Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
 

__________________________
  
Chùa Kim Quang  ngày 25/04/2023
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 
Kính gởi quý vị Thiện Nam Tín Nữ Phật tử
 
 
Hàng năm vào tháng Tư âm lịch, khắp nơi từ chư thiên trên trời, cho đến nhân gian, tất cả hết thảy hữu tình vô tình, đều hân hoan đón mừng một vị Thánh nhân đã thị hiện ra đời tại thành Ca Tỳ La Vệ, trong vườn Lâm Tỳ Ni, dưới cội cây Vô Ưu, đánh dấu bước ngoặc trọng đại trong lịch sử nhân loại. Ngài mang một trọng trách lớn lao của chư Phật ba đời, đã làm đang làm và sẽ làm, đó là giáng phàm hạ sinh, mở ra kỷ nguyên ánh sáng Phật pháp, chiếu phá đen tối vô minh của thế gian, chỉ bày cho tất cả chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, đem giáo pháp nhiệm mầu cứu độ tất cả chúng sinh bỏ mê về giác, vơi đi những tham sân si đau khổ phiền não, hưởng một cuộc sống an lạc nội tâm, cứu kính đạt đến bờ giải thoát an vui, chấm dứt sinh tử luân hồi.
 
Để tưởng nhớ đến công ơn bao la của đức Phật, không bút mực nào tả hết được. Chùa Kim Quang sẽ tổ chức Ðại Lễ Phật Ðản vào ngày chủ nhật 04/06/2023, tức nhằm ngày 17/04 ÂL.
 
Chương trình như sau :
 
09 h 30 : Chư Phật tử tề tựu.
10 h 15 : Khoá Lễ Phật Ðản chính thức.
10 h 45 : Thuyết pháp.
11 h 00 : Tắm Phật.
                      - Đôi lời về ngày Phật Đản.
                      - Các em Phật tử dâng hoa cúng Phật &
                      - Múa cúng dường Phật Đản.
11 h 45 : Cúng hương linh thờ tại Chùa.
12 h 00 : Thọ trai.
13 h 00 : Lễ Quy Y Tam Bảo (Ai muốn quy y thì liên lạc về Chùa)
14 h 00 : Thí thực cô hồn.
16 h 30 : Hoàn mãn.
 
Kính mong tất cả Phật tử khắp nơi bớt chút thì giờ về Chùa dự đại lễ Phật Đản, để tỏ chút lòng thành tưởng niệm đến ngày Ðức Phật thị hiện ra đời, cũng là để báo đáp ân Phật phần nào trong muôn một.
 
Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị và gia quyến thân tâm an lạc, tâm bồ đề tăng trưởng, vạn sự cát tường như ý, sở cầu như nguyện.
                                                                                                          
                
Trụ trì Chùa Kim Quang
 
Trân trọng kính mời
 
 
TT Thích Minh Ðịnh - Hằng Lý
 
 
 
 
 
   
Pagode Kim Quang le 25/04/2023
 
Nam Mo Sakyamuni Bouddha
 
Chers Fidèles Bouddhistes, Sympathisants et Amis
 
 
Il y a plus de vingt cinq siècles, un Grand Sage apparaissait dans le Parc de Lumbini à Kapilavatthu aux frontières du Népal, sous un arbre appelé "Sans Souci". Le nouveau-né leva la main droite vers le ciel et la main gauche vers la terre, en disant :"Dans le ciel et sur la terre, je suis le seul Maître Suprême." En effet, depuis des siècles et des siècles, le Grand Sage n'arrêtait pas de pratiquer la Voie du Bodhisattva en faisant des bonnes actions aux êtres vivants. Grâce à ses bonnes actions semées dans le passé, le fruit de « devenir le Bouddha » est mûr. Il devient Bouddha et fait son apparition dans le monde pour enseigner aux gens la Voie qu'il a découverte. Son but est de sauver les êtres vivants de la souffrance humaine. En effet, pour se libérer, il faut pratiquer et appliquer les enseignements précieux du Bouddha dans la vie quotidienne, afin d’atteindre l'état de Bouddha. Il y a un verset qui dit dans le Sutra Avatamsaka :
 
"Les êtres vivants circulent dans le danger,
Bouddha apparaît dans le monde,
Parce qu'il a pitié d'eux,
Grâce à sa présence, toutes les souffrances se dissipent et
Les êtres vivants sont libérés."
 
Le Bouddha Sakya Muni est le fondateur du Bouddhisme qui est propagé de génération en génération partout dans le monde pour apporter le bonheur aux êtres vivants.
 
Pour se souvenir le jour de Pleine Lune du Mois de Mai (le Vesak) qui n'a lieu qu'une fois dans l'histoire humaine, la Pagode Kim Quang organisera une grande cérémonie en cet honneur le dimanche 04/06/2023.
 
Programme de la journée.
 
09 h 30 : Arrivée des invités.                                                       
10 h 00 : Récitation du Sutra du Vesak.                                      
10 h 45 : Explication du Dharma                                                  
11 h 15 : "le Bain du Bouddha"
12 h 00 : Déjeuner végétarien
14 h 30 : Offrandes aux esprits
16 h 00 : Cérémonie de clôture.
 
A cette occasion, les représentants de la Pagode vous invitent de bien vouloir honorer de votre présence et vous recommandent aussi de venir nombreux assister à la fête "du bain de Bouddha" pour rendre hommage au jour de la naissance du Bouddha.
 
Enfin, nous prions aux Bouddhas des dix directions de tous vous protéger et de réaliser tous vos désirs.
 
                                                                                                   
Le président de l’Association Cultuelle Pagode Kim Quang
 
 
Le Vénérable Thich Minh Dinh-Heng Ly