Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinhBáo Phật Pháp/Bouddhadharma Số.N: 41-01/2012Đọc báo Phật pháp số 41 dạng pdf tại đây 

Di Lặc thật Di Lặc
Hoá thân trăm ngàn ức
Thường chỉ dạy người đời
Người đời đều không biết.