Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
Nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm, là nói về lòng từ bi công hạnh độ sanh của Ngài rộng lớn khắp cùng pháp giới. Bồ Tát Quán Thế Âm như một người mẹ hiền, thương tất cả chúng sinh như con một. Ngài lúc nào cũng quán sát lắng nghe tiếng của chúng sinh, bất cứ chúng sinh nào đau khổ, hoạn nạn, bất hạnh .v.v…