Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Thap Gioi Nhat Tam
Thap Gioi Nhat Tam
Thap Gioi Nhat Tam Thap Gioi Nhat Tam
Thap Gioi Nhat Tam
 
 
Thap Gioi Nhat Tam
Thap Gioi Nhat Tam
 


Thp  Gii  Nht  Tâm

Bt  Ly  Đương  Nim

Năng  Giác  Th  Nim

Huyn  Đăng  B  Ngn

 

Tm dch :

 

Mt tâm mười pháp gii

Không lìa nim hin tin

Nếu ng tâm nim ti này

Lp tc lên b kia.

 

Mười pháp gii : Pht, B Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, đây là bn pháp gii ca bc Thánh. Tri, người, A tu la, súc sinh, ng qu, địa ngc, đây là sáu pháp gii ca phàm phu, hp li là mười pháp gii. Mười pháp gii này t đâu sinh ra ? Là t mt nim tâm hin tin ca chúng ta sinh ra. Cho nên nói : "Mt tâm nim mười pháp gii, không lìa mt nim hin tin". Mười pháp gii này không lìa khi mt nim hin tin ca bn.

 

Mt nim hin tin ny ca bn, nếu bn minh bch, cho nên nói :"Nếu ng nim hin ti này", nếu bn giác ng nim này, "thì lp tc lên b kia", tc khc lin đến b kia ! B kia là b gì ? Tc là b giác ng. Giác ng thì chng mê hoc,  phá tr vô minh. Phá được vô minh thì pháp thân hin hin ra, cho nên nói lp tc lên b kia, lp tc thì đến b bên kia, thì "Ma Ha Bát Nhã Ba La Mt".

Thap Gioi Nhat Tam