Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Phap Gioi Cua Nguoi
Phap Gioi Cua Nguoi
Phap Gioi Cua Nguoi Phap Gioi Cua Nguoi
Phap Gioi Cua Nguoi
 
 
Phap Gioi Cua Nguoi
Phap Gioi Cua Nguoi
 


Pháp giới của loài người


Nhân đạo hòa hợp
Công tội tương gian
Ðức thăng nghiệt đọa
Khởi hữu tha yên.

Tạm dịch :

Con người hòa hợp
Phước tội lẫn lộn
Ðức thăng nghiệt đọa
Do mình làm nên.

Ðường A tu la nguy hiểm như thế, vậy loài người thì sao ? Người cũng có thiện, cũng có ác, cho nên nói :"Con người hòa hợp, phước tội lẫn lộn ; đức thăng nghiệt đọa, do mình làm nên". Con người tính tình ôn hòa, đều hòa hợp với mọi người, cho nên nói : "Con người hòa hợp".

Ðược làm người cũng chẳng phải hoàn toàn thiện, cũng chẳng phải hoàn toàn ác. Hoàn toàn thiện thì được thăng lên trời, hoàn toàn ác thì đọa làm súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Cho nên con người vừa có chút công vừa có chút tội, hoặc là công nhiều tội ít, hoặc là tội nhiều công ít. Công nhiều tội ít, hoặc là tội nhiều công ít. Công nhiều tội ít thì sinh vào gia đình giàu có, công ít tội nhiều thì sinh vào gia đình nghèo khổ.

"Công tội lẫn lộn" vừa có chút công vừa có chút tội, chẳng phải thuần âm cũng chẳng phải thuần dương. Thuần âm thì sẽ biến thành quỷ, không được làm người, thuần dương thì thăng lên trời, không được làm người. Cho nên chúng ta làm người vừa có thể lên trời lại có thể đọa địa ngục.
"Ðức thăng nghiệt đọa". Bạn làm công đức thiện thì thăng đi lên, nếu bạn tạo tội nghiệt thì đọa đi xuống.

"Do mình làm nên". Người khác chẳng kêu bạn đọa địa ngục, chẳng kêu bạn đọa ngạ quỷ, chẳng kêu bạn biến làm súc sinh mà đều do bạn tự mình tạo, do đó "mình làm mình chịu".

Phap Gioi Cua Nguoi