Danh sách Pháp âm
TÌM KIẾM
Pháp âm chùa Kim Quang
Chú Lăng Nghiêm Kệ và Giảng Giải tập 5 - Hội Thứ 5 - 14 (Hết) - H.T Tuyên Hoá