa Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Bác Công Đức Âm Đại  Danh Xưng.
Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bình Đẳng Trí Quang Minh Công Đức Hải.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Tận Quang Trang Nghiêm Tràng, hình trạng như hoa sen, thế giới đó nương tất cả biển võng báu mà trụ. Có lưới liên hoa quang ma ni che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Tịnh Quang Minh.
 
      Các Phật tử ! Vòng về bên phải biển hương thủy Vô Tận Quang Minh Luân đó, lại có biển hương thủy tên là Kim Cang Bảo Diễm Quang, có thế giới chủng tên là Phật Quang Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó, dùng tuyên nói tất cả danh hiệu âm thanh của Như Lai làm thể.
Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Bảo Diễm Liên Hoa, hình trạng như tướng hào quang màu sắc ma ni giữa chân mày. Thế giới đó nương tất cả biển nước xoáy màu sắc báu mà trụ. Có mây lầu các tất cả trang nghiêm. Che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Cấu Bảo Quang Minh.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Diễm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Ngại Tự Tại Trí Huệ Quang.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Bảo Quang Minh.
Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Đàn Thụ Hoa Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thanh Tịnh Trí Quang Minh.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phật Sát Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Đại Hoan Hỉ Âm.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Quang Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Tự Tại Âm.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Tướng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Ngại Trí.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diễm Vân Tràng, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Diễn Thuyết Bất Thoái Luân.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Ly Cấu Hoa Quang Minh.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quảng Đại Xuất Ly. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Ngại Trí Nhật Nhãn.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Trang Nghiêm Kim Cang Tòa, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Trí Đại Quang Minh.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Trí Huệ Phổ Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Trí Cự Quang Minh Vương.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Trì Thâm Diệu Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Phổ Chiếu.
Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chủng Chủng Sắc Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Quang Hoa Vương Vân.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Bảo Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Công Đức Quang.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Hoa Hào Tướng Quang. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Âm Vân.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thậm Thâm Hải. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thập Phương Chúng Sinh Chủ.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Quang. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Phổ Trí Âm.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Liên Hoa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phước Đức Tạng Phổ Quang Minh.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tạng, hình trạng như chữ vạn, nương tất cả biển hương thuỷ Ma Ni Trang Nghiêm Thụ mà trụ. Có mây quang minh thanh tịnh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Biến Hóa Quang Minh Võng.
 
      Các Phật tử ! Vòng về bên phải biển hương thủy Kim Cang Bảo Diễm, lại có biển hương thủy, tên là Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm. Có thế giới chủng tên là Quang Chiếu Thập Phương, nương tất cả mây hoa sen diệu trang nghiêm mà trụ, dùng vô biên âm thanh Phật làm thể.
      Phương dưới cùng, có thế giới tên là Thập Phương Vô Tận Sắc Tạng Luân, hình trạng như châu hồi, có vô lượng góc,  nương tất cả biển tạng báu vô biên màu sắc mà trụ. Có lưới nhân đà la che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Nhãn Quang Minh Biến Chiếu.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Trang Nghiêm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Thượng Huệ Đại Sư Tử.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Hiện Liên Hoa Tòa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Chiếu Pháp Giới Quang Minh Vương.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Tràng Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Công Đức Phổ Danh Xưng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Bảo Trang Nghiêm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Nhật Quang Minh.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhân Đà La Hoa Nguyệt. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Tự Tại Trí Huệ Tràng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Luân Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Hỉ Thanh Tịnh Âm.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Âm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Lực Thiện Thương Chủ.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Nguyệt. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tu Di Quang Trí Huệ Lực.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Trang Nghiêm Tướng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phương Tiện Nguyện Tịnh Nguyệt Quang.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Hải Đại Nguyện Âm.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Công Đức Bảo Quang Minh Tướng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kiên Cố Địa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Mỹ Âm Tối Thắng Thiên.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang Thiện Hóa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Tinh Tấn Tịch Tĩnh Huệ.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Thủ Hộ Trang Nghiêm Hạnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Kiến Giả Sinh Hoan Hỉ.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Đàn Bảo Hoa Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thậm Thâm Bất Khả Động Trí Quang Biến Chiếu.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hiện Chủng Chủng Sắc Tướng Hải. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Phóng Bất Tư Nghì Thắng Nghĩa Vương Quang Minh.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hóa Hiện Thập Phương Đại Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thắng Công Đức Oai Quang Vô Dữ Đẳng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Vân Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Cực Tịnh Quang Minh Nhãn.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Biến Chiếu, hình trạng chu viên,  nương biển vô biên sắc chúng diệu hương ma ni mà trụ. Có mây tất cả thừa trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Giải Thóat Tinh Tấn Nhật.
      Các Phật tử ! Vòng về phía bên phải biển hương thủy Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm, lại có biển hương thủy tên là Kim Cang Luân Trang Nghiêm Để. Trong biển hương thủy đó, có thế giới chủng tên là Diệu Bảo Gián Thố Nhân Đà La Võng, dùng trí Phổ Hiền sinh ra âm thanh làm thể.
      Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Liên Hoa Võng, hình trạng như núi Tu Di, nương biển các diệu hoa sơn tràng mà trụ. Có mây cảnh giới Phật ma ni vương đế võng che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Thân Phổ Giác Huệ.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Tận Nhựt Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Đại Giác Huệ.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều  như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Phóng Diệu Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Phước Vân Vô Tận Lực.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thụ Hoa Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Biên Trí Pháp Giới Âm.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Cái. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Ba La Mật Sư Tử Tần Thân.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Diệu Giác Huệ.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Kiến Thụ Phong. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Hiện Chúng Sinh Tiền.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư Tử Đế Võng Quang. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Cấu Nhật Kim Sắc Quang Diễm Vân.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Gián Thố. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đế Tràng Tối Thắng Huệ.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Quang Minh Địa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Lực Thanh Tịnh Nguyệt.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hằng Xuất Thán Phật Công Đức Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Như Hư Không Phổ Giác Huệ.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Cao Diễm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hóa Hiện Thập Phương Đại Vân Tràng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Nghiêm Đạo Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Đẳng Trí Biến Chiếu.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sanh Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Độ Chúng Sinh Thần Thông Vương.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Nghiêm Diệu Cung Điện. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Nghĩa Thành Quảng Đại Huệ.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Trần Tịch Tĩnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bất Đường Hiện.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Hoa Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Duyệt Ý Cát Tường Âm.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Vân Tạng, hình trạng như lầu các,  nương biển hương thủy chủng chủng cung điện mà trụ. Có mây tất cả đèn báu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Giác Thần Thông Vương.
      Các Phật tử ! Vòng về bên phải biển hương thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm Để, lại có biển hương thủy tên là Liên Hoa Nhân Đà La Võng. Trong đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương Ảnh, nương tất cả hoa sen hương ma ni trang nghiêm mà trụ, dùng tất cả trí quang âm thanh của Phật làm thể.
      Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Chúng Sinh Hải Bảo Quang Minh, hình trạng như tạng chân châu, nương tất cả chuỗi ma ni biển nước xoáy mà trụ. Có mây thủy quang minh ma ni che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bất Tư Nghì Công Đức Biến Chiếu Nguyệt.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hương Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Lượng Lực Tràng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Quang Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Quang Âm Giác Ngộ Huệ.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hống Thanh Ma Ni Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Quang Hằng Thùy Diệu Tý.
      Phía trên, trải qua cá thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Cực Kiên Cố Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bất Thoái Chuyển Công Đức Hải Quang Minh.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Hạnh Quang Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Phổ Thắng Tôn.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư Tử Tòa Biến Chiếu. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Sư Tử Quang Vô Lượng Lực Giác Huệ.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Diễm Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế  giới đó, hiệu là Nhất Thiết Pháp Thanh Tịnh Trí.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Đăng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Ưu Tướng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thường Văn Phật Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tự Nhiên Thắng Oai Quang.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Biến Hóa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Kim Liên Hoa Quang Minh.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Nhập Thập Phương. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quán Pháp Giới Tần Thân Huệ.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sí Nhiên Diễm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quang Diễm Thụ Khẩn Na La Vương.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Quang Biến Chiếu. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hương Đăng Thiện Hóa Vương.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Hoa Tụ Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Hiện Phật Công Đức.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Phổ Thanh Tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng Thần Thông Vương.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Quang Hải. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thập Phương Tự Tại Đại Biến Hóa.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Hoa Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Bảo Quang Minh  Bất Khả Tư  Nghì  Huệ.
Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đế Thích Tu Di Sư Tử Tòa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thắng Lực Quang.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Bảo Phổ Chiếu, hình trạng như hình vuông, nương biển rừng hoa mà trụ. Có lưới đế khắp mưa xuống vô biên màu sắc ma ni vương, che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Biến Chiếu Thế Gian Tối Thắng Âm.
 
      Các Phật tử ! Vòng về bên phải biển hương thủy Liên Hoa Nhân Đà La Võng đó, lại có biển hương thủy tên là Tích Tập Bảo Hương Tạng. Trong biển hương thủy đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Oai Đức Trang Nghiêm, dùng tất cả Phật pháp luân âm thanh làm thể.
      Trong đó, phương dưới cùng có thế giới tên là Chủng Chủng Xuất Sinh, hình như kim cang, nương đủ thứ núi tràng kim cang mà trụ. Có mây quang kim cang báu,  che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Nhãn.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hỉ Kiến Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Sinh Hỉ Lạc.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đa La Hoa Phổ Chiếu. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Cấu Tịch Diệu Âm.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều  như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là biến hóa quang. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thanh Tịnh Không Trí Huệ Nguyệt.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Gián Thố. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Khai Thị Phước Đức Hải Mật Vân Tướng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Diệu Âm Thanh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hoan Hỉ Vân.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Trì. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Danh Xưng Tràng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều  như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tần Thân Quán Sát Nhãn.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Hoa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tận Kim Cang Trí.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Trang Nghiêm Thành.Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhật Tạng Nhãn Phổ Minh.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Thọ Phong. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Pháp Lôi Âm.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhật Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Khai Thị Vô Lượng Trí.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Y  Chỉ Liên Hoa Diệp. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết  Phước Đức  Sơn.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phong Phổ Trì. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhật Diệu Căn.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh Hiển Hiện. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thân Quang Phổ Chiếu.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Lôi Âm Kim Cang Bảo Phổ Chiếu. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Hoa Khai Phu Tướng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Võng Trang Nghiêm, hình như lan can,  nương biển tất cả trang nghiêm mà trụ. Có mây lầu các quang minh sáng chói che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thị Hiện Vô Úy Vân.
      Các Phật tử ! Vòng qua bên phải biển hương thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng, lại có biển hương thủy tên là Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Vô Cấu, dùng thần biến thanh trong tất cả hạt bụi cõi Phật làm thể.
      Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Tịnh Diệu Bình Đán, hình như thân báu, nương tất cả biển quang luân báu mà trụ. Có đủ thứ mây chiên đàn ma ni chân châu, che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nan Tồi Phục Vô Đẳng Tràng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thức Nhiên Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Huệ Thần Thông Vương.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vi Diệu Tướng Luân Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thập Phương Đại Danh Xưng Vô Tận Quang.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diễm Tạng Ma Ni Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Trí Huệ Kiến Văn Giai Hoan Hỉ.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Lượng Lực Tối Thắng Trí.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sinh Tịnh Vi Trần. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Siêu Thắng Phạm.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang Minh Biến Hóa Hương. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hương Tượng Kim Cang Đại Lực Thế.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh Toàn. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nghĩa Thành Thiện Danh Xưng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Anh Lạc Hải. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tỉ Quang Biến Chiếu.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Đăng Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Cứu Kính Công Đức Vô Ngại Huệ Đăng.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Xảo Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Huệ Nhật Ba La Mật.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Đàn Hoa Phổ Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Biên Huệ Pháp Giới Âm.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đế Võng Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đăng Quang Hồi Chiếu.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Hoa Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Nhật Quang Minh.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đại Oai Diệu. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Biên Công Đức Hải Pháp Luân Âm.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đồng An Trụ Bảo Liên Hoa Trì. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Khai Thị Nhập Bất Khả Tư Nghì Trí.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bình Thản Địa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Công Đức Bảo Quang Minh Vương.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Ma Ni Tụ. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tận Phước Đức Hải Diệu Trang Nghiêm.
      Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vi Diệu Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Đẳng Lực Phổ Biến Âm.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thập Phương Phổ Kiên Cố Trang Nghiêm Chiếu Diệu, hình trạng tám cạnh, nương biển tâm vương ma ni luân mà trụ. Có mây màng trang nghiêm tất cả báu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Nhãn Đại Minh Đăng.
 
      Các Phật tử ! Vòng về phía bên phải biển hương thủy Bảo Trang Nghiêm đó, lại có biển hương thủy tên là Kim Cang Bảo Tụ. Trong biển đó, có thế giới tên là Pháp Giới Hạnh, dùng tất cả Bồ Tát địa pháp phương tiện âm thanh làm thể.
      Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Tịnh Quang Chiếu Diệu, hình trạng như châu báu, nương biển châu anh lạc tất cả báu sắc mà trụ. Có mây Bồ Tát châu kế quang minh ma ni che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Công Đức Quang.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Cái. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Tự Tại Huệ.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Sư Tử Tòa, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Long Uyên.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Hiện Kim Cang Tòa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thăng Sư Tử Tòa Liên Hoa Đài.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Thắng Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Trí Quang Phổ Khai Ngộ.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Quán Tập. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Trì Địa Diệu Quang Vương.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hỉ Lạc Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Đăng Vương.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Tạng Nhân Đà La Võng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bất Không Kiến.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Địa Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Diễm Thân Tràng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Quang Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tịnh Trị Chúng Sinh Hạnh.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Sơn Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Công Đức Vân Phổ Chiếu.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Thụ Hình. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Hoa Tướng Tịnh Nguyệt Giác.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Bố Úy. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Kim Quang Cự.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đại Danh Xưng Long Vương Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quán Đẳng Nhất Thiết Pháp.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thị Hiện Ma Ni Sắc. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Hóa Phật.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Diễm Đăng Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Cái Quang Biến Chiếu.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Quang Vân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tư Duy Huệ.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô  Oán Thù. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tinh Tấn Thắng Huệ Hải.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số các cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Quang Minh Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Hiện Duyệt Ý Liên Hoa Tự Tại Vương.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hào Tướng Trang Nghiêm, hình dạng như nửa mặt trăng, nương núi tu di biển ma ni mà trụ. Có tất cả mây quang ma ni vương trang nghiêm sí thịnh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thanh Tịnh Nhãn.
      Các Phật tử ! Vòng về phía bên phải biển hương thủy Kim Cang Bảo Tụ, lại có biển hương thủy tên là Thiên Thành Bảo Diệp. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Đăng Diễm Quang Minh, dùng tất cả pháp luân âm bình đẳng khai thị khắp làm thể.
      Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Bảo Nguyệt Quang Diễm Luân, hình trạng như tất cả đồ trang nghiêm, nương tất cả biển hoa báu trang nghiêm mà trụ. Có mây tòa sư tử màu lưu ly che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh,  thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhật Nguyệt Tự Tại Quang.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Bảo Quang. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tận Pháp Bảo Tràng.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Quang Minh Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Hoa Tụ.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Quang Minh Hoa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhân Trung Tối Tự Tại.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Biến Chiếu.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đại Thụ Khẩn Na La Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Lượng Phước Đức Tự Tại Long.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Tịnh Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Công Đức Bảo Hoa Quang.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tối Thắng Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Trang Nghiêm.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Gián Sức. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Diễm Tu Si Sơn.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Tu Di Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Xuất Hiện Nhất Thiết Hạnh Quang Minh.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Thủy Cái. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Ba La Mật Vô Ngại Hải.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư Tử Hoa Võng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Diễm Tràng.
      Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Diệu Hoa Đăng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Đại Nguyện Quang.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Pháp Quang Minh Địa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Pháp Quảng Đại Chân Thật Nghĩa.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Mạt Bình Thản Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thắng Huệ  Quang Minh Võng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Lưu Ly Hoa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Tích Tràng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Diệu Quang Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Oai Lực Trí Hải Tạng.
Phía trên,  trải  qua các  thế giới  nhiều  như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Minh Kiến Thập Phương. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tịnh Tu Tất Cả Công Đức Tràng.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Khả Ái Lạc Phạm Âm, hình trạng như bàn tay Phật, nương tựa biển lưới quang báu mà trụ, có mây thân Bồ Tát tất cả trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật  bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Vô Ngại Quang.
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Về hướng đông của biển hương thủy Ly Cấu Diễm Tạng đó.
      Lại có biển hương thủy tên là Biến Hóa Vi Diệu Thân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thiện Bố Sai Biệt Phương.
      Kế lại có biển hương thủy tên là Kim Cang Nhãn Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Trang Nghiêm Pháp Giới Kiều.
      Kế lại có biển hương thủy tên là Chủng Chủng Liên Hoa Diệu Trang  Nghiêm. Trong  biển đó, có thế giới chủng tên là Hằng Xuất Thập Phương Biến Hóa. 
      Kế lại có biển hương thủy tên là Vô Gián Bảo Vương Luân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Liên Hoa Hành Mật Vân.
      Kế lại có biển hương thủy tên là Diệu Hương Diễm Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tỳ Lô Giá Na Biến Hóa Hạnh.
      Kế lại có biển hương thủy tên là Bảo Mạt Diêm Phù Tràng. Trong đó, có thế giới chủng tên là Chư Phật Hộ Niệm Cảnh Giới.
      Kế lại có biển hương thủy tên là Nhất Thiết Sắc Sí Nhiên Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tối Thắng Quang Biến Chiếu.
      Kế lại có biển hương thủy tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Cảnh Giới. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Diễm Đăng.
      Có các biển hương thủy như vậy, nhiều bất khả thuyết số hạt bụi cõi Phật.
      Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Lưu Ly Địa. Trong đó, có thế giới chủng tên là Thường Phóng Quang Minh, dùng thế giới hải kiếp âm thanh thanh tịnh làm thể.
      Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Khả Ái Lạc Tịnh Quang Tràng, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Tam Muội Tinh Tấn Huệ.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, và ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Hương Trang Nghiêm Tràng. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Chướng Ngại Pháp Giới Đăng.
      Trên đó, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, và ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Phóng Quang Minh Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Pháp Giới Vô Chướng Ngại Huệ Minh.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, thế giới chủng phương trên cùng đó, có thế giới tên là Tối Thắng Thân Hương, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Giác Phân Hoa.
 
      Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Vô Tận Quang Minh Luân đó, lại có biển hương thủy, tên là Cụ Túc Diệu Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Vô Cấu.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Quang Diệu Cái. Trong biển đó, lại có thế giới tên là Vô Biên Phổ Trang Nghiêm.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hương Ma Ni Quỹ Độ Hình.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Xuất Phật Âm Thanh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thiện Kiến Lập Trang Nghiêm.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Hương Tràng Tu Di Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Quang Minh Biến Mãn.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Chiên Đàn Diệu Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hoa Diễm Luân.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Phong Lực Trì. Trong  biển đó, có thế giới chủng  tên là Bảo Diễm Vân Tràng.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Đế Thích Thân Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Chân Châu Tạng.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Bình Thản Nghiêm Tịnh. Trong biển đó, có thế giới chủng, tên là Tỳ Lưu Ly Mạt Chủng Chủng Trang Nghiêm.
      Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.
      Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Diệu Thụ Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Xuất Sinh Chư Phương Quảng Đại Sát, dùng tất cả âm thanh Phật tồi phục ma làm thể.
      Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Diễm Cự Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thế Gian Công Đức Hải.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Xuất Sinh Bảo. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Sư Tử Lực Bảo Vân.
      Phía trên, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Y Phục Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Hải Vương.
      Nơi đó, thế giới chủng phía trên cùng,  có thế giới tên là Bảo Anh Lạc Sư Tử Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thiện Biến Liên Hoa Tràng.
 
      Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Kim Cang Diễm Quang Minh đó, lại có biển hương thủy tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Oánh Sức Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thanh Tịnh Hạnh Trang Nghiêm.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Nhất Thiết Bảo Hoa Quang Diệu Hải. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Công Đức Tướng Trang Nghiêm.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Liên Hoa Khai Phu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bồ Tát Ma Ni Quan Trang Nghiêm.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Y Phục. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tịnh Châu Luân.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Khả Ái Hoa Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bách Quang Vân Chiếu Diệu.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Biến Hư Không Đại Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Quang Phổ Chiếu.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Kim Nguyệt Nhãn Anh Lạc.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Chân Châu Hương Hải Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phật Quang Minh.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Luân Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thiện Hóa Hiện Phật Cảnh Giới Quang Minh.
      Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.
      Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy, tên là Vô Biên Luân Trang Nghiêm Để. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Lượng Phương Sai Biệt, dùng đủ thứ âm thanh lời nói của tất cả cõi nước làm thể.
      Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Kim Cang Hoa Cái. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tận Tướng Quang Minh Phổ Môn Âm.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới  ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Xuất Sinh Bảo Y Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phước Đức Vân Đại  Oai  Thế.
      Phía trên, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Chúng Bảo Cụ Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thắng Huệ Hải.
      Phương trên nhất của thế giới chủng đó, có thế giới tên là Nhật Quang Minh Y  Phục Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Trí Nhật Liên Hoa Vân.
 
      Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm đó, lại có biển hương thủy, tên là A Tu La Cung Điện. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hương Thủy Quang Sở Trì.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Sư Tử Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Thị Thập Phương Nhất Thiết Bảo.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Cung Điện Sắc Quang Minh Vân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Xuất Đại Liên Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diệu Trang Nghiêm Biến Chiếu Pháp Giới.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Đăng Diễm Diệu Nhãn. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Quán Sát Thập Phương Biến Hóa.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Bất Tư Nghì Trang Nghiêm Luân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thập Phương Quang Minh Phổ Danh Xưng.
      Kế lại có Biển hương thủy, tên là Bảo Tích Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Đăng Quang Chiếu Diệu.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Thanh Tịnh Bảo Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tu Di Vô Năng Vi Ngại Phong.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Y Lan Can. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Như Lai Thân Quang Minh.
      Có các biển hương thủy như vậy,nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.
      Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Thụ Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là An Trụ Đế Võng, dùng tất cả trí địa âm thanh của Bồ Tát làm thể.
      Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Diệu Kim Sắc. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hương Diễm Thắng Oai Quang.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Ma Ni Thụ Hoa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Ngại Phổ Hiện.
      Phía trên, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Tỳ Lưu Ly Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Tự Tại Kiên Cố Huệ.
      Trong đó, thế giới chủng phương trên cùng, có thế giới tên là Phạm Âm Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Khai Phu Quang Minh Vương.
      Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm Để đó, lại có biển hương thủy, tên là Hoá Hiện Liên Hoa Xứ, trong biển đó có thế giới chủng, tên là Quốc Độ Bình Chánh.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Ma Ni Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Pháp Giới Vô Mê Hoặc.
      Kế lại có biển hương thủy tên là Chúng Bảo Hương Nhật Ma Ni. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Hằng Nạp Bảo Lưu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hành Phật Ngôn Âm.
      Kế lại có biển hương thủy tên là Vô Biên Thâm Diệu Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Phương Sai Biệt.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là  Kiên Thật Tích Tụ. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Lượng  Xứ  Sai  Biệt.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Thanh Tịnh Phạm Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Thanh Tịnh Trang Nghiêm.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Chiên Đàn Lan Can Âm Thanh Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hồi Xuất Tràng.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Hương Bảo Vương Quang Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Quang Minh Lực.
      Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Liên Hoa Nhân Đà La Võng đó.
      Kế lại có biển hương thủy tên là Ngân Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Biến Hạnh.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Lưu Ly Trúc Mật Diễm Vân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Xuất Thập Phương Âm. 
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Thập Phương Quang Diễm Tụ. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hằng Xuất Biến Hóa Phân Bố Thập Phương.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Xuất Hiện Chân Kim Ma Ni Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Kim Cang Tràng Tướng.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Bình Đẳng Đại Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Pháp Giới Dũng Mãnh Toàn.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Hoa Tùng Vô Tận Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Tịnh Quang Minh.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Kim Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diễn Thuyết Vi Mật Xứ.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Quang Ảnh Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Trang Nghiêm.
      Kế lại có biển hương thủy tên là Tịch Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện Tiền Thùy Bố.
      Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.
      Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Mật Diễm Vân Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Quang Trang Nghiêm, dùng âm thanh tất cả chúng hội đạo tràng Như Lai làm thể.
      Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Tịnh Nhãn Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Kim Cang Nguyệt Biến Chiếu Thập Phương.
      Trên đó, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Liên Hoa Đức. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Tinh Tấn Thiện Giác Huệ.
      Phía trên ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Kim Cang Mật Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Sa La Vương Tràng. 
      Trên đó, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Hải Trang nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Oai Đức Tuyệt Luân Vô Năng Chế Phục.
 
      Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng đó, kế lại có biển hương thủy tên là Nhất Thiết Bảo Quang Minh Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Cấu Xưng Trang Nghiêm.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Chúng Bảo Hoa Khai Phu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hư Không Tướng.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Cát Tường Át Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Ngại Quang Phổ Trang Nghiêm.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Tích Tập Bảo Anh Lạc. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tịnh Trừ Nghi.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Xuất Sinh Diệu Sắc Bảo. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thắng Tràng Chu Biến Hạnh.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Phổ Sinh Kim Cang Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện Bất Tư Nghì Trang Nghiêm.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Tâm Vương Ma Ni Luân Nghiêm Sức. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thị Hiện Vô Ngại Phật Quang Minh.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Chiên Đàn Thụ Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương Toàn.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Chân Châu Luân Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Chư Phật Nguyện Sở Lưu.
      Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.
      Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Diêm Phù Đàn Bảo Tạng Luân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Âm Tràng. Dùng âm thanh vào tất cả trí môn làm thể.
      Trên đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Hoa Nhị Diễm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tinh Tấn Thí.
      Trên đó, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Liên Hoa Quang Minh Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Công Đức Tối Thắng Tâm Vương.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Thập Lực  Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thiện Xuất Hiện Vô Lượng Công Đức Vương.
      Phương trên nhất của thế giới chủng đó, có thế giới tên là Ma Ni Hương Sơn Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Đại Thiện Nhãn Tịnh Trừ Nghi.
      Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Bảo Trang Nghiêm đó.
      Kế lại có biển hương thủy tên là Trì Tu Di Quang Minh Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Xuất Sinh Quảng Đại Vân.
Kế lại có biển hương Thủy, tên là  Chủng Chủng Trang Nghiêm Đại Oai Lực Cảnh Giới. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Ngại Tịnh Trang Nghiêm.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Mật Bố Bảo Liên Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tối Thắng Đăng Trang Nghiêm.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Y   Chỉ Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhật Quang Minh Võng Tạng.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Chúng Đa Nghiêm Tịnh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Hoa Y Xứ.
      Kế lại có biển hương thủy, tên  là Cực Thông Huệ Hạnh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tối Thắng Hình Trang Nghiêm.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Trì Diệu Ma Ni Phong. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Tịnh Hư Không Tạng.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Đại Quang Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Đế Thanh Cự Quang Minh.
      Kế lại có biển hương thuỷ, tên là Khả Ái Ma Ni Châu Sung Mãn Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hống Thanh.
      Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.
      Nơi gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Xuất Thanh Bảo. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Chu Biến Vô Sai Biệt, dùng tiếng hống của tất cả Bồ Tát làm thể.
      Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Diệu Thắng Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Công Đức Huệ.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Trang Nghiêm Tướng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Siêu Thắng Đại Quang Minh.
      Phía trên, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Lưu Ly Luân Phổ Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tu Di Đăng.
      Phương trên cùng của thế giới chủng đó, có thế giới tên là Hoa Tràng Hải. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tận Biến Hóa Diệu Huệ Vân.
 
      Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Kim Cang Bảo Tụ đó, kế lại có biển hương thủy tên là Sùng Sức Bảo Bì Nhi. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tú Xuất Bảo Tràng.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Tràng Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện Nhất Thiết Quang Minh.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Vân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Quang Minh Biến Chiếu.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Thụ Hoa Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diệu Hoa Gián Sức.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Y Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Quang Minh Hải.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Thụ Phong. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Diễm Vân.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Thị Hiện Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhập Kim Cang Vô Sở  Ngại.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Liên Hoa Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Ngạn Hải Uyên.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Thị Hiện Quốc Độ Tạng.
      Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.
      Nơi gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Bất Khả Hoại Hải. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diệu Luân Gián Thố Liên Hoa Tràng, dùng tất cả Phật lực sở xuất âm làm thể.
      Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Tối Diệu Hương. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Hóa Vô Lượng Trần Số Quang.
        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Bất Tư Nghì Sai Biệt Trang Nghiêm Môn. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Lượng Trí.
Trên đó, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Thập Phương Quang Minh Diệu Hoa Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Sư Tử Nhãn Quang Diễm Vân.
Nơi đó phương trên cùng, có thế giới tên là Hải Âm Thanh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thủy Thiên Quang Diễm Môn.
 
Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Thiên Thành Bảo Diệp đó, lại có biển hương thủy, tên là Diễm Luân Xích Dịch Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bất Khả Thuyết Chủng Chủng Trang Nghiêm.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Trần Lộ. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Nhập Vô Lượng Toàn.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Cụ Nhất Thiết Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Quang Biến Chiếu.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Bố Chúng Bảo Võng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là An Bố Thâm Mật.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thế Giới Hải Minh Liễu Âm.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Nhật Cung Thanh Tịnh ảnh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Nhập Nhân Đà La Võng.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Nhất Thiết Cổ Lạc Mỹ Diệu Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Viên Mãn Bình Chánh.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Chủng Chủng Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tịnh Mật Quang Diễm Vân.
      Kế lại có biển hương thủy, tên là Chu Biến Bảo Diễm Đăng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tùy Phật Bổn Nguyện Chủng Chủng Hình.
      Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.
      Nơi gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Tích Tập Anh Lạc Y. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hóa Hiện Diệu Y, dùng âm thanh của tất cả chư Phật ba đời làm thể.
      Trong đó phương dưới cùng, có biển hương thủy tên là Nhân Đà La Hoa Tạng. Trong biển đó, có thế giới tên là Phát Sinh Hoan Hỉ. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quang, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Kiên Ngộ Trí.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Bảo Võng Trang Nghiêm. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Lượng Hoan Hỉ Quang.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Bảo Liên Hoa Sư Tử Tòa. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười ba cõi Phật, bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thanh Tịnh Bất Không Văn.
      Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, đến phương trên cùng của thế giới chủng đó, có thế giới tên là Bảo Sắc Long Quang Minh, có các thế giới, nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Pháp Giới Phổ Chiếu Minh.
      Các Phật tử ! Như vậy, trong các biển hương thủy nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, có các thế giới chủng, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, đều nương hiện tất cả hình Bồ Tát ma ni vương tràng trang nghiêm liên hoa mà trụ.
      Mỗi thế giới chủng trang nghiêm bờ mé đều chẳng có gián đoạn. Mỗi thế giới chủng, đều phóng quang minh báu sắc, đều có mây quang minh che phủ phía trên, đều có đồ trang nghiêm, đều có kiếp số khác nhau, đều có biển pháp, đều có chúng sinh đầy dẫy, đều có mười phương pháp giới hướng vào pháp giới đó, đều có thần lực của tất cả Phật gia trì.
      Trong mỗi mỗi thế giới chủng đó, tất cả thế giới, đều nương đủ thứ sự trang nghiêm mà trụ, những thế giới đó, tiếp gần với nhau, tạo thành lưới thế giới. Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có đủ thứ sự khác nhau, kiến lập khắp nơi.
 
      Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức Phật, mà nói bài kệ rằng:
      Thế Giới Hải Hoa Tạng
      Đồng pháp giới không khác
      Trang nghiêm rất thanh tịnh
      An trụ trong hư không.
      Trong thế giới hải đó
      Cõi nước không nghĩ bàn
      Mỗi mỗi đều tự tại
      Thảy đều chẳng hỗn loạn.
      Thế giới hải Hoa Tạng
      Cõi nước khéo an trí
      Hình thù dị trang nghiêm
Đủ thứ dạng khác nhau.
      Tiếng chư Phật biến hóa
      Đủ thứ làm thể tánh
      Tùy nghiệp lực thấy được
      Cõi nước nghiêm sức đẹp.
      Núi Tu Di thành lưới
      Hình nước xoáy vòng tròn
      Hoa sen nở rộng lớn
      Đó đây bao bọc nhau.
      Hình núi tràng lầu các
      Hình chuyển tròn kim cang
      Các thế giới rộng lớn
      Như vậy không nghĩ bàn.
      Đại hải chân châu sáng
      Lưới quang không nghĩ bàn
      Các thế giới như vậy
      Đều trụ trong hoa sen.
      Mỗi mỗi thế giới chủng
      Lưới quang bất khả thuyết
      Trong quang hiện các cõi
      Khắp trong biển mười phương.
      Tất cả các thế giới
      Hết thảy đều trang nghiêm
      Cõi nước đều vào trong
      Khắp thấy vô cùng tận.
      Thế giới không nghĩ bàn
      Cõi nước không bờ mé
      Đủ thứ sự nghiêm đẹp
      Đều do thần thông Phật.
      Trong tất cả thế giới
      Cõi nước không nghĩ bàn
      Hoặc thành hoặc biến hoại
      Hoặc đã bị huỷ diệt.
      Ví như lá trong rừng
      Có sinh cũng có rụng
      Như vậy trong thế giới
      Cõi nước có thành hoại.
      Ví như các cây rừng
      Đủ thứ quả khác nhau
      Như vậy các thế giới
      Đủ thứ chúng sinh ở.
      Ví như hạt giống khác
      Sinh quả đều khác nhau
      Vì nghiệp lực khác nhau
      Cõi chúng sinh khác nhau.
      Ví như tâm vương báu
      Tùy tâm thấy các sắc
      Vì tâm chúng sinh tịnh
      Nên thấy được cõi tịnh.
      Ví như Đại Long Vương
      Nổi mây khắp hư không
      Nguyện lực Phật cũng vậy
      Sinh ra các cõi nước.
      Như huyễn sư chú thuật
      Hay hiện đủ các việc
      Vì nghiệp lực chúng sinh
      Cõi nước không nghĩ bàn.
Ví như các tượng vẽ
      Do họa sĩ vẽ ra
      Như vậy tất cả cõi
      Do tâm họa mà thành.
      Thân chúng sinh khác nhau
      Tùy tâm phân biệt ra
      Như vậy đủ thứ cõi
      Đâu chẳng phải do nghiệp.
      Ví như thấy Đạo Sư
      Đủ thứ sắc khác nhau
      Tùy tâm hạnh chúng sinh
      Thấy các cõi cũng thế.
      Tất cả các bờ cõi
      Giăng bủa lưới hoa sen
      Đủ thứ tướng khác nhau
      Đều trang nghiêm thanh tịnh.
      Các lưới hoa sen đó
      Nơi lưới cõi an trụ
      Đủ thứ việc trang nghiêm
      Đủ thứ chúng sinh ở.
      Hoặc có các cõi cước
      Hiểm ác chẳng bằng phẳng
      Do chúng sinh phiền não
      Nên họ thấy như vậy.
      Tạp nhiễm và thanh tịnh
      Vô lượng các thế giới
      Tùy tâm chúng sinh tạo
      Lực Bồ Tát chi trì.
      Hoặc có các thế giới
      Tạp nhiễm và thanh tịnh
      Đều do nghiệp lực tạo
      Bồ Tát biến hóa ra.
Có cõi phóng quang minh
Lìa cấu báu thành tựu
Đủ thứ nghiêm sức đẹp
      Chư Phật khiến thanh tịnh.
      Trong mỗi mỗi thế giới
      Kiếp thiêu không nghĩ bàn
      Tuy sở hiện xấu ác
      Nơi đó luôn kiên cố.
      Do nghiệp lực chúng sinh
      Sinh ra nhiều cõi nước
      Y chỉ nơi phong luân
      Nương thủy luân mà trụ.
      Pháp thế giới như vậy
      Thấy đủ thứ khác nhau
      Kỳ thật chẳng có sinh
      Cũng chẳng có diệt hoại.
      Trong mỗi mỗi tâm niệm
      Sinh ra vô lượng cõi
      Nhờ thần lực của Phật
      Đều thấy tịnh chẳng dơ.
      Có cõi làm bùn đất
      Thể tánh rất cứng chắc
      Đen tối chẳng quang chiếu
      Chỗ ở kẻ ác nghiệp.
      Có cõi làm kim cang
      Tạp nhiễm sự lo sợ
      Khổ nhiều mà vui ít
      Nơi kẻ bạc phước ở.
      Có cõi làm bằng sắt
      Hoặc làm bằng đồng đỏ
      Đá núi hiểm đáng sợ
      Đầy dẫy kẻ tội ác.
      Trong cõi có điạ ngục
      Chúng sinh khổ chẳng cứu
      Thường ở trong đen tối
      Bị biển lửa đốt thân.
      Hoặc lại có súc sinh
      Đủ thứ hình xấu xí
      Do nghiệp ác họ tạo
      Thường thọ các khổ não.
      Hoặc thấy cõi Diêm La
      Đói khát đốt bức bách
      Đến trên núi lửa lớn
      Thọ các khổ nặng nề.
      Hoặc có các cõi nước
      Bảy báu hợp làm thành
      Đủ thứ các cung điện
      Đều do tịnh nghiệp được.
      Ông nên quán thế gian
      Người và trời trong đó
      Tu tịnh nghiệp thành tựu
      Tùy thời hưởng sung sướng.
      Trong mỗi mỗi lỗ lông
      Ức cõi không nghĩ bàn
      Đủ thứ tướng trang nghiêm
      Chưa từng có chật hẹp.
      Chúng sinh nghiệp khác nhau
      Vô lượng loại thế giới
      Sống chấp trước trong đó
      Chịu khổ vui khác nhau.
      Có cõi làm các báu
      Thường phóng vô lượng quang
      Kim cang hoa sen đẹp
      Trang nghiêm sạch chẳng dơ.
      Có cõi quang làm thể
      Y chỉ quang luân trụ
      Mây sắc vàng chiên đàn
      Rực rỡ chiếu sáng khắp.
      Có cõi bằng nguyệt luân
      Khắp nơi có y thơm
      Trong một đóa hoa sen
      Bồ Tát đều đầy dẫy.
      Có cõi làm các báu
      Sắc tướng chẳng dơ bẩn
      Ví như lưới Đế Thích
      Quang minh luôn chiếu soi.
      Có cõi hương làm thể
      Hoặc là hoa kim cang
      Có hình ma ni quang
      Quan sát rất thanh tịnh.
      Hoặc có cõi thanh tịnh
      Có đủ thứ cây hoa
      Cành đẹp khắp đạo tràng
      Mây ma ni che phủ.
      Có cõi tịnh quang chiếu
      Hoa kim cang làm thành
      Có hóa âm của Phật
      Hoa sen liệt thành lưới.
      Có cõi hình Bồ Tát
      Mũ báu ma ni đẹp
      Hoặc có cõi hình tòa
      Từ quang minh hóa hiện.
      Hoặc là bột chiên đàn
      Hoặc là quang giữa mày
      Hoặc tiếng trong Phật quang
      Mà thành tựu cõi Phật.
      Thấy có cõi thanh tịnh
      Dùng một quang trang nghiêm
      Hoặc nhiều quang trang nghiêm
      Đủ thứ đều kỳ diệu.
      Hoặc dùng các vật quý
      Mười cõi làm nghiêm sức
      Hoặc dùng tất cả vật
      Ngàn cõi làm nghiêm sức.
      Hoặc dùng vật ức cõi
      Trang nghiêm một cõi nước
      Đủ thứ tướng khác nhau
      Đều hiện như hình bóng.
      Vật bất khả thuyết cõi
      Trang nghiêm một cõi nước
      Hoặc như núi Tu Di
      Thế giới không nghĩ bàn.
      Có cõi khéo an trụ
      Hình như lưới Đế Thích
      Hoặc hình như rừng cây
      Chư Phật đầy trong đó.
      Hoặc hình bằng luân báu
      Hoặc hình như hoa sen
      Tám cạnh đủ nghiêm sức
      Đủ thứ đều thanh tịnh.
      Hoặc có cõi hình toà
      Hoặc là hình ba cạnh
      Hoặc như khư lặc ca
      Thành quách thân Phạm Vương.
      Như búi tóc Thiên chủ
      Hoặc hình như bán nguyệt
      Hoặc như núi ma ni
      Hoặc như hình nhật luân.
      Hoặc có hình thế giới
      Ví như biển hương thủy
      Hoặc hình quang minh luân
      Chỗ Phật xưa nghiêm tịnh.
      Hoặc có hình bánh xe
      Hoặc có hình lồi lõm
      Hoặc như tướng bạch hào
      Nhục kế, mắt rộng dài.
      Hoặc hình bàn tay Phật
      Hoặc như chày kim cang
      Hoặc hình như núi lửa
      Bồ Tát đều đầy dẫy.
      Hoặc hình như sư tử
      Hoặc hình như sò biển
      Vô lượng các sắc tướng
      Thể tánh đều khác nhau.
      Ở trong một thế giới
      Hình cõi vô cùng tận
      Đều do nguyện lực Phật
      Hộ niệm được an trụ.
      Có cõi trụ một kiếp
      Hoặc là trụ mười kiếp
      Cho đến số hạt bụi
      Trăm ngàn ức cõi nước.
      Hoặc ở trong một kiếp
      Thấy cõi có thành hoại
      Hoặc vô lượng vô số
      Cho đến không nghĩ bàn.
      Hoặc có cõi có Phật
      Hoặc có cõi không Phật
      Hoặc chỉ có một Phật
      Hoặc có vô lượng Phật.
      Nếu cõi nước không Phật
      Trong thế giới phương khác
      Có Phật biến hoá đến
      Vì hiện các Phật sự.
      Đâu Suất hàng nhân gian
      Trụ thai và sinh ra
      Hàng ma thành Chánh Giác
      Chuyển pháp luân vô thượng.
      Tùy tâm chúng sinh thích
      Thị hiện đủ thứ tướng
      Vì chuyển diệu pháp luân
      Ứng với căn tánh họ.
      Trong mỗi mỗi cõi Phật
      Một Phật hiện ra đời
      Trải qua ức ngàn tuổi
      Diễn nói pháp vô thượng.
      Chúng sinh chẳng pháp khí
      Không thấy được chư Phật
      Nếu người tâm muốn thấy
      Tất cả nơi đều thấy.
      Trong mỗi mỗi cõi nước
      Đều có Phật ra đời
      Phật trong tất cả cõi
      Ức số không nghĩ bàn.
      Mỗi mỗi Phật trong đó
      Hiện vô lượng thần biến
      Đều khắp nơi pháp giới
      Điều phục biển chúng sinh.
      Có cõi chẳng quang minh
      Đen tối nhiều sợ hãi
      Khổ xúc như đao kiếm
      Người thấy tự đau xót.
      Hoặc có quang chư Thiên
      Hoặc có quang cung điện
      Hoặc quang minh nhật nguyệt
      Lưới cõi khó nghĩ bàn.
      Có cõi tự quang minh
      Hoặc cây phóng tịnh quang
      Chưa từng có khổ não
      Do phước đức chúng sinh.
      Hoặc có quang minh núi
      Hoặc có quang ma ni
      Hoặc dùng ánh đèn chiếu
      Do nghiệp lực chúng sinh.
      Hoặc có Phật quang minh
      Bồ Tát đầy trong đó
      Hoặc có quang hoa sen
      Màu rực rỡ nghiêm đẹp.
      Có cõi quang hoa chiếu
      Hoặc quang hương thủy chiếu
      Hương bột hương đốt chiếu
      Đều do sức tịnh nguyện.
      Có cõi quang mây chiếu
      Quang ma ni sò chiếu
      Quang thần lực Phật chiếu
      Diễn nói tiếng dễ nghe.
      Hoặc dùng quang báu chiếu
      Hoặc kim cang rực chiếu
      Tịnh âm chấn động xa
      Đến đâu chẳng có khổ.
      Hoặc có quang ma ni
      Hoặc có quang nghiêm cụ
      Hoặc quang minh đạo tràng
      Chiếu sáng trong chúng hội.
      Phật phóng đại quang minh
      Hóa Phật đầy trong đó
      Quang đó khắp chiếu soi
      Hết thảy toàn pháp giới.
      Có cõi rất đáng sợ
      Kêu la tiếng thống khổ
      Tiếng đó rất rùng rợn
      Người nghe sinh chán sợ.
      Hoặc có trong cõi nước
      Luôn nghe tiếng Đế Thích
      Hoặc nghe tiếng Phạm âm
      Tất cả tiếng thế chủ.
      Hoặc có các cõi nước
      Trong mây vang diệu âm
      Biển báu cây ma ni
      Và âm nhạc đầy khắp.
      Trong viên quang chư Phật
      Hóa thanh vô cùng tận
      Và diệu âm Bồ Tát
      Nghe khắp mười phương cõi.
      Cõi không thể nghĩ bàn
      Khắp chuyển tiếng pháp luân
      Tiếng vang ra biển nguyện
      Tiếng vi diệu tu hành.
      Ba đời tất cả Phật
      Sinh ra các thế giới
      Danh hiệu đều đầy đủ
      Âm thanh chẳng cùng tận.
      Hoặc trong cõi có nghe
      Tiếng tất cả Phật lực
      Địa, độ và vô lượng
      Đều nói pháp như vậy.
      Thệ nguyện lực Phổ Hiền
      Ức cõi diễn diệu âm
      Âm đó như lôi chấn
      Trụ kiếp cũng vô tận.
      Phật trong cõi thanh tịnh
      Thị hiện tiếng tự tại
      Trong mười phương pháp giới
      Tất cả đâu chẳng nghe.
 
 
 
Hết quyển 1
 
 
 
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM KINH
 
Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Ða, thì thấy rõ năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách.
       Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng đều như thế.
       Xá Lợi Tử ! Các pháp đó không tướng, không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm. Cho nên trong không chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết; không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ, cũng không đắc được.
       Vì không chỗ đắc, nên Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật, tâm không quái ngại, vì không quái ngại, nên không sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết Bàn. Các Ðức Phật ba đời, đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật, cho nên đắc được Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.
       Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Ða là Chú đại thần, là Chú đại minh, là Chú vô thượng, là Chú vô đẳng đẳng, trừ được tất cả khổ, chân thật không hư.
       Cho nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Ða, bèn nói chú rằng: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần)
 
Vãng Sinh Tịnh Ðộ Thần Chú
 
Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tì ca lan đế, a di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)
 
Tán Phật
 
Phật A Di Ðà thân sắc vàng
Tướng tốt quang minh không ai bằng
Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di
Mắt Phật xanh biếc như nước bốn biển
Trong quang minh có vô số hoá Phật
Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh
Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.
 
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi, Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.
NamMô A Di Ðà Phật. (108 lần)
NamMô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
NamMô Ðại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
NamMô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)
NamMô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)
 
Ðệ tử chúng đẳng, tùy thuận tu tập, Phổ Hiền Bồ Tát, thập chủng đại nguyện:
             
Nhứt giả lễ kính chư Phật
       Nhị giả xưng tán Như Lai
       Tam giả quảng tu cúng dường
       Tứ giả sám hối nghiệp chướng
       Ngũ giả tùy hỉ công đức
       Lục giả thỉnh chuyển pháp luân
       Thất giả thỉnh Phật trụ thế
       Bát giả thường tùy Phật học
       Cửu giả hằng thuận chúng sanh
       Thập giả phổ giai hồi hướng.
 
HỒI HƯỚNG
 
       Tụng kinh công đức hạnh thù thắng
       Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng  
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
       Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng Quang
       Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não
Nguyện được trí huệ hiểu chân thật
Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ
Ðời đời thường hành Bồ Tát đạo
Nguyện sinh sang cõi Tây phương Tịnh độ
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh
Bồ Tát bất thối làm bạn lành
Nguyện đem công đức nầy
Hướng về khắp tất cả
Ðệ tử và chúng sinh
Ðều trọn thành Phật đạo.
 
Tam quy y
 
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ tạng kinh, trí huệ như biển. (1 lạy)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
 
Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu ba đường khổ
Nếu có ai thấy nghe
Liền phát tâm bồ đề
Khi xả báo thân nầy
Ðồng sinh về Cực Lạc.
 
 
-----–—-----

Phương danh hùn phước Ấn tống Kinh
 

Đại Đức Thích Viên Mãn, Chùa Nhân Vương Troyes: 6 Bộ.
Ni Sư Thích Nữ Diệu Minh Chùa Quan Âm: 7 Bộ.
Ni Sư Thích Nữ Đàm Lương, Chùa Hoa Nghiêm: 30 Bộ.
Ni Sư Thích Nữ Đàm Phương, Chùa Hoa Nghiêm (Bỉ): 4 Bô.
Sư Cô Thích Nữ Đàm Liên: 1 Bộ.
Sa di Thích Đồng Giác, Tùng Lâm Linh Sơn: 1 Bộ.
Nguyễn Thị Kim, Pd: Bổn Trung : 10 Bộ.
Trần Ngọc Khuê, Pd: Huệ Phương: 5 Bộ.
Trịnh Thị Tuyết Nga, pd: Diệu Hiền: 1 Bộ
Nguyễn Thị Thân, pd: Thiện Ý: 1 Bộ
Nguyễn Thị Thanh Loan: Pd: Trí Phượng: 1 Bộ
Nguyễn Thị Trường, Pd: Thiện Đạo: 2 Bộ
Vô Thị Dành, Pd: Thiện Không và Lâm Thị Ái Nữ,
Pd: Quảng Hiếu: 1 Bộ
Cô Giác Liên, 1 Bộ.
Giác Bảo. 2 Bộ
Nguyễn Laurent, Pd: Giác Đức 1 Bộ
Diệu Hoa 1 Bộ
Annie Nguyễn 1 Bộ
Dì Nhiều, Pd: Như Lộc: 2 Bộ
Từ Tâm Hoà 1 Bộ
Jacqueline Pd: Diệu Châu 1 Bộ
Mai Anh 1 Bộ
Nguyễn Hùng Cường, Pd: Nhật Cảnh Hùng. Phan Thị Thảo,
Pd: Lệ Hiếu 1 Bộ.
Diệp Văn Sơn, Pd: Đồng  Hải. Nguyễn Kim Dung, Pd: Diệu Giác 1 Bộ.
Triệu Học Cần, Pd: Ân Mẫn. Mã Yến Huệ, Pd: Ân Viên: 1 Bộ.
Trần Thị Trang Thanh, Pd: Giác Nhàn: 1 Bộ.
Hương Linh Phan Văn Quý, Pd: Tâm Đạo: 1 Bộ.
Lê Thị Tiết, Pd: Tâm Hạnh : 1 Bộ.
Phật  Tử  ẩn  danh ở Bottrop: 1 Bộ.
Đỗ Ngọc Lan, Pd: Giác Tịnh: 1 Bộ.
Phan Thị Cúc, Pd: Diệu Đạo: 2 Bộ.
Phan Lê Gia Trang, Pd: Nguyên Hoa: 1/2 Bộ.
Lưu Kim Tuyến, Pd: Giác Tu: 1 Bộ.
Đỗ Bùi Đức Hà, Pd: Giác Hải: 2 Bộ.
Dương Thị Lan, Pd: Diệu Hoa: 1/2 Bộ.
Thuý Lan, Pd: Thị Muồng: 1/2 Bộ.
Nguyễn Thị Thảo: 1 Bộ.
Phạm Thị Ngọc Thu, Pd: Đồng Hà: 1 Bộ.
Chị Ngọc (Tain Kim Heng): 1 Bộ.
Cô Hương (Tain Kim Heng): 1/2 Bộ.
Nguyễn Quốc Cường, Pd: Thiện Huy: 2 Bộ.
Nguyễn Thị Kim Hoa, Pd: Thiện Hương: 1 Bộ.
Nguyễn Văn Một, Pd: Thông Khai: 1 Bộ.
Lý Ngọc Hoa, Pd: Đồng Liên: 1 Bộ.
Lai Ảnh Khương, Pd: Ân Thới: 1 Bộ.
Võ Văn Thiên: 1 Bộ.
Lưu Tuyết Ngọc, Pd: Ân Châu: 1 Bộ.
Lưu Kim Tiên: 1 Bộ.
Werner Schumann: 1 Bộ.
Lưu Tuyết Lan, Pd: Ân Hồng: 1 Bộ.
Nguyễn Hoàng Thông, Pd: Ân Thái: 1 Bộ.
Nguyễn Trường Phúc, Pd: Ân Thiện: 1 Bộ.
Hương Linh Nguyễn Văn Dũng, Pd: Ân Quý: 1 Bộ.
Định Thị Quý: 1 Bộ.
Trịnh Tự Nhiên, Pd: Minh Lạc: 1 Bộ.
Trần Thị Thắng, Pd: Nguyệt Bảo Đức: 4 Bộ.
Trần Ngưu: 4 Bộ.
Trần Ánh Tuyết, Jenny: 4 Bộ.
Trần Ánh Tâm, Joanne: 4 Bộ.
Trần Anh Minh, John: 4 Bộ.
Việt Hương và gđ: 6 Bộ.
Nguyễn Thị Bạch Tuyết, pd: Diệu Tịnh: 2 Bộ.
Giác Thuận, Giác Hoa: 6 Bộ.
Lami Jean: 1 Bộ.
Lami Philippe: 1 Bộ.
Lý Tú hà, Pd: Diệu Hải: 2 Bộ.
GUILHEN Richard Chính,  Giác Nghĩa: 1 Bộ.
Huỳnh Thị Kim Huệ, Pd: Minh Hồng: 5 Bộ.
Thái Thuỳ Vi, Pd: Diệu Minh : 1 Bộ.
Thái TuấnThuỷ: 1 Bộ.
Trịnh Quang Chơn: 1 Bộ.
Trịnh Xuân Anh: 1 Bộ.
Trịnh Quang Nghiêm: 1 Bộ.
Ngô Xuân Lan (Huệ Phương): 5 Bộ.
Nguyễn Thị Bạch Ngọc, Pd: Thiện Bảo: 1 Bộ.
Hương Linh Nguyễn Thị Hường, Pd: Hoa Đạo: 3 Bộ.
Hương Linh Nguyễn Ngọc Cung, Pd: Nhuận Giải: 1 Bộ.
Hương Linh Nguyễn Thị Gái: 1 Bộ.
Nguyễn Thanh Thuỷ, Pd: Thiện Đạo Lưu Văn Hùng: 1/2 Bộ.
Nguyễn Phương Quỳnh, Pd: Diệu Thiện, Nguyễn Trí,
Pd: Phù Vân: 1/2 Bộ.
Tăng Lý Hoa: 1 Bộ.
Hoàng Trang Vọng, Pd: Diệu Nghiêm, Vòng Tú Hoàng,
Pd: Minh Thắng: 1 Bộ.
Lưu Thanh Đức, Pd: Tuệ Yên: 1 Bộ.
Phạm Quốc Huy: 1 Bộ.
Phạm Thị Liên Nga, Pd: Quảng Hạnh: 1 Bộ.
Nguyễn Ca, Pd: Đồng Sa: 1 Bộ.
Nguyễn Thị Liễu, Pd: Giác Giải, Nguyễn Văn Lập: 1 Bộ.
Phạm Thị Quyễn, Pd: Diệu Khai: 1 Bộ.
Phạm Nguyễn, Pd: Diệu Kim: 1 Bộ.
Phật tử ẩn danh ở Hagen: 1 Bộ.
Võ Thành Đức, Pd: Thân Hoằng Đức: 12 Bộ.
Nguyễn Thanh Tân: 1 Bộ.
Huỳnh Thị Thanh Thuỷ, Pd: Diệu Tịnh: 4 Bộ.
Phạm Thị Ngọc Diệp, Pd: Kim Chi: 1 Bộ.
Lê Thanh Long: 2 Bộ.
Lý Thị Nguyệt, Pd: Diệu Tịnh: 1 Bộ.
Diệu Hạnh: 1/2 Bộ.
Phùng Thị Bạch Tuyết, Pd: Huyền Trinh: 4 Bộ.
Biên Thị Mai, Pd: Như Lộc: 2 Bộ.
Nguyễn Thị Thu Phi: 10 Bộ.
Đào Kiêm Toàn: 1 Bộ.
Nguyễn Hoài Luân, Pd: Giác Hồi: 2 Bộ.
Cao Thị Lệ Hằng, Pd: Giác Duyên: 1 Bộ.
Trịnh Quốc Tuấn: 1 Bộ.
Vũ Ngọc Tuấn: 1 Bộ.
Hoa Minh: 2 Bộ.
Vương Thanh Tâm, Pd: Giác Tánh: 1 Bộ.
Vương Tâm Như: 1 Bộ.
Từ Nguyên: 1/2 Bộ.
Giác Xinh: 2 Bộ.
Giác Hà: 1 Bộ.
Trần Thị Phượng, Pd: Thu Ngọc: 3 Bộ.
Trần Thị Kim Cúc, Pd: Diệu Phùng: 1 Bộ.
Ngô Thị Thu Giang: 1 Bộ.
Lefranc Kim Chi: 2 Bộ.
Dương Thị Kim Ngọc, Pd: Diệu Quang: 1 Bộ.
Phan Bernard: 1 Bộ.
Nguyễn Kim Ngọc: 6 Bộ.
Nguyễn Thị Kim Thoa: 2 Bộ.
Lý Cường, Pd: Phúc Hùng: 1 Bộ.
Lý Trân Châu, Pd: Trân Bảo: 1 Bộ.
Ô Thị Tốt, Pd: Diệu Thọ: 1 Bộ.
Ô Thị Hai, Pd: Ngọc Bình: 1 Bộ.
Huỳnh Phan Thanh Hà, Pd: Bảo khánh Thọ: 1/2 Bộ.
Lâm Minh Khôn: 1/2 Bộ.
Peter Lâm: 1/2 Bộ.
Trần Xảo Chi, Pd: Ngọc Ấn: 1/2 Bộ.
Nguyễn Thị Lang, Pd: Thiện Ngọc: 2 Bộ.
Kim Văn Đy, Pd: Huệ Hạnh, Võ Hồng Khanh: 1 Bộ.
Lam Nga: 2 Bộ.
Lê Mai: 1 Bộ.
Nguyễn Thị Minh Ngà, Pd: Tuệ Ngọc: 1 Bộ.
Tạ Ngọc Hoa, Pd: Đồng Liên: 1 Bộ.
Trần Thị Thu Hương: 1/2 Bộ.
Nguyễn Thị Ngọc Bích: 1/2 Bộ.
Trịnh Thu Yến, Pd: Viên Nghiêm: 2 Bộ.
Stron Jennifer, Pd: Thiện Tiên: 3 Bộ.
Nguyễn Cao Alphonse, Pd: Thiện Thanh: 1 Bộ.
Nguyễn Cao Hoàng Hoa, Pd: Diệu Liên: 1 Bộ.
Nguyễn Cao Kim Cúc, Pd: Diệu Lan: 1 Bộ.
Nguyễn Ngọc Sương, Pd: Diệu Ứng: 1 Bộ.
Đỗ Thị Nuống: 1 Bộ.
Đỗ Thị Trưng: 1 Bộ.
Đỗ Thị Huẩn: 2 Bộ.
Trần Thị Kim Phương, Pd: Giác Hướng: 1 Bộ.
Nguyễn Thị Kim Phước, Pd: Giác Thiện: 2 Bộ.
Gia đình Giác Đạo: 10 Bộ.
Phạm Hồng Phước, Pd: Diệu Đức: 1 Bộ.
Nguyễn Hữu Công, Pd: Quảng Thành và Huệ Ngọc: 5 Bộ.
Đào Thị Nương, Pd: Quảng Huệ: 1 Bộ.
Giác Hạnh: 2 Bộ.
Nguyễn Thị Minh Hà, Pd: Diệu Thanh: 1 Bộ.
Gia đình Giác Vân: 3 Bộ.
Hoàng Phương Hải, Pd: Diệu Hà: 1 Bộ.
Bùi Hữu Đạo, Hoa, Pd: Chân Hoà: 3 Bộ.
Đặng Thị Ba: 1/2 Bộ.
Soudara Cam: 1 Bộ.
Phan Sandrine, Pd: Giác Trung: 1 Bộ.
Quảng Phương, Quảng Thiện Pháp: 2 Bộ.
Phạm Thị Hồng Ngọc: 5 Bộ.
Tâm Hoà: 1 Bộ.
Nguyễn Thị Kim Quang, Pd: Diệu Minh: 1 Bộ.
Pt Quảng Hùng: 1/2 Bộ.
Lê Thị Thu Lan, Lâm Quốc Trọng: 1 Bộ.
Võ Thị Phú Mỹ: 1/2 Bộ.
Pt Ẩn danh ở Mönchengladbach: 2 Bộ.
Phạm Thị Đâu: 2 Bộ.
Trần Mỹ Hạnh: 1 Bộ.
Hồ Thị Hảo, Pd: Diệu Thảo, Vương Trịnh Tòng: 1 Bộ.
Vũ Đức Thành: 1 Bộ.
Nguyễn Tố Nga, Pd: Thành Thắng: 1 Bộ.
Jenny Mai: 1 Bộ.
Phùng Thị Dần, Pd: Diệu Khải: 1/2 Bộ.
Trinh, Hằng, Thuỷ: 1/2 Bộ.
Nguyễn Thị Minh: 1 Bộ.
Trần Ngọc Anh, Pd: Diệu Liên: 2 Bộ.
Nguyễn Văn Nhơn, Lê Thị Hoà: 1 Bộ.
Ngô Thị Tâm Chân, Pd: Tâm Lý và Phan Thị Huệ, Pd: Diệu Trí: 5 Bộ.
Đặng Vũ Thuỳ  Trang: 1 Bộ.
Pt Vô danh: 4 Bộ.
Phạm Thanh Hương, Pd: Diệu Nghiêm: 4 Bộ.
Đoàn Philippe, Pd: Minh Trung: 1 Bộ.
Hoàng Tuấn Quan: 1 Bộ.
Giác Tạng, Giác Trì: 1 Bộ.
Giác Minh: 3 Bộ.
Triệu Hữu Đức: 1 Bộ.
Mai Thị Trúc Trinh: 1 Bộ.
Hoàng Thiện: 1 Bộ.
Nguyễn Thị Bông, Pd: Diệu Thơm: 1 Bộ.
GĐ Ngeam Huo, Pd: Diệu Quả: 1 Bộ.
GĐ Nguyên Thới: 1 Bộ.
GĐ Đỗ Thị Kim Nguyên, Pd: Diệu Ngọc: 1 Bộ.
GĐ Như Ngọc: 1 Bộ.
GĐ Diệu Mãn: 1 Bộ.
GĐ Diệu Hoa và Minh Lợi: 1 Bộ.
GĐ Diệu Phương: 1 Bộ.
GĐ Chánh Nguyệt: 1 Bộ.
2 GĐ anh em Tân Vũ: 1 Bộ.
2 GĐ Diệu Nghĩa, Ngọc Thuỷ: 1 Bộ.
2 GĐ chị em Ngân Vân: 1 Bộ.
2 GĐ Diệu Ngộ và Minh Nghĩa: 1 Bộ.
GĐ Diệu Thân: 2 Bộ.
GĐ Minh Hướng: 1 Bộ.
Trịnh Katie, Trịnh Maxim: 1 Bộ.
Chơn Tuệ: 1/2 Bộ.
GĐ Hồng Nhâm: 1 Bộ.
GĐ Huỳnh Thị Lang, Pd: Minh Hoa: 1 Bộ.
Quách Hoa Anh, Pd: Tâm Minh: 2 Bộ.
Hồ Văn Thắng: Minh Lợi: 1 Bộ.
Lưu Kim Hưng: 1 Bộ.
Lê Thị Tương, Pd: Giác Phùng: 1 Bộ.
Lê Thị Hà: 1 Bộ.
GĐ Phạm Dân Quý: 1 Bộ.
GĐ Phạm Noel: 1 Bộ.
GĐ Phạm Thái Tiến: 2 Bộ.
Đỗ Văn Minh, Pd: Giác Nguyện: 4 Bộ.
Phan Thị Lệ Thuỷ: 1 Bộ.
Trang Thị Thanh, Pd: Bửu Hạnh: 2 Bộ.
Giác Lý: 2 Bộ.
GĐ Giác Hiền: 1 Bộ.
Trịnh Thị Vàng, Pd: Diệu Kim: 1 Bộ.
Kumar Velou: 1 Bộ.
Mohan Velou: 1 Bộ.
Krichena Velou: 1 Bộ.
Asok Velou: 1 Bộ.
Solange Velou: 1 Bộ.
Raymond Velou: 1 Bộ.
Trịnh Thị Trang, Pd: Diệu Nhã: 1 Bộ.
GĐ Caroline Trần, Pd: Diệu Nguyện: 1 Bộ.
GĐ Nelly, Pd: Diệu Lý: 1 Bộ.
GĐ Lê Hữu Huệ, Pd: Giác Trí: 1 Bộ.
GĐ Diệp Văn Thọ, Pd: Minh Thọ: 1 Bộ.
Trịnh Thị Hương, Pd: Giác Thơm: 1 Bộ.
Nguyễn Thị Tuyết: 1/2 Bộ.
Bùi Tâm Phúc, Pd: Quảng Chánh,
và Hàn Ngọc Anh, Pd: Quảng Thanh: 1 Bộ.
Thuý Trần, Pd: Diệu Ngọc, Quảng Tâm: 1/2 Bộ.
Lý Mỹ Linh, Pd: Diệu Lý: 1 Bộ.
Ngô Thị Minh Huyền, Pd: Viên Diệu: 1/2 Bộ.
Trần Thị Quý, Pd: Diệu Đức: 2 Bộ.
Nguyễn Văn Nam, Pd: Kiến Chánh: 1 Bộ.
Nguyễn Ngọc Huê, Pd: Diệu Bảo: 1 Bộ.
Nguyễn Thị Thu Thoa, Pd: Diệu Niệm: 1 Bộ.
Trương Kim Mỹ, Pd: Lệ Mãn: 1 Bộ.
Trương Đồng Sanh, Pd: Đồng Sanh: 1 Bộ.
Trương Thế Kiệt: 1 Bộ.
Phạm Văn Thanh, Pd Thiện Tạng: 1 Bộ.
Phạm Thị Muội, Pd: Diệu Giác: 1 Bộ.
Phạm Văn Mành: 1 Bộ.
Văng Công Dụng: 2 Bộ.
Trần Xuân Tiến: 1 Bộ.
Lê Thanh Tâm, Pd Minh Tâm: 1 Bộ.
Lê Thanh Thuỷ, Pd: Giác Tâm: 1 Bộ.
Lê Thanh Loan, Pd: Giác Tâm: 1 Bộ.
Lê Quế Phượng, Pd: Giác Phương: 1 Bộ.
Nguyễn Thị Nhi: 1 Bộ.
Đinh thị Nga, Pd: Giác Hỷ: 1 Bộ.
GĐ Vương và Nga: 1 Bộ.
Lu Michel, Pd: Giác Hiền: 1 Bộ.
Lu Jodie và Lu Kenny: 1 Bộ.
Ngô Bernard, Pd: Đại Ân: 1 Bộ.
Kim Huôi, Pd: Diệu Hà: 1 Bộ.
Bùi Mỹ Ngọc: 2 Bộ.
Nguyễn Mỹ Bảo Ngọc: 2 Bộ.
Cao Trần Cung: 1 Bộ.
Nguyễn Bá Sử: 2 Bộ.
H.L Trương Minh Chiếu Paul: 1 Bộ.
Trần Thị Ánh Minh,  Pd: Diệu Huệ: 1 Bộ.
Tần Tố Nga: 2 Bộ.
Minh Trí và Giác Phúc: 3 Bộ.
Nguyễn Thị Tý, Pd: Diệu Tâm: 3 Bộ.
GĐ Nguyễn Ngọc Hưng: 1 Bộ.
Phạm Thị Minh Nguyệt, Pd: Diệu Quý: 2 Bộ.
Phạm Tuấn Anh: 2 Bộ.
Phạm Trâm Anh: 2 Bộ.
Vũ Đình Ruyên, Nguyễn Thị Bảo Nguyệt: 1 Bộ.
Huỳnh Thị Hỏn: 2 Bộ.
Đặng Nguyệt Hưng, Pd: Diệu Hiển: 1 Bộ.
Hồ Ngọc Ngọ, Pd: Quý Ngọc: 1 Bộ.
Trần Nam Anh: 1 Bộ.
Nguyễn Thị Dung, Pd: Dung Ngọc: 1 Bộ.
Nguyễn Sanra: 1 Bộ.
Nguyễn Thị Thu Hà, Pd: Diệu Hải: 1 Bộ.
Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Pd: Diệu Chánh: 1 Bộ.
Hồ Hữu Dũng: 1 Bộ.
Diệu May và Minh Tú: 4 Bộ.
Apan Helene, Pd: Diệu Minh: 6 Bộ.
Phan Thị Ánh Tuyết, Pd: Hồng Hiếu: 2 Bộ.
Ẩn danh: 6 Bộ.
Lâm Thị Phượng: 1 Bộ.
Giác Huyền và Giác Nhi: 2 Bộ.
Ẩn danh: 2 Bộ.
Ngô Thị Hiền, Pd: Liên Trúc: 1 Bộ.
Trịnh Frederic, Pd: Nguyên Huy: 1 Bộ.
Nguyễn Bélinda, Pd: Giác Thiên: 1 Bộ.
GĐ Tammy Vo, Pd: Tâm Từ: 24 Bộ.
Nguyễn Thị Nâu, Pd Quảng Nhẫn: 5 Bộ.
Vũ Đức Hiền, Pd Đồng Huệ Thọ và Vũ Thị Vinh: 1/2 Bộ.
H.L Phạm Như Nghĩa, Pd: Giải Đạo: 1/2 Bộ.
Hoàng Thị Dương, Pd: Diệu Phương: 1/2 Bộ.
Lê Trung Quân: 1/2 Bộ.
Nguyễn Kupka Thuý Hà, Pd: Đồng Huệ Xa và Kupka Hartmut,
Kupka Mai Linh, Pd: Quảng Sáng: 1 Bộ.
H.L Nguyễn Việt Cường: 1 Bộ.
H.L Nguyễn Bạch Ngọc, Pd Diệu Giải: 1/2 Bộ.
Đặng Vũ Thuỳ Hương, Pd: Minh Lương: 1/2 Bộ.
H.L Quan Tô, Pd: Tánh Chơn: 6 Bộ.
H.L Trang Thị Hai: 1 Bộ.
Nguyễn Phước Quốc Trang: 4 Bộ.
Đặng Cẩm Huy: 1 Bộ.
Huệ Phúc: 1 Bộ.
Tin Tin: 2 Bộ.
Du Phát Hoà và Phùng Lệ Khoan: 1 Bộ.
Trần Tư Kiều: 4 Bộ.
Lý Thu Trang:  2 Bộ.
Trần Chu Minh Quang: 4 Bộ.
Chu Thị Ngọc Thanh: 5 Bộ.
Say Yen Teoh: 2 Bộ.
Bổn Thành: 2 Bộ.
Diệu Nguyện: 2 Bộ.
Jason P. Nguyễn: 2 Bộ.
Tith Alain: 1 Bộ.
GĐ Phạm Thị Bích Hà, Pd: Đức Tánh. Herr Niehof, Tanja Niehof: 5 Bộ.
Tăng Bích Phân, Pd: Thiện Lý: 1 Bộ.
Trần Thị Dần, Pd: Viên Như: 2 Bộ.
Trần Tý, Pd: Thiện Hữu: 1 Bộ.
Đoàn Thị Đúng, Pd: Diệu Nhàn: 1 Bộ.
GĐ Tuệ Thiện, Viên Hằng, Huệ Phương: 5 Bộ.
Diệu Sắc: 1 Bộ.
Shanker Devi: 1 Bộ.
GĐ Tài và Thảo: 2 Bộ.
Danh Công Lê: 1 Bộ.
Hưng Lê: 1 Bộ.
GĐ Phạm Thị Thu Vân: 10 Bộ.
GĐ Tôn Sung Chánh: 1 Bộ.
GĐ Eddy Gee và Tôn Mỹ Linh: 1 Bộ.
GĐ Thuý Vi Châu: 2 Bộ.
Diệu Thiện: 1 Bộ.
Đỗ Lưu Vương: 1 Bộ.
Hứa Ngọc Cúc, Pd: Tâm Huệ: 4 Bộ.
Trần Văn Sính, Pd: Chính Minh: 2 Bộ.
Trần T. Ngọc Liên, Pd: Diệu Hoa: 1 Bộ.
Trần Ngọc Thảo, Pd: Diệu Thao: 1 Bộ.
Trần Ngọc Thuỷ, Pd: Diệu Sơn: 1 Bộ.
Andréas Larws: 1 Bộ.
Nguyễn Văn Trình, Pd: Minh Tú: 2 Bộ.
Nguyễn Trần Mỹ Phương Kimberley, Pd: Huệ Thảo: 1 Bộ.
Trần Thị Mai, Pd: Diệu May: 16 Bộ.
Nguyễn Văn Thành: 1 Bộ.
Tạ Đức Hương: 1 Bộ.
TạÁ Châu, Ngô Thị Phương, Pd: Diệu Thảo: 1 Bộ.
Chu Vũ Thị Lan: 20 Bộ.
GĐ Nguyễn Lân, Nguyễn Bybyel, pd: Diệu Ứng: 4 Bộ.
Phật tử Bửu Hưng, Vancouver, WA: 20 Bộ.
GĐ Diệu Ngọc: 4 Bộ.
Đỗ Thuý Ngân: 2 Bộ.
Châu Thị Mai: 1 Bộ.
Nguyễn Tố Nga, Pd: Thành Thắng: 1 Bộ.
Trịnh Thị Vàng, Pd: Diệu Kim: 6 Bộ.
Shanker Eric Jules: 3 Bộ.
Shanker Rose: 1 Bộ.
Shanker Jean Pierre: 1 Bộ.
Pelou Sithiravi: 1 Bộ.
Pelou Richard: 1 Bộ.
Phùng Văn Thanh: 1 Bộ.
Do: 2 Bộ. Quảng Thọ: 1 Bộ.
GĐ Chị Em Khánh Linh: 10 Bộ. v.v...

 
Hồi hướng công đức
 
Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc tụng, khiến cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô Thượng Bồ Đề, cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.
 
Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, đến pháp giới tất cả chúng sinh, và toàn thể tất cả Quý Vị đã phát tâm hùn phước Ấn tống, hữu danh, hoặc vô danh, và thân bằng quyến thuộc của tất cả Quý Vị còn sống, hoặc đã quá vãng, thảy đều được lợi lạc, căn lành tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia.

 
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Tác đại chứng minh
 

KỆ HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
 
Nguyện đem công đức nầy
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu ba đường khổ
Nếu có ai thấy nghe
Liền phát tâm bồ đề
Khi bỏ báo thân nầy
Sinh về cõi Cực Lạc.