Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM


 
      ______________________
 
 
 
 

 
 
Những Ngày Lễ Vía Phật Bồ Tát, Thọ Bát
Và Tu Học Chủ Nhật Hằng Tuần 2023


_________________
 
 
Tháng 01/2022

 

Chủ nhật 01/01/2023.
- Tưởng niệm đức Phật Thích Ca Thành Đạo.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 08/01/2023.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 15/01/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30:
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

Th
ứ Bảy 21/01/2023. 
T
ối Thứ Bảy đón Giao Thừa.

Chủ nhật 22/01/2023.
M
ồng Một Tết, Phát Lộc Lì Xì, Văn Nghệ Mừng Xuân.
09h00: Phát Lộc và Lì Xì đầu năm.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh Cầu An đầu năm mới.
11h15: Khai Thị Ý Nghĩa đầu năm mới.
12h00: Thọ trai.
13h00: V
ăn Nghệ Mừng Xuân Quý Mão 2023.
17h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 29/01/2023.
M
ồng Tám Tết
09h00: Phát Lộc và Lì Xì.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh Cầu An Đầu Năm mới.
11h15: Khai Thị nhân ngày đầu năm mới.
12h00: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Tháng 02/2023


Chủ Nhật 05/02/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 12/02/2023.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 19/02/2023.
- Đại Lễ Thượng Nguyên (29/01 ÂL )- Thọ Bát (Thứ Bảy 18/02).
(Có Chương Trình riêng)
 
Chủ nhật 26/02/2023.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

 
Tháng 03/2023


Chủ nhật 05/03/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 12/03/2023.

- Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm (AL 21/02) - Thọ Bát (Thứ Bảy 11/03).

(Có chương trình riêng).
 
Chủ nhật 19/03/2023.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 26/03/2023.

- Lễ Huý Nhật lần thứ 20 cố H.T Thích Trung Quán.


Có chương trình riêng.
 
Tháng 04/2023


Chủ nhật 02/04/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 09/04/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 16/04/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 23/04/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 

Chủ nhật 30/04/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
Tháng 05/2023

Chủ nhật 07/05/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 14/05/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 21/05/2023.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

 
Chủ nhật 28/05/2023.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
 
Tháng 06/2023


Chủ nhật 04/06/2023.
Đại Lễ Phật Đản (AL 17/04) - Thọ Bát (Thứ Bảy 03/06).

Có chương trình riêng.
 
Chủ nhật 11/06/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 18/06/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 25/06/2023.

- Lễ tưởng niệm lần thứ 27 cố H.T Tuyên Hoá viên tịch.

Có chương trình riêng. 
 

 
Tháng 07/2023


Chủ nhật 02/07/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 09/07/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 16/07/2023.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

Chủ nhật 23/07/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 30/07/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 

 
Tháng 08/2023


Chủ nhật 06/08/2023.
- L Vía Bồ Tát Quán Âm (AL 20/06) - Thọ Bát (Thứ Bảy 05/08).

Có chương trình riêng.

 
Chủ nhật 13/08/2023.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 20/08/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 27/08/2023.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.


 
Tháng 09/2023


Chủ nhật 03/09/2023.
- Đại Lễ Vu Lan (AL 19/07) - Thọ Bát (Thứ Bảy 02/09).

Có chương trình riêng.
 
Chủ nhật 10/09/2023.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 17/09/2023.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

Chủ nhật 24/09/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 

 
Tháng 10/2023


Chủ nhật 01/10/2023.
- Văn Nghệ Trung Thu. 

Có chương trình riêng.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 08/10/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

 
Chủ nhật 15/10/2023.


10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 22/10/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 29/10/2023.
- L Vía Bồ Tát Quán Âm (AL 15/09) - Thọ Bát (Thứ Bảy 28/10).

Có chương trình riêng.
 
 
Tháng 11/2023


Chủ nhật 05/11/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 12/11/2023.

- Lễ Dâng Y Kathina
(Có Chương Trình riêng)
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 19/11/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 26/11/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 

 
Tháng 12/2023


Chủ nhật 03/12/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 10/12/2022.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

Chủ nhật 17/12/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 24/12/2023.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Khai thị hoặc Giảng Kinh.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.


Chủ nhật 31/12/2023.
- L Vía Phật A Di Đà (ÂL 19/11) - Thọ Bát (Thứ Bảy 30/12).

Có chương trình riêng.

 
 
 
  
 
_____________________________