Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
 
 
  


______________________________
 
 

ĐIỆN THƯ THAY THƠ MỜIChùa Kim Quang ngày 08/11/2022
 
Kính gởi Quý Vị Thiện Nam Tín Nữ Phật tử
 
 
Chúng ta ai ai cũng đều biết đến Đức Phật A Di Đà, vị Phật giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, đang tiếp dẫn chúng sinh phát tâm vãng sinh về nước của Ngài, và hầu hết chúng ta chúng sinh đều đang tu pháp môn niệm Phật, cầu vãng sinh và chấm dứt sinh tử luân hồi. Pháp môn niệm Phật dễ tu, dễ chứng, hợp với mọi căn cơ của chúng sinh, chỉ cần niệm danh hiệu của Ngài, sẽ thanh tịnh hoá thân tâm của mình, phiền não vọng tưởng dần dần tiêu diệt, chân tâm Phật tánh từ từ hiển lộ.
 
Ngài đã thành Phật cách đây mười kiếp, nhưng nguyện lực từ bi của Ngài đối với chúng sinh vô cùng tận, nguyện độ khắp chúng sinh trong cõi đời ác trược, vãng sinh về cõi của Ngài, và tu cho đến khi thành Phật.
 
Để tưởng niệm đến ngày lễ Vía của Ngài, Chùa Kim Quang sẽ tổ chức Lễ Vía Phật A Di Đà vào ngày chủ nhật 11/12/2022, nhằm ngày 18/11 ÂL.
 
Chương trình như sau:
 
04h15 - 04h30: Thức chúng.
 
05h00 - 06h00 : Khoá lễ sáng.
 
07h00 - 07h30 : Điểm tâm.
 
08h15 – 09h00 : Ni
ệm danh hiệu Phật A Di Đà.

09 h 30 : Chư Phật tử tề tựu.

10 h 00 : Khoá lễ Vía Phật A Di Đà.

11 h 00 : Thuyết pháp.

             - Các em nhỏ ca và múa vài bài.

11 h 50 : Cúng hương linh thờ tại Chùa.

12 h 00 : Thọ trai.

14 h 00 : Thí thực cô hồn.

16 h 30 : Hoàn mãn.
 
Kính mong tất cả Phật tử xa gần, bớt chút thì giờ về Chùa dự lễ, lạy Phật, tụng kinh, nghe pháp, vun bồi phước lành, báo Phật ân đức.
 
 
Trụ trì Chùa Kim Quang kính mời
 

TT Thích Minh Định
 


TB : Thọ Bát vào sáng thứ bảy 10/12/2022. Quý vị cố gắng bớt chút thì giờ đến tham dự lễ và tu niệm Phật, cầu cho thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc.

 


 

 

 
 

 
 
 
Chương trình niệm Phật
 
Thứ Bảy 10/12/2022

Sáng:
 
04h14 - 04h30: Thức chúng.
 
05h00 - 06h00 : Khoá lễ sáng.
 
07h00 - 07h30 : Điểm tâm.
 
08h00 - 08h15 : Phật tử tề tựu.
           
08h30 – 09h10 : Tụng Kinh Di Đà.

09h10 – 09h30 : Đi niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

09h30 – 09h50 : Ngồi niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

09h50 – 10h10 : Quán tưởng Phật A Di Đà.

10h30 – 10h50 : Đi niệm danh hiệu Phật A Di Đà - Cúng ngọ hồi hướng.10h50 – 11h10 : Truyền Bát Quan Trai giới.

11h30 – 12h20 : Thọ trai.

12h45 - 13h50 : Chỉ tịnh.
 
 
Chiều :
 
14h15 – 14h50 : Tụng Kinh A Di Đà.

14h50 – 15h10 : Đi niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

15h10 – 15h30 : Ngồi niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

15h30 – 15h50 : Quán tưởng Phật A Di Đà.

15h50 – 16h10 : Đi niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

16h10 – 16h30 : Ngồi niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

16h30 – 16h50 : Quán tưởng Phật A Di Đà.

16h50 – 17h00 : Hồi hướng.

17h00 – 18h00 : Cá nhân, hoặc công quả.

18h00 – 18h20 : Dùng nước.
 
18h45 – 20h00 : Khoá lễ tối.

20h00 – 21h00 : K
hai thị.

22h00 : Chỉ tịnh.