Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM


 
 


____________________________________

Ấn tống Kinh sách
 

Năm tới sẽ Tái Bản những Kinh sách đã in từ mấy năm trước, nhưng đã gần hết, nên sẽ in thêm. Tuỳ hỉ sự hùn phước ấn tống Kinh sách của các vị, công đức vô lượng.

 
A di đà Phật
Chùa Kim Quang Thỉnh Kinh sách


Sau đây là một số Kinh do cố Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng giải
đã được ấn tống:
 

- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 1
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 2
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 3
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 4
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 6
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14

- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20.
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21
- Kinh Hoa Nghiêm 
giảng giải tập 22
- Kinh Hoa Nghiêm 
giảng giải tập 23
- Kinh Hoa Nghiêm 
giảng giải tập 24
- Kinh Hoa Nghiêm 
giảng giải tập 25. (Trọn bộ)

- Chú Lăng Nghiêm giảng giải Tập 1.
- Chú Lăng Nghiêm giảng giải tập cuối. (Trọn bộ)


- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 1
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 2
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 3
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 4
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ).
 
- Chú Đại Bi giảng giải.
- Nhân Sinh Yếu Nghĩa.
 
- Quý vị nào muốn thỉnh những Kinh sách trên, do cố Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng giải, để làm tài liệu nghiên cứu, hoặc tặng cho thân nhân bạn bè tìm hiểu về Phật pháp, xin liên lạc về
 Chùa Kim Quang 75 Allée Circulaire 93600 Aulnay Sous Bois - France. Tel: 01.48.69.01.24. email: kimquangtu@gmail.com


A di đà Phật

Chùa Kim Quang