Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Báo Phật Pháp/Bouddhadharma Số.N 08-06/2002Xem báo dạng pdf


法 法 本 來 法
無 法 無 非 法
何 於 一 法 中
 有 法 有 非 法.

                                        西天初祖摩訶迦葉尊者
 

Pháp, pháp vốn là pháp
Chẳng pháp, chẳng không pháp
Sao ở trong một pháp
Có pháp có phi pháp ?
 
                                              Sơ Tổ đại Ca Diếp
                                                                                                                               
 
Le Dharma, Le Dharma sont fondamentalement le Dharma
Le non-Dharma, le non non-Dharma aussi
Comment dans un Dharma,
Y-a-il le Dharma et le non-Dharma ?

                                                          Le premier Patriarche Maha-Kassapa.