Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chủ nhật 13/09/2009Tải về xem Chùa Kim Quang 75 Allée Circualaire - 93600 Aulnay Sous Bois Tel./Fax: 0148690124-email: kimquangtu@hotmail.com website: chuakimquang.com _________________________ Chùa Kim Quang ngày 01 / 08 / 2009 Kính Gởi Quý Vị Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử Mùa Vu Lan Báo Hi‰u låi s¡p trª vŠ v§i tÃt cä m†i ngÜ©i con PhÆt. Nh¡c nhª chúng ta phÆn làm con, luôn luôn phäi nh§ ljn công Ön sinh thành dÜ«ng døc cûa cha mË. Nh© có cha mË mà chúng ta m§i hiŒn h»u trên th‰ gian này, nh© cha mË mà chúng ta m§i có tÃt cä. Cho nên công Ön cha mË r¶ng l§n nhÜ tr©i...