Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 

PHẨM PHỔ MÔN
 
 
 Thích Minh Định dịch  
Nam Mô Pháp Hoa hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
 
 
Phẩm Phổ Môn Bồ Tát Quán Thế Âm
 
Bấy giờ, Bồ Tát Vô Tận Ý, liền từ toà ngồi đứng dậy, hở y bày vai bên phải, chắp tay hướng về Ðức Phật, mà bạch rằng : Ðức Thế Tôn ! Bồ Tát Quán Thế Âm do nhân duyên gì mà được tên là Quán Thế Âm ? Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý : Thiện nam tử ! Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh thọ các khổ não, nghe đến Bồ Tát Quán Thế Âm, một lòng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì lập tức Bồ Tát quán sát âm thanh đó, mà được giải thoát.
 
Nếu có  người trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, dù vào trong lửa lớn, lửa không thể cháy được, vì do sức oai thần của Bồ Tát đó. Nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, liền được vào chỗ cạn. Nếu có trăm ngàn vạn ức chúng sinh, vì tìm cầu : vàng bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách,  trân chân, các thứ báu, vào trong biển lớn. Giả sử có gió bão thổi thuyền của họ trôi dạt vào nước quỷ La Sát, trong đó nếu có một người, xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì những người kia đều được thoát khỏi nạn quỷ La Sát, do nhơn duyên đó mà có tên là Quán Thế Âm.
 
Nếu lại có người, trong lúc bị hại, xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì đao gậy của kẻ kia cầm, liền gãy ra từng đoạn mà được giải thoát.
 
Nếu trong ba ngàn đại thiên cõi thế giới, đầy dẫy quỷ Dạ Xoa, La Sát, muốn đến làm hại người, nghe họ xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì các ác quỷ đó còn không thể dùng mắt dữ mà nhìn họ, huống chi lại làm hại.
 
Nếu lại có người, hoặc có tội, hoặc không có tội, bị gông cùm xiềng xích, trói buộc thân họ, mà xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì đều đứt gãy, liền được giải thoát.
 
Nếu trong ba ngàn đại thiên thế giới, đầy dẫy kẻ oán tặc. Có người chủ buôn bán, dắt theo những người đi buôn, mang theo nhiều châu báu, đi qua con đường hiểm, trong đó có một người, xướng lên rằng : "Các thiện nam tử ! đừng có sợ hãi, các ông phải một lòng xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát đó hay đem sự không sợ hãi bố thí cho chúng sinh. Nếu các ông xưng niệm danh hiệu Ngài, thì sẽ thoát khỏi oán tặc nầy. Các người đi buôn nghe rồi liền xưng niệm : Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, do xưng niệm danh hiệu Ngài, mà được giải thoát".
 
Vô Tận Ý ! Ðại Bồ Tát Quán Thế Âm có sức oai thần rộng lớn như thế.
Nếu có chúng sinh nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm, liền lìa được lòng dục. Nếu nhiều sân hận, thường niệm cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm, liền lìa được lòng sân hận. Nếu nhiều ngu si, thường niệm cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm, liền lìa được ngu si.
 
Vô Tận Ý ! Bồ Tát Quán Thế Âm có sức oai thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sinh phải thường xưng niệm.
 
Nếu có người nữ, hoặc muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, liền sinh được con trai phúc đức, trí huệ; hoặc muốn cầu con gái, liền sinh được con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng gốc công đức, được mọi người kính mến.
 
Vô Tận Ý ! Bồ Tát Quán Thế Âm có oai lực như thế.Nếu có chúng sinh cung kính lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm, thì phước đức chẳng luống mất, cho nên chúng sinh đều phải thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm.
 
Vô Tận Ý ! Nếu có người thọ trì danh hiệu các Bồ Tát nhiều như sáu mười hai ức số cát sông Hằng, lại suốt đời cúng dường : thức ăn uống, y phục, toạ cụ, thuốc men. Ý ông nghĩ sao ? Người thiện nam, người thiện nữ đó, được công đức có nhiều chăng ?
Vô Tận Ý thưa : Bạch Thế Tôn, rất nhiều.
 
Phật nói : Nếu lại có người, thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, cho đến một thời lễ lạy cúng dường, thì hai người đó được phước đức bằng nhau không khác, trong trăm vạn ức kiếp không thể hết được. Vô Tận Ý ! Thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, được vô lượng vô biên phước đức như thế.
 
Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật rằng : Ðức Thế Tôn ! Bồ Tát Quán Thế Âm dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào ? Vì chúng sinh thuyết pháp như thế nào ? Sức phương tiện của Ngài như thế nào ?
 
Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý : Thiện nam tử ! Nếu có chúng sinh trong cõi nước, đáng dùng thân Phật độ được, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Phật, để vì họ nói pháp. Ðáng dùng thân Bích Chi Phật độ được, liền hiện thân Bích Chi Phật, để vì họ nói pháp. Ðáng dùng thân Thanh Văn độ được, liền hiện thân Thanh Văn, để vì họ nói pháp. Ðáng dùng thân Phạm Vương độ được, liền hiện thân Phạm Vương, để vì họ nói pháp. Ðáng dùng thân Ðế Thích độ được, liền hiện thân Ðế Thích, để vì họ nói pháp. Ðáng dùng thân trời Tự Tại độ được, liền hiện thân trời Tự Tại, để vì họ nói pháp. Ðáng dùng thân trời Ðại Tự Tại độ được, liền hiện thân trời Ðại Tự Tại, để vì họ nói pháp. Ðáng dùng thân Thiên Ðại Tướng Quân độ được, liền hiện thân trời Thiên Ðại Tướng Quân, để vì họ nói pháp. Ðáng dùng thân Tỳ Sa Môn độ được, liền hiện thân Tỳ Sa Môn, để vì họ nói pháp. Ðáng dùng thân ông vua nhỏ độ được, liền hiện thân ông vua nhỏ, để vì họ nói pháp. Ðáng dùng thân trưởng giả độ được, liền hiện thân trưởng giả, để vì họ nói pháp. Ðáng dùng thân cư sĩ độ được, liền hiện thân cư sĩ, để vì họ nói pháp. Ðáng dùng thân tể quan độ được, liền hiện thân tể quan, để vì họ nói pháp. Ðáng dùng thân Bà La Môn độ được, liền hiện thân Bà La Môn, để vì họ nói pháp. Ðáng dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ độ được, liền hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, để vì họ nói pháp. Ðáng dùng thân phụ nữ trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn độ được, liền hiện thân phụ nữ, để vì họ nói pháp. Ðáng dùng thân đồng nam, thân đồng nữ độ được, liền hiện thân đồng nam, thân đồng nữ, để vì họ nói pháp. Ðáng dùng thân trời, rồng, Dạ Xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, người, chẳng phải người độ được, liền hiện những thân đó, để vì họ nói pháp. Ðáng dùng thân Thần Chấp Kim Cang độ được, liền hiện thân Thần Chấp Kim Cang, để vì họ nói pháp.
 
Vô Tận Ý ! Bồ Tát Quán Thế Âm đó thành tựu công đức như thế, dùng đủ thứ thân hình dạo khắp các cõi nước, độ thoát chúng sinh. Cho nên các ông nên một lòng cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Ðại Bồ Tát Quán Thế Âm đó, ở trong sự sợ hãi, tai nạn cấp bách, hay ban cho sự không sợ hãi, cho nên trong thế giới Ta Bà nầy, đều gọi Ngài là bậc bố thí không sợ hãi.
 
Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật rằng : Ðức Thế Tôn ! Nay con xin cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ, giá trị trăm ngàn lạng vàng, dâng lên bố thí, mà nói rằng : "Xin Ngài hãy nhận chuỗi ngọc châu báu bố thí pháp nầy". Lúc đó Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu nhận.
 
Vô Tận Ý lại bạch với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng : "Xin Ngài, hãy vì thương chúng tôi, mà nhận chuỗi nầy".
 
Bấy giờ, Ðức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm : Hãy thương xót Bồ Tát Vô Tận Ý và bốn chúng trời, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, người, chẳng phải người, mà nhận chuỗi đó. Lập tức Bồ Tát Quán Thế Âm thương xót bốn chúng và trời, rồng, người, chẳng phải người, mà nhận chuỗi ngọc đó, chia làm hai phần : Một phần dâng lên Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng lên tháp của Phật Ða Bảo.
 
Vô Tận Ý ! Bồ Tát Quán Thế Âm có sức thần thông tự tại như thế, dạo đi nơi thế giới Ta Bà.
 
Bấy giờ, Bồ Tát Vô Tận Ý dùng kệ hỏi rằng :
 
Thế Tôn đủ tướng tốt
Nay con lại hỏi kia
Phật tử nhân duyên gì ?
Tên là Quán Thế Âm !
Ðấng đầy đủ tướng tốt
Ðáp kệ Vô Tận Ý :
Ông nghe hạnh Quán Âm
Khéo ứng các nơi chỗ.
Nguyện lớn sâu như biển
Nhiều kiếp không nghĩ bàn
Hầu nhiều nghìn ức Phật
Phát nguyện lớn thanh tịnh.
Ta vì ông lược nói :
Nghe danh và thấy thân
Tâm niệm không luống qua
Hay diệt khổ các cõi.
Giả sử sinh lòng hại
Xô rớt hầm lửa lớn
Nhờ sức niệm Quán Âm
Hầm lửa biến thành ao.
Hoặc trôi dạt biển lớn
Các nạn quỷ, cá, rồng
Nhờ sức niệm Quán Âm
Sóng không dìm chết được.
Hoặc trên đỉnh Tu Di
Bị người xô rớt xuống
Nhờ sức niệm Quán Âm
Như mặt trời trên không.
Hoặc bị kẻ ác rượt
Rớt xuống núi Kim Cang
Nhờ sức niệm Quán Âm
Không tổn hại mảy lông.
Hoặc bị giặc oán nhiễu
Ðều cầm đao làm hại
Nhờ sức niệm Quán Âm
Họ đều khởi tâm từ.
Hoặc gặp nạn khổ vua
Muốn hành hình sắp chết
Nhờ sức niệm Quán Âm
Ðao hãy ra từng đoạn.
Hoặc bỏ tù xiềng xích
Tay chân bị gông cùm
Nhờ sức niệm Quán Âm
Tháo mở được giải thoát.
Chú tà các thuốc độc
Muốn làm hại đến thân
Nhờ sức niệm Quán Âm
Trở về người muốn hại.
Hoặc gặp La Sát dữ
Rồng độc các loài quỷ
Nhờ sức niệm Quán Âm
Thời không thể hại được.
Nếu thú dữ vây quanh
Nanh vuốt nhọn đáng sợ
Nhờ sức niệm Quán Âm
Liền bỏ chạy khắp nơi.
Rắn độc và bò cạp
Khí độc khói lửa đốt
Nhờ sức niệm Quán Âm
Theo tiếng tự bỏ đi.
Mây sấm sét điện chớp
Tuông xuống trận mưa lớn
Nhờ sức niệm Quán Âm
Tức thời được tiêu tan.
Chúng sinh bị tai ách
Vô lượng khổ bức thân
Sức diệu trí Quán Âm
Hay cứu khổ thế gian.
Ðầy đủ sức thần thông
Rộng tu trí phương tiện
Mười phương các cõi nước
Không cõi nào chẳng hiện.
Ðủ thứ các thú dữ
Ðịa ngục quỷ súc sinh
Khổ sinh già bệnh chết
Dần dần đều diệt hết.
Quán thật, quán thanh tịnh
Quán trí huệ rộng lớn
Quán bi và quán từ
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng.
Quang thanh tịnh không nhơ
Mặt trời huệ phá tối
Hàng phục nạn gió lửa
Chiếu sáng khắp thế gian.
Thể bi răn như sấm
Ý từ diệu mây lớn
Rưới mưa pháp cam lồ
Trừ diệt lửa phiền não.
Tranh tụng nơi cửa quan
Sợ hãi trong quân trận
Nhờ sức niệm Quán Âm
Các oán đều lui tan.
Quán Thế Âm, tiếng diệu
Tiếng phạm, tiếng hải triều
Thắng hơn tiếng thế gian
Cho nên thường phải niệm.
Niệm niệm chớ sinh nghi
Quán Âm bậc tịnh Thánh
Nơi khổ não chết chóc
Hay làm chỗ nương tựa.
Ðủ tất cả công đức
Mắt từ trông chúng sinh
Biển phước tụ vô lượng
Cho nên phải đảnh lễ.
 
Bấy giờ, Bồ Tát Trì Ðịa, liền từ toà đứng dậy đến trước Ðức Phật bạch rằng : Ðức Thế Tôn ! Nếu có chúng sinh nghe phẩm Phổ Môn Bồ Tát Quán Thế Âm nầy, thị hiện sức thần thông, nghiệp tự tại, nên biết người đó công đức  không ít.
 
Khi Ðức Phật nói phẩm Phổ Môn nầy, thì trong chúng có tám vạn bốn ngàn chúng sinh, đều phát tâm Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.
  


 
Hết