Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM

Lúc đức Phật sắp vào Niết Bàn đã từng nói với Ngài A Nan và đại chúng rằng: “Sau khi ta nhập Niết-bàn, tất cả những chúng sanh nào ở các cõi trời, người, khi nhận được xá-lợi của ta, buồn vui lẫn lộn, vừa thương cảm vừa hân hoan, liền hết lòng cung kính, lễ bái, cúng dường, sẽ được vô lượng vô biên công đức. “Này A-nan! Nhìn thấy xá-lợi của Như Lai tức là thấy Phật; thấy Phật là thấy Pháp; thấy Pháp là thấy Tăng; thấy Tăng là thấy được Niết-bàn. (trích trong phẩm Di Giáo, Kinh Đại Bát Niết Bàn). 


Đọc tiếp