Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm chủ nhật 12/03/2023. Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của lòng từ bi, cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sinh. Ngài lúc nào cũng quán sát lắng nghe tiếng của chúng sinh, bất cứ chúng sinh nào đau khổ, hoạn nạn, bất hạnh .v.vẨ thành tâm niệm danh hiệu của Ngài, thì mọi chuyện sẽ chuyển hung hoá cát, chuyển xấu thành tốt, khiến cho chúng sinh được toại tâm mãn nguyện, nhờ đó mà niềm tin càng thêm sâu dày, căn lành ngày càng tăng trưởng, phát bồ đề tâm, hướng đến sự giải thoát giác ngộ.