Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Vấn đáp ký lục
Gậy kim cang hét


Vấn đáp ký lục (tiếp theo 1)

Gậy kim cang hét

H.T Tuyên HoáHoûi:
Ñeä töû laøm theá naøo ñeå coù traïch phaùp nhaõn (maét choïn phaùp)?

 

Ñaùp: Toâi cuõng khoâng coù maét choïn phaùp, vaäy toâi laøm sao

maø noùi cho chuù nghe ñöôïc haû?

 

Hoûi: Ngöôøi aên thòt coù theå khai ngoä khoâng?

 

Ñaùp: Neáu mieäng cuûa ngöôøi aên thòt

ñuû lôùn ñeå nuoát troïn caû moät con

heo, moät con deâ hay moät con

boø thì ngöôøi aên thòt ñoù coù theå

khai ngoä. Coøn neáu khoâng coù caùi

mieäng to nhö theá, thì khoâng ai baûo ñaûm laø coù theå khai

ngoä ñöôïc.

 

Hoûi: Phaät giaùo baûo laø: “Ñònh nghieäp thì khoâng theå

chuyeån ñoåi ñöôïc,” vaäy neáu ñaõ taïo aùc nghieäp roài thì

nhaát ñònh laø phaûi thoï quaû baùo phaûi khoâng?

 

Ñaùp: Tuy noùi, khoâng theå thay ñoåi ñöôïc ñònh nghieäp,

nhöng nhôø vaøo löïc tam muoäi gia trì cuûa Phaät vaø Boà Taùt

thì toäi nghieäp cuõng coù theå ñöôïc tieâu tröø. Nhöng chuùng

ta caàn phaûi ñaët heát loøng tin, sanh taâm heát söùc chaân

thaønh saùm hoái vaø phaûi thaät duõng caûm ñeå söûa ñoåi caùc

toäi loãi. Cho neân noùi:

“Luùc noùng giaän maø coù theå vui veû ñöôïc, thì ngöôøi cheát seõ

soáng trôû laïi.

Neáu cho lôøi noùi ñaây laø giaû, thì neân bieát chö Phaät khoâng

noùi doái bao giôø?”

Toäi loãi duø ngaäp trôøi, nhöng

moät khi chuùng ta saùm hoái

thì toäi loãi lieàn tan.

Baát luaän laø toäi nghieäp coù

naëng neà bao nhieâu ñi nöõa,

nhöng neáu chuùng ta thaät

coù theå phaùt ñaïi Boà-ñeà taâm

cuøng heát loøng tín ngöôõng

Tam Baûo vaø thieän tri thöùc

ñeå tu coâng chuoäc toäi. Luùc

tu haønh tích tuï coâng ñöùc

moät caùch ñaày ñuû roài thì töï nhieân chuùng ta seõ mieãn tröø

ñöôïc heát caùc tai naïn, vaø bònh ñau.

 

Hoûi: Taïi sao ngöôøi ta bò ngheøo cuøng?

 

Ñaùp: Taïi vì kieáp tröôùc hoï chöa

coù laøm nhöõng chuyeän coâng ñöùc,

cuõng khoâng coù troàng caùc thieän

caên maø chæ muoán chieám phaàn

lôïi ích cho mình, roài laïi so ño, lo

ñöôïc, lo maát. Cho neân, ñôøi naøy

hoï môùi khoâng ñöôïc phöôùc baùo.

 

Hoûi: Khi caàu nguyeän laø chuùng con ñaõ coù luoàng linh khí

beân trong giuùp cho vaïn vaät ñöôïc lôïi ích. Vaäy ngoaøi vieäc

caàu nguyeän ra, chuùng con coù phaûi ñi ra ngoaøi ñeå laøm

theâm caùc vieäc töø thieän nöõa khoâng?

 

Ñaùp: Tu ñaïo laø neân “Noäi coâng ngoaïi quaû,” trong tu ñöùc,

ngoaøi hieän quaû. Phaûi trong coâng, ngoaøi quaû. Chuùng ta

khoâng chæ nghieâng veà moät beân naøo heát. Khi laäp coâng

beân ngoaøi, chuùng ta khoâng chaáp tröôùc vaøo nhöõng coâng

ñöùc maø mình ñaõ ñöôïc. Trong tu ñöùc thì loøng trong saïch,

ít duïc, neân giöõ taâm yù thanh tònh. Neáu ít ham muoán thì

môùi coù lôïi ích cho mình. Coøn neáu tröø ñöôïc taâm tham

thì seõ laøm lôïi ích cho ngöôøi.

 

Hoûi: Phaûi laøm sao ñeå töï reøn luyeän mình?

 

Ñaùp: Quyù vò khoâng coù chuyeän, coá kieám chuyeän maø laøm.

 

Hoûi: Thöa Sö Phuï, chuùng con xin hoûi, Sö Phuï coù caùch nhìn

ra sao ñoái vôùi caùc hình thöùc kieán truùc chuøa chieàn?

 

Ñaùp: Toâi khoâng thích chuøa chieàn maø sôn pheát maøu meø:

ñoû ñoû, xanh xanh gioáng nhö ngöôøi nöõ toâ moâi son vaäy.

Theo toâi, nguyeân taéc xaây chuøa laø neân bôùt phí coâng söùc

maø duøng ñöôïc laâu beàn.

 

Hoûi: Khoâng coù duïc nieäm thì khoâng coù phieàn phöùc.

Nhöng neáu theá giôùi naøy, khoâng coù duïc nieäm thì laøm

sao tieán boä ñöôïc ñaây? Töùc laø seõ khoâng phaùt minh ra caùc

loaïi khoa hoïc, kyõ thuaät toái taân. Bôûi vaäy chuùng ta laøm

sao ñeå giaûm bôùt caùc duïc nieäm ñoù?

 

Ñaùp: Neáu vì laøm lôïi cho ngöôøi maø phaùt minh thì ñöôïc,

coøn nhö phaùt minh saùng cheá ra phaåm vaät ñeå haïi ngöôøi

thì khoâng neân. Con ngöôøi chuùng ta thöôøng hay taéc traùch

trong vieäc - laøm gì thì coù lôïi cho ngöôøi vaø laøm gì thì

coù haïi cho ngöôøi. Neáu phaùt minh moät caùch muø quaùng

chæ coát gaây ra laém chuyeän khoå luïy thoâi! Thí duï, hieän

nay khoa hoïc phaùt minh ra

loaïi thuoác khoaùi laïc. Thuoác

naøy ñaàu ñoäc khieán cho daân

chuùng ñeàu bò hö hoûng, meâ

maån taâm thaàn. Caùc vò thöû noùi

ñi, roát cuoäc söï phaùt minh nhö

vaäy coù lôïi ích gì chôù?

 

Hoûi: Hoøa Thöôïng ñaõ töøng noùi

trong töông lai ñöùc Phaät Di Laëc seõ

giaùng sanh nôi theá giôùi Ta-baø naøy.

Vaäy khoaûng bao laâu nöõa Ngaøi môùi ñeán?

 

Ñaùp: Laâu laém, toâi cuõng khoâng ñeám noåi nöõa!

 

Hoûi: Coù phaûi moïi ngöôøi ñeàu coù duyeân laøm ñeä töû cuûa Hoøa Thöôïng?

 

Ñaùp: Quyù vò coù taâm chaân thaønh thì laø coù duyeân. Neáu quyù

vò khoâng coù loøng chaân thaät thì duø coù duyeân cuõng bieán

thaønh voâ duyeân. Coøn neáu quyù vò coù loøng chaân thaønh thì

duø khoâng coù duyeân cuõng seõ trôû thaønh coù duyeân.

 

Hoûi: Quy y Taêng nghóa laø gì?

 

Ñaùp: Quy y Taêng laø gì? Vaäy toâi hoûi chuù: Quy y chuù laø gì?

Taêng aø, chuùng aø, töùc laø Hieàn Thaùnh Taêng vaø phaøm phu

taêng cuûa thôøi quaù khöù hieän taïi, ñoù laø quy y Taêng. Toâi

ñaõ noùi tröôùc raát roõ raøng laø toâi khoâng coù trí hueä ñeå traû lôøi

nhöõng caâu hoûi quaù thaâm saâu. Coøn ñoái vôùi caùc caâu hoûi

quaù caïn côït thì laïi laøm maát thôøi giôø cuûa ñaïi chuùng, cho

neân toâi cuõng khoâng giaûi ñaùp.

 

Hoûi: 1) Phaät, Boà Taùt coù theå gaùnh vaùc duøm nghieäp chöôùng

cuûa chuùng sanh, phaûi khoâng?

2) Laøm sao ñeå phaân bieät ñöôïc ai laø vò sö chaân

chaùnh?

 

Ñaùp: 1) Quyù vò coù toäi maø bieát söûa ñoåi thì Phaät, Boà Taùt seõ

coù quyeàn löïc tha toäi cho quyù vò. Coøn neáu quyù vò coù loãi

maø khoâng chòu söûa ñoåi laïi chuyeân moân nhôø vaøo Phaät,

Boà Taùt gaùnh vaùc toäi chöôùng cho quyù vò thì laø heát choã

noùi roài.

 

2) Neáu muoán phaân bieät ai laø minh sö chaân chaùnh

thì haõy xeùt coi vò ñoù coù taâm tranh, taâm tham khoâng?

Xem vò ñoù coù phaûi laø ngöôøi ích kyû, töï lôïi khoâng? Thaáy vò

ñoù coù thöôøng noùi nhöõng lôøi nhö: phöông tieän xaûo thuaät,

doái traù khoâng? Neáu laø ngöôøi nhö vaäy maø vaãn coøn cho laø

thieän tri thöùc, thì cuõng laø heát choã noùi luoân!

 

Hoûi: Laøm theá naøo ñeå gia trì cho ngöôøi beänh?

 

Ñaùp: Neáu muoán trò beänh cho ngöôøi

thì tröôùc tieân haõy chöõa beänh cho

chính mình roài haõy noùi?

 

Hoûi: Moät ngaøy hoïc moät chöõ vaø moät chöõ hoïc caû ngaøy thì

coù chi khaùc bieät?

 

Ñaùp: AÊn côm vaø côm aên coù gì phaân bieät?

 

Hoûi: Laøm sao phaân bieät ñöôïc, theá naøo laø beänh nghieäp chöôùng?

 

Ñaùp: Laø chöùng beänh raát kyø quaùi, khoâng nguyeân côù gì maø

ñoät nhieân laïi phaùt sanh.

 

Hoûi: Laøm sao ñeå khoâng coù löûa voâ minh?

 

Ñaùp: Töùc laø phaûi tu phaùp moân nhaãn

nhuïc Ba-la-maät, vaø tuyeät ñoái khoâng

ñöôïc noåi giaän. Ñieåm then choát chuû yeáu

nhaát laø: Neáu chuùng ta khoâng noåi noùng

thì seõ coù trí hueä.

 

Hoûi: Taïi sao bò nguû guïc?

 

Ñaùp: Khoâng ñuû tinh thaàn thì bò nguû guïc. Chaúng haïn

nhö nguû khoâng ñuû, trai nghó töôûng ñeán gaùi, gaùi thì nhôù

töôûng ñeán trai, coøn ngöôøi xuaát gia thì töôûng ñeán aên, ñeán

toái khoâng nguû ñöôïc neân môùi bò nguû guïc. Chuyeän naøy thì

chaúng coù gì caû, raát ñôn giaûn vaäy thoâi!

 

Hoûi: Vì phuïc vuï cho ñaïi chuùng maø bò ngöôøi phæ baùng thì

chuùng con neân laøm sao?

 

Ñaùp: Vì laøm vieäc phuïc vuï cho ñaïi chuùng maø laïi bò phæ

baùng thì caøng neân laøm theâm. Neáu bò ngöôøi phæ baùng roài

khoâng laøm nöõa, thì ñoù khoâng phaûi laø söï phuïc vuï chaân

thaät.

 

Hoûi: Trong saùch coù caâu: “Ngaøn ngaøy hoïc hueä (trí theá

gian), khoâng nhö moät ngaøy hoïc voâ vaên”, laø nghóa gì?

 

Ñaùp: “Phaân bieät danh töôùng khoâng bieát ngöøng, vaøo bieån

ñeám caùt töï nhoïc thaân.” Ai hoïc hueä ngaøn ngaøy? Ai moät

ngaøy hoïc “Voâ vaên”? Khoâng neân cöù lo giaët quaàn aùo cho

ngöôøi.

 

Hoûi: AÊn chay roát cuoäc coù ñieåm gì toát, coøn khoâng aên chay

thì coù choã naøo laø khoâng toát?

 

Ñaùp: Quyù vò aên chay thì luùc soáng bò thieät thoøi. Coøn nhö

khoâng aên chay thì luùc cheát seõ bò thua thieät.

 

Hoûi: Moãi vò Phaùp sö ñeàu nhaán maïnh raèng danh hieäu

vò Phaät cuûa mình nieäm laø toát nhaát. Nhöng chuùng con

laø nhöõng ngöôøi môùi hoïc ñaïo, vaäy roát cuoäc thì chuùng

con neân nieäm danh hieäu Phaät naøo

môùi phaûi?

 

Ñaùp: “Möôøi phöông chö Phaät ba

ñôøi ñeàu laø cuøng chung moät phaùp

thaân.” Duø quyù vò nieäm moät vò Phaät

naøo cuõng ñeàu laø ñi treân moät con

ñöôøng daãn veà theá giôùi Cöïc Laïc.

Phaät laø bình ñaúng, khoâng coù naøo

laø: Phaät thieät, Phaät giaû, Phaät soáng

hay Phaät cheát...

 

Hoûi: Neáu con ngöôøi maø khoâng coù tham thì laøm sao tieán

boä ñöôïc? Con ngöôøi maø khoâng si thì laøm sao coù taâm

beàn chaët? Con ngöôøi maø khoâng saân thì laøm sao bieán

hoùa söï caêm phaãn thaønh söùc maïnh ñöôïc?

 

Ñaùp: Ñöøng coù laàm laãn! Neáu “Phaán khôûi laøm vieäc” thì ñaâu

phaûi laø tham. Ñaáy laø söï noã löïc laøm vieäc, chôù ñaâu phaûi

laø coù moät loaïi tham voïng, mong

caàu. Coøn nhö noåi noùng, hoaëc laøm

nhöõng chuyeän coù tính caùch ngu si.

Ví nhö: chôi xoå soá, ñaøng ñieám, baøi

baïc thì ñoù môùi laø nhöõng haønh vi

quaù ngu si.

 

Hoûi: Laøm sao ñeå tröø ba ñoäc: tham, saân, si?

 

Ñaùp: Ngöôøi xuaát gia moãi ngaøy ñeàu hoïc caùch dieät tröø

tham saân si. Ngay caû gia (nhaø) maø quyù vò coøn chöa xuaát

ra ñöôïc, vaäy maø muoán moät luùc laø tröø ba ñoäc, tham, saân,

si aø! Neáu thaät muoán dieät tröø ba ñoäc thì neân hoïc theo

cö só hoï Baøng laø: ñem taát caû chaâu baùu trong nhaø maø ñoå

xuoáng bieån heát. Quyù vò coù laøm ñöôïc nhö vaäy khoâng?

 

Hoûi: Nhö ngöôøi ñoäc thaân thì coù theå laøm ñöôïc, coøn ngöôøi

ñaõ coù gia ñình thì khoâng caùch naøo laøm ñöôïc. Neáu

ñem chaâu baùu ñoå xuoáng bieån thì laøm sao giuùp ñôõ moïi

ngöôøi?

 

Ñaùp: Ñoù laø quyù vò hoaøi nghi veà söï chöùng ñaïo cuûa oâng

Baøng cö só. Bôûi oâng ta laø ngöôøi ngu ñaàn nhaát cho neân

môùi chöùng ñaïo. Coøn quyù vò thì quaù thoâng minh roài...

 

Hoûi: Ngöôøi thoï giôùi thì phaûi giöõ giôùi khoâng ñöôïc saùt sanh.

Nhöng trong nhaø con coù moät oå kieán, neáu khoâng caån thaän

thì seõ daãm phaûi chuùng. Vaäy, moãi ngaøy con ñeàu phaïm

giôùi. Chuùng con phaûi laøm sao

ñeå tieâu toäi nghieäp naøy. Xin

Hoøa Thöôïng khai thò, chæ baûo

cho chuùng con.

 

Ñaùp: Toâi cuõng laø moät con kieán

nhoû, vaäy chuù haõy gieát toâi tröôùc

ñi!

 

Hoûi: Naêm vöøa qua, tröôùc khi Sö Phuï veà Ñaøi Loan, con

mô thaáy coù ít nhaát cuõng baûy vò Toân giaû maëc caø sa ñoû

vaø ñoäi maõo coù theâu naêm töôïng Phaät. Tuy luùc tröôùc con

ñaõ töøng moäng thaáy Phaät, Boà Taùt, nhöng con chöa töøng

mô thaáy nhieàu vò Toân giaû ñoàng moät luùc nhö vaäy. Con

xin chí thaønh ñaûnh leã Sö Phuï, khaån caàu Sö Phuï töø bi

chæ daïy.

 

Ñaùp: Chuù bieát veà vieäc ñoäi maõo coù naêm töôïng Phaät vaäy

sao baây giôø chuù coøn khoâng ñoäi?

 

Hoûi: Thöa Sö Phuï, phaùp hoäi hoä quoác laàn naøy chuû yeáu laø

tuïng trì chuù Ñaïi Bi, vaäy Sö Phuï coù theå noùi vôùi chuùng

con veà taâm ñaéc cuûa Sö Phuï khoâng?

 

Ñaùp: Boà Taùt Quaùn Theá AÂm ñöôïc thaønh töïu nhôø phaùp

löïc cuûa chuù Ñaïi Bi maø trôû thaønh Boà Taùt ngaøn tay, ngaøn

maét. Phaùp löïc cuûa chuù Ñaïi Bi thì thoâng thieân trieät ñòa

vaø thaàn dieäu voâ cuøng. Chæ caàn coù taâm chaân thaønh vôùi

taâm thöôøng haèng thì duø coù gaëp chuyeän khoâng may

cuõng hoùa thaønh kieát töôøng, gaëp tai naïn cuõng thaønh toát

laønh. Söï dieäu maàu naøy khoâng theå noùi heát duø coù duøng

heát lôøi cuõng khoâng sao dieãn ñaït ñöôïc. Kyø naøy, ñoaøn

hoaèng phaùp trì chuù Ñaïi Bi lieân tuïc khoâng ngöøng vôùi hy

voïng seõ ñöôïc caûm öùng ñeå moïiïi ngöôøiøi ñöôïcïc tuøyøy taâmâm maõnõn

nguyeän.

 

Hoûi: Tình traïng thaân theå nhö theá naøo thì khoâng thích

hôïp cho vieäc laïy Phaät?

 

Ñaùp: Taát caû suùc sanh, ngaï quyû ñeàu thích hôïp

ñeå laïy Phaät. Coøn veà tình traïng cuûa chuù ra sao, thì toâi khoâng bieát.

 

Hoûi: Thöa Hoøa Thöôïng, laøm sao ñeå noùi lôøi caùm ôn ôû

trong Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh?

 

Ñaùp: Ngöôøi ôû Vaïn Phaät Thaønh ñeàu khoâng noùi “Caùm ôn.”

Ai noùi “Caùm ôn” seõ bò phaït vaï 500 ñoàng. Töø tröôùc ñeán

nay, toâi chöa töøng noùi hai chöõ “Caùm ôn.” Bôûi vaäy, hoï

noùi laø, toâi chæ thích la maéng ngöôøi ta thoâi!

 

Hoûi: Ñeå bieåu loä söï toân kính thì chuùng ta neân noùi nhö theá naøo?

 

Ñaùp: Khoâng caàn noùi, chæ caàn laøm.

 

Hoûi: Coù phaûi khi ñaàu

haøng vôùi nghieäp

chöôùng töùc laø bò

thoaùi taâm khoâng?

 

Ñaùp: Taïi sao chuù muoán ñaàu haøng?

 

Hoûi: Neân laøm theá naøo môùi laø moät ngöôøi xuaát gia chaân chaùnh?

 

Ñaùp: Khoâng phaïm giôùi laø ñöôïc roài! Taïi sao coù ñaàu laïi

choàng theâm leân moät caùi ñaàu nöõa maø ñi hoûi chuyeän dö thöøa.

 

Hoûi: Khi nieäm Phaät maø taâm taùn loaïn, thì neân ñieàu phuïc nhö theá naøo?

 

Ñaùp: Nieäm nhieàu theâm thì seõ khoâng taùn loaïn nöõa! “Hoaëc nhö moät

ngaøy, hai ngaøy, ba ngaøy, boán ngaøy, naêm ngaøy, saùu ngaøy, baûy ngaøy nhaát taâm baát loaïn.” Quyù vò khoâng thöôøng nieäm thì ñöông nhieân laø taùn loaïn roài!

 

Hoûi: Luùc xöa con ñaõ töøng gieát qua hôn caû vaïn con truøng

phaân, truøng ñaát. Vaäy neáu trì chuù Vaõng Sanh thì phaûi trì

bao nhieâu bieán môùi tieâu tröø ñöôïc nhöõng toäi nghieäp saùt

sanh ñoù?

 

Ñaùp: Neáu con ñoaïn ñöôïc duïc nieäm, thì trì moät caâu chuù

cuõng linh roài. Coøn neáu khoâng ñoaïn tröø ñöôïc duïc nieäm

thì daàu cho con coù trì tôùi caû vaïn caâu cuõng khoâng coù linh

nghieäm ñaâu.

 

Hoûi: Töï taùnh Boà Ñeà xöa nay voán thanh tònh ñaày ñuû. Vaäy

töø ñaâu sanh ra nieäm voâ minh?

 

Ñaùp: Töùc nhieân, neáu khoâng coù voâ minh thì con ñaâu coù maët ôû ñaây.

 

Hoûi: Xin hoûi vôùi kinh nghieäm tu haønh cuûa Hoøa Thöôïng

thì laøm theá naøo ñeå ñieàu hoøa taâm taùnh ñeå ñoái dieän vôùi

caùc ngoaïi caûnh nhö ôû gia ñình, ôû sôû laøm, con caùi, vaø veà

sinh lyù, söï lo aâu cuøng caùc thöù duïc voïng xung ñoät traéc trôû

vôùi nhau. Thænh Hoøa Thöôïng duøng caùch so saùnh linh

hoaït vaø cuï theå ñeå giaûng chôù ñöøng noùi theo loái truyeàn

baù, nhoài nheùt.

 

Ñaùp: Khoâng coù tham saân si laø ñöôïc roài!

 

Hoûi: Xin hoûi sau khi vieân tòch thì Sö Phuï muoán ñi ñaâu?

 

Ñaùp: Khoâng coù choã naøo ñeå ñi caû.

 

Hoûi: Taïi sao caùc hoïc giaû Phaät giaùo laïi baûo raèng: Kinh Laêng Nghieâm laø giaû?

 

Ñaùp: Taïi vì kinh Laêng Nghieâm noùi leân nhöõng lôøi quaù

chaân thaät. Kinh noùi roõ ñeán taän goác caùc taät xaáu cuûa con

ngöôøi khieán cho boïn yeâu ma, quyû quaùi khoâng nôi laãn

troán maø phaûi hieän ra nguyeân hình. Bôûi theá, hoï khoâng

theå khoâng noùi kinh Laêng Nghieâm laø giaû. Vì, neáu noùi laø

thaät thì: moät laø hoï khoâng laøm noåi, hai laø hoï khoâng theå

thuû trì Boán Ñieàu Raên Daïy Thanh Tònh, vaø ba laø hoï cuõng

khoâng theå tu theo hai möôi laêm phaùp moân vieân thoâng.

 

Hoûi: Laàn ñaàu tieân tham gia khoùa Phaät thaát vaøo tuaàn roài,

theá maø con laïi khoùc. Thænh xin hoûi Sö Phuï, coù phaûi vì

con coù nghieäp chöôùng naëng neà neân con môùi chaûy nöôùc

maét nhö vaäy? Con chæ môùi baét ñaàu hoïc Phaät thoâi!

 

Ñaùp: Khoùc hoaëc giaû vì con caûm thaáy ôû ngoaøi ñôøi gaëp

nhieàu chong gai, trôû ngaïi cho neân coù chuùt giaùc ngoä roài

khoùc ñoù thoâi!

 

Hoûi: 1) Laøm sao ñeå ñieàu phuïc ñöôïc söï lo sôï trong taâm?

2) Coù phaûi khi trì chuù thì deã bò ma thöû thaùch? Coù

phaûi laø deã bò laâm vaøo caûnh tham phaùp? Vaø laøm sao

cho taâm taùnh ñöôïc oån ñònh vöõng vaøng ñeå chuyeân taâm

nieäm Phaät?

 

Ñaùp: 1) Voâ duyeân, voâ côù maø run sôï khuûng hoaûng töùc

trong taâm con coù ma ñaáy!

2) Haõy chuyeân taâm nieäm Phaät vaø aên ít laïi moät chuùt.

 

Hoûi: Xin Sö Phuï cho moät ñònh nghóa roõ raøng veà tham,

saân, si. Sö Phuï coù bònh tham saân si khoâng?

 

Ñaùp: Chuù lo chi laém chuyeän vaån vô ñoù ñeå laøm gì? Toâi

cuõng ñaâu coù baûo chuù nhaát ñònh laø phaûi boû tham saân si.

Toâi chæ noùi vaäy thoâi! Taïi sao chuù laïi hoûi toâi chôù!

 

Hoûi: Phaûi chaêng ñoát giaáy tieàn vaøng baïc coù in kinh chuù

thì coù hieäu löïc hôn?

 

Ñaùp: Ñoát thì thaønh ra tro. Bieán thaønh tro roài thì toâi laøm

sao bieát ñöôïc coù hieäu löïc hay khoâng chôù. Neáu noùi coù

hieäu löïc thì chaúng leõ nhöõng ngöôøi Taây phöông khoâng

ñoát giaáy tieàn vaøng, ñeàu laø ma ñoùi heát hay sao?

 

Hoûi: Hoïc voõ thuaät vaø Thaùi-cöïc-quyeàn

coù giuùp ích cho vieäc tham thieàn tu ñaïo

khoâng?

 

Ñaùp: “Nhaát thieát duy taâm taïo,” chæ caàn

bieát duøng noù thì noù coù ích lôïi. Coøn nhö

khoâng bieát duøng thì coù haïi. Neáu hoïc voõ

ñeán ñoä nhuaàn nhuyeãn töùc seõ giuùp cho

taâm nieäm quyù vò ñöôïc chuyeân nhaát vaø

deã nhaäp ñònh. Chæ caàn khoâng khôûi voïng töôûng thì duø

laøm vieäc gì ñoái vôùi söï tu ñaïo cuõng ñeàu coù lôïi ích.

 

Hoûi: Moãi laàn tuïng kinh vaø nieäm Phaät con caûm thaáy thaân

theå noùng raàn, thaäm chí toaøn thaân nhö bò söng phuø leân.

Nhöõng hieän töôïng ñoù, coù phaûi laø vì töï taùnh vi truøng cuûa

con soáng laïi khoâng?

 

Ñaùp: Bôûi vì chuù caêng thaúng neân môùi coù tình traïng nhö

vaäy. Neáu chuù khoâng caêng thaúng hoài hoäp, khoâng giaû boä,

göôïng gaïo thì seõ khoâng coù caûm giaùc nhö theá.

 

Hoûi: Taïi sao ngöôøi tu ñaïo phaûi ñoaïn duïc? Laøm sao ñeå

caét döùt?

 

Ñaùp: Chuù hoûi caâu naøy vôùi duïng yù gì? Roát cuoäc laø chuù,

muoán hay khoâng muoán ñoaïn duïc haû? Neáu nhö chæ caàn

hoûi moät caâu hoûi laø coù theå ñoaïn duïc ñöôïc, theá thì quaù deã

daøng roài. Ñöøng noùi chæ laø rieâng chuù, vì thaân laøm ngöôøi

taïi gia khoâng deã chi ñoaïn duïc ñöôïc, maø ngay caû khoâng

ít nhöõng ngöôøi xuaát gia cuõng khoâng deã gì ñoaïn ñöôïc

duïc. Chuyeän naøy ñaâu coù phaûi laø chæ hoûi ñeå cho coù hoûi,

roài thoâi. Con ngöôøi vì saéc duïc maø sanh maø cuõng vì saéc

duïc maø töû. Chuùng ta ñeàu laø töø trong tinh cha huyeát meï

maø ñeán. Saéc duïc laø thöù dô baån khoâng chòu noåi. Vaäy maø

ngöôøi ta vaãn cöù muoán ñi theo con ñöôøng cheát ñoù. Neáu

thaät söï muoán ñoaïn duïc thì phaûi hoài quang phaûn chieáu

vaø haï quyeát moät phen tu khoå coâng.

 

Hoûi: Môùi vöøa roài Ngaøi noùi raèng, nam thanh tònh, nöõ oâ tröôïc,

vaäy ngöôøi nöõ ñeàu laø khoâng toát heát phaûi khoâng?

 

Ñaùp: Ngöôøi nöõ laø toát nhaát ñoù.

Taát caû ngöôøi nam ñeàu yeâu meán

ngöôøi nöõ maø! Neáu khoâng laø

vaäy thì hoï tuyeät ñoái seõ khoâng

tìm baïn gaùi ñeå keát hoân ñaâu?

 

Hoûi: Neáu Phaät Toå thaät töø bi vaø coù naêng löïc cöùu ñôøi, vaäy

taïi sao theá giôùi vaãn coøn xaûy ra nhieàu naïn khoå ñau nhö:

ñoäng ñaát, hoûa hoaïn, chieán tranh, thaát muøa ñoùi khaùt,

bònh taät?

 

Ñaùp: Vaäy theo nhö chuù noùi thì Phaät khoâng coù naêng löïc,

khoâng coù töø bi phaûi khoâng? Toâi thì khoâng daùm noùi nhö vaäy.

 

Hoûi: Nhieàu söï ñau khoå laø töø ñaâu maø tôùi vaäy?

 

Ñaùp: Laø vì chuùng ta khoâng buoâng boû ñöôïc taøi, saéc, danh,

thöïc, thuøy. Neáu xaû boû ñöôïc

nhöõng thöù taøi, saéc, danh, thöïc,

thuøy naøy thì con ngöôøi suoát

ngaøy seõ nhö laø cöôõi maây, löôùt

gioù, raát nheï nhaøng, raát khoaùi

laïc, khoâng coù phieàn naõo gì caû.

 

Hoûi: Phaân ñoaïn sanh töû cuûa caùc baäc A La Haùn laø coù

tính caùch taïm thôøi vaø cuõng laø vónh vieãn phaûi khoâng?

Phaûi chaêng choã giaùc ngoä cuûa caùc ñaïi ñöùc xöa nay vaø

choã ngoä cuûa caùc baäc A La Haùn cuøng Duyeân Giaùc ñeàu

laø gioáng nhau?

 

Ñaùp: Chuù coù döùt ñöôïc phaân ñoaïn sanh töû chöa? Toâi

khoâng phaûi laø A La Haùn, maø cuõng khoâng phaûi laø Ñaïi

Ñöùc, neân toâi hoaøn toaøn khoâng bieát veà vieäc naøy.

 

Hoøa Thöôïng: Trong töông lai, khoaûng 500 hay 1000

naêm veà sau, con ngöôøi ôû hai beân ñoâng, taây cuûa quaû ñòa

caàu, duø caùch nhau caû vaïn daëm, hoï khoâng

caàn duøng ñieän thoaïi maø cuõng coù theå tröïc

tieáp noùi chuyeän vôùi nhau nhö ñang ñoái

dieän tröôùc maët nhau vaäy. Luùc ñoù, khoâng

caàn duøng truyeàn hình maø ngöôøi ta cuõng

coù theå xem ñöôïc heát taát caû caùc tieát muïc,

cuõng nhö caùc maøn kòch giaûi trí.

 

Hoûi: Hoøa Thöôïng, Ngaøi coù chöùng côù gì

laïi phaùt ra nhöõng döï ñoaùn coi nhö khoâng theå xaûy ra ñöôïc?

 

Ñaùp: Ñöông nhieân laø toâi coù chöùng côù chôù. Neáu khoâng

thì toâi ñaõ phaïm giôùi voïng ngöõ, töông lai phaûi bò ñoïa vaøo

ñòa nguïc keùo löôõi.

 

Hoûi: 1) ÔÛ coå cuûa con bò moïc xöông nhaùnh raát nghieâm

troïng, neáu ñi moå thì coù theå bò baïi lieät. Vaäy do nghieäp

aùc gì maø con sanh phaûi beänh naøy?

2) Chöùng bònh raàu lo khieán maát nguû laø do nghieäp

aùc gì sanh ra? Con neân laøm sao ñeå hoùa giaûi ñöôïc?

 

Ñaùp: 1) Chuù ñaõ töøng duøng suùng, dao, kieám, chóa ñeå gieát

ngöôøi maø!

2) Ai baûo chuù lo aâu?

 

Hoûi: Tinh taán nhö theá naøo ñeå tieán theâm leân moät böïc

nöõa?

 

Ñaùp: Thì laø aên côm,

nguû nghæ, ñaùnh baøi

maït chöôïc.

- Môùi vöøa roài ñeå traû lôøi

caâu tinh taán nhö theá

naøo thì Hoøa Thöôïng

noùi: aên côm, nguû nghæ, ñaùnh baøi. Vaäy laø coù yù nghóa gì?

Ñeä töû ngu muoäi, nghe maø khoâng hieåu ñöôïc söï huyeàn

dieäu beân trong.

- Trí hueä cuûa chuù raát laø lôùn, vaäy maø khoâng hieåu caâu naøy

sao? Dó nhieân laø chuù ñaõ bieát maø coøn coá phaïm. Nhöõng

thöù aên, nguû ñoù laø ña soá ngöôøi ñôøi caàn phaûi coù ñuû, neáu

chuù muoán xuaát theá thì phaûi buoâng xaû heát nhöõng thöù ñoù.

Toâi khoâng daùm noùi nhöõng ñieàu ñoù laø cô thieàn huyeàn bí,

nhöng noùi ngöôïc laïi thì chuù cuõng ñeàu khoâng hieåu, vaäy

thì chuù haõy coøn muoán hieåu chuyeän gì nöõa chôù?

 

Hoûi: Con muoán bieát chính xaùc, Phaät phaùp laø gì?

 

Ñaùp: Baây giôø quyù vò hoûi ñöôïc nhö vaäy laø vì quyù vò coù

Phaät taùnh. Neáu khoâng coù Phaät taùnh thì quyù vò seõ khoâng

hoûi ñaâu. Quyù vò maø khoâng bieát, ñoù laø Phaät taùnh thì

ñaùng bò ñaùnh 100 roi ñaáy.

 

Hoûi: Nhieàu ngöôøi cho raèng hieän nay laø thôøi ñaïi maït

phaùp. Vaäy laø noù phaûi coù moät thôøi kyø chæ ñònh chính

xaùc phaûi khoâng? Thí duï nhö tröôùc Taây lòch thì baét ñaàu

tính töø naêm naøo?

 

Ñaùp: Ai maø bieát ñöôïc nhieàu

nhö theá! Trí hieåu bieát cuûa

toâi laø chæ ñeán ñaây thoâi. Ñeå

traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa quyù

vò laø moãi ngöôøi neân “nhö

ngöôøi uoáng nöôùc, noùng

laïnh töï bieát.”

 

Hoûi: Ngöôøi Trung Hoa ñaëc bieät chuù troïng veà neàn luaân

lyù vaø cho ñoù laø ñaïo lyù caên baûn laøm ngöôøi. Vaäy laøm sao

giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà lieân quan giöõa söï nhaäp theá vaø

xuaát theá trong giaùo lyù ñaïo Phaät?

 

Ñaùp: Neân laøm troøn ñaïo laøm ngöôøi roài thì quyù vò seõ tu

ñöôïc vieân maõn thaønh Phaät vaø cuõng coù cô hoäi ñöôïc thaønh

Phaät. Neáu ñaïo laøm ngöôøi khoâng ñöôïc troïn veïn, thì ví

nhö caên nhaø khoâng coù neàn moùng, töùc seõ khoâng kieân coá

vaø cuõng khoâng theå xaây thaønh nhaø ñöôïc. Cho neân, tröôùc

heát laø quyù vò neân thaät taâm tu boài phaåm caùch, ñöùc haïnh.

Quyù vò maø laøm troøn traùch nhieäm trong gia ñình roài thì

sau ñoù môùi hoïc taäp veà ñôøi soáng xuaát gia. Chôù ñöøng vöøa

môùi laâm traän laø ñaõ tìm ñöôøng troán thoaùt.

 

Hoûi: Con nghe nhieàu ngöôøi noùi raèng: ngöôøi tu haønh seõ

ñöôïc nhieàu Long Thieân hoä phaùp ñeán hoä trì, laïi coù raát

nhieàu caûm öùng nöõa. Xin hoûi Sö Phuï, Ngaøi coù kyø tích gì

khoâng vaø quanh Ngaøi coù xaûy ra caùc chuyeän caûm öùng

hoaëc laø coù nhöõng kyø tích gì laï luøng khoâng?

 

Ñaùp: Kyø tích cuûa toâi thì nhieàu laém nhöng toâi cuõng khoâng

bieát, ñoù coù phaûi

laø Thieân Long

Baùt Boä, hay laø

Ñòa Long Cöûu

Boä, hoaëc laø Nhaân

Long Thaäp Boä gì

khoâng nöõa!

 

 

Hoûi: Nghe noùi gaàn ñaây Hoøa Thöôïng gaëp qua Phoù Toång

Thoáng Bush nöôùc Myõ, laø öùng cöû vieân cho cuoäc baàu

cöû Toång Thoáng nhieäm kyø tôùi. OÂng ta coù thænh Hoøa

Thöôïng döï ñoaùn laø oång chaéc seõ ñöôïc thaéng cuoäc tranh

cöû khoâng?

 

Ñaùp: Khoâng coù. Toâi chæ noùi vôùi oâng ta laø: Muoán laøm moät

vò Toång Thoáng toát cuûa nöôùc Myõ thì chaáp trì Luïc Ñaïi

Toâng Chæ cuûa Vaïn Phaät Thaønh laø ñöôïc roài. Töùc laø khoâng

tranh, khoâng tham, khoâng caàu, khoâng ích kyû, khoâng töï

lôïi vaø khoâng noùi doái. Neáu thöïc haønh ñöôïc Luïc Ñaïi Toâng

Chæ naøy laø coù theå laøm moät Toång Thoáng toát.

 

Hoûi: Neáu ñem vuõ truï ra maø so saùnh thì con ngöôøi raát laø

nhoû beù khoâng ñaùng keå gì. Nhöng con ngöôøi laïi laø chuû

teå cuûa khoâng gian vuõ truï. Vaäyäy caùi gì

môùi laø nhoû beù khoâng ñaùng keå?

 

Ñaùp: Con ngöôøi cuõng khoâng phaûi laø

nhoû, maø vuõ truï cuõng khoâng phaûi

laø lôùn.

 

Hoûi: Con hieän bò beänh uø tai, trò lieäu

ñaõ taùm thaùng roài maø khoâng coù keát quaû. Con cuõng thöôøng

trì chuù Ñaïi Bi nhöng bònh tình vaãn khoâng thuyeân giaûm.

Thænh xin Sö Phuï daïy con neân laøm sao ñeå heát bònh.

 

Ñaùp: Ñaøi Loan coù nhieàu baùc só nhö vaäy maø khoâng ñi hoûi,

sao laïi ñeán hoûi toâi? Bôùt aên nhöõng thöù noùng coù hoûa khí

laø khoûi ngay.

 

Hoûi: Hieän nay coù loaïi “Thieàn hieän ñaïi” raát löu haønh, vaø

coù Thaày chæ daïy thuû aán. Theo ngöôøi ta noùi thì tu thieàn

naøy raát deã ñöôïc caûm öùng. Xin hoûi Sö Phuï, chuùng con coù

theå hoïc theo loaïi “Thieàn hieän ñaïi” naøy khoâng?

 

Ñaùp: Toâi raát laø coå huû, neân khoâng hieåu noåi vaán ñeà hieän

ñaïi ñoù.

 

Hoûi: Thieän aùc do ñaâu maø ra?

 

Ñaùp: Laø töø nghieäp baùo cuûa moãi chuùng sanh maø ñeán.

 

Hoûi: Coù chuyeän nhö Boà Taùt hay Thaàn minh nhaäp vaøo

thaân maø ngöôøi Ñaøi Loan goïi laø linh thoâng. Vaäy roát cuoäc

thì ñoù laø thaät hay laø ma?

 

Ñaùp: Khi naõy toâi ñaõ khoâng noùi roài hay sao? Laø cuõng coù

quæ, cuõng coù thaàn, cuõng coù ma: yeâu ma, quæ quaùi gì cuõng

ñeàu coù heát. Chæ xem laø quyù vò coù trí hueä hay khoâng coù

trí hueä, ñeå nhaän ra hay khoâng nhaän ra thoâi!

 

Hoûi: Con coù quaù nhieàu voïng nieäm, vaäy

con neân laøm sao ñaây?

 

Ñaùp: Thì nieäm Phaät nhieàu theâm nöõa.

 

Hoûi: Khi con bò ngöôøi maéng, thì coù leõ laø

do hai nguyeân nhaân: moät laø taïi kieáp tröôùc

con ñaõ maéng ngöôøi, cho neân kieáp naøy bò

ngöôøi maéng laïi; hai laø ngöôøi ñoù ñang gieo

nhaân aùc. Vaäy con neân nghó nhö theá naøo môùi ñuùng?

 

Ñaùp: Thì con cöù nghó ñoù laø töï mình ñang chòu quaû baùo

laø ñöôïc roài. Ñöøng nghó laø ngöôøi ñoù ñang troàng nhaân aùc.

Neáu con coù yù nghó nhö theá, töùc laø nhaân aùc cuûa con cuõng

lôùn theâm leân. Duø cho ngöôøi ñoù thaät coù troàng nhaân aùc ñi

nöõa, con cuõng khoâng neân nghó nhö vaäy. Neáu khoâng thì

töï con cuõng coù nhaân aùc roài. Cho neân, ñoù cuõng khoâng

phaûi laø phöông phaùp toát. Vì vaäy, neáu khoâng nghó ngôïi

chi thì seõ khoâng coù vaán ñeà gì!

 

Hoûi: Sö Phuï, Ngaøi meät roài phaûi khoâng?