Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

Báo Phật Pháp/Bouddhadharma Số.N 06-02/2002Xem báo dạng pdf


Nhất thiết chúng sinh tính thanh tịnh
Tùng bổn vô sinh vô khả diệt
Tức thử thân tâm thị huyễn sinh
Huyễn hoá chi trung vô tội phước.
 
Hết thảy chúng sinh tính thanh tịnh
Do gốc không sinh không thể diệt
Tức thân tâm nầy là huyễn sinh
Ở trong huyễn hoá chẳng tội phước.


                                                     Phật Ca Diếp
                                           
                                            
Tous les êtres vivants ont la nature pure
Il n’y a ni production ni extinction à l’origine
Donc, le corps et l’esprit sont produits par l’illusion
Dans l’illusion, il n’y a ni péché ni bénédiction.
 
                                     Le Bouddha Kasyapa.