Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM


________________________________
 
 

Điện Thư thay thư mời

 

Chùa Kim Quang ngày 31/05/2024
 
Kính gởi Quý Vị Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử
 

Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của lòng từ bi, cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sinh. Ngài lúc nào cũng quán sát lắng nghe tiếng của chúng sinh, bất cứ chúng sinh nào đau khổ, hoạn nạn, bất hạnh .v.v... thành tâm niệm danh hiệu của Ngài, thì mọi chuyện sẽ chuyển hung hoá cát, chuyển xấu thành tốt, khiến cho chúng sinh được toại tâm mãn nguyện, nhờ đó mà niềm tin càng thêm sâu dày, căn lành ngày càng tăng trưởng, phát bồ đề tâm, hướng đến sự giải thoát giác ngộ.
 
Trong quá khứ Ngài đã thành Phật, nhưng Ngài không thể bỏ chúng sinh, nên Ngài thị hiện thân Bồ Tát trở lại thế giới này để phổ độ chúng sinh, cứu giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau, xa lìa bến mê, trở về với chân tâm Phật tánh.

Để tưởng niệm đến ngày lễ Vía của Ngài, Chùa Kim Quang sẽ tổ chức Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm vào ngày chủ nhật 21/07/2024, nhằm ngày 16/06 ÂL.
 
Chương trình như sau :

04 h 30 : Thức dậy.
05 h 00 : Khóa lễ sáng.
07 h 00 : Dùng sáng.
09 h 30 : Chư Phật tử tề tựu.
10 h 00 : Khoá lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm.
11 h 15 : - Thuyết pháp.
              - V
ăn Nghệ cúng dường, do các Anh Chị Em ban văn nghệ Chùa Kim Quang đảm trách.
12 h 00 : Cúng hương linh thờ tại Chùa.
12 h 15 : Thọ trai.
14 h 00 : Thí thực cô hồn.
16 h 30 : Hoàn mãn.
 
Kính mong tất cả Phật tử xa gần, bớt chút thì giờ về Chùa dự lễ, lạy Phật, tụng kinh, nghe pháp, vun bồi phước lành, báo Phật ân đức.
      
Ghi chú: Thọ Bát Quan Trai và niệm hồng danh của Ngài, từ 8h30 sáng thứ bảy 20/07 đến chủ nhật 21/07/2024. Để thanh tịnh hoá thân tâm của mình, bớt đi đau khổ phiền não, tăng trưởng căn lành. Mong quý vị đến tham gia tu tập đông đảo, lợi mình lợi người.
  

Chương Trình Thọ Bát tu học: 

 
Thứ Bảy 20/07/2024

- 04h30: Thức dậy.
- 05h00: Khoá lễ sáng.
- 06h45: Điểm tâm.
- 08h00: Phật tử vân tập.
- 08h30: Đọc tụng Kinh Phổ Môn.
- 09h10: Đi niệm danh diệu Bồ Tát Quán Âm.
- 09h30: Ngồi niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm.
- 09h50: Đi niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm.
- 10h10: Cúng ngọ và hồi hướng.
- 10h30: Truyền Bát Quan trai giới và khai thị.
- 11h30: Thọ trai.
- 12h30: Chỉ tịnh.
- 14h15: Tụng Kinh Phổ Môn.
- 14h50: Đi niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm.
- 15h10: Ngồi niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm.
- 15h30: Quán tưởng Bồ Tát quán Âm.
- 15h50: Đi niệm danh hiệu BTQÂ.
- 16h10: Ngồi niệm danh hiệu BTQÂ.
- 16h30: Hồi hướng.
- 16h50: Nghỉ giải lao uống nước.
- 18h30: Lạy Ngũ Bách Danh và thí thực.
- 20h00: Khai thị.
- 22h00: Chỉ tịnh.Trụ trì Chùa Kim Quang

T.T Thích Minh Định  
 

 
_____________________________
 

 


Pagode Kim Quang le 31/05/2024
 
Chers Fidèles et Amis Bouddhistes
 
 
Lorsqu’on parle du Bodhisattva Avalokitesvara, c’est qu’on parle de son immense cœur de compassion universelle.
 
Bodhisattva Avalokitesvara est comme une mère vertueuse, qui aime tous les êtres vivants comme son unique enfant. Elle observe et écoute toujours les voix des êtres vivants. Si un être humain est souffrant, malheureux, ou malchanceux, s’il récite sincèrement le nom du Bodhisattva, alors toutes les mauvaises situations seront changées en bonnes et son vœu est donc exaucé. Ainsi, c’est grâce à ce miracle que sa foi s’augmentera, il fera naître le cœur de la Bodicitta et suivre le chemin libéré du Bouddha.
 
Certes, il n’y a donc pas assez d’encre et papier pour exprimer le grand cœur compatissant du Bodhisattva envers tous les êtres vivants.
Ainsi, pour lui rendre hommage et nous souvenir de lui, Pagode Kim Quang organisera une Cérémonie Religieuse le Dimanche 21/07/2024.
 
Le programme de la journée :
 
09 h 30 : Arrivée des invités.
10 h 15 : La cérémonie commence.
11 h 00 : Conférence sur le Dharma.
11 h 30 : Offrandes aux décédés.
12 h 00 : Repas végétarien amical.
14 h 00 : Offrandes aux esprits affamés.
15 h 00 : Fin de la cérémonie.
 
Je vous prie de bien vouloir consacrer un peu de votre temps précieux pour venir assister à la fête, vénérer le Bouddha, réciter le Sutra et écouter le Dharma. Toutes ces bonnes actions sont un bon moyen pour augmenter votre mérite et vertu.
 
 
Vén. Thích Minh Định